Tredje söndagen i advent
2018-12-16

Första läsningen
Sef 3:14-17
(Högt skall han fröjda sig över dig)


Läsning ur Sefanjas bok.
Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få höra: »Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.« Högt skall de fröjda sig över dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (698)
Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.
Jubla och gläd dig, du dotter Sion.

Gud är min frälsning, *
jag är trygg och behöver inte frúkta.
Herren är min styrka och min lóvsång, *
han blev min räddning. R.

Jublande skall ni skall ösa vátten *
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland fólken, *
förkunna att hans namn är úpphöjt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, *
låt dem bli kända över hela jórden.
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, *
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige R.

Andra läsningen
Fil 4:4-7
(Gläd er. Herren är nära)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Luk 3:10-18
(Johannes döparens predikan.
"Vad skall vi då göra?")


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När Johannes döparen predikade vid Jordan frågade folket honom: »Vad skall vi då göra?« Han svarade: »Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.« Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall vi göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är fastställt.« Och när det kom soldater och frågade honom: »Och vi, vad skall vi göra?« sade han till dem: »Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.«
Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 måndag i advent
2018-12-17

Första läsningen
4 Mos 24:2–7, 15–17a
(En atjärna träder fram ur Jakob)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat efter sina stammar, kom Guds Ande över honom. Och han hävde upp sin röst och profeterade:
»Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen med det slutna ögat,
så säger han som hör Guds tal,
han som skådar syner från den Allsmäktige,
i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:
Hur sköna är inte dina tält, du Jakob,
dina boningar, du Israel!
De liknar dalar som utbreder sig vida,
de är som lustgårdar invid en ström,
som aloeträd, planterade av Herren,
som cedrar invid vatten.
Vatten flödar ur hans ämbar,
hans sådd blir rikligen vattnad.
Större än Agag skall hans kung vara,
ja, upphöjd blir hans kungamakt.
Jag ser honom, men inte denna tid,
jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna träder fram ur Jakob,
och en spira höjer sig ur Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–9 (R. 4b)

R.
Herre, lär mig dina stigar.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.
Tänk inte på mina överträdelser
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd
för din godhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Halleluja
Ps 85:8

Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 21:23–27
(Varifrån kom Johannes dop?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus hade kommit till templet och höll på att undervisa, kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.« Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 tisdag i advent
2018-12-18


--------------------------------------------------

3 onsdag i advent
2018-12-19


--------------------------------------------------

3 torsdag i advent
2018-12-20


--------------------------------------------------

3 fredag i advent
2018-12-21


--------------------------------------------------

3 lördag i advent
2018-12-22


--------------------------------------------------

Fjärde söndagen i advent
2018-12-23

Första läsningen
Mik 5:2-5a
(Från dig skall jag låta en härskare över Israel komma)


Läsning ur profeten Mikas bok.
Så säger Herren:
Från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.
Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött.
Då skall de som är kvar av hans bröder
återvända till Israels folk.
Han skall träda fram som herde med Herrens kraft
i Herrens, sin Guds, höga namn,
och folket skall bo i trygghet,
nu då han blir ärad över hela jorden.
Han skall vara fredens herre.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19

R.
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, †
skåda ned från himlen och sé på oss, *
och ta dig an denna vínstock,
den ranka din högra hand har plantérat, *
den son du har fostrat åt díg. R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída, *
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
Heb 10:5-10
(Se, jag kommer för att göra din vilja)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus säger när han inträder i världen:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du danat åt mig.
Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, här är jag.
Som det står skrivet om mig i bokrullen
har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är Herrens tjänarinna,
må det ske med mig som du har sagt.

Evangelium
Luk 1:39-45
(Marias besök hos Elisabet.
Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------