7 söndagen 'under året'
2019-02-24

Första läsningen
1 Sam 26:2, 7-9,12-13, 22-23
(David skonar Saul)


Läsning ur första Samuelsboken.
Saul tog med sig 3 000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Siföknen för att leta efter David. På natten gick David och Avishaj bort till hären. Där låg Saul och sov längst inne i lägret, med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg runt omkring honom. Då sade Avishaj till David: "Gud har i dag utlämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet; jag kan göra det med en enda stöt." Men David svarade: "Nej, du får inte dräpa honom! Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde?" David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud, och så gick de därifrån. Ingen såg dem, ingen märkte något, ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig högst uppe på berget, på stort avstånd från lägret. Och David ropade till Saul: "Här är ditt spjut, konung, skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade att bära hand på Herrens smorde.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (667)
Ps 103:1-4, 8,10, 12-13

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt, R.

han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, R.

Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte med oss efter våra synder *
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. R.

Så långt som öster är från väster *
låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över bárnen, *
så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:45-49
(Den jordiska och den himmelska människan)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Luk 6:27-38
(Var barmhärtiga)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus: "Till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.
Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda.
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 7 veckan 'under året'
2019-02-25

Första läsningen
Syr 1:1–10
(Före allt annat skapades visheten)


Läsning ur Syraks bok.
All vishet kommer från Herren
och finns hos honom för evigt.
Vem kan räkna havets sandkorn,
regnets droppar och evighetens dagar?
Vem kan utforska himlens höjd,
jordens vidd och havets djup?
Före allt annat skapades visheten;
tanke och insikt finns till av evighet
För vem har vishetens rot blivit röjd?
Vem känner dess sinnrika planer?
En enda är vis. Väldig och fruktansvärd
sitter han på sin tron: Herren.
Han själv skapade visheten och såg på den,
mätte den och utgöt den över alla sina verk.
Allt som lever har fått del av hans gåva,
i rikt mått har den skänks åt dem som älskar honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 93:1–2, 5 (R. 1b)

R.
Herren har klätt sig i härlighet.

Herren är nu konung!
Han har klätt sig i härlighet,
Herren har rustat sig i makt. R.

Därför står jordkretsen fast,
den skall aldrig vackla.
Din tron står fast sedan begynnelsen,
du är från evighet. R.

Dina vittnesbörd är alltigenom fasta.
Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Mark 9:14–29
(Jag tror. Hjälp min otro!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus steg ner från berget och kom tillbaka till lärjungarna, fann han mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom, greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: »Vad är det ni diskuterar?« — »Mästare«, svarade en i mängden,«jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.« Han sade: »Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!« De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus, började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: »Hur länge har det varit så här med honom?« Fadern svarade: »Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.« Jesus sade: »Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.« Då ropade pojkens far: »Jag tror. Hjälp min otro!« När Jesus såg att folk strömmade till, sade han strängt till den orena anden: »Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.« Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: »Varför kunde inte vi driva ut den?« Han svarade: »Den sorten kan bara drivas ut med bön.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 7 veckan 'under året'
2019-02-26

Första läsningen
Syr 2:1–11
(Bered dig för prövningar)


Läsning ur Syraks bok.
Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,
bered dig då för prövningar.
Var ståndaktig och håll ut,
gör inget förhastat när olyckan kommer.
Håll fast vid Herren och lämna honom inte,
så skall det gå dig väl till slut.
Ta emot vad som än läggs på dig,
och ha tålamod i alla slags lidanden.
Ty liksom guld prövas i eld,
så prövas Guds utvalda i lidandets ugn.
Lita på honom, så skall han ta sig an dig.
Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom.
Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet,
och vik inte av från vägen så att ni faller.
Ni som fruktar Herren, lita på honom,
så skall er lön inte utebli.
Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,
på evig glädje och barmhärtighet.
Se på den som levt i gångna tider:
Har någon som litat på Herren blivit sviken?
Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?
Har någon åkallat Herren utan att bli hörd?
Nej, barmhärtig och nådig är Herren,
han förlåter synder och hjälper i nödens stund.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 37:3–4, 18–19, 27–28, 39–40 (R. jfr 5)

R.
Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom.

Förtrösta på Herren, och gör det goda,
bo kvar i landet och bevisa trohet,
och ha din lust i Herren
— då skall han ge dig vad ditt hjärta begär. R.

Herren känner de frommas dagar,
deras arvslott skall bestå för evigt.
De skall inte komma på skam i den onda tiden,
i hungerns dagar skall de bli mättade. R.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda,
så skall du få bo kvar för alltid.
Ty Herren älskar det rätta
och överger inte sina fromma.
Evigt blir de bevarade,
men de gudlösas avkomma blir utrotad. R.

Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren,
han är deras värn i tider av nöd.
Herren hjälper dem och befriar dem,
han befriar dem från de gudlösa och räddar dem,
ty de tar sin tillflykt till honom. R.

Halleluja
Gal 6:14

Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat
än vår Herre Jesu Kristi kors,
genom vilket världen är korsfäst och död för mig
och jag för världen.

Evangelium
Mark 9:30–37
(Om någon vill vara den främste
måste han bli allas tjänare)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.
De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: »Vad var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 7 veckan 'under året'
2019-02-27

Första läsningen
Syr 4:11–19
(De som älskar visheten blir älskade av Herren)


Läsning ur Syraks bok.
Visheten ger sina söner framgång
och tar sig an dem som söker henne.
Att älska henne är att älska livet,
rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull.
Den som äger henne vinner ära,
och där hon går in följer Herrens välsignelse med.
De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige,
och de som älskar henne blir älskade av Herren.
Den som lyder henne skall döma folken,
och den som följer henne kan vila tryggt.
Om han litar på henne, blir hon hans egendom
och förblir i hans efterkommandes ägo.
Ty först leder hon honom på slingrande vägar,
hon låter honom känna ängslan och skräck
och ger honom ingen ro med sin hårdhänta fostran
förrän han litar fullkomligt på henne.
Hon prövar honom med sina krav,
men sedan går hon raka vägar tillbaka till honom,
ger honom glädje och röjer sina hemligheter för honom.
Men lockas han vilse, överger hon honom
och lämnar honom åt undergången.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:165, 168, 171–172, 174–175 (R. 165a)

R.
De som älskar din lag finner friden.

De som älskar din lag finner friden,
och inget får dem på fall. R.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd,
ty du känner alla mina vägar. R.

Mina läppar må flöda över av lov,
ty du lär mig dina stadgar. R.

Min tunga må sjunga om ditt ord,
ty alla dina bud är rätta. R.

Herre, jag längtar efter din frälsning,
och din lag är min lust. R.

Låt mig leva, så skall jag lova dig,
och låt dina lagar hjälpa mig. R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Mark 9:38–40
(Den som inte är mot oss, han är för oss)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 7 veckan 'under året'
2019-02-28

Första läsningen
Syr 5:1–8
(Dröj inte med att vända om till Herren)


Läsning ur Syraks bok.
Lita inte på din rikedom,
säg inte; »Jag har allt jag behöver.«
Låt inte din lust och din kraft förleda dig
att leva efter dina egna begär.
Säg inte: »Över mig befaller ingen«,
ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars.
Säg inte: »Jag har syndat, och ingenting hände«,
ty Herren visar tålamod.
Var inte så säker på förlåtelse
att du staplar synd på synd.
Och säg inte: »Hans barmhärtighet är stor,
han kommer att förlåta alla mina synder.«
Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,
och hans harm viker inte från syndaren.
Dröj inte med att vända om till Herren,
skjut inte upp det dag efter dag.
Ty Herrens vrede slår utan förvarning
och i straffets stund är det ute med dig.
Lita inte till vad du förvärvat med orätt;
av det får du ingen hjälp på olyckans dag.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1–4, 6 (R. Ps 40:5a)

R.
Salig den som sätter sin förtröstan till Herren.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja
Jfr 1 Thess 2:13

Ta inte emot Guds ord som ett människoord
utan som vad det verkligen är: Guds ord.

Evangelium
Mark 9:41–50
(Det är bättre för dig att gå in i livet stympad
än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.
Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 7 veckan 'under året'
2019-03-01

Första läsningen
Syr 6:5–17
(En trogen vän är ett omätligt värde)


Läsning ur Syraks bok.
Vackra ord ger många vänner,
den som talar väl blir väl bemött.
Stå på god fot med många,
men var förtrolig med en bland tusen.
Vill du ha en vän, så pröva honom först,
och ge honom inte ditt förtroende genast.
Ty somliga är vänner bara när det passar dem
och stannar inte hos dig i nödens stund.
Somliga vänner förvandlas till fiender
och skämmer ut dig genom att röja er osämja.
Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord
men stannar inte hos dig i nödens stund.
När du har framgång, vill de vara som du
och tar sig ton mot ditt husfolk.
Men går det utför med dig, blir de motståndare
och gör sig osynliga för dig.
Håll dig undan för dina fiender
och se upp med dina vänner!
En trogen vän är ett starkt värn.
Att finna en sådan är att finna en skatt.
En trogen vän är ett omätligt värde,
en tillgång som inte kan vägas på våg.
En trogen vän är en livgivande dryck,
och den gudfruktige finner en sådan.
Den gudfruktige väljer sina vänner rätt,
ty de som står honom nära liknar honom själv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:12, 16, 18, 27, 34–35 (R. 35a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lovad vare du, Herre!
Lär mig dina stadgar. R.

Jag har min lust i dina stadgar,
jag glömmer inte ditt ord. R.

Öppna mina ögon,
så att jag kan skåda undren i din lag. R.

Lär mig att förstå dina stadgars väg,
så vill jag begrunda dina under. R.

Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta. R.

Led mig på dina befallningars stig,
ty till den har jag behag. R.

Halleluja
Jfr Joh 17:17

Helga oss genom sanningen,
ditt ord är sanning.

Evangelium
Mark 10:1–12
(Vad Gud har fogat samman
får människan inte skilja åt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 7 veckan 'under året'
2019-03-02

Första läsningen
Syr 17:1–15
(Herren Gud skapade människan till sin avbild)


Läsning ur Syraks bok.
Herren skapade människan av jord
och lät henne återvända till jorden.
Han utmätte hennes dagar och levnadsår
och gav henne makt över alla varelser på jorden.
Han rustade människorna med en kraft lik hans egen;
till sin avbild skapade han dem.
Han ingöt fruktan för dem i allt som lever,
han lät dem härska över djur och fåglar.
Förstånd gav han dem: tunga och ögon och öron,
och ett hjärta, så att de kunde tänka.
Han fyllde dem med kunskap och klokhet
och lät dem se vad som är gott och ont.
Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga
för att kunna visa dem storheten i sina verk.
Och de skall prisa det heliga namnet,
så att storheten i hans verk blir känd.
Han gav dem kunskap att bruka
och skänkte dem lagen som ger liv.
Ett evigt förbund slöt han med dem,
och han lärde dem sina bud.
De fick se hans storhet och härlighet,
de fick höra hans majestätiska röst.
Han befallde dem att fly all orättfärdighet
och föreskrev hur man skall leva med sin nästa.
Han ser alltid deras vägar,
de kan aldrig döljas för hans blick.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:13–18a (R. jfr 17)

R.
Evigt varar Herrens nåd över dem som fruktar honom.

Som en fader förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är danade,
han tänker på att vi är stoft. R.

En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar som ett blomster på marken.
När vinden går däröver, då finns det inte mer,
och platsen där hon stod är tom. R.

Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:13–16
(Den som inte tar emot riket som ett barn
kommer aldrig dit in)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

8 söndagen 'under året'
2019-03-03

Första läsningen
Syr 27:4-7
(Beröm inte en man innan du hört honom diskutera)


Läsning ur Syraks bok.
När man skakar sållet blir skräpet kvar,
och människans uselhet märks när hon diskuterar.
Krukmakarens kärl prövas i ugnen,
och en människa sätts på prov genom diskussion.
Frukten vittnar om hur trädet blivit skött;
så visar talet hur människan tänker.
Beröm inte en man innan du hört honom diskutera,
ty det är så en människa sätts på prov.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (660)
Ps 92:2-3, 13-16

R.
Det är gott att tacka Herren
och att lova ditt namn, du den Högste.


Det är gott att tacka Hérren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trófasthet, R.

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, *
som en ceder på Libanon växer han tíll.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, *
de grönskar i hans gårdar. R.

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, *
de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *
han är min klippa, i honom finns ingen órätt. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:54-58
Gud ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
När det förgängliga kläs i oför gänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ni skall lysa som stjärnor på himlen;
håll er till livets ord.

Evangelium
Luk 6:39-45
(Flisan och bjälken. Trädet och dess frukt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------