Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 21 november 2019, torsdag
Jungfru Marias tempelgång


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Träd in i hjärtats rum, o Gud,
du ljus som aldrig slocknar ut,
när solen döljes för vår blick
var nära oss, Barmhärtige.

Du steg till Jungfruns sköte ned,
du himlavalvets Härskare,
så lys nu med din klarhets sken
oss vandrare på farlig led.

Driv dödens mörka skuggor bort,
0 Stjärna, som oss Solen gav,
låt icke ondskans andemakt
med lögn förvilla dagens barn.

Låt hjärtat vila tryggt i Gud,
när kroppen sänks i sömnen tungt,
låt viljan alltid vara snar
att lyda Herrens goda lag.

Må du förbli vår förebild
och forma tanke, ord och liv,
att med din hjälp vår levnads lopp
1 allt behagar väl din Son.

Du nådens moder, Herrens brud,
var du vår hjälp i dödens stund,
besjung med oss, o Jungfru ren,
vår Fader, Sonen, Tröstaren. Amen.

eller:

Du är havets stjärna,
o Guds milda moder,
alltid rena Jungfru,
himlens port, Maria.

All den skam som Eva
samlat över släktet
blev till frid förvandlad
genom ängelns "Ave".

Lossa skuldens bojor,
skänk de blinda ljuset,
driv allt ont på flykten,
bed om goda gåvor.

Träd nu upp som moder.
Han hör dina böner,
han som ville gästa
i ditt rena sköte.

Jungfru, underbara,
mild som ingen annan,
lär oss du att leva
från all synd förlösta.

För oss fram till livet,
visa väg till riket,
låt oss där tillsammans
glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern,
dyrka ende Sonen,
prisa helga Anden,
ära Gud Treenig. Amen.

eller:

Ave, maris Stella,
Dei Mäter alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
surnat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

Översättning: se föregående hymn.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Psalm 30
Tacksägelse för räddning ur dödsnöd
Kristus frambär tacksägelse till Fadern efter sin ärorika uppståndelse (Cassiodorus)


Jag vill upphöja dig, Herre,
ty du har dragit mig ur djupet, *
du har inte låtit mina fiender triumfera.

Herre, min Gud, jag ropade till dig, *
och du har helat mig.

Herre, du förde mig upp ur dödsriket, *
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven.

Lovsjung Herren, ni hans fromma, *
prisa hans heliga namn.

Ty ett ögonblick varar hans vrede, *
men hela livet hans nåd.

Om aftonen gästar gråt, *
men om morgonen kommer jubel.

Jag sade, när det gick mig väl: *
”Jag skall aldrig vackla.”

Herre, din godhet gjorde mig fast som en klippa, *
men du dolde ditt ansikte, då förskräcktes jag.

Till dig, Herre, ropade jag om hjälp, *
till Herren bad jag:

Vad vinning har du av mitt blod *
eller av att jag far ner i graven?

Kan stoftet tacka dig, *
kan det förkunna din trofasthet?

Herre, hör, och var mig nådig, *
Herre, var min hjälpare.

Du förvandlade min klagan till dans,
du klädde av mig sorgens dräkt *
och omgjordade mig med glädje.

Därför skall jag prisa dig utan att tystna. *
Herre, min Gud, jag skall tacka dig för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Psalm 32
Bekännelse och förlåtelse
David prisar den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar (Rom 4:6)


Salig den vars överträdelse är förlåten, *
den vars synd är överskyld.

Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning *
och i vars ande inte finns någon falskhet.

Så länge jag teg, försmäktade mina ben *
vid min ständiga klagan.

Ty din hand låg tung på mig både dag och natt, *
min livssaft torkade ut, som i sommarhetta.

Då erkände jag min synd för dig *
och dolde inte längre min missgärning.

Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.” *
Då förlät du mig min synd och min missgärning.

Därför skall alla fromma be till dig i nöden, *
om än stora vattenfloder kommer, skall de inte nå till dem.

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd, *
du räddar mig och omger mig med jubel.

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, *
jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Var inte som hästar och mulåsnor, som saknar förstånd, *
på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem.

Den gudlöse har många plågor, +
men den som förtröstar på Herren, *
honom omger han med nåd.

Gläd er i Herren, +
ni rättfärdiga, fröjda er, *
alla ni rättsinniga, jubla!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,

för att du tagit makten, din väldiga makt *
och trätt fram såsom konung.

Folken vredgades, +
men din vrede har kommit, *
stunden då de döda blir dömda,

då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, både höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud, *
och makten finns hos hans smorde.

Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt *
att de drog sig undan döden.

Jubla då, ni himlar *
och ni som bor i dem!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Kort läsning
Gal 4:4-5


När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.

Responsorium

Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.
+ Herren är med dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

Ant. O du heliga Guds moder Maria, du alltid rena Jungfru, Herrens tempel, Andens boning, ingen har vår Herre Jesus älskat så som dig.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. O du heliga Guds moder Maria, du alltid rena Jungfru, Herrens tempel, Andens boning, ingen har vår Herre Jesus älskat så som dig.

Förbön

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Gud, som ensam gör under, du har upptagit Maria med kropp och själ till Kristi härlighet
— låt oss inse människans höga kallelse.
Du som gav oss en moder i Maria, ge på hennes förbön hälsan åt de sjuka, trösten åt de bedrövade, förlåtelsen åt syndarna
— och åt alla människor din frälsning och frid.
Du som gjorde Maria full av nåd
— ge åt oss alla din nåd i rikaste mått.
Må din kyrka bli ett hjärta och en själ
— och de kristna hålla ut i bönen tillsammans med Maria, Jesu moder.
Du som krönte Maria till himlens drottning
— låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

eller:

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Du gjorde Maria till barmhärtighetens moder
— låt dem som svävar i fara känna hennes moderliga omsorg.
Du gjorde Maria till mor i Jesu och Josefs hus
— låt på hennes förbön alla mödrar främja kärleken och helgelsen i våra familjer.
Du stärkte Maria där hon stod under Kristi kors och fyllde henne med glädje vid hans uppståndelse
— ge tröst och hopp åt dem som lider och förtvivlar.
Du gjorde Maria lyhörd för ditt ord och till din trogna tjänarinna
— gör oss på hennes förbön till Kristi lärjungar och vänner.
Du krönte Maria till himlens drottning
— låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

Fader vår...

Slutbön
Herre, vi prisar den heliga jungfrun Maria salig för allt vad du gjort med henne. Hör hennes böner för oss, och låt även oss få del av din nåd i hela dess rikedom. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg