Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 1 april 2020, onsdag
onsdag i 5 fasteveckan


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, som skapat oss till dig,
vår bön du hör, vår kraft du är.
I denna helga fastetid
botfärdighet vårt hjärta lär.

Du ser vår synd, du vet vår brist
och känner all vår skröplighet.
Vi vänder oss i tro till dig;
förlåt oss i barmhärtighet.

Vi vet att vi har syndat svårt,
och du allena ger oss hopp.
Vi ber dig för din kärleks skull:
skänk läkedom till själ och kropp.

Försakelsens och botens väg
vill vi med ödmjukt sinne gå.
Gör hjärtat rent och fritt, o Gud,
så kan vi påskens glädje nå.

O Gud Treenig, hör vår bön:
en offervillig håg oss giv.
Låt oss i denna fastetid
få bära frukt för evigt liv. Amen.

eller (latin): Audi, benigne Conditor... ⇓⇑
eller: Hör hur barnen suckar... ⇓⇑

Ant. 1 Herren är mitt ljus och min frälsning.

Psalm 27
Tillit i farans stund
Se, Guds tält står bland människorna (Upp 21:3)

I


Herren är mitt ljus och min frälsning, *
för vem skulle jag frukta?

Herren är mitt livs värn, *
för vem skulle jag rädas?

När de onda drar emot mig *
och vill förtära mig,

då stapplar de och faller, *
mina motståndare och fiender.

Om än en här lägrar sig mot mig, *
så fruktar ändå inte mitt hjärta,

om krig uppstår mot mig, *
så är jag dock trygg.

Ett har jag begärt av Herren, +
därefter traktar jag: *
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,

för att skåda Herrens ljuvlighet *
och söka svar i hans tempel.

Ty han döljer mig i sin hydda *
på olyckans dag,

han beskyddar mig i sitt tält, *
han för mig upp på en klippa.

Nu kan jag lyfta mitt huvud *
över mina fiender runt omkring mig,

och jag vill offra med jubel i hans tält, *
jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren är mitt ljus och min frälsning.

Ant. 2 Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig.
eller:
Herre, hör mitt rop; ditt ansikte söker jag.

II

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar, *
var mig nådig och svara mig.

Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ansikte.” *
Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag.

Dölj inte ditt ansikte, *
driv inte bort din tjänare i vrede,

du som har varit min hjälp, *
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Nej, om än min fader och min moder överger mig, *
skall Herren beskydda mig.

Visa mig, Herre, din väg, *
och led mig på en jämn stig, undan mina förföljare.

Överlämna mig inte åt mina ovänners vilja, *
ty mot mig uppstår falska vittnen och män som andas våld.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda *
i de levandes land.

Hoppas på Herren, +
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, *
ja, hoppas på Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig.
eller:
Herre, hör mitt rop; ditt ansikte söker jag.

Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Gud Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade Son.

Genom honom har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, +
både synligt och osynligt, *
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, +
han är till före allting, *
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Kort läsning
Ef 4:32 - 5:2


Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Responsorium

Vi tillber dig, Kristus, + vi välsignar dig.
Vi tillber dig, Kristus, + vi välsignar dig.
Du som genom korset återlöste världen,
+ vi välsignar dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi tillber dig, Kristus, + vi välsignar dig.

Ant. Nu vill ni döda mig — den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Nu vill ni döda mig — den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud.

Förbön

Vi vill tacka Gud för hans makt och försyn, ty han vet vad hans folk behöver, men vill att vi främst skall sträva efter hans rike. Vi ber honom därför:
R. Herre, välsigna ditt folk.Låt ditt rike komma.

Helige Fader, du har gett oss Kristus som våra själars herde, tänk på ditt folk och dess herdar
- så att folket aldrig saknar ledning, och herdarna kar. glädjas åt ett lyssnande folk.
Lär de kristna att i Kristi anda vårda de sjuka
- och finna honom själv i dem.
Visa vägen till din kyrka för dem som söker dig
- så att hon berikas med nya människor och erfarenheter.
Lär syndarna att i bikten finna förlåtelse hos dig
- och försoning med din kyrka.
Låt de döda gå över från död till liv
- och alltid vara i din närhet.

Fader vår...

Slutbön
Barmhärtige Gud, helga och upplys våra hjärtan genom boten, och liksom du har gett oss viljan att tjäna dig, så ge oss också svar på våra böner. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg