Invitatorium
Den 17 januari 2018, onsdag
Antonius abbot

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss tillbedja Herren, den helige i alla de heliga.
eller:
Låt oss med N. och alla de heliga prisa och välsigna vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 17 januari 2018, onsdag
Antonius abbot

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Du är de trognas segerkrans,
o Sanning, hög och underbar,
du ger dig själv, o Helige,
som lön åt trons bekännare.

Tillsammans med din tjänare
åkallar vi ditt majestät
och beder om befrielse
ur syndaskuldens fängelse.

Han brukade din skapelse
till eget och till andras väl,
men hjärtats lust och lidelse
var främst att vinna ditt behag.

Dig, Kristus, Konung segerrik,
bekände han med tillförsikt
och trampade med stolt förakt
den Onde under fötterna.

I dygden skön, i tron befäst,
i bönen ständigt brinnande,
bevarade han sinnet rent
och skådar nu Guds härlighet.

Dig, Fader, vare tack och lov,
dig vare ära, ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren har skänkt dem odödlighet och ära, han har gjort dem till sin arvedel och deras namn skall bestå.

Psalm 77
Herrens verk
Alltid är jag ansatt, men inte kringränd .. .förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad (2 Kor 4:8-9)


Jag vill höja min röst till Gud och ropa, *
jag vill höja min röst till Gud. Må han höra mig!
     På min nöds dag söker jag Herren, +
     min hand är utsträckt om natten utan att tröttna, *
     min själ vill inte låta trösta sig.
När jag tänker på Gud, vill jag sucka och klaga, *
när jag minns, försmäktar min ande.
     Du håller mina ögonlock öppna, *
     jag är full av oro och kan inte tala.
Jag tänker på de dagar som en gång var, *
på de år som längesedan gått.
     Jag grubblar i min ensamhet om natten, *
     jag begrundar och försöker förstå:
Skall Gud förkasta för evigt *
och ingen nåd mer bevisa?
     Är det ute med hans godhet för alltid, *
     har hans ord blivit till intet för alla tider?
Har Herren glömt den nåd han vill visa *
eller i vrede tillslutit sin barmhärtighet?
     Jag svarar: Nej, detta är min plågas tid, *
     därför handlar inte den Högste som förr.
Jag vill prisa Herrens gärningar, *
ja, jag vill tänka på dina forna under,
     jag vill begrunda alla dina gärningar *
     och tänka på dina verk.
Gud, din väg är helig. *
Vem är en gud så stor som Gud?
     Du är Gud, en Gud som gör under, *
     du har uppenbarat din makt bland folken:
Du räddade ditt folk med din väldiga arm, *
du räddade Jakobs och Josefs barn.
     Vattnen såg dig, Gud,
     vattnen såg dig och våndades, *
     själva djupen darrade.
Molnen utgöt strömmar av vatten, +
skyarna lät höra sitt dån, *
och dina pilar for omkring.
     Dånet av din stämma rullade, +
     jorden lystes upp av blixtar, *
     marken darrade och bävade.
Genom havet gick din väg,
din stig genom väldiga vatten, *
men ingen såg dina fotspår.
     Så förde du ditt folk som en hjord *
     genom Moses och Arons hand.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren har skänkt dem odödlighet och ära, han har gjort dem till sin arvedel och deras namn skall bestå.

Ant. 2 Ni Herrens tjänare, prisa Herren i evighet.

Canticum
1 Sam 2:1-10
Gud upphöjer de ödmjuka
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor (Luk 1:52-53)


Mitt hjärta jublar över Herren, *
Herren har upphöjt mitt horn.
     Min mun öppnas vitt mot mina fiender, *
     jag gläder mig över din hjälp.
Ingen är helig utom Herren, +
ingen finns förutom dig, *
ingen är en klippa som vår Gud.
     Tala då inte ständigt så förmätet, *
     låt inte fräckheter gå ut ur er mun.
Herren är en Gud som vet, *
han väger alla gärningar.
     Han bryter sönder hjältarnas bågar, *
     men de stapplande får rusta sig med kraft.
De som var mätta måste ta lega för bröd, *
men de som hungrade hungrar inte mer.
     Den ofruktsamma får föda sju gånger om, *
     men den som var barnrik vissnar bort.
Herren dödar och gör levande, *
han för ner i dödsriket och upp därifrån.
     Han gör fattig och han gör rik, *
     han slår ner och han reser upp.
Han upprättar den ringe ur stoftet, *
han lyfter den fattige ur dyn,
     han låter honom sitta bredvid furstar, *
     han låter honom inta en äroplats.
Jordens pelare är Herrens, *
på dem har han grundat jordens krets.
     Han bevarar sina trognas steg, *
     men de gudlösa går under i mörkret.
Av egen kraft kan ingen vinna seger, *
de som strider mot Herren blir krossade.
     Den högste dundrar i himlen, *
     Herren dömer hela jorden.
Han skall ge makt åt sin konung, *
han skall upphöja sin smordes horn.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ni Herrens tjänare, prisa Herren i evighet.

Ant. 3 De heliga fröjdar sig och ger dig ära, de jublar på sina läger.

Psalm 97
Herrens härlighet när han träder fram till dom
Denna psalm syftar på hur världen räddas och alla folk kommer till tro på honom (Athanasios)


Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
     Han omges av moln och töcken, *
     rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron.
Eld går framför honom *
och förbränner hans ovänner runt omkring.
     Hans blixtar lyser upp jordkretsen, *
     jorden ser det och bävar.
Bergen smälter som vax för Herren, *
för hela jordens Herre.
     Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
     och alla folk ser hans ära.
Alla de skall komma på skam som dyrkar gudabilder, +
de som berömmer sig av avgudar, *
honom skall alla gudar tillbe.
     Sion hör det och gläder sig, +
     och Judas döttrar fröjdar sig, *
     Herre, de jublar över dina domar.
Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden, *
du är högt upphöjd över alla gudar.
     Ni som älskar Herren, hata det onda. +
     Han beskyddar sina fromma, *
     han räddar dem ur de gudlösas hand.
Ljus går upp för den rättfärdige *
och för de rättsinniga glädje.
     Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *
     och prisa hans heliga namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 De heliga fröjdar sig och ger dig ära, de jublar på sina läger.

Kort läsning
Rom 12:1-2


Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er för¬vandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Responsorium

Herrens lag är i hans hjärta, + och hans steg skall inte vackla.
Herrens lag är i hans hjärta, + och hans steg skall inte vackla.
Han har sin lust i Herren,
+ och hans steg skall inte vackla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herrens lag är i hans hjärta, + och hans steg skall inte vackla.

Ant. Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor, säger Herren.
eller:
Min del är Herren. Herren är god mot den själ som söker honom.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor, säger Herren.
eller:
Min del är Herren. Herren är god mot den själ som söker honom.

Förbön

Vi vill prisa Kristus, den Helige i alla sina heliga, med en bön att få tjäna honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar. Låt oss bedja:
R. Du är allena helig.

Du som ville prövas i öknen för att bli lik oss i allt, utom i synden
— förbarma dig över oss, Herre Jesus.
Du som kallar oss till fullkomlig kärlek
— helga oss, Herre Jesus.
Du som befaller oss att vara jordens salt och världens ljus
— upplys oss, Herre Jesus.
Du som kom för att tjäna, inte för att tjänas
— ställ oss i din och nästans tjänst, Herre Jesus.
Du utstrålning av Gud härlighet och avbild av hans väsen
— låt oss i himlen se ditt ansikte, Herre Jesus.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Evige Fader, du lärde den helige Antonius att söka och finna dig i öknens tystnad. Låt också oss, på hans förböner, förneka oss själva och mer än något annat älska dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.