28 söndagen 'under året'
2018-10-14

Första läsningen
Vish 7:7-11
(Rikedom ett intet i jämförelse med visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (658)
Ps 128:1-6

R.
Mätta oss med din nåd, så att vi får jubla.

Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats víshet.
Herre, vänd åter. †
Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar.
Ge oss glädje så många dagar som du plågat oss, *
så många år som vi har lidit ólycka. R.

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras bárn.
Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, *
ge framgång åt våra händers vérk. R.

Andra läsningen
Heb 4:12-13
(Guds ord blottlägger hjärtats uppsåt och tankar)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Mark 10:17-30
(Jesus och den rike mannen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus var på vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
2018-10-15

Första läsningen
Gal 4:22–24, 26–27, 31 – 5:1
(Vi är inte barn till en slavinna
utan till den fria kvinnan)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder, som det står skrivet:
Gläd dig, du ofruktsamma och barnlösa,
jubla högt, du som inte har känt födslovåndor,
ty den ensamma får många barn,
fler än den som har en man.
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 113 1–5a, 6–7 (R. 2)

R.
Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.

Lova Herren, ni Herrens tjänare,
lova Herrens namn.
Välsignat vare Herrens namn
från nu och till evig tid. R.

Från solens uppgång till dess nedgång
må Herrens namn vara lovat.
Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen. R.

Ja, vem är som Herren, vår Gud,
han som ser ned så djupt
– ja, vem i himlen och på jorden?
Han som upprättar den ringe ur stoftet,
han som lyfter den fattige ur dyn. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 11:29–32
(Det skall inte få något annat än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
2018-10-16

Första läsningen
Gal 5:1–6
(Tron får sitt uttryck i kärlek)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Kristus har befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:41, 43–45, 47–48 (R. 41a)

R.
Må din nåd komma mig till del.

Må din nåd, Herre, komma mig till del,
din frälsning efter ditt löfte. R.

Ryck inte bort sanningens ord från min mun,
ty jag hoppas på dina domar. R.

Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet. R.

Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar dina befallningar. R.

Jag vill ha min lust i dina bud,
ty de är mig kära. R.

Jag vill lyfta mina händer till dina bud,
och jag vill begrunda dina stadgar. R.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Luk 11:37–41
(Ge åt de fattiga, så blir allt rent för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Ignatius av Antiochia biskop och martyr
Ignatius av Antiochia biskop och martyr
2018-10-17

Första läsningen
Gal 5:18–25
(De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött
med alla dess lidelser och begår)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

R.
Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Luk 11:42–46
(Ve er fariseer och ni laglärda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Ve er fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem.«
Då insköt en av de laglärda: »Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också.« Han svarade: »Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Lukas evangelist
2018-10-18

Första läsningen
2 Tim 4:9–17a
(Bara Lukas är kvar hos mig)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos. När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.
Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför rätta, trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12a)

R.
Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de förkunna. R.

Så skall de kungöra för människors barn
dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i alla sina verk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom,
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

Halleluja
Joh 15:16

Jag har utvalt er
och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt,
frukt som består, säger Herren.

Evangelium
Luk 10:1–9
(Skörden är stor men arbetarna få)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 28 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
2018-10-19

Första läsningen
Ef 1:11–14
(I Jesus har ni fått den utlovade heliga anden som ett sigil)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
I Jesus har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 33:1–2, 4–5, 12–13 (R. 12b)

R.
Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.

Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.

Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.

Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.
Från himlen skådade Herren ned,
han såg alla människor. R.

Halleluja
Ps 33:22

Må din nåd, Herre, vara över oss,
såsom vi hoppas på dig.

Evangelium
Luk 12:1–7
(Till och med hårsråna på ert huvud är räknade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken. Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 28 veckan 'under året'
2018-10-20

Första läsningen
Ef 1:15–23
(Gud gjorde Jesus till huvud för kyrkan, som är hans kropp)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 8:2–3a, 4–7 (R. 7)

R.
Du satte din Son till herre över dina händers verk.

Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden,
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender. R.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har berett,
vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

Dock gjorde du honom nästan till Gud,
du krönte honom med ära och härlighet.
Du satte honom till herre över dina händers verk,
allting lade du under hans fötter. R.

Halleluja
Joh 15:26b, 27a

Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.

Evangelium
Luk 12:8–12
(Den heliga anden
skall låta er veta vad som behöver sägas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den helige Ande får inte förlåtelse. När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige Ande låta er veta vad som behöver sägas.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

29 söndagen 'under året'
2018-10-21

Första läsningen
Jes 53:10-11
(Min tjänare ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (630)
Ps 33:4-5, 18-20, 22

R.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.


Herrens ord är rätt, *
och allt vad han gör är gjort i trófasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt, *
jorden är full av Herrens nåd.
R.

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid. R.

Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg. R.

Andra läsningen
Heb 4:14-16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)


Läsning ur Hebreerbrevet.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Mark 10:35-45
(Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------