Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 18 juni 2018, måndag
måndag i 11 veckan 'under året'
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss träda fram för Herrens ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 18 juni 2018, måndag
måndag i 11 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O himmelsljus, som strömmar ur
en outtömlig källas djup,
du låter alla dagar bli
en enda dag, som bor i dig.

Du solars sol, som speglad står
i allt som födes och förgår,
med Andens eld i hjärtat brinn.
Bränn där ditt gyllne tecken in.

I kraftfull gärning oss befäst,
i kärleken som håller ut.
Ge mening, Gud, åt det som mest
förtvivlat, tungt och svårt ser ut.

I Kristus vi vår föda har,
ett bröd som delas dag för dag.
Ur Andens brunn den dryck vi får
vars smak all annan övergår.

Låt hjärtat bliva lika rent
som skimret nu i gryningen
och tron som middagstimmens sol;
låt kvällen ge vårt sinne ro.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Saliga de som bor i ditt hus, Herre Sebaot.

Psalm 84
Längtan till Herrens tempel
Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma (Heb 13:14)


Hur ljuvlig är inte din boning, *
Herre Sebaot!

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, *
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Ty sparven har funnit ett hus *
och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot, *
min konung och min Gud.

Saliga de som bor i ditt hus, *
de lovar dig ständigt.

Saliga de människor som finner sin kraft i dig, *
de som vill vandra till ditt hus.

När de går genom den torra dalen, +
gör du den rik på källor, *
det första regnet höljer den med välsignelser.

Deras kraft växer till mer och mer, *
så träder de fram inför Gud på Sion.

Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
lyssna, du Jakobs Gud.

Gud, se till vår sköld, *
akta på din smordes ansikte.

Ty en dag i dina gårdar *
är bättre än tusen andra,

jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus *
än vistas i de gudlösas hyddor.

Ty Herren Gud är sol och sköld, *
Herren ger nåd och ära,

han vägrar inte dem något gott *
som vandrar i oskuld.

Herre Sebaot, *
salig den människa som förtröstar på dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Saliga de som bor i ditt hus, Herre Sebaot.

Ant. 2 Kom, låt oss gå upp till Herrens berg.

Canticum
Jes 2:2-5
Det berg där Herrens hus står, det högsta bland bergen
Alla folk skall komma och tillbe dig (Upp 15:4)


Det skall ske i kommande dagar +
att berget med Herrens hus
står som det högsta bland bergen *
och är högre än alla andra höjder.

Alla främmande folk skall strömma dit, *
många folk skall dra åstad, och de skall säga:

”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, *
bege oss till Jakobs Guds hus,

så att han kan undervisa oss om sina vägar *
och så att vi kan vandra på hans stigar.”

Från Sion utgår Herrens lag *
hans ord från Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Kom, låt oss gå upp till Herrens berg.

Ant. 3 Sjung till Herrens ära, lova hans namn.

Psalm 96
Herren, hela världens konung och domare
De stod tillsammans med Lam¬met och sjöng en ny sång inför tronen (Jfr Upp 14:1, 3)


Sjung en ny sång till Herrens ära, +
sjung till Herrens ära, alla länder, *
sjung till Herrens ära, lova hans namn.

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, +
förkunna bland hedningarna hans ära, *
bland alla folk hans under.

Ty stor är Herren och högtlovad, *
fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Ty folkens alla gudar är avgudar, *
men Herren har skapat himlen.

Han omges av makt och härlighet, *
av prakt och glans i sin helgedom.

Ära Herren, alla folkslag, +
ära Herrens majestät, *
ära Herrens höga namn.

Bär fram gåvor och kom i hans gårdar, +
tillbe Herren i helig skrud, *
bäva för hans ansikte, alla länder.

Säg bland hedningarna: ”Herren är nu konung. +
Därför står jordkretsen orubbligt fast, *
med rättvisa dömer han folken.”

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, +
havet brusa med allt vad det rymmer, *
marken och allt den bär må glädja sig.

Må alla träd i skogen jubla +
inför Herren, ty han kommer, *
ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet *
och folken i sin trofasthet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Sjung till Herrens ära, lova hans namn.

Kort läsning
Jak 2:12-13


Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Responsorium

Lovad vare Herren + från evighet till evighet.
Lovad vare Herren + från evighet till evighet.
Han allena gör under
+ från evighet till evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lovad vare Herren + från evighet till evighet.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Förbön

Gud satte människan i världen att bruka och bevara den till hans ära. Låt oss be till honom:
R. Låt oss leva till din ära.

Gud, universums skapare, vi prisar dig
— du som ger oss dina gåvor och intill denna morgon har bevarat oss.
Välsigna oss, som nu skall börja vårt arbete
— låt oss delta i din skapelse och utföra din vilja.
Må vårt arbete i dag komma andra till godo
— så att vi med dem och för dem bygger upp en värld som behagar dig.
Ge din nåd åt oss och alla som vi möter i dag
— och ge oss din glädje och frid.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Stärk och helga, led och ledsaga oss i dag till kropp och själ, du himlens och jordens konung, och styr våra sinnen, ord och gärningar efter din lag, så att vi här och för evigt lever i din nåd som dina fria barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg