20 söndagen 'under året'
2018-08-19

Första läsningen
Ords 9:1-6
(Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat)


Läsning ur Ordspråksboken.
Visheten har byggt sig ett hus,
hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har ställt till med slakt,
blandat vinet och dukat bordet.
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor
att ropa från höjderna i staden:
»Du som är okunnig — kom!«
Till de oförståndiga säger hon:
»Kom! Ät mitt bröd
och drick vinet jag har blandat.
Överge enfalden så får ni leva,
följ förståndets väg.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-9

R.
Smaka och se att Herren är god.

Jag vill alltid prisa Hérren, *
hans lov skall ständigt vara i min mún.
Min själ skall berömma sig av Hérren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Frukta Herren, ni hans héliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen bríst.
Rika lider nöd och húngrar, *
men de som söker Herren lider inte brist på något gótt. R.

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens frúktan.
Är du en man som älskar lívet *
och vill se goda dágar? R.

Avhåll då din tunga från det som är ónt *
och dina läppar från svekfulla órd.
Vänd dig bort från det som är ónt, *
sök friden och gör det góda. R.

Andra läsningen
Ef 5:15-20
(Sök förstå vad som är Herrens vilja)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Se noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Den som äter mitt kött och dricker mitt blod
förblir i mig och jag i honom.

Evangelium
Joh 6:51-58
(Brödet jag skall ge är mitt kött)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
2018-08-20

Första läsningen
Hes 24:15–24
(Hesekiel skall vara ett tecken för er)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, se, genom en plötslig död skall jag ta ifrån dig den som är dina ögons lust, men du må inte hålla dödsklagan eller gråta eller fälla tårar. Tyst må du jämra dig, men du skall inte hålla sorgefest som efter en död. Nej, sätt på dig din huvudbindel och ta skor på dina fötter. Skyl inte ditt skägg, och ät inte det särskilda bröd som eljest är brukligt.
Sedan talade jag nästa morgon till folket, men på aftonen dog min hustru, och följande morgon gjorde jag som mig var befallt. Då sade folket till mig: »Vill du inte tala om för oss vad det betyder att du gör så?«
Jag svarade dem: Herrens ord kom till mig. Han sade: Säg till Israels hus: Så säger Herren, Herren: Se, jag vill vanhelga min helgedom, er stolta härlighet, era ögons lust och er själs längtan. Och era söner och döttrar, som ni har måst överge, skall falla för svärd. Då skall ni komma att göra som jag har gjort: Ni skall inte dölja skägget och inte äta det sedvanliga brödet. Och ni skall behålla huvudbindlarna på era huvuden och skorna på era fötter. Ni skall inte hålla dödsklagan eller gråta, utan skall sitta där försmäktande genom era missgärningar och sucka med varandra. Hesekiel skall vara ett tecken för er. Alldeles så som han gör skall ni komma att göra. När detta händer, skall ni erfara att jag är Herren, Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
5 Mos 32:18–21 (R. jfr 18a)

R.
Du glömde Gud, som hade gett dig livet.

Din klippa, som hade fött dig, övergav du,
du glömde Gud, som hade gett dig livet.
När Herren såg detta, förkastade han dem,
ty han förtörnades på sina söner och döttrar. R.

Han sade: »Jag vill dölja mitt ansikte för dem,
jag vill se vilket slut de får.
Ty ett förvänt släkte är de,
barn i vilka ingen trohet är. R.

De har retat mig med gudar som inte är gudar,
förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrkar.
Därför skall jag reta dem med ett folk
som inte är ett folk,
med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem.« R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Matt 19:16–22
(Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du äger)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom en man fram till Jesus och frågade: »Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?« Jesus sade: »Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.« — »Vilka?« frågade han, och Jesus svarade: »Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.« Då sade den unge mannen: »Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?« Jesus svarade: »Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Pius X påve
Pius X påve
2018-08-21

Första läsningen
Hes 28:1–10
(Du är en människa och inte en gud)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, Herren: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet«, du som dock är en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud — och sant är att du är visare än Daniel, ingen hemlighet är förborgad för dig. Genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus, och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.
Därför säger Herren, Herren så: Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud, se, därför skall jag låta främlingar komma över dig, de grymmaste folk, och de skall dra ut sina svärd mot din visdoms skönhet och skall orena din glans. De skall störta dig ned i graven, och du skall dö som en dödsslagen man, mitt ute i havet. Månne du då skall säga till din dråpare: »Jag är en gud«, du som ej är en gud, utan en människa, i dens våld, som slår dig till döds? Som de oomskurna dör, så skall du dö, för främlingars hand. Ty jag har talat, säger Herren, Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
5 Mos 32:26–28, 30, 35c–36b (R. 39c)

R.
Jag dödar och jag gör levande.

Jag skulle säga: ’Jag vill blåsa bort dem,
göra slut på deras hågkomst bland människor’,
om jag inte fruktade att deras fiender
då skulle vålla mig grämelse,
att deras ovänner skulle misstyda det,
att de skulle säga: ’Vår hand var så stark,
det var inte Herren som gjorde allt detta.’
Ty ett rådlöst folk är de,
och förstånd finns inte i dem. R.

Hur kunde en jaga tusen framför sig
och två driva tiotusen på flykten,
om inte deras klippa hade sålt dem,
och om inte Herren hade prisgett dem? R.

Ty nära är deras ofärds dag,
och vad som väntar dem kommer med hast.
Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt folk,
och över sina tjänare skall han förbarma sig. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Matt 19:23–30
(Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« När lärjungarna hörde det, blev de bestörta och sade: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Maria Drottningen
Jungfru Maria Drottningen
2018-08-22


--------------------------------------------------

torsdag i 20 veckan 'under året'
Rosa av Lima jungfru
2018-08-23

Första läsningen
Hes 36:23–28
(Jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i ert bröst)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:12–15, 18–19 (R. Hes 36:25)

R.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,
och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna dina vägar,
och syndarna skall omvända sig till dig. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 22:1–14
(Bjud alla ni ser till bröllopet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och de skriftlärda i liknelser: »Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se sina gäster, upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ Många är bjudna, men få är utvalda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bartolomaios apostel
2018-08-24

Första läsningen
Upp 21:9b–14
(På grunstenarna stod tolv namn, Lammets tolv apostlar)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
En ängel talade till mig och sade: »Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.« Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12)

R.
Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de förkunna. R.

Så skall de kungöra för människors barn
dina väldiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i alla sina verk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom,
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

Halleluja
Joh 1:49b

Rabbi, du är Guds Son,
du är Israels konung.

Evangelium
Joh 1:45–51
(Där är en sann israelit, en som är utan svek)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden träffade Filippos Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!« Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 20 veckan 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
2018-08-25

Första läsningen
Hes 43:1–7a
(Herrens härlighet kom in i huset)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Ängeln lät mig gå till templets port, den port som vette åt öster. Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån, och dånet därvid var som dånet av stora vatten, och jorden lyste av hans härlighet. Och den syn som jag då såg var likadan som den jag såg, när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn likadan som den jag såg vid strömmen Kebar. Och jag föll ned på mitt ansikte. Och Herrens härlighet kom in i huset genom den port som låg mot öster.
Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig in på den inre förgården, och jag såg att Herrens härlighet uppfyllde huset. Då hörde jag en röst tala till mig från huset, under det att en man stod bredvid mig. Den sade till mig: Du människobarn, detta är den plats där min tron är, den plats där mina fötter skall stå, där jag vill bo ibland Israels barn evinnerligen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. 10b)

R.
Guds ära skall bo i vårt land.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma,
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jfr Matt 23:9b, 10b

En är er fader, han som är i himmelen,
och en är er lärare, Kristus.

Evangelium
Matt 23:1–12
(De säger ett och gör ett annat)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: »De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

21 söndagen 'under året'
2018-08-26

Första läsningen
Jos 24:l-2a, 15-17, 18b
(Vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud)


Läsning ur Josuas bok.
Josua samlade alla Israels stammar i Shekem. Han kallade till sig Israels äldste och överhuvuden, domare och förmän, och de trädde fram inför Gud. Därefter talade Josua till hela folket: »Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.«
Folket svarade: »Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Därför vill vi också tjäna Herren. Han är vår Gud.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-3,16-23

R.
Smaka och se att Herren är god.

Jag vill alltid prisa Hérren, *
hans lov skall ständigt vara i min mún.
Min själ skall berömma sig av Hérren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras róp.
Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det ónda, *
han vill utrota minnet av dem från jórden. R.

Herren hör när de rättfärdiga rópar *
och räddar dem ur all deras nöd.
Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
och hjälper dem som har en bedrövad ánde. R.

Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur állt.
Han bevarar alla hans bén, *
inte ett enda av dem skall króssas. R.

Den gudlöse skall dödas av ólyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skúld.
Men Herren befriar sina tjänare, *
ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till hónom. R.

Andra läsningen
Ef 5:21-32
(En stor hemlighet)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan — vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Alla dina ord är ande och liv,
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Joh 6:60-69
(Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade många av Jesu lärjungar: »Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?« Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: »Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.« Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: »Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.«
Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------