Kristi Konungens Dag
2023-11-26

Första läsningen
Hes 34:11-12, 15-17
(Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.
Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (621)
Ps 23

R.
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Herren är min hérde, *
ingenting skall fáttas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han leder mig till vilans vátten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära. R.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, *
fruktar jag inget ónt,
ty du är méd mig, *
din käpp och stav är min tröst. R.

Du dukar ett bórd för mig *
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med ólja *
och låter min bägare flöda över.
Din godhet och nåd skall följa mig
så länge jag léver, *
och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:20-26, 28
(Sonen skall själv underordna sig den som har lagt allt under honom)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden. När allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Mark 11:9-10

Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer.

Evangelium
Matt 25:31-46
(Människosonens dom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 34 veckan 'under året'
2023-11-27

Första läsningen
Dan 1:1–6, 8–20
(Ingen kunde liknas vid
Daniel, Hananja, Misael och Asarja)


Läsning ur profeten Daniels bok.
I Jojakims, Judas kungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, Judas kung, i hans hand, likaså en del av kärlen i Guds hus, och han förde dem till Sinears land, in i sin guds hus. Och kärlen förde han in i sin guds skattkammare.
Och kungen befallde Aspenas, sin överste hovman, att han skulle av Israels barn ta till sig ynglingar av kunglig släkt eller av förnäm börd, sådana som inte hade något lyte, utan var vackra att skåda och utrustade med förstånd till att inhämta allt slags visdom, kloka och läraktiga ynglingar, som kunde bli dugliga att tjäna i kungens palats. Dem skulle han låta undervisa i kaldéernas skrift och språk. Och kungen bestämde åt dem ett visst underhåll för var dag, av kungens egen mat och av det vin han själv drack, och befallde att man skulle uppfostra dem i tre år. När den tiden hade gått, skulle de få tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var nu Daniel, Hananja, Misael och Asarja, av Judas barn.
Men det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack av, och han bad överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen. Men överste hovmannen sade till Daniel: »Jag fruktar att min herre, kungen, som har bestämt om er mat och dryck, då skall finna era ansikten magrare än de ynglingars som är jämnåriga med er, och att ni så skall dra skuld över mitt huvud inför kungen.«
Då sade Daniel till hovmästaren som av överste hovmannen hade blivit satt till att ha uppsikt över Daniel, Hananja, Misael och Asarja: »Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt ge oss grönsaker att äta och vatten att dricka. Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars som har ätit av kungens mat, och efter vad du då anser må du göra med dina tjänare.«
Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Och efter de tio dagarnas förlopp befanns de vara vackrare att skåda och ha bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av kungens mat. Då lät hovmästaren dem också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle ha druckit, och gav dem grönsaker. Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom, och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.
Och när den tid hade gått, efter vilken de, enligt kungens befallning, skulle föras fram inför honom, blev de av överste hovmannen förda inför Nebukadnessar. När då kungen talade med dem, fanns bland dem alla ingen som kunde liknas vid Daniel, Hananja, Misael och Asarja, och de fick så tjänstgöra hos kungen. Och närhelst kungen tillfrågade dem i en sak som fordrade vishet i förståndet, fann han dem vara tio gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:29–33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. lovad och upphöjd i evighet,

och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. lovat och upphöjt i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. lovad och förhärligad i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna
och ser ned i djupen,
R. lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar,
R. lovad och ärad i evighet.

Halleluja
Jfr Matt 24:42a, 44

Håll er vakna,
ni vet inte när Människosonen kommer.

Evangelium
Luk 21:1–4
(Han såg en fattig änka lägga ner två kopparslantar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden tittade Jesus upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner två kopparslantar, och då sade han: »Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 34 veckan 'under året'
2023-11-28

Första läsningen
Dan 2:31–45
(Gud skall upprätta ett rike som aldrig skall förstöras)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Daniel sade till Nebukadnessar: »Du, o kung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans mycket stor, och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar var av silver, dess buk och höfter av koppar; dess ben var av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och det blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.
Detta var drömmen, och vi vill nu säga kungen uttydningen: Du, o kung, kungarnas kung, åt vilken himmelens Gud har gett rike, väldighet, makt och ära, och i vilkens hand han har gett människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bor, och som han har satt till herre över allesammans, du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt, och som järnet förstör allt annat, så skall också detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så, att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn finnas där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum, genom människosäd, men att delarna likväl inte skall hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:34–38

Prisa Herren, alla hans verk.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans änglar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, himlens hela här.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Upp 2:10c

Var trogen intill döden, säger Herren,
så skall jag ge dig livets segerkrans.

Evangelium
Luk 21:5–11
(Det skall komma en tid
då det inte lämnas sten på sten)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade Jesus: »Allt detta som ni ser — det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner.«
Då frågade de honom: »Mästare, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar?« Han svarade: »Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet.« Och han sade till dem: »Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 34 veckan 'under året'
2023-11-29

Första läsningen
Dan 5:1–6, 13–14, 16–17, 23–28
(En människohand visade sig och började skriva)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Kung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen stormän och höll dryckeslag med de tusen. Medan nu Belsassar var under vinets välde, befallde han att man skulle bära fram de kärl av guld och silver, som hans fader Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle så kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricka. Då bar man fram de gyllene kärl som hade blivit tagna ur tempelsalen i Guds hus i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. Medan de så drack vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten.
Då visade sig i samma stund fingrar som av en människohand, vilka mitt emot den stora ljusstaken skrev på den vitkalkade väggen i kungens palats, och kungen såg handen som skrev. Då vek färgen bort från kungens ansikte, och han uppfylldes av oroliga tankar, så att hans höfter skälvde och hans knän slog emot varandra.
När Daniel hade blivit hämtad till kungen, talade denne till Daniel och sade: »Du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min fader kungen förde hit från Juda? Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig, och att du har befunnits ha insikt och förstånd och särdeles stor vishet. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du alltså nu kan läsa skriften och säga mig dess uttydning, så skall du bli klädd i purpur, och den gyllene kedjan skall hängas om din hals, och du skall bli den tredje herren i riket.«
Då svarade Daniel och sade till kungen: »Dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker må du ge åt en annan. Dem förutan skall jag läsa skriften för kungen och säga honom uttydningen: Du har förhävt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram inför dig kärlen från hans hus. Och du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur har druckit vin ur dem, och du har därvid prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har i sitt våld din ande och alla dina vägar, honom har du inte ärat. Därför har nu av honom denna hand blivit sänd och denna skrift blivit tecknad.
Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene mene tekel u-farsin. Och detta är uttydningen därpå: Mene, det betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, det betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres, det betyder: ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:39–44

Prisa Herren, sol och måne.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, himlens stjärnor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, regn och dagg.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla vindar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, eld och solglöd.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, köld och hetta.
R. R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Upp 2:10c

Var trogen intill döden, säger Herren,
så skall jag ge dig livets segerkrans.

Evangelium
Luk 21:12–19
(Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas apostel
2023-11-30

Första läsningen
Rom 10:9–18
(Tron bygger på förkunnelsen,
och förkunnelsen på Kristi ord)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Matt 4:19

Kom och följ mig.
Jag skall göra er till människofiskare, säger Herren.

Evangelium
Matt 4:18–22
(De lämnade genast sina nätt och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 34 veckan 'under året'
2023-12-01

Första läsningen
Dan 7:2–14
(Jag såg en som liknade en människoson
komma med himmelens skyar)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag, Daniel, hade en syn om natten, och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu såg på det, rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter som en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det.
Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap, mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt: »Stå upp och sluka mycket kött.«
Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det.
Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.
Medan jag ännu såg på detta, blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 1 000 gånger 1 000 var hans tjänare, och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Medan jag nu såg på detta, skedde det att, för de stora ords skull som hornet talade — medan jag ännu såg på det — djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Från de övriga djuren togs också deras välde, ty deras livslängd var bestämd till tid och stund.
Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:52–58

Prisa Herren, berg och höjder.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, allt som växer på marken.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, hav och floder.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla källor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 21:29–33
(När ni ser detta hända, vet ni att Guds rike är nära)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 34 veckan 'under året'
2023-12-02

Första läsningen
Dan 7:15–27
(Rike och välde och storhet
skall ges åt den Högstes heliga folk)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag, Daniel, kände min ande oroas i sin boning, och den syn som jag hade haft förskräckte mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta. Och han svarade mig och sade mig uttydningen på det: »De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. Men sedan skall den Högstes heliga få riket och ta det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.«
Därefter ville jag ha tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var särskilt förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar, likaså angående de tio hornen på dess huvud, och angående det nya hornet, det som sedan sköt upp, och för vilket tre andra föll av, det hornet som hade ögon, och en mun som talade stora ord, det som var större att skåda än de övriga, det hornet som jag också hade sett föra krig mot de heliga och bli dem övermäktigt, till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne, då de heliga fick ta riket i besittning.
Då svarade han så: »Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. Och de tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket. Och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre kungar. Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. Men dom skall bli hållen, och hans välde skall tas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. Men rike och välde och storhet, över alla riken under himmelen, skall ges åt den Högstes heliga folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:59–64

Prisa Herren, ni människor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, Israel.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans präster.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans tjänare.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Luk 21:36

Håll er vakna och be
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.

Evangelium
Luk 21:34–36
(Håll er vakna hela tiden och be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Första söndagen i advent
2023-12-03

Första läsningen
Jes 63:16b-17; 64:1-8
(O att du slet itu himlen och steg ner!)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.
Varför låter du oss gå vilse
och överge dina vägar, Herre,
varför gör du våra hjärtan hårda,
så att vi inte fruktar dig?
Ändra dig för dina tjänares skull,
de stammar som är din egendom.
O att du slet itu himlen och steg ner,
så att bergen bävade inför dig,
som när elden bränner upp riset,
som när elden får vattnet att koka!
Fienden skulle lära känna ditt namn
och folken darra inför dig
när du utförde underverk som vi inte väntade oss
och aldrig förr hade hört om.
Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.
Fast du vredgades syndade vi.
Så har vi gjort sedan urminnes tid —
skall vi bli frälsta?
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.
Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din hand.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16,18-19

R.
Herre, kom till vår hjälp och befria oss!

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, *
skåda ned från himlen och sé på oss,
och ta dig an denna vínstock, *
den ranka din högra hand har plantérat, R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída,
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:3-9
(Vi väntar på att vår Herre Jesus Kristus skall uppenbaras)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Evangelium
Mark 13:33-37
(Håll er vakna, ni vet inte när husets herre kommer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------