Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 13 december 2018, torsdag
Lucia jungfru och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du som är gåvan, himlens Ord
och ljus av ljus, av Fadern född,
vid tidens ände trädde fram
att resa världen ur dess fall.

I hjärtat lys med härlig glans
och tänd i oss din kärleks brand.
Må budet om ditt närmande
fördriva från oss fienden.

Då du skall pröva oss till sist,
kan intet döljas för din blick.
Det mörkas makt skall få sin dom,
rättfärdigheten evig lön.

Låt oss, fast mycket ont vi gjort,
ej räknas till de ondas hop
men med de saliga få del
av himmelrikets ljuvlighet.

Din är all makt och härlighet,
0 Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

eller: När vintermörkret... ⇓⇑


Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet.

Psalm 44
Folkets olyckor
Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek (Rom 8:37)

I


Gud, med våra öron har vi hört, *
våra fäder har berättat det för oss:

om den gärning du gjorde i deras dagar, *
i forntidens dagar.

Med din hand fördrev du folken *
och planterade dem i landet.

Du krossade andra folk *
men lät dem slå rot och växa till.

Ty de intog inte landet med sitt svärd, *
och deras egen arm gav dem inte seger,

utan din högra hand, din arm, ditt ansiktes ljus, *
ty du hade behag till dem.

Du är min konung och min Gud, *
den som lovat Jakob seger.

Med din hjälp kan vi stöta ner våra motståndare *
och i ditt namn trampa ner våra fiender.

Jag förlitar mig inte på min båge, *
och mitt svärd kan inte ge mig seger.

Det är du som besegrar våra motståndare *
och låter dem som hatar oss komma på skam.

Vi sjunger ständigt Guds lov, *
vi prisar ditt namn i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet.

Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk.

II

Men nu har du förkastat oss +
och låtit oss bli till skam, *
du drar inte ut med våra härar.

Du låter oss vika tillbaka för fienden, *
och de som hatar oss tar sig byte.

Du låter oss bli uppätna som får, *
du har spritt ut oss bland folken.

Du säljer ditt folk för ett ringa pris, *
stor är inte den vinst du har gjort på det.

Du låter oss bli till skam för våra grannar, *
till spott och hån för dem som bor omkring oss.

Du gör oss till ett ordspråk bland folken, *
du låter folken visa förakt för oss.

Hela dagen är min skam inför mig, *
blygsel höljer mitt ansikte,

när jag hör belackarens hånfulla ord *
och ser fiendens hämndgiriga blickar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk.

Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd.

III

Allt detta har kommit över oss, +
utan att vi har glömt dig *
eller svikit ditt förbund.

Våra hjärtan har inte avfallit, *
våra steg har inte vikit av från din väg,

så att du därför har krossat oss i schakalers land *
och övertäckt oss med dödsskugga.

Om vi hade glömt vår Guds namn *
och sträckt ut våra händer till en främmande gud,

skulle inte Gud ha märkt det, *
han som känner hjärtats hemligaste tankar?

Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen, *
vi blir betraktade som slaktfår.

Vakna upp! Herre, varför sover du? *
Vakna, förkasta oss inte för alltid.

Varför döljer du ditt ansikte *
och glömmer vårt lidande och trångmål?

Vår själ är nedböjd i stoftet, *
vår kropp ligger nedtryckt till jorden.

Stå upp till vår hjälp, *
och rädda oss i din nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd.

Hör Herrens ord, ni hednafolk,
förkunna det intill jordens yttersta gränser.

Första läsningen
Jes 31:1-3; 32:1-8
Den sanna rättvisan skall råda


Ve dem som drar ned till Egypten för att få hjälp, i det de förlitar sig på hästar, dem som sätter sin förtröstan på vagnar, därför att där finns så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels Helige och inte frågar efter Herren! Också han är ju vis, han låter olyckan komma, och han sviker inte sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot den hjälp som ogärningsmännen sänder. Ty egyptierna är människor och är inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. Och Herren skall räcka ut sin hand, och då skall hjälparen vackla och den hjälpte falla, och båda skall tillsammans förgås.
En kung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare som skall härska med rättvisa. Var och en av dem skall vara som en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren. De skall vara som vattenbäckar i en ödemark, som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Då skall de seendes ögon inte vara förblindade, och de hörandes öron skall lyssna. Då skall de lättsinnigas hjärtan bli förståndiga och vinna kunskap, och de stammandes tungor skall tala flytande och tydligt. Dåren skall då inte mer kallas ädel, ej heller bedragaren kallas herre. Ty en dåre talar dårskap, och hans hjärta reder till fördärv. Så övar han gudlöshet och talar vad orätt är om Herren, så låter han den hungrige svälta och nekar den törstige en dryck vatten. Och bedragaren brukar onda vapen, han tänker ut skamliga planer för att fördärva de betryckta genom lögnaktiga ord, fördärva en fattig som har rätt i sin talan. Men en ädel man tänker ädla tankar och står fast vid det som ädelt är.

Responsorium Jer 23:4-5

Se, dagar skall komma, säger Herren då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David.
+ Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.
Och de skall inte mer behöva frukta eller förskräckas och skall inte mer drabbas av hemsökelse.
+ Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

Andra läsningen
Ur Edith Steins skrift Das Weihnachtsgeheimnis.
Ske din vilja!


Nu rör vi vid ett tredje tecken på att vara ett Guds barn. Att vara ett med Gud var det första. Att alla skall vara ett i Gud var det andra. Det tredje: Om ni håller mina hud, blir ni kvar i min kärlek} Att vara ett Guds barn betyder att gå vid Guds hand, att göra Guds vilja, inte den egna viljan, att lägga alla omsorger och allt hopp i Guds hand, inte mer bekymra sig om sig själv och sin framtid. På detta beror ett Guds barns frihet och glädje. Hur få är det inte som har denna frihet och glädje, också bland de sant fromma, ja, till och med de he-roiskt offervilliga! De går alltid nedböjda under sina bekymmers och plikters tunga börda. Alla känner de liknelsen om fåglarna under himlen och liljorna på marken. Men när de möter en människa som inte har någon förmögenhet, ingen pension och inga försäkringar, och ändå lever utan bekymmer om sin framtid, då skakar de på huvudet som inför något ovanligt. Den som väntar av sin Fader i himlen att han alltid skall sörja för utkomst och de levnadsvillkor som han finner önskvärda, han kan svårt missräkna sig. Endast då kan förtröstan på Gud orubbat stå kvar, när den innesluter en beredvillighet att ta emot allt ur Faderns hand. Han ensam vet vad som är nyttigt för oss. Och om någon gång nöd och umbärande skulle vara lämpligare än en be-hagligt säkerställd bärgning, då måste man hålla sig redo också för detta. Gör man det, då kan man tryggt möta framtiden.
Ske din vilja - den bönen måste i sin fulla utsträckning vara rättesnöret för det kristna livet. Den måste reglera dagen från morgon till kväll, årets gång och hela livet. Den bli då till den kristnes enda omsorg. Alla andra omsorger ta Herren på sig, men denna blir kvar hos oss så länge vi lever

Responsorium Joh 15:10; Heb 10:9

Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek.
+ Jag hai hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek.
Jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.
+ Jag hai hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek.

Slutbön

Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön i dag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång dela hennes ära. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg