Ters
Den 20 mars 2018, tisdag
tisdag i 5 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.
     Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
     och från falska tungor.
Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?
     Jo, en krigares skarpa pilar *
     och glödande ginstkol.
Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!
     Länge nog har jag måst bo *
     bland dem som hatar friden.
Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 121
Herren, sitt folks beskyddare
De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem (Upp 7:16)


Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
     Hjälpen kommer från Herren, *
     som har skapat himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
     Han som beskyddar Israel, *
     han vakar ständigt, han slumrar inte.
Herren bevarar dig, +
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
     Solen skall inte skada dig om dagen, *
     inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
     Herren skall alltid bevara dig, +
     när du går och när du kommer, *
     nu och för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 122
Jerusalem, den heliga staden
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem (Heb 12:22)


Vilken glädje, när man sade till mig:
"Vi skall gå till Herrens hus." *
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem.
     Jerusalem, du mäktiga stad, *
     där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar, *
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.
     Där står konungens tron, *
     där tronar han som är av Davids hus.
Önska Jerusalem frid. *
Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.
     Frid inom dina murar, *
     trygghet i dina palats!
För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid, *
för Herrens, vår Guds, hus skull
vill jag söka din välgång.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
1 Kor 1:18-19


Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Herre, ge ditt folk uthållighet på vägen och lydnad för din vilja, så att nya människor i vår tid tjänar dig med iver och glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.