Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

När morgonstjärnan framgår skön,
o Gud, vi nalkas dig med bön
att du mot ondskans makt och här
till kropp och själ oss hägn beskär.

Vid ögats port ställ helig vakt,
att oss ej bländar fåfäng prakt.
Vår tanke och vår tunga styr,
att tvist och strid vår vandel flyr.

Så skall vi då, när solen flytt
och dagen är i natt förbytt,
dig bringa lovets aftongärd
med renad själ vid altarhärd.

O Fader, Son och Ande bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

Ant. 1 Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, *
han lägger mig i stoftet,

han höljer mig i mörker *
som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, +
på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svara mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, +
ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd.

Ant. 2 Herren skall låta freden komma över Jerusalem som en ström.

Canticum
Jes 66:10-14a
Tröst och glädje i den heliga staden
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Gläds med Jerusalem, +
fröjda er över henne, *
alla ni som har henne kär.

Jubla högt med henne, *
alla ni som sörjde över henne.

Dia er mätta av hennes tröstande barm, *
sug med lust av hennes välfyllda bröst.

Ty så säger Herren: +
Jag vill låta freden komma över henne som en ström *
och folkens rikedomar som en översvämmande flod.

Ni skall få dia, +
ni skall bli burna i famnen, *
ni skall få sitta i knäet och känna hennes ömhet.

Som en mor tröstar sin son,
så skall jag trösta er, *
i Jerusalem skall ni finna tröst.

Då skall era hjärtan glädja sig, *
då skall ni få liv som det spirande gräset.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren skall låta freden komma över Jerusalem som en ström.

Ant. 3 Det är ljuvligt att lovsjunga Gud.

Psalm 147A
Herrens makt och godhet
O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig (Te Deum)


Lova Herren! +
Det är gott att prisa vår Gud, *
det är härligt att lovsjunga honom.

Herren är den som bygger upp Jerusalem, *
Israels fördrivna för han samman.

Han helar dem som har förkrossade hjärtan, *
och deras sår förbinder han.

Han bestämmer stjärnornas antal, *
han nämner dem alla vid namn.

Vår Herre är stor och väldig i kraft, *
hans vishet har ingen gräns.

Herren reser upp de förtryckta, *
men de gudlösa slår han till jorden.

Tacka Herren med sång, *
lovsjung vår Gud till harpa,

honom som täcker himlen med moln,
honom som ger regn åt jorden, *
honom som låter gräs skjuta upp på bergen,

honom som ger föda åt djuren, *
åt korpens ungar som ropar.

Han har inte sin glädje i hästens styrka *
eller behag till mannens snabbhet.

Herrens behag står till dem som fruktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Det är ljuvligt att lovsjunga Gud.

Kort läsning
Rom 8:18-21


Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapel¬sen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Responsorium

Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.
Ty du är min hjälp.
+ Bittida söker jag dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig.

Ant. Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Förbön

Gud har kommit oss till mötes med sin frälsning. Vi vill tänka på hans barmhärtighet och ber till honom:
R. Herre, du är vårt liv.

Välsignad är du, barmhärtige Fader
- som fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.
Du har i Kristus återställt din bild i oss
- gör oss, genom det som livet medför, alltmer lika honom.
Vi är sårade av hat och avund
- gjut på nytt din kärleks Ande i våra hjärtan.
Ge i dag arbete, glädje och bröd och framför allt din nåd
- åt alla dina barn, och sist det eviga livet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Himmelske Fader, låt de heligas gemenskap, som skänker oss glädje på den helige martyren Januarius dag, stärkas här på jorden och fullkomnas i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg