Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Non
Den 19 september 2019, torsdag
torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger Herren.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.

Utför min sak och rädda mig, *
behåll mig vid liv efter ditt löfte.

Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.

Herre, din barmhärtighet är stor, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.

Mina förföljare och plågare är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.

Jag känner avsmak för de trolösa *
när jag ser att de inte håller dina bud.

Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.

Summan av ditt ord är sanning, *
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger Herren.


Ant. 2 Herren välsigne dig, må han ge dig fred i alla dina dagar.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
”Herren välsigne dig från Sion”, dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.

Av dina händers möda får du njuta frukten. *
Salig du! Ja, det skall gå dig väl.

Lik en vinstock som bär frukt *
är hustrun därinne i ditt hus,

lika plantor av olivträd *
är barnen kring ditt bord.

Så välsignas den man *
som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion. +
Må du få se Jerusalems välgång *
i alla dina dagar,

och må du få se barn till dina barn. *
Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren välsigne dig, må han ge dig fred i alla dina dagar.


Ant. 3 Herren skall strida för dig mot dina fiender.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (S:t Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
– så skall Israel säga –

mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
men de har inte besegrat mig.

På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.

Men Herren är rättfärdig, *
han har huggit av de gudlösas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.

De skall bli lika gräs på taken, *
som vissnar innan det har vuxit upp:

ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,

och de som går där fram kan inte säga: ”Herrens välsignelse vare över er, *
vi välsignar er i Herrens namn.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren skall strida för dig mot dina fiender.

Kort läsning
Vish 1:1-2


Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden. Tänk på Herren med svekfritt sinne och sök honom med uppriktigt hjärta. Ty de som inte utmanar honom finner honom, han visar sig för dem som inte misstror honom.

Förtrösta på Herren, och gör det goda.
De som väntar efter Herren skall äga landet.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du himlaljusens Fader hos vilken inget mörker finns, gläd oss med ditt ljus, så att vi gärna lyssnar till ditt ord och gör vad du befaller. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.