Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 21 maj 2019, tisdag
tisdag i 5 påskveckan
Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans, och makten finns hos hans Smorde. Halleluja.

Psalm 20
Bön för kungens seger
Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad (Apg 2:21)


Må Herren bönhöra dig när nöden kommer, *
må Jakobs Guds namn beskydda dig.

Må han sända dig hjälp från templet *
och stödja dig från Sion.

Må han tänka på alla dina matoffer *
och ta emot ditt brännoffer med välbehag.

Må han ge dig vad ditt hjärta begär *
och fullborda alla dina planer.

Må vi få jubla över din seger +
och i vår Guds namn resa upp baneret. *
Må Herren uppfylla alla dina böner.

Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde. +
Han svarar honom från sin heliga himmel, *
genom väldiga gärningar ger hans högra hand seger.

De andra prisar vagnar, de prisar hästar, *
men vi prisar Herren, vår Gud.

De sjunker ner och faller, *
vi reser oss upp och blir stående.

Herre, ge seger åt konungen! *
Svara oss på den dag då vi ropar!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans, och makten finns hos hans Smorde. Halleluja.

Ant. 2 Du har gjort bruk av din väldiga makt och trätt fram såsom konung. Halleluja.

Psalm 21:2-8,14
Tacksägelse för kungens seger
Han fick liv, så att han uppstod, dagar utan slut i evig-heters evighet (S:t Irenaeus)


Herre, över din makt gläder sig konungen, *
han jublar högt över din hjälp.

Vad hans hjärta önskar har du givit honom, *
du har inte vägrat honom vad hans läppar begärde.

Du kommer honom till mötes med lycka och välsignelse, *
du sätter en gyllene krona på hans huvud.

Han bad dig om liv, och det gav du honom, *
ett långt liv, för tid och evighet.

Stor är hans ära genom din hjälp, *
du skänker honom majestät och härlighet.

Du låter honom bli till välsignelse för evigt, *
du bereder honom glädje inför ditt ansikte.

Ty konungen förtröstar på Herren, *
och genom den Högstes nåd skall han inte vackla.

Upphöjd vare du, Herre, i din makt, *
vi vill prisa och besjunga din väldiga kraft.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Du har gjort bruk av din väldiga makt och trätt fram såsom konung. Halleluja.

Ant. 3 Dig må hela din skapelse tjäna, ty på ditt ord blev allting till. Halleluja.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja blev det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk och länder och folk.

Du har gjort dem till ett kungadöme och präster åt vår Gud, *
och de skall vara kungar på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt +
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Dig må hela din skapelse tjäna, ty på ditt ord blev allting till. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 2:4-5


När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt hus¬bygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern. Halleluja.

Förbön

Kristus vilade i jordens sköte och fick där skåda det nya ljuset. Låt oss i glädje ropa till honom:
R. Du ärans Konung, hör vår bön.

För kyrkans biskopar, präster och diakoner, att de troget fullgör sitt uppdrag
- och skaffar dig ett folk som är berett till alla goda gärningar.
För kyrkans teologer och lärare
- att de söker sanningen med uppriktigt hjärta och tjänar Guds folk.
För de troende, att de kämpar trons goda kamp
- och efter fullbordat lopp får ta emot ditt rikes segerkrans.
Du som på korset utplånade syndens skuldebrev
- slit sönder våra bojor och befria oss från mörkret.
Du som steg ner till dödsriket och öppnade dess portar
- låt våra avlidna komma in i ditt rike.

Fader vår...

Slutbön
Gud, vår Fader, du som låter vårt eviga liv ta sin början i Kristi uppståndelse från de döda, ge oss en tro och ett hopp som aldrig tvivlar på att du håller vad du själv har lovat genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud ?
eller:
Allsmäktige, evige Gud, som satt den helige biskopen Eugene de Mazenod i spetsen för ditt folk, låt hans hängivna liv till din ära i oss uppväcka ett verksamt svar på din eviga kärlek till oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg