Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 21 augusti 2018, tisdag
Pius X påve
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss tillbedja den store herden för fåren, Jesus Kristus, vår Herre.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 21 augusti 2018, tisdag
Pius X påve

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vigda till helig tjänst i Kristi kyrka,
till att förvalta rikets hemligheter,
var dessa präster, som med visdom ledde
hjorden till källan.

Helgelsens gåvor, som av Gud de undfått,
var deras styrka, deras länders gördel,
all deras strävan att i handen bära
brinnande lampor.

Fyllda av väntan, vakande i bönen
stod de beredda att med iver skynda
Herren till mötes och inför hans ankomst
upplåta porten.

Konungars konung, ende Son och Herre,
dig må allt skapat prisa och lovsjunga,
ty din allena är all makt och ära,
nu och för evigt. Amen.

eller: (för en herde)

Kom, låt oss fira glatt den segerrike,
ryktbare herden, folkets vän och hövding,
sanningens vittne, som i himlen evigt
härskar med Kristus.

Ledaren var han, läraren och fadern,
visdomens kunskap bodde i hans hjärta,
alltid han ville främst behaga Herren,
godhetens källa.

Låt oss nu alla bedja om hans bistånd,
att vi befrias från all skuld och oro,
må han med bönen följa oss på vägen
fram till Guds rike.

Din är allena, Gud, all makt och ära,
du är vår lovsång och vår sanna glädje,
du som i kärlek länkar världens öden,
nu och för evigt. Amen.


Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Psalm 100
En konungs löfte
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud (Joh 14:15)


Om nåd och rätt vill jag sjunga, *
Herre, dig vill jag prisa.

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg. *
När kommer du till mig?

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus, *
jag vill inte ens se åt det som är orätt,

att öva orättfärdighet hatar jag, *
hos mig skall inget sådant få finnas.

Falskhet skall vara mig fjärran, *
jag vill inte veta av något ont.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa, *
honom vill jag förgöra,

den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, *
honom kan jag inte fördra.

Mina ögon söker de trogna i landet, *
de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg, *
han får vara min tjänare.

Men den som sviker och bedrar får inte bo i mitt hus, *
ingen lögnare skall bestå inför mina ögon.

Morgon efter morgon
skall jag förgöra alla gudlösa i landet *
och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Canticum
Till Dan B:3-4,6,ll-18
Asarjas bön i den brinnande ugnen
Ångra er och vänd om, så att era synder blir utplånade (Apg 3:19)


Prisad och lovad är du,
Herre, våra fäders Gud, *
ditt namn skall äras i evighet.

Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, +
dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka, *
och i dina domslut finns alltid sanningen.

I synd och laglöshet avföll vi från dig, *
vi syndade i allt vad vi gjorde.

För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, *
upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss, *
för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull *
och för Israels, som var din helige!

Dem lovade du att ge ättlingar +
lika talrika som himlens stjärnor *
och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk;
i dag är vi för våra synders skull *
obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, +
varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse, *
och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd.

Men ta emot oss *
när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar *
och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,
och därtill en fullkomlig lydnad för dig, *
ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat, *
vi fruktar dig och söker oss till dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Psalm 144:1-10
Tacksägelse för seger och fred
Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder; han säger: ”Jag har besegrat världen” (S:t Hilarius)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ner, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen, ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd.

Kort läsning
Heb 13:7-9a


Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror.

Responsorium

Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare.
Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare.
Dag och natt förkunnar de Herrens namn.
Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare.

Ant. Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er.

Förbön

I tacksägelse ber vi till Kristus, den gode Herden, som gav sitt liv för fåren. Låt oss säga:
R. Du gode Herde, led ditt folk.

Kristus, i dina heliga herdar (i den helige N.) har du gett oss en levande bild av din barmhärtighet
- låt oss i kyrkans ledare få erfara din omsorg och barmhärtighet.
Du som i dina ställföreträdare utför ditt verk som herde och lärare
- ta inte din hand ifrån oss, utan led oss fram till vårt mål.
Du som genom dina herdar fortsätter att vara vår läkare till kropp och själ
- låt oss aldrig sakna din närvaro i helgade själasörjare.
Du som fostrat din hjord genom helgonens visdom och kärlek
- låt dina förkunnare hjälpa oss att lära känna dig och älska dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du rustade den helige påven Pius med himmelsk visdom och apostolisk kraft till försvar för den katolska tron. Låt oss följa hans råd och exempel och vinna den eviga lönen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg