Invitatorium
Den 18 juni 2018, måndag


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 18 juni 2018, måndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)


Ant. 1

Psalm 84
Längtan till Herrens tempel
Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker stad som skall komma (Heb 13:14)


Hur ljuvlig är inte din boning, *
Herre Sebaot!
     Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, *
     min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus
och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: *
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.
     Saliga de som bor i ditt hus, *
     de lovar dig ständigt.
Saliga de människor som finner sin kraft i dig, *
de som vill vandra till ditt hus.
     När de går genom den torra dalen,
     gör du den rik på källor, *
     och höstregnet höljer den med välsignelser.
Deras kraft växer till mer och mer, *
så träder de fram inför Gud på Sion.
     Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
     lyssna, du Jakobs Gud.
Gud, se till vår sköld, *
akta på din smordes ansikte.
     Ty en dag i dina gårdar *
     är bättre än tusen andra,
jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus *
än vistas i de gudlösas hyddor.
     Ty Herren Gud är sol och sköld, *
     Herren ger nåd och ära,
han vägrar inte dem något gott *
som vandrar i oskuld.
     Herre Sebaot, *
     salig är den människa som förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1

Ant. 2

Canticum
Jes 2:2-5
Det berg där Herrens hus står, det högsta bland
Alla folk skall komma och tillbe dig (Upp 15:4)


Det skall ske i kommande dagar
att berget med Herrens hus
står som det högsta bland bergen *
och är högre än alla andra höjder.
     Alla främmande folk skall strömma dit, *
     många folk skall dra åstad, och de skall säga:
"Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, *
låt oss bege oss till Jakobs Guds hus,
     så att han kan undervisa oss om sina vägar *
     och så att vi kan vandra på hans stigar."
Från Sion utgår Herrens lag *
och hans ord från Jerusalem.
     Han skall döma mellan folken *
     och skipa rätt åt många folkslag.
Då skall de smida plogbillar av sina svärd *
och vingårdsknivar av sina spjut.
     Folken skall aldrig mer lyfta svärd mot folk *
     och inte längre lära sig att strida.
Kom, du Jakobs hus, *
låt oss vandra i ljuset från Herren.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2

Ant. 3

Psalm 96
Herren, hela världens konung och domare
De stod tillsammans med Lammet, och de sjöng en ny sång inför tronen (jfr Upp 14:1,3)


Sjung en ny sång till Herrens ära, +
sjung till Herrens ära, alla länder, *
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
     Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, +
     förkunna bland hedningarna hans ära, *
     bland alla folk hans under.
Ty stor är Herren och högtlovad, *
fruktansvärd är han mer än alla gudar.
     Ty folkens alla gudar är avgudar, *
     men Herren har skapat himmelen.
Hans omges av makt och härlighet, *
av prakt och glans i sin helgedom.
     Ära Herren, alla folkslag, +
     ära Herrens majestät, *
     ära Herrens höga namn.
Bär fram gåvor och kom i hans gårdar, +
tillbe Herren i helig skrud, *
bäva för hans ansikte, alla länder.
     Säg bland hedningarna: "Herren är nu konung! +
     Därför står jordkretsen orubbligt fast, *
     med rättvisa dömer han folken."
Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, *
havet brusa med allt vad det rymmer,
     marken och allt den bär må glädja sig, *
     alla träd i skogen jubla inför Herren,
ty han kommer, tv han kommer för att döma jorden: +
han skall döma jordens krets med rättfärdighet *
och folken med sin trofasthet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3

Kort läsning

Ant.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.

Förbön


Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön


Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.