Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Herren är min räddare, min sköld och min tillflykt. Halleluja.

Psalm 144
Tacksägelse för seger och fred
Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder; han säger: ”Jag har besegrat världen” (S:t Hilarius)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ner, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen, ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren är min räddare, min sköld och min tillflykt. Halleluja.

Ant. 2 Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.

II

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Rädda mig från det onda svärdet, *
befria mig ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Låt våra söner i sin ungdom stå som högväxta plantor, *
våra döttrar lika pelare, huggna för palats.

Låt våra visthus vara fyllda *
och rymma alla slags förråd.

Låt våra får föröka sig tusenfalt, +
ja, tiotusenfalt på våra marker, *
låt våra oxar gå rikligt lastade.

Låt ingen rämna brytas i muren, +
ingen föras bort som fånge, *
inget klagorop höras på våra gator.

Saligt det folk som det går så, *
ja, saligt det folk vars Gud är Herren!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.

Ant. 3 Jesus Kristus är densamme, i går och i dag och i evighet. Halleluja.

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du tagit makten, din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, +
men din vrede har kommit, *
stunden då de döda blir dömda,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, både höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt *
att de drog sig undan döden.

Jubla då, ni himlar *
och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jesus Kristus är densamme, i går och i dag och i evighet. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 3:18,21b-22


Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag är fårens herde. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jag är fårens herde. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Halleluja.

Förbön

Låt oss prisa Kristus, som är skälet till vårt hopp om uppståndelsen, och ropa till honom:
R. Du ärans Konung, hör vår bön.

Herre Jesus, du som med ditt eget blod har gått in i helgedomen
- led oss genom detta livet in i Faderns härlighet.
Du som med din uppståndelse stärkte dina lärjungar i tron och sände ut dem i världen
- gör biskoparna, prästerna och diakonerna till trogna förkunnare av evangeliet.
Du som genom din uppståndelse blivit vår frid och vår försoning
- låt de troende fullkomligt förenas i trons och kärle¬kens gemenskap.
Du som genom din uppståndelse botade den lame mannen vid tempelporten
- visa dina sår i förklaringens glans för de sjuka och döende.
Du som blev den förste som uppstod från de döda
- ge härligheten åt dem som satt sitt hopp till dig.

Fader vår...

Slutbön
Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg