30 söndagen 'under året'
2018-10-28

Första läsningen
Jer 31:7-9
(Jag tröstar blinda och halta och leder dem)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Jubla av fröjd över Jakob,
ropa ut er glädje över det främsta bland folken!
Låt lovsången ljuda:
Herren har räddat sitt folk,
dem som är kvar av Israel.
Jag för dem från landet i norr,
samlar in dem från världens bortersta hörn.
Bland dem finns blinda och halta,
havande kvinnor och födande.
I stora skaror skall de återvända hit.
Gråtande kommer de,
men jag tröstar dem och leder dem.
På en jämn väg där de inte snavar
för jag dem till strömmande vatten.
Ty jag är en fader för Israel,
Efraim är min förstfödde son.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (682)
Ps 126

R.
De som sår under tårar skall skörda med jubel.

När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland fólken: *
Herren har gjort stora ting med dém!
Ja, Herren gjorde stora ting med óss, *
och därför var vi gláda. R.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Négev.
De som sår under tårar *
skall skörda med júbel.
Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Andra läsningen
Heb 5:1-6
(Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium
Mark 10:46-52
(Jesus botar den blinde Bartimaios)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 30 veckan 'under året'
2018-10-29

Första läsningen
Ef 4:32 – 5:8
(Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 122:1–5 (R. 1)

R.
Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja
Jfr Joh 17:17

Helga oss genom sanningen,
ditt ord är sanning.

Evangelium
Luk 13:10–17
(Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sade: »Kvinna, du är fri från din sjukdom«, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: »Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.« Herren svarade honom: »Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?« Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 30 veckan 'under året'
2018-10-30

Första läsningen
Ef 5:21–33
(Detta rymmer en stor hemlighet,
som syftar på Kristus och kyrkan)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan — vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 128:1–5 (R. 1a)

R.
Salig den som fruktar Herren.

Salig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers arbete får du njuta frukten.
Salig är du, det skall gå dig väl! R.

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. R.

Så välsignas den man som fruktar Herren.
Herren välsigne dig från Sion.
Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 13:18–21
(Senapskornet växer och blir till ett träd)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus: »Vad är då Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna.«
Vidare sade han: »Vad skall jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 30 veckan 'under året'
2018-10-31

Första läsningen
Ef 6:1–9
(Var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: för att det skall gå dig väl och du skall få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.
Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:10–14 (R. 13c)

R.
Herren är trofast i alla sina ord.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de besjunga. R.

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herravälde varar från släkte till släkte. R.

Herren är trofast i alla sina ord,
full av godhet i alla sina gärningar.
Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla,
och han upprättar alla förnedrade. R.

Halleluja
Jfr 2 Thess 2:14

Gud har kallat oss genom evangeliet,
för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet.

Evangelium
Luk 13:22–30
(De skall komma och ligga till bords i Guds rike)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom: »Herre, är det bara några få som blir räddade?« Han sade till dem: »Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. — Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Alla Helgons Dag
2018-11-01

Första läsningen
Upp 7:2-4, 9-14
(Det är de som kommer ur det stora lidandet)


Läsning ur Uppenbarels boken.
Jag, Johannes, såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: »Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.« Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar.
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: »Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.«
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: »Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.«
Och en av de äldste sade till mig: »Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?« Jag svarade: »Du vet det, herre.« Han sade till mig: »Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (622)
Ps 24:1-6

R.
Detta är det släkte som söker ditt ansikte, o Herre

Jorden är Herrens och allt som fínns på den, *
jordens krets och de som bór där.
Det är han som har grundat den på háven *
och fäst den över strömmarna. R.

Vem får gå upp på Herrens bérg, *
vem får träda in i hans hélgedom?
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rént, *
den som inte bedrar och som inte svär fálskt. R.

Han skall få välsignelse av Hérren *
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.
Detta är det släkte som frågar efter hónom, *
som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd. R.

Andra läsningen
1 Joh 3:1-3
(Vi kallas och är Guds barn)


Läsning ur Johannes första brev.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila, säger Herren.

Evangelium
Matt 5:l-12a
(Saligprisningarna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Alla Själars Dag
2018-11-02

Första läsningen
Job 19:1, 23–27
(Det är de som kommer ur det stora lidandet)


(Jag vet att min befriare lever)
Job sade:
Om ändå mina ord skrevs ner,
om de ändå sattes på pränt,
höggs in i klippan för alltid
med järnstift och bly!
Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Sedan denna min sargade hud är borta,
skall jag fri från mitt kött skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda,
jag vill se honom med egna ögon,
inte som en främling.
Jag förtärs av längtan.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 116:5-6,10-11,15,16ac

R.
Jag får vandra inför Herren i de levandes land.

Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig. R.

Jag trodde att jag skulle gå under,
jag plågades svårt
och tänkte i min oro:
Alla människor sviker. R.

De trognas liv
är dyrbart i Herrens ögon.
Herre, jag är din tjänare,
du har lossat mina bojor. R.

Andra läsningen
Fil 3:20-21
(Vårt hemland är himlen)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Joh 6:39

Detta är min Faders vilja:
att jag inte skall låta någon gå förlorad
av dem som han har gett mig,
utan låta dem uppstå på den sista dagen.

Evangelium
Joh 5:24-29
(Den som tror har evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty lik¬som Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Martin de Porres ordensman
Martin de Porres ordensman
2018-11-03

Första läsningen
Fil 1:18b–26
(För mig är livet Kristus och döden en vinning)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Kristus blir förkunnad, och det gläder jag mig över. Men också i fortsättningen skall jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 42:2–3, 5bcd (R. 3a)

R.
Min själ törstar efter den levande Guden.

Som hjorten trängtar till vattenbäckar,
så trängtar min själ efter dig, o Gud. R.

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? R.

Jag minns hur jag gick i festtåget upp till Guds hus,
under fröjderop och tacksägelse,
i skaran som höll högtid. R.

Halleluja
Matt 11:29ab

Ta på er mitt ok och lär av mig säger Herren,
som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Evangelium
Luk 14:1, 7–11
(Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem en liknelse: »När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden kommer och säger: Ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: Käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

31 söndagen 'under året'
2018-11-04

Första läsningen
5 Mos 6:2-6
(Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: "Om du fruktar Herren, din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud som jag ger dig, så kommer du att leva länge. Du skall lyssna, Israel, och följa dem troget, så att det går dig väl och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig — ett land som flödar av mjölk och honung.
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat."
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (617)
Ps 18:2- 4, 47, 51ab

R.
Innerligt kär har jag dig, Herre, min styrka.

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka, *
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare,
min Gud, min klippa till vilken jag tar min tíllflykt, *
min sköld och mitt räddande horn, mitt värn. R.

Lovad vare Hérren! †
Jag ropar till hónom, *
och jag blir räddad från mina fíender.
Herren léver! †
Lovad vare min klíppa *
och upphöjd vare Gud, min räddare. R.

Du ger din konung väldig séger *
och visar nåd mot din smórde. R.

Andra läsningen
Heb 7:23-28
(Han behåller för alltid sitt prästämbete)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Prästerna i det gamla förbundet har blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.
En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 14:23

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min Fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Evangelium
Mark 12:28b-34
(Det största budet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram och frågade Jesus: "Vilket är det viktigaste budet av alla?" Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte." Den skriftlärde sade: "Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: "Du har inte långt till Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom mera.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------