Fjärde söndagen i advent
2018-12-23

Första läsningen
Mik 5:2-5a
(Från dig skall jag låta en härskare över Israel komma)


Läsning ur profeten Mikas bok.
Så säger Herren:
Från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.
Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött.
Då skall de som är kvar av hans bröder
återvända till Israels folk.
Han skall träda fram som herde med Herrens kraft
i Herrens, sin Guds, höga namn,
och folket skall bo i trygghet,
nu då han blir ärad över hela jorden.
Han skall vara fredens herre.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19

R.
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, †
skåda ned från himlen och sé på oss, *
och ta dig an denna vínstock,
den ranka din högra hand har plantérat, *
den son du har fostrat åt díg. R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída, *
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
Heb 10:5-10
(Se, jag kommer för att göra din vilja)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus säger när han inträder i världen:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du danat åt mig.
Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, här är jag.
Som det står skrivet om mig i bokrullen
har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är Herrens tjänarinna,
må det ske med mig som du har sagt.

Evangelium
Luk 1:39-45
(Marias besök hos Elisabet.
Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Julenatt
2018-12-24

Första läsningen
Jes 9:2-7
(Ett barn är oss fött, en son är oss given)


Läsning ur Jesaja bok.
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse
skall göra detta.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (663)
Ps 98:1-4

R.
I dag är en frälsare född åt oss.
Han är Messias, Herren.


Sjung en ny sång till Herrens ära, †
sjung till Herrens ära, alla länder, *
sjung till Herrens ära, lova hans námn. R.

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, †
förkunna bland hedningarna hans ära, *
bland alla folk hans únder. R.

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, *
havet brusa med allt vad det rymmer, R.

marken och allt den bär må glädja sig, *
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kómmer, ty han kommer för att döma jórden: †
han skall döma jordens krets med rättfärdighet *
och folken i sin trófasthet. R.

Andra läsningen
Tit 2:11-1
Guds nåd har blivit uppenbar för alla människor)


Läsning ur Paulus brev till Titus.
Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag bär bud till er om en stor glädje:
i dag har en frälsare fötts åt er, han är Messias, Herren

Evangelium
Luk 2:1-14
(I dag har en frälsare fötts åt er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.« Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
»Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Juledag
2018-12-25

Första läsningen
Jes 52:7-10
(Hela jorden skall se vår Guds frälsning)


Läsning ur Jesaja bok.
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion: »Din Gud är konung!«
Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.
Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem.
Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Herren kommer,
och hela världen får skåda frälsningen.


Sjung en ny sång till Herrens ära,
* ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, *
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung.
Prisa Herren med hárpa, *
med harpa och med lóvsång.
Höj jubel med trumpeter och basúner *
inför Herren, kónungen. R.

Andra läsningen
Heb 1:1-6
(Han har talat till oss genom sin Son)


Läsning ur brevet till Hebréerna.
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Helig är denna dag,
ty i dag har Ljuset gått upp över världen.
Kom, låt oss tillbedja Herren.

Evangelium
Joh 1:1-18
(Ordet blev människa och bodde bland oss)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Annandag Jul - Stefanos den första martyren
2018-12-26

Första läsningen
Apg 6:8-10; 7:54-60
(Stefanos martyrdöd)


Läsning ur profeten Apostlagärningarna.
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade.
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (628)
Ps 31:3c-4, 6, 8ab, 16b-17

R.
Herre, i dina händer lämnar jag min ande.

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning.
Ty du är mitt bergfäste och min bórg, *
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. R.

I dina händer lämnar jag min ánde, *
du befriar mig, Herre, du sanne Gúd.
Jag vill jubla och vara glad över din nåd.
ty du såg till mitt lídande. R.

rädda mig från mina fienders hánd *
och från mina förföljare.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
hjälp mig i din nåd R.

Halleluja


Välsignad han som kom i Herrens namn.
Herren är Gud,och han gav oss ljus.

Evangelium
Matt 10:17-22
(Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Johannes apostel och evangelist
2018-12-27

Första läsningen
1 Joh 1:1–4
(Det vi har hört och sett förkunnar vi)


Läsning ur Johannes första brev.
Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 97:1–2, 5–6, 11–12 (R. 12a)

R.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig
havsländerna glädja sig, så många som de är.
Han omges av moln och töcken,
rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R.

Bergen smälter som vax för Herren,
för hela jordens Herre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,
och alla folk ser hans ära. R.

Ljus är utsått för den rättfärdige
och för de rättsinniga glädje.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren,
och prisa hans heliga namn. R.

Halleluja


O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.
Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Evangelium
Joh 20:2–8
(Han såg och trodde)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Den första dagen i veckan sprang Maria från Magdala iväg och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.« Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer
2018-12-28

Första läsningen
1 Joh 1:5 – 2:2
(Blodet från Jesus renar oss från all synd)


Läsning ur Johannes första brev.
Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 124:2–5, 7–8 (R. 7a)

R.
Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara.

Om Herren inte hade varit med oss,
när människorna reste sig upp mot oss,
då hade de uppslukat oss levande,
när deras vrede upptändes mot oss. R.

Då hade vattnen dränkt oss,
strömmen gått över vår själ,
ja, då hade de gått över vår själ,
de svallande vattnen. R.

Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara.
Snaran gick sönder, och vi kom undan.
Vår hjälp är i Herrens namn,
hans som har skapat himmel och jord. R.

Halleluja


O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.

Evangelium
Matt 2:13–18
(Herodes lät döda alla gossar i Betlehem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När stjärntydarna hade gett sig av, visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.« Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.
När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna, blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Ett rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Femte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)

2018-12-29

Första läsningen
1 Joh 2:3–11
(Den som älskar sin broder förblir i ljuset)


Läsning ur Johannes första brev.
Mina kära, att vi har lärt känna Jesus förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: »Jag känner honom« men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.
Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud — det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 96:1–3, 5b–6 (R. 11a)

R.
Må himlen vara glad och jorden fröjda sig.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn. R.

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning,
förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under. R.

Herren har skapat himmelen.
Han omges av makt och härlighet,
av prakt och glans i sin helgedom. R.

Halleluja
Luk 2:32

Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

Evangelium
Luk 2:22–35
(Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog föräldrarna Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige Ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
»Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.«
Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Den Heliga Familjen
2018-12-30

Första läsningen
1 Sam 1:20-22, 24-28
(Så länge Samuel lever skall han tillhöra Herren)


Läsning ur första Samuelsboken.
Hanna blev havande och födde en son. Hon gav honom namnet Samuel, »ty«, sade hon, »jag bad Herren om honom«. När sedan Elkana och hela hans familj gick upp till Shilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftesoffer, följde Hanna inte med. »Jag väntar tills pojken har blivit avvand«, sade hon till sin man, »då skall jag ta med honom och han skall få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid.«
När hon hade avvant honom, följde hon med Elkana dit upp. De hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägel vin. Så fördes pojken till Herrens hus i Shilo, han var med dem när de trädde fram inför Herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sade: »Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever skall han tillhöra honom.« Därefter tillbad de Herren i Shilo.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (654)
Ps 84:2-3, 5-6, 9-10

R.
Saliga de som bor i ditt hus, Herre Sebaot.

Hur ljuvlig är inte din bóning, *
Herre Sébaot!
Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, *
min själ och min kropp jublar mot levande Gúd. R.

Saliga de som bor i ditt hús, *
de lovar dig ständigt.
Saliga de människor som finner sin kraft i díg, *
de som vill vandra till ditt hús. R.

Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
lyssna, du Jakobs Gúd.
Gud, se till vår sköld, *
akta på din smordes ánsikte. R.

Andra läsningen
1 Joh 3:1-2, 21-24
(Vi får heta Guds barn. Det är vi)


Läsning ur Johannes första brev.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Luk 2:41-52
(Jesus vid tolv års ålder i templet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------