Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Halleluja.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, *
han lägger mig i stoftet,

han höljer mig i mörker *
som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, +
på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svara mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, +
ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Halleluja.

Ant. 2 Jag skall se er igen, och då ni skall ni glädjas. Halleluja.

Canticum
Jes 66:10-14a
Tröst och glädje i den heliga staden
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Gläds med Jerusalem, +
fröjda er över henne, *
alla ni som har henne kär.

Jubla högt med henne, *
alla ni som sörjde över henne.

Dia er mätta av hennes tröstande barm, *
sug med lust av hennes välfyllda bröst.

Ty så säger Herren: +
Jag vill låta freden komma över henne som en ström *
och folkens rikedomar som en översvämmande flod.

Ni skall få dia, +
ni skall bli burna i famnen, *
ni skall få sitta i knäet och känna hennes ömhet.

Som en mor tröstar sin son,
så skall jag trösta er, *
i Jerusalem skall ni finna tröst.

Då skall era hjärtan glädja sig, *
då skall ni få liv som det spirande gräset.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag skall se er igen, och då ni skall ni glädjas. Halleluja.

Ant. 3 Herren bygger upp Jerusalem och helår dem som har förkrossade hjärtan. Halleluja.

Psalm 147A
Herrens makt och godhet
O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig (Te Deum)


Lova Herren! +
Det är gott att prisa vår Gud, *
det är härligt att lovsjunga honom.

Herren är den som bygger upp Jerusalem, *
Israels fördrivna för han samman.

Han helar dem som har förkrossade hjärtan, *
och deras sår förbinder han.

Han bestämmer stjärnornas antal, *
han nämner dem alla vid namn.

Vår Herre är stor och väldig i kraft, *
hans vishet har ingen gräns.

Herren reser upp de förtryckta, *
men de gudlösa slår han till jorden.

Tacka Herren med sång, *
lovsjung vår Gud till harpa,

honom som täcker himlen med moln,
honom som ger regn åt jorden, *
honom som låter gräs skjuta upp på bergen,

honom som ger föda åt djuren, *
åt korpens ungar som ropar.

Han har inte sin glädje i hästens styrka *
eller behag till mannens snabbhet.

Herrens behag står till dem som fruktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herren bygger upp Jerusalem och helår dem som har förkrossade hjärtan. Halleluja.

Kort läsning
Rom 8:10-11


Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har upp¬väckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Lärjungen är inte förmer än sin lärare; fullkomlig är den tjänare som handlar som sin herre. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Lärjungen är inte förmer än sin lärare; fullkomlig är den tjänare som handlar som sin herre. Halleluja.

Förbön

Vår himmelske Fader har skänkt oss sin Son som den förstfödde bland de döda. I honom skall alla hans barn uppstå på den sista dagen. Låt oss bedja:
R. Må Herren Jesus bli vårt liv.

Du lät eldpelaren lysa för ditt folk i öknen
- må Kristus i dag med sin uppståndelse ge oss livets ljus.
Du undervisade genom Mose ditt folk på berget
- må Kristus i dag med sin uppståndelse bli livets ord.
Du mättade med mannat ditt folk på dess vandring
- må Kristus i dag med sin uppståndelse bli livets bröd.
Du lät ditt folk i öknen dricka vatten ur klippan
- må Kristus i dag med sin uppståndelse ge oss livets Ande.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg