Breviar - Tidebønnene

Invitatorium
12. juli 2020, söndag
XV søndag i det alminnelige kirkeår
XV søndag i det alminnelige kirkeår

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herre, jeg vil love deg hver eneste dag. Halleluja!

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
12. juli 2020, söndag
XV søndag i det alminnelige kirkeår
XV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Til himlene rekker din miskunnhet, Gud,
din trofasthet når dine skyer;
din rettferds hånd over bergene ut
er strakt over daler og byer.

Som himlenes favn er din kjærlighet, Gud,
som havenes dyp dine dommer.
Til frelsen fører du sjelene ut,
og skapningens sukk ihukommer.

Hvor dyrebar er dog din miskunnhet, Gud,
hvor menneskebarnene bygge.
I mulm er kjærlighetsvingen bredt ut,
vi skjuler oss under dens skygge.

Du kveger i ørknen den tørstende sjel,
du berger den bevende due.
Hos deg er livets, det evige vell,
og lys i ditt lys skal vi skue.


Ant. 1 Underfull er Herren i det høye. Halleluja!

Salme 93
Herren Skaperens storhet
Herren vår Gud Allherskeren har overtatt herredømmet, la oss glede oss og juble og gi ham all nere (Åp 19,6-7).


Herren er konge, kledd i høyhet. *
Herren har iført seg styrke.

Jorden er grunnfestet, *
den rokkes ikke.

Din trone står fast fra opphavet av, *
fra evighet er du.

Elvebruset stiger, Herre, *
elvene hever sin røst.

Flodens strømmer stiger, *
vannenes veldige drønn.

Men herligere enn den veldige vannflom, *
herligere enn havets brenning
er Herrens herlighet i det høye.

Ditt vitnesbyrd er sannhet, Herre, *
hellighet skal pryde ditt hus, gjennom lange tider.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Underfull er Herren i det høye. Halleluja!

Ant. 2 Velsignet er du, Herre, og opphøyet i evighet. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Velsignet er du, Herre, og opphøyet i evighet. Halleluja!

Ant. 3 Lov Herren fra himmelen. Halleluja!

Salme 148
Lovprisningshymne til skapningens Herre
Ham som sitter på tronen og Lammet, dem tilkommer lov og pris, makt og xre i all evighet (Åp 5,13).


Lov Herren fra himmelen, *
lov ham i det høye.

Lov ham, allejians engler, *
lov ham, alle hans hærer.

Lov Herren, sol og måne, *
lov ham, hver lysende stjerne.

Lov ham, himlenes himler, *
og du vann over himmelens hvelv.

De skal prise Herrens navn, *
for han bød og de ble til.

Han gav dem en plass for evig, *
en lov som ikke rokkes.

Lov Herren fra jorden, *
dere havets dyr og store dyp,

ild og hagl, sne og tåke, *
du stormvind som setter hans ord i verk,

fjell og alle hauger, *
frukttrær og alle sedertrær,

ville dyr og all slags fe, *
dyr som kryper og fugler som flyr,

dere jordens konger og alle folk, *
fyrster og jordens høvdinger,

unge menn og jomfruer, *
alle sammen, barn og gamle,

alle skal love Herrens navn, *
for hans navn alene er opphøyet.

Hans herlighet *
omspenner jord og himmel.

Ny kraft og styrke gir han sitt folk, *
til stolthet for alle hans venner,

for Israel - *
det folk som står ham nær.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Lov Herren fra himmelen. Halleluja!

Lesning
Esek 37,12b—14


Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren.

Responsorium

Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.
Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.
Du som sitter ved Faderens høyre.
+ Miskunn deg over oss.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Kristus, den levende Guds Sønn, + miskunn deg over oss.

Ant. Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, säger Herren.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, säger Herren.

Forbønner

La oss rette vår inderlige bønn til Gud, han som sendte den Hellige Ånd for å skinne i alle menneskers hjerter, og si:
R. Lys for ditt folk, Herre.

- Lovet være du, Gud, du som er vårt lys, du som lot oss få nå frem til denne nye dag, din herlighet til lov og ære.
- Du som lot lyset flomme ut over verden da din Sønn stod opp fra de døde, la dette lys skinne for alle mennesker gjennom din Kirke.
- Du som opplyste din enbårne Sønns disipler ved din Ånd, send Ånden inn i din Kirke så den kan tjene deg i troskap.
- Du som er lys for folkeslagene, kom ihu dem som fremdeles sitter i mørke. Åpne deres hjerter og gi dem å erkjenne at du er den ene og sanne Gud.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg