29 söndagen 'under året'
2018-10-21

Första läsningen
Jes 53:10-11
(Min tjänare ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (630)
Ps 33:4-5, 18-20, 22

R.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.


Herrens ord är rätt, *
och allt vad han gör är gjort i trófasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt, *
jorden är full av Herrens nåd.
R.

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid. R.

Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg. R.

Andra läsningen
Heb 4:14-16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)


Läsning ur Hebreerbrevet.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Mark 10:35-45
(Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve
2018-10-22

Första läsningen
Ef 2:1–10
(Gud har uppväckt oss med Jesus
och gett oss en plats i himlen)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta — och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 100 (R. 3b)

R.
Herren har gjort oss och inte vi själva.

Höj jubel till Herren, alla länder,
tjäna Herren med glädje,
kom inför hans ansikte med fröjderop. R.

Förnim att Herren är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva,
till sitt folk och till får i sin hjord. R.

Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov,
tacka honom, lova hans namn. R.

Ty Herren är god,
evigt varar hans nåd
och hans trofasthet från släkte till släkte. R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Luk 12:13–21
(Allt du har lagt på gög, vem skall få det?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade någon i hopen till Jesus: »Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.« Han svarade: »Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?« Och han sade till dem: »Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.« Sedan gav han dem en liknelse: »En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst
2018-10-23

Första läsningen
Ef 2:12–22
(Kristus är vår fred
och han har gjort de två lägren till ett)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till andlig boning åt Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. jfr 9)

R.
Herren talar frid till sitt folk.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Luk 21:36

Håll er vakna och bed
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.

Evangelium
Luk 12:35–38
(Saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop
2018-10-24

Första läsningen
Ef 3:2–12
(Kristi hemlighet har nu uppenbarats)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Ni har hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jes 12:2–3, 4b–6 (R. 3)

R.
Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor.

Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte mer.
Herren är min styrka och min lovsång,
han blev min räddning. R.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor,
Tacka Herren, åkalla hans namn,
ropa ut hans gärningar bland folken,
förkunna att hans namn är högt. R.

Lovsjung Herren för hans härliga gärningar,
låt dem bli kända över hela jorden.
Jubla av glädje, ni som bor i Sion,
Israels Helige visar sin makt bland er. R.

Halleluja
Jfr Matt 24:42a, 44

Håll er vakna,
ni vet inte när Människosonen kommer.

Evangelium
Luk 12:39–48
(Av den som har fått mycket skall det krävas mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?« Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 29 veckan 'under året'
2018-10-25

Första läsningen
Ef 3:14–21
(Var stadigt rotade i Jesus
tills hela Guds fullhet uppfyller er)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 33:1–2, 4–5, 11–12, 18–19 (R. 5b)

R.
Jorden är full av Herrens nåd.

Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.

Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.

Herrens råd består för evigt,
hans planer från släkte till släkte.
Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel. R.

Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden
och behålla dem vid liv i hungertid. R.

Halleluja
Fil 3:8–9

Jag räknar allt som en förlust och kastar det på sophögen
för att vinna Kristus och få leva i honom.

Evangelium
Luk 12:49–53
(Jag är här inte för att skapa fred utan splittring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 29 veckan 'under året'
2018-10-26

Första läsningen
Ef 4:1–6
(En är Herren, en är tron, ett är dopet)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 24:1–4b, 5–6 (R. jfr 6)

R.
Detta är det släkte som söker ditt ansikte.

Jorden är Herrens och allt som finns på den,
jordens krets och de som bor där.
Det är han som har grundat den på haven
och fäst den över strömmarna. R.

Vem får gå upp på Herrens berg,
vem får träda in i hans helgedom?
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent,
den som inte bedrar. R.

Han skall få välsignelse av Herren,
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.
Detta är det släkte som frågar efter honom,
som söker ditt ansikte, du Jakobs Gud. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 12:54–59
(Varför kan ni inte tyda vilken tid det är?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »När ni ser moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig, säger ni att det blir hett, och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?
Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse. Var säker på att du inte slipper ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 29 veckan 'under året'
2018-10-27

Första läsningen
Ef 4:7–16
(Genom Kristus, kyrkans huvud, växer hela kroppen till)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 122:1–5 (R. 1)

R.
Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sade till mig:
»Vi skall gå till Herrens hus.«
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

Jerusalem, du mäktiga stad,
där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.
Där står konungens tron,
där tronar han som är av Davids hus. R.

Halleluja
Hes 33:11

Jag har ingen lust till den ogudaktiges död, säger Herren,
utan till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.

Evangelium
Luk 13:1–9
(Om ni inte omvänder er,
skall ni alla mista livet som de)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: »Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet, precis som de.«
Och han gav dem denna liknelse: »En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’ »
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

30 söndagen 'under året'
2018-10-28

Första läsningen
Jer 31:7-9
(Jag tröstar blinda och halta och leder dem)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Jubla av fröjd över Jakob,
ropa ut er glädje över det främsta bland folken!
Låt lovsången ljuda:
Herren har räddat sitt folk,
dem som är kvar av Israel.
Jag för dem från landet i norr,
samlar in dem från världens bortersta hörn.
Bland dem finns blinda och halta,
havande kvinnor och födande.
I stora skaror skall de återvända hit.
Gråtande kommer de,
men jag tröstar dem och leder dem.
På en jämn väg där de inte snavar
för jag dem till strömmande vatten.
Ty jag är en fader för Israel,
Efraim är min förstfödde son.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (682)
Ps 126

R.
De som sår under tårar skall skörda med jubel.

När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland fólken: *
Herren har gjort stora ting med dém!
Ja, Herren gjorde stora ting med óss, *
och därför var vi gláda. R.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Négev.
De som sår under tårar *
skall skörda med júbel.
Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Andra läsningen
Heb 5:1-6
(Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium
Mark 10:46-52
(Jesus botar den blinde Bartimaios)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------