Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 20 oktober 2018, lördag
lördag i 28 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Barmhärtighetens store Gud,
all världens Skapare och ljus,
Treenige, bevara du
ditt goda verk från undergång.

Tag, Herre, i din nåd emot
vår suckan och vårt hjärtas sång,
och låt oss i din härlighet
få glädjas, rena från all skuld.

Bränn bort all ondska, varje svek
med lågan i din kärleks eld,
och håll oss alltid vakande
i väntan på din återkomst.

Se, innan dagen ännu grytt
tillbeder vi ditt majestät.
O att du ville mätta oss
med evigt liv hos dig en gång.

Giv oss, o Fader, nåd därtill,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

O Jesu, styr min vandring så
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

O du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanningen förvisst,
lär mig att fly all lögn, all list.

Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesu, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Herren kallar på himmel och jord, för att döma sitt folk.

Psalm 50
Den sanna fromheten
Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (jfr Matt 5:17)

I


Gud, Herren Gud, talar och kallar hela jorden, *
från solens uppgång ända till dess nedgång:

Från Sion, det fullkomligt sköna, *
träder Gud fram i glans.

Vår Gud kommer, han skall inte tiga, +
framför honom går förtärande eld, *
kring honom stormar det häftigt.

Han kallar på himlen därovan och på jorden, *
ty han vill hålla dom över sitt folk:

Samla inför mig mina fromma, *
som sluter förbund med mig vid offer.

Himlarna förkunnar att han är rättfärdig, *
att Gud är den som skipar rätt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren kallar på himmel och jord, för att döma sitt folk.

Ant. 2 Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig.

II

Hör, mitt folk, jag vill tala, +
Israel, jag vill ställa dig till svars. *
Jag är Gud, din Gud.

Jag vill inte straffa dig för dina offer, *
dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus *
eller bockar ur dina fållor.

Ty mina är alla skogens djur, *
boskapen på de tusende bergen,

jag känner alla fåglar i skyn, *
jag vet vad som rör sig på marken.

Om jag hungrade behövde jag inte säga det, *
ty min är jorden och allt som finns på den.

Skulle jag då äta kött från tjurar *
eller dricka blod från bockar?

Nej, offra lovets offer åt Gud, *
och infria dina löften till den Högste.

Åkalla mig på nödens dag, *
så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig.

Ant. 3 Den som offrar lovets offer, han ärar mig.

III

Men till den gudlöse säger Gud:
Hur kan du tala om mina stadgar *
och föra mitt förbund på tungan,

du som hatar tuktan *
och vänder ryggen åt mina ord?

Om du ser en tjuv håller du med honom, *
med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

Din mun talar onda, elaka ord, *
och din tunga smider ränker.

Du förtalar din broder, *
du anklagar din moders son.

Så gör du, och jag tiger, *
och nu tror du att jag är som du.

Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon, *
och jag vill straffa dig.

Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta, *
så att jag inte sliter sönder er utan räddning:

Den som offrar lovets offer, han ärar mig, +
och den som ger akt på sin väg, *
honom skall jag låta se min frälsning.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Den som offrar lovets offer, han ärar mig.

Vi har ständigt bett för er
att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja.

Första läsningen
Mal 3:1-5; 3:13 - 4:6
Se, jag skall sända ut min ängel


Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja, förbundets ängel som ni begär, se, han kommer, säger Herren Sebaot.
Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara som en guldsmeds eld och som valkares såpa. Och han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det. Han skall rena Levis söner och luttra dem som guld och silver, och sedan skall de bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Och Judas offergåvor och Jerusalems skall då behaga Herren väl, liksom i forna dagar och i förgångna år.
Ja, jag skall komma till er för att hålla dom, och jag skall vara ett ivrigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, likaså mot dem som undanhåller daglönaren hans lön, eller förtrycker änkan och den faderlöse, eller vränger rätten för främlingen, men inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.
Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Nu frågar ni: "Vad har vi då med varandra talat mot dig?" Ni har sagt: "Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning har vi av att vi håller vad han har befallt oss att hålla, och av att vi går i sorgdräkt inför Herren Sebaot? Nej, de fräcka vill vi nu prisa lyckliga, ty de som gör vad ogudaktigt är blir upprättade, de går fria, hur de än frestar Gud."
Men därunder har också de som fruktar Herren talat med varandra, och Herren har lyssnat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte, till påminnelse om dessa som fruktar Herren och tänker på hans namn. Och dessa, säger Herren Sebaot, skall jag ha som min egendom på den dag då jag utför mitt verk, och jag skall skona dem, som en fader skonar sin son som tjänar honom. Och ni skall då åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.
Ty se, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är bli lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar. Då skall ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Och de ogudaktiga skall ni trampa ned, ty de skall bli som aska under era fötter, på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot.
Tänk på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och bud för hela Israel.
Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.

Responsorium Mal 3:1; Luk 1:76

Jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig.
+ Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja, förbundets ängel som ni begär, se, han kommer.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom,
+ och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja, förbundets ängel som ni begär, se, han kommer.

Andra läsningen
Ur Andra vatikankonciliets pastoralkonstitution Kyrkan i världen av idag.
Jag är A och O, början och slutet


Nu är det sant att endast tron kan uppfatta att det jordiska och det himmelska genomtränger varandra på detta sätt. Det är ett mysterium i människans historia som fördunklas av synden intill den dag då Guds barns härlighet framträder.
När kyrkan fullföljer det frälsande mål som är hennes ger hon inte bara Guds liv åt människorna utan sprider också på sätt och vis ett återsken av det gudomliga livets ljus över hela världen. Detta sker framförallt genom att hon helar och höjer människans värdighet som person, genom att hon stärker den sociala gemenskapen människor emellan och genom att hon ger människans dagliga verksamhet en djupare innebörd och större betydelse. På så vis menar kyrkan att hon, både genom sina enskilda medlemmar och genom att hon är en gemenskap, kan ge ett viktigt bidrag till en humanisering av människosläktet och dess historia.
Kyrkan är världen till hjälp och får hjälp av världen. Samtidigt strävar kyrkan mot ett bestämt mål: gudsrikets ankomst och människosläktets frälsning. Allt gott som Guds folk kan åstadkomma för den mänskliga familjen under sin jordiska pilgrimsfärd har sin upprinnelse i det faktum att kyrkan är "det universella frälsningssakramentet", som på en och samma gång både uppenbarar och närvarandegör det mysterium som Guds kärlek till människan är.
Guds Ord, genom vilken allting är skapat, har själv blivit kött och blod för att såsom fullkomlig människa frälsa alla människor och sammanfatta allting i sig. Herren är slutmålet för mänsklighetens historia, den punkt där alla historiens och kulturens strävanden löper samman, människosläktets medelpunkt, alla hjärtans glädje och uppfyllelsen av deras längtan. Honom har Fadern uppväckt från de döda, upphöjt och satt på sin högra sida och bestämt till domare över levande och döda. Levandegjorda och församlade i hans Ande går vi mot den fullbordan av människans historia som helt svarar mot hans kärleks plan: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.
Herren själv säger: Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

Responsorium Apg 10:36; 4:12; 10:42

Gud sände ordet till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus.
+ Han är allas Herre, och hos ingen annan finns frälsningen.
Han är den som Gud har bestämt till att döma levande och död.
+ Han är allas Herre, och hos ingen annan finns frälsningen.

Slutbön

Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi all tid är beredda att göra det goda. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg