Breviar - Tidebønnene

Vesper
Den 12 juli 2020, söndag
XV søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Lucis Creator optime

Store Skapar av heimsens ljos!
Dagar strøymer som elv mot os,
og i upphavet steig vår jord
herleg fram på ditt skaparord.

Morgon bjart let du fylgja kveld.
Dagen kalla du ljosens tjeld.
Spreid det myrkret som trugar no,
høyr vår bøn, sjå vår tåreflod!

Lat ’kje sjeli i myrkheims band
stengjast ute frå ljosets land,
og på ævlege tankar tom
inkje sjå av din herlegdom.

Inst i himlen me bankar på,
livsens ljos skal hjå Gud me få.
Hjelp oss leggja all vondskap av,
du som sjeli sitt ynde gav!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vera lova i allan tid!


Ant. 1 Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd. Halleluja!

Salme 110 (1-5.7)
Messias, konge og prest
Han skal herske som konge inntil han har lagt alle sine fiender for sine 'otter (1 Kor 15,25).


Herren sa til min Herre: *
„Sett deg ved min høyre hånd.

Til jeg får lagt dine fiender *
til skammel for dine føtter.“

Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, *
du skal herske blant dine fiender.

Kongsmakten er din på din veides dag, *
i dine helliges herlige lysglans.

Før morgenstjernen *
har jeg født deg av mitt skjød.

Herren har svoret, og han angrer det ikke: *
„Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.“

Herren ved din høyre hånd *
knuser konger på sin vredes dag.

Han drikker av bekken på veien, *
derfor løfter han høyt sitt hode.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd. Halleluja!

Ant. 2 Store er alle Guds verker, verdige til ettertanke for alle som elsker dem. Halleluja!

Salme 111
Store er Herrens gjerninger
Stort og underfullt er ditt verk, Herre Gud Allhersker (Ap 15,3).


Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte *
i de rettferdiges råd og forsamling.

Store er alle Guds verk, *
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning, *
og hans rettferd står til evig tid.

Han har reist sine under et varig minne. *
Herren er nådig og barmhjertig.

Han gir føde til dem som frykter ham; *
han minnes sin pakt til evig tid.

Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk, *
da han gav dem hedningefolkenes arv.

Hans henders gjerning er rett og troskap, *
pålitelige er alle hans bud.

De står fast for evig, *
de er gitt i rettvishet og sannhet.

Forløsning sendte han sitt folk, +
han har fastsatt sin pakt til evig tid, *
hans navn er hellig og vekker frykt.

Å frykte Herren er veien til visdom, +
klok er hver som følger den. *
Hans pris skal lyde til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Store er alle Guds verker, verdige til ettertanke for alle som elsker dem. Halleluja!

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allherskeren, har inntatt sitt kongevelde. Halleluja!

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (19,l-2.5b.6b-8a)

Lammets bryllup


Halleluja, Halleluja!
Frelsen, æren og makten tilhører vår Gud, Halleluja, *
for sanne og rettferdige er hans dommer.

Halleluja, Halleluja!
Pris vår Gud, alle hans tjenere, Halleluja, *
alle som frykter ham, små og store.

Halleluja, Halleluja!
For Herren, vår Gud, Allherskeren,
har inntatt sitt kongevelde, Halleluja! *
La oss glede oss og juble og gi ham æren,

Halleluja, Halleluja,
tor tiden er kommet for Lammets bryllup, Halleluja, *
og bruden har gjort seg rede
og fått en drakt av snehvitt lin.

Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Halleluja, Halleluja!


Ant. 3 Herren, vår Gud, Allherskeren, har inntatt sitt kongevelde. Halleluja!

Lesning
l Pet 1,3-5


Lovet være Gud, vår Herres Jesus Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en uforgjengelig arv, som aldri plettes til og aldri svinner bort. Og den forvares for dere i himlene, for ved troen er dere beskyttet av Guds kraft inntil frelsen kommer; den er alt rede til å tre frem i dagen i de siste tider.

Responsorium

Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.
Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.
Verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.
+ På himmelens hvelv.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Velsignet er du, Herre, + på himmelens hvelv.

Ant. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus, alla som lyssnar till honom får det eviga livet.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus, alla som lyssnar till honom får det eviga livet.

Forbønner

La oss, glade til sinns, påkalle Gud, han som i opphavet skapte verden, gjenskapte den ved Sønnens forløsningsverk, og som daglig fornyer den ved sin kjærlighet, og si:
R. La oss få kjenne din kjærlighet, Herre.

- Vi takker deg, Gud, du som åpenbarer din makt i skaperverket og ditt forsyn i verdens gang.
- Fri oss fra grunnløs frykt og fortvilelse ved din Sønn, han som forkynte fred og vant seier på korset.
- Gi at alle som elsker rettferdighet, uten baktanke må samarbeide om å bygge verden i sann fred.
- Vær de undertrykte nær, befri de fangne, trøst dem som sørger, gi mat til dem som sulter, styrk de svake, la korset seire i dem alle.
- Du som på underfullt vis oppreiste din Sønn i herlighet etter død og grav, la de avdøde få komme inn til livet hos ham.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.