Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 12 juli 2020, söndag
15 söndagen 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 12 juli 2020, söndag
15 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Uppståndelse- och skapardag!
Från Edens lustgård, Kristi grav
på nytt du stiger. I ditt ljus
vi med apostlarna går ut.

Lätt, snabbt som dagern sprider sig
låt bönen hasta, stark och fri,
och genom dig, o Gud, nå fram
till någon som din frid ej fann.

Vi själva står här utan makt.
Vårt liv vi i din hand har lagt.
Vår lovsång och vår tystnad led
och var i dagens gärning med.

Dig, världens Frälsare, vi ber:
Vad du oss gav, på nytt oss ge.
Vår skam och skuld ifrån oss tag
och skänk oss evigt liv i dag.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller:

O Skapare av evighet,
du råder över dag och natt
och ger åt varje ögonblick
dess mening och dess möjlighet.

Om dagens ankomst bär du bud,
i mörkret är du väktaren,
du leder nattlig pilgrimsfärd,
din nåd förvandlar natt till dag.

O morgonstjärna, evigt ny,
som jagar bort all dunkelhet,
du skingrar med din klarhets glans
förnekarnas och lögnens här.

O Herre, stöd de vacklande
och gläd dem med din kärleks blick.
Låt oss inför dig falla ned
och tröstade bli resta upp.

För sinnet lys, du världens ljus,
fördriv vår andes sömnighet,
låt våra läppar bära fram
sitt tack och lov inför din tron.

Din är all makt och härlighet,
o Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

Ant. 1 Väldig är Herren i höjden. Halleluja.

Psalm 93
Herren, skaparen och konungen
Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning (Upp 19:6–7)


Herren är nu konung. +
Han har klätt sig i härlighet, *
Herren har rustat sig i makt.

Därför står jordkretsen fast, *
den skall aldrig vackla.

Din tron står fast sedan begynnelsen, *
du är från evighet.

Herre, strömmarna har upphävt, +
strömmarna har upphävt sin röst, *
ja, strömmarna upphäver sitt dån.

Men väldig är Herren i höjden, +
mer än bruset av stora vatten, *
väldiga vatten, havets bränningar.

Heltigenom tillförlitliga är dina vittnesbörd, *
Herre, helighet anstår ditt hus för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Väldig är Herren i höjden. Halleluja.

Ant. 2 Herre, prisad vare du, lovsjungen och upphöjd i evighet. Halleluja.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning – Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5))


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, berg och höjder, *
prisa Herren, allt som växer på marken.

Prisa Herren, hav och floder, *
prisa Herren, alla källor.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet, *
Prisa Herren, alla himlens fåglar.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur, *
prisa Herren, ni människor.

Prisa Herren, Israel, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.


Ant. 2 Herre, prisad vare du, lovsjungen och upphöjd i evighet. Halleluja.

Ant. 3 Lova Herren i himlen. Halleluja.

Psalm 148
Maning till universum att lova Gud
Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet (Upp 5:13)


Lova Herren i himlen, *
lova honom i höjden.

Lova honom, alla hans änglar, *
lova honom, hela hans härskara.

Lova honom, sol och måne, *
lova honom, alla lysande stjärnor.

Lova honom, ni himlars himlar *
och ni vatten ovan himlen.

De skall lova Herrens namn, *
ty på hans befallning blev de skapade.

Han gav dem deras plats för tid och evighet, *
han satte en gräns som de inte kan överskrida.

Lova Herren på jorden, *
ni drakar och alla havsdjup,

eld och hagel, snö och dimma, *
du stormande vind, som utför hans befallning,

ni berg och alla höjder, *
ni fruktträd och alla cedrar,

ni vilda djur och all boskap, *
ni kräldjur och flygande fåglar,

ni jordens alla kungar och folk, *
ni furstar och alla domare på jorden,

ni pojkar, ni flickor, *
ni gamla och ni unga.

De skall lova Herrens namn,
ty endast hans namn är upphöjt, *
hans majestät når ut över jorden och himlen.

Han låter sitt folks horn höjas upp,
alla hans trogna skall lovsjunga honom, *
Israel, det folk som står honom nära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herren i himlen. Halleluja.

Kort läsning
Hes 37:12b-14


Så säger Herren, Herren: Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk, upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni skall förstå att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag skall låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall erfara att jag, Herren, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger Herren.

Responsorium

Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.
Du som sitter på Faderns högra sida,
+ förbarma dig över oss.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss.

Ant. Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, säger Herren.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, säger Herren.

Förbön

Gud har sänt sin helige Ande som ljuset i vårt innersta. Låt oss bedja:
R. Herre, upplys ditt folk.

Välsignad är du, vår Gud och vårt ljus
- som ger oss denna Herrens dag till din ära.
Du som genom Kristi uppståndelse har tänt ett ljus i vår värld
- sprid dess låga genom kyrkan till alla människor.
Du som genom Jesu vittnen lät Anden fylla världen
- sänd Andens eld på nytt över din kyrka, och gör henne trogen ditt uppdrag.
Du ljus för alla folk, kom ihåg dem som sitter i mörker och dödsskugga
- öppna deras ögon för dig, den ende sanne Guden.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg