Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 1 april 2020, onsdag
onsdag i 5 fasteveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 1 april 2020, onsdag
onsdag i 5 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psalm 36
Syndarens ondska och Guds godhet
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12)


Synden talar till den gudlöse +
i djupet av hans hjärta, *
till den som saknar fruktan för Gud.

Den viskar det han vill höra, *
så att han inte ser sin ogärning och hatar den.

Hans ord är synd och svek, *
insikt och godhet slår han ifrån sig.

Han smider ondskefulla planer *
där han ligger på sin bädd,

han slår in på det ondas väg, *
han skyr inget ont.

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, *
din trofasthet ända till skyarna.

Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som havets djup, *
Herre, du hjälper både människor och djur.

Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! *
Människor tar sin tillflykt under dina vingars skugga.

De mättas av rika gåvor i ditt hus, *
ur din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.

Ty hos dig är livets källa, *
i ditt ljus ser vi ljus.

Låt din nåd förbli över de dina, *
din rättfärdighet över de trogna.

Låt inte de högmodiga trampa ner mig, *
de gudlösa jaga bort mig.

Där ligger de, missdådarna – fallna, *
slagna, kan aldrig mer resa sig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Ant. 2 Herre, du är stor och underbar i makt.

Canticum
Judit 16:lb-2,13-15
Herren, världens skapare, beskyddar sitt folk
De sjunger en ny sång (Jfr Upp 5:9)


Stäm upp en sång till min Gud till tamburiner, *
lovsjung Herren till cymbaler,

låt psalmen klinga till hans pris, *
ära och åkalla hans namn.

Ty Herren är den Gud som avgör striden, +
han räddade mig in i sitt läger, *
in till folket, undan mina förföljare.

Jag vill sjunga en ny sång till min Guds ära. +
Herre, stor och härlig är du, *
underbar och oövervinnelig i din kraft.

Dig må hela din skapelse tjäna, +
ty på ditt ord blev allting till, *
du sände ut din ande att bygga det.

Ingen kan stå emot när du befaller; *
bergens fästen skakar, haven rörs upp,

och klippor smälter som vax inför dig. *
Men mot dem som fruktar dig är du barmhärtig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, du är stor och underbar i makt.

Ant. 3 Höj jubel till Gud med fröjderop.

Psalm 47
Herren, världsalltets konung
Han sitter på Faderns högra sida, och hans rike skall ald-rig ta slut (Trosbekännelsen)


Klappa i händerna, alla folk, *
höj jubel till Gud med fröjderop.

Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta, *
en väldig konung över hela jorden.

Han tvingar folken under oss *
och folkslagen under våra fötter.

Han utväljer åt oss ett eget land, *
Jakobs, hans älskades, stolthet.

Gud har stigit upp under jubel, *
Herren, till dånet av basuner.

Lovsjung Gud, ja, lovsjung, *
lovsjung vår konung, lovsjung.

Ty Gud är konung över hela jorden, *
sjung med insikt till hans ära.

Gud är nu konung över alla hedningar, *
Gud har satt sig på sin heliga tron.

Folkens yppersta har samlats *
och blir ett folk åt Abrahams Gud.

De som är jordens sköldar tillhör Gud, *
högt är han upphöjd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Höj jubel till Gud med fröjderop.

Kort läsning
Jes 50:5-7


Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har ej varit motsträvig, jag har ej vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget. Jag dolde inte mitt ansikte mot smädelse och spott. Men Herren, Herren hjälper mig, därför kände jag ej smädelsen, därför gjorde jag min panna hård som sten. Jag visste ju att jag ej skulle komma på skam.

Responsorium

Herre, du har friköpt oss + med ditt blod.
Herre, du har friköpt oss + med ditt blod.
Människor av alla stammar och språk och länder och folk,
+ med ditt blod.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, du har friköpt oss + med ditt blod.

Ant. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, säger Herren. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, säger Herren. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Förbön

Lovad vare vår frälsnings upphov, Jesus Kristus, som vill att alla människor skall bli en ny skapelse i honom, så att det gamla förgår och allt kan bli nytt. Med fast förvissning om detta ropar vi till honom:
R. Herre, ge oss på nytt din Ande.

Herre, förnya oss genom din Ande, du som lovar oss en ny himmel och en ny jord
- så att vi en gång får glädja oss i det himmelska Jerusalem.
Låt oss samverka med dig, så att vår värld genomsyras av din Ande
- och vårt samhälle blir en plats för rättvisa, kärlek och fred.
Lär oss att tukta vår lättja och tröghet
- så att vi väcks till längtan efter dina gåvor och din glädje.
Fräls oss från allt ont
- och bryt det ondas tjusning som lockar oss bort från dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Barmhärtige Gud, helga och upplys våra hjärtan genom boten, och liksom du har gett oss viljan att tjäna dig, så ge oss också svar på våra böner. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg