Tredje Påsksöndagen
2021-04-18

Första läsningen
Apg 3:13-15, 17-19
(Vägvisaren till livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Petrus sade till folket: »Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.
Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (612)
Ps 4:2, 4, 7, 9

R.
Herre, lät ditt ansikte lysa över oss.

När jag ropar, så svára mig, *
du min rättfärdighets Gúd,
du som i trångmål skaffar mig rúm, *
var mig nådig och hör min bön. R.

Besinna att Herren har utvalt den frómme, *
Herren hör när jag ropar till hónom. R.

Många säger: ”Vem ger oss lycka?” *
Herre, låt ditt ansikte lysa över óss.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna ín, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet. R.

Andra läsningen
1 Joh 2:l-5a
(Kristus är det offer som sonar våra synder)


Läsning ur första Johannes brev.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: »Jag känner honom« men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Han som skapat allt har uppstått från de döda,
han har förbarmat sig över hela sin skapelse.

Evangelium
Luk 24:35-48
(Uppenbarelsen för de elva i Jerusalem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden berättade de två lärjungarna vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.
Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 3 påskveckan
2021-04-19

Första läsningen
Apg 6:8–15
(De kunde inte hävda sig mot visdomen i det han sade)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Stefanos, som var fylld av nåd och kraft, gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: »Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.« Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:23–24, 26–27, 29–30 (R. 1b)

R.
Saliga de som vandrar efter Herrens lag.

Furstar lägger råd mot mig,
men din tjänare begrundar dina stadgar,
ja, dina vittnesbörd är min lust,
de ger mig råd. R.

Jag berättade om mina vägar, och du svarade.
Lär mig dina bud.
Lär mig att förstå dina stadgars väg,
så vill jag begrunda dina under. R.

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning.
Jag har utvalt sanningens väg,
jag har bejakat dina lagar. R.

Halleluja
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Joh 6:22–29
(Arbeta för den föda som består och skänker evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
När Jesus hade gett mat åt de fem tusen, såg lärjungarna honom komma gående på sjön. Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 3 påskveckan
2021-04-20

Första läsningen
Apg 7:51 – 8:1a
(Herre Jesus, ta emot min ande)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Stefanos sade till folket, de äldste och skriftlärda: »Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den helige Ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den.«
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 31:3c–4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab (R. 6a)

R.
I din hand befaller jag min ande.

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning.
Ty du är mitt bergfäste och min borg,
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. R.

I din hand befaller jag min ande,
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.
Jag förtröstar på Herren.
Jag vill jubla och vara glad över din nåd. R.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,
hjälp mig i din nåd.
Du bevarar dem i ditt ansiktes beskydd
när människor gaddar sig samman. R.

Halleluja
Joh 6:35ab

Jag är livets bröd, säger Herren.
Den som kommer till mig skall aldrig hungra.

Evangelium
Joh 6:30–35
(Det är Fadern som ger det sanna brödet från himlen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade folket till Jesus: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.«
De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 3 påskveckan
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare
2021-04-21

Första läsningen
Apg 8:1b–8
(De vandrade omkring och predikade budskapet)


Läsning ur Apostlagärningarna.
En svår förföljelse började mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 66:1–3a, 4–7a (R. 1)

R.
Höj jubel till Gud, alla länder.

Höj jubel till Gud, alla länder,
lovsjung hans namn, ge honom ära och pris.
Säg till Gud:
Hur underbara är inte dina gärningar! R.

Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig,
de skall lovsjunga ditt namn.
Kom och se vad Gud har gjort.
Underbara är hans gärningar mot människor. R.

Han förvandlade havet till torrt land,
de vandrade rakt genom floden,
då gladdes vi över honom.
Han råder för evigt. R.

Halleluja
Joh 6:40

Alla som ser Sonen och tror på honom
skall ha evigt liv, säger Herren.

Evangelium
Joh 6:35–40
(Alla som ser Sonen skall ha evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 3 påskveckan
2021-04-22

Första läsningen
Apg 8:26–40
(De steg ner i vattnet och Fiippos döpte honom)


Läsning ur Apostlagärningarna.
En ängel från Herren sade till Filippos: »Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.« Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: »Gå fram till vagnen och håll dig intill den.« Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: »Förstår du vad du läser?« — »Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?« svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:
Liksom ett får som förs till slakt,
liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det
öppnade han inte sin mun.
Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans efterkommande,
när hans liv nu upphöjs från jorden?
Hovmannen frågade Filippos: »Säg mig, vem talar profeten om — sig själv eller någon annan?« Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram, kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: »Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?« Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 66:8–9, 16–17, 20 (R. 1)

R.
Höj jubel till Gud, alla länder.

Prisa, ni folk, vår Gud,
och låt hans lov ljuda högt,
ty han har bevarat vårt liv
och har inte låtit oss vackla. R.

Kom och hör, jag vill berätta för er, ni alla som fruktar Gud,
om allt gott som Herren har gjort för mig.
När jag ropade till honom med min mun,
redan då var lovsång på min tunga. R.

Lovad vare Gud, som inte har förkastat min bön
eller vänt ifrån mig sin nåd! R.

Halleluja
Joh 6:51

Jag är det levande brödet,
som har kommit ner från himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Joh 6:44–51
(Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 3 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr
2021-04-23

Första läsningen
Apg 9:1–20
(Han skall föra ut mitt namn till hedningar)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?« Han frågade: »Vem är du, herre?« — »Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.« Hans reskamrater stod förstummade; de hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack.
I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: »Ananias!« Han svarade: »Ja, herre.« Herren sade: »Gå genast till Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han skall se igen.« — »Herre«, svarade Ananias, »jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.« Men Herren sade till honom: »Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull.«
Ananias gav sig i väg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: »Saul, min broder! Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.« Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon, och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit, återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 117 (R. Mark 16:15)

R.
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hedningar,
prisa honom, alla folk. R.

Ty hans nåd är väldig över oss,
och Herrens sanning varar i evighet. R.

Halleluja
Joh 6:56

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod
förblir i mig och jag i honom.

Evangelium
Joh 6:52–59
(Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden började judarna tvista med varandra om hur Jesus kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.« Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 3 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr
2021-04-24

Första läsningen
Apg 9:31–42
(Kyrkan växte genom den heliga andens tröst och stöd)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Kyrkan fick vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den helige Andes tröst och stöd.
Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom: »Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv iordning din bädd.« Genast steg han upp, och alla som bodde i Lydda och på Saronslätten såg honom, och de omvände sig till Herren.
I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där, skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram, förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: »Tabita, stig upp!« Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 116:12–17 (R. jfr 17)

R.
Jag vill offra lovets offer och åkalla Herrens namn.

Hur skall jag löna Herren
alla hans välgärningar mot mig?
Jag vill taga frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn. R.

Jag vill infria åt Herren mina löften,
ja, inför hela hans folk.
Dyrt aktad i Herrens ögon
är hans frommas död. R.

Ack Herre, jag är ju din tjänare,
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka,
du har lossat mina band.
Dig vill jag offra lovets offer,
jag vill åkalla Herrens namn. R.

Halleluja
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv;
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Joh 6:60–69
(Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade många av Jesu lärjungar: »Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?« Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: »Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.« Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: »Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.«
Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Fjärde Påsksöndagen
2021-04-25

Första läsningen
Apg 4:8-12
(I inget annat namn finns frälsning)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Petrus fylldes av helig ande och sade: »Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (677)
Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29

R.
Stenen som ratades av dem som byggde
har blivit en hörnsten.


Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på människor.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på de mäktiga. R.

Jag tackar dig för att du svárade mig *
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna rátade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till détta, *
underbar är den i våra ögon. R.

Välsignad han som kommer i Herrens námn. *
Vi välsignar er från Herrens hús.
Du är min Gud, och jag vill tácka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lóv.
Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd. R.

Andra läsningen
1 Joh 3:1-2
(Vi skall se honom sådan han är)


Läsning ur första Johannes brev.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:14

Jag är den gode herden, säger Herren;
jag känner mina får, och de känner mig.

Evangelium
Joh 10:11-18
(Den gode herden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------