Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 24 februari 2018, lördag
Andra söndagen i fastan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, som skapat oss till dig,
vår bön du hör, vår kraft du är.
I denna helga fastetid
botfärdighet vårt hjärta lär.

Du ser vår synd, du vet vår brist
och känner all vår skröplighet.
Vi vänder oss i tro till dig;
förlåt oss i barmhärtighet.

Vi vet att vi har syndat svårt,
och du allena ger oss hopp.
Vi ber dig för din kärleks skull:
skänk läkedom till själ och kropp.

Försakelsens och botens väg
vill vi med ödmjukt sinne gå.
Gör hjärtat rent och fritt, o Gud,
så kan vi påskens glädje nå.

O Gud Treenig, hör vår bön:
en offervillig håg oss giv.
Låt oss i denna fastetid
få bära frukt för evigt liv. Amen.

eller (latin): Audi, benigne Conditor... ⇓⇑
eller: Hör hur barnen suckar... ⇓⇑

Ant. 1 Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför deras ögon.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.

Jag har svurit och hållit det: *
att ta dina rättfärdiga lagar i akt.

Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.

Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
och lär mig dina lagar.

Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din lag.

Gudlösa vill snärja mig, *
men jag går inte vilse från dina befallningar.

Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.

Jag har vänt mitt hjärta till att handla efter dina stadgar, *
alltid och intill slutet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför deras ögon.

Ant. 2 Hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste Jesus ur dödens vånda och lät honom uppstå (Jfr Apg 2:24)


Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: Du är ju Herren, *
för mig finns inget gott utom dig.

De heliga i landet, de härliga, *
de är min enda glädje.

Men de som tar sig andra gudar, *
de drabbas av svåra plågor.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min arvedel, min bägare, *
du håller mitt öde i dina händer.

En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett underbart arv har jag fått.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, *
ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga, *
ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan.

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket *
och låter inte din helige möta förgängelsen.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädjens fullhet, *
ljuvlighet i din högra hand för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

Ant. 3 Mose och Elia talade med honom om hans uttåg ur världen, som han skulle fullborda i Jerusalem.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.

Han som till det yttre var som en människa +
ödmjukade sig och blev lydig intill döden, *
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,

för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna +
att Jesus Kristus är Herre, *
Gud Fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Mose och Elia talade med honom om hans uttåg ur världen, som han skulle fullborda i Jerusalem.

Kort läsning
2 Kor 6:1-2


Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: "När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig." Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

Responsorium

Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Hör våra böner, du som är barmhärtig,
+ ty inför dig har vi syndat.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.

Ant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren, din Gud, låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren, din Gud, låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till.

Förbön

Lovad vare Gud, som har omsorg om allt. Vi åkallar honom och säger:
R. Herre, fräls de dina.

Gud, du som fördelar uppgifterna och är sanningens källa, ge dina gåvor åt biskopskollegiet
- och bevara de troende i trohet mot apostlarnas lära.
Ingjut din kärlek i alla som mättas av ett och samma bröd
- så att deras enhet i Kristi kropp blir orubblig.
Lär oss att klä av oss den gamla människan och hennes tärningar
- och iklä oss Kristus, den nya människan.
Låt alla vinna förlåtelse för sina synder genom en sann bot
- och ge dem del av den gottgörelse som Kristus vunnit åt oss.
Låt dem som lämnat denna värld få delta i den him¬melska lovsången
- i vilken också vi hoppas att få stämma in.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg