8 söndagen 'under året'
2019-03-03

Första läsningen
Syr 27:4-7
(Beröm inte en man innan du hört honom diskutera)


Läsning ur Syraks bok.
När man skakar sållet blir skräpet kvar,
och människans uselhet märks när hon diskuterar.
Krukmakarens kärl prövas i ugnen,
och en människa sätts på prov genom diskussion.
Frukten vittnar om hur trädet blivit skött;
så visar talet hur människan tänker.
Beröm inte en man innan du hört honom diskutera,
ty det är så en människa sätts på prov.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (660)
Ps 92:2-3, 13-16

R.
Det är gott att tacka Herren
och att lova ditt namn, du den Högste.


Det är gott att tacka Hérren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trófasthet, R.

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, *
som en ceder på Libanon växer han tíll.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, *
de grönskar i hans gårdar. R.

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, *
de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *
han är min klippa, i honom finns ingen órätt. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:54-58
Gud ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
När det förgängliga kläs i oför gänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ni skall lysa som stjärnor på himlen;
håll er till livets ord.

Evangelium
Luk 6:39-45
(Flisan och bjälken. Trädet och dess frukt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 8 veckan 'under året'
Kasimir
2019-03-04

Första läsningen
Syr 17:24–29
(Vänd om till Herren och lämna dina synder)


Läsning ur Syraks bok.
Dem som ger bot låter Gud komma tillbaka,
och han uppmuntrar dem som är nära att förtvivla.
Vänd om till Herren och lämna dina synder,
be till honom och fela inte så ofta.
Kom tillbaka till den Högste, vänd om från det orätta,
hata och avsky all vidrighet.
Vem prisar den Högste i dödsriket,
vem bär fram lovsång i de levandes ställe?
Den som dör finns inte mer, och hans lovsång tystnar;
den som har liv och hälsa kan prisa Herren.
Hur stor är inte Herrens barmhärtighet
och hans mildhet mot dem som vänder om till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 32:1–2, 5–7 (R. 11a)

R.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

Salig är den vars överträdelse är förlåten,
den vars synd är överskyld.
Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning
och i vars ande inte finns någon falskhet. R.

Jag erkände min synd för dig
och dolde inte längre min missgärning.
Jag sade: »Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.«
Då förlät du mig min synd och min missgärning. R.

Därför skall alla fromma be till dig i nöden,
om än stora vattenfloder kommer,
skall de inte nå till dem. R.

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd,
du räddar mig och omger mig med jubel. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Mark 10:17–27
(Sälj allt du har och följ mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sprang en man fram och föll på knä för Jesus och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 8 veckan 'under året'
2019-03-05

Första läsningen
Syr 35:1–15
(Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden)


Läsning ur Syraks bok.
Att hålla lagen är ett rikligt offer;
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.
Att löna gott med gott är att frambära matoffer,
och välgörenhet är detsamma som tackoffer.
Herrens nåd får den som undviker det onda,
försoning vinner den som skyr orättfärdighet.
Träd inte fram tomhänt inför Herren;
alla dessa gåvor påbjuds av lagen.
Den rättfärdiges offer pryder altaret,
dess vällukt når fram till den Högste.
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.
Var frikostig när du ger till Herrens ära,
snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.
Bär fram gåvor med glatt ansikte,
och överlämna med glädje det heliga tiondet.
Ge åt den Högste så som han gett åt dig,
var frikostig så långt dina tillgångar räcker.
Ty Herren är den som återgäldar;
han skall återgälda dig sjufalt.
Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,
lita inte på orättfärdiga offer.
Ty Herren är den som dömer,
inför honom finns ingen mänsklig storhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:5–8, 14, 23 (R. 23b)

R.
Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

»Samla inför mig mina fromma,
som sluter förbund med mig vid offer.«
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig,
att Gud är den som skipar rätt. R.

»Hör, mitt folk, jag vill tala,
Israel, jag vill ställa dig till svars.
Jag är Gud, din Gud.
Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig. R.

Offra lovets offer åt Gud,
och infria dina löften till den Högste.
Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:28–31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommende världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Askonsdag
2019-03-06

Första läsningen
Joel 2:12-18
(Vänd om till mig under fasta, gråt och klagan)


Läsning ur profeten Joels bok.
Nu må ni vända om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,
med fasta och gråt och klagan.
Ja, riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till Herren, er Gud,
ty nådig och barmhärtig är han,
tålmodig och stor i mildhet,
och sådan att han ångrar det onda.
Kanske vänder han om och ångrar sig
och lämnar kvar efter sig någon välsignelse,
till spisoffer och drickoffer åt Herren, er Gud.
Stöt i basun på Sion, pålys en helig fasta,
utlys en högtidsförsamling.
Församla folket, pålys en helig sammankomst,
kalla samman de gamla, församla de små barnen,
också dem som ännu diar vid bröstet.
Brudgummen må komma ur sin kammare
och bruden ur sitt gemak.
Mellan förhuset och altaret må prästerna, Herrens tjänare,
hålla klagogråt och säga:
»Herre, skona ditt folk,
och låt inte din arvedel bli till vanära,
till ett ordspråk bland hedningarna.
Varför skulle man få säga bland folken:
‘Var är nu deras Gud?’ »
Så upptändes då Herren till nitälskan för sitt land,
och han förbarmade sig över sitt folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (640)
Ps 51:3-6a, 12-14, 17 (R. 3a)

R.
Var mig nådig, o Gud.
eller:
    Var mig nådig, o Gud.

Gud, var mig nådig i din godhet,
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från min synd. R.

Ty jag känner mina överträdelser,
och min synd är alltid inför mig.
Mot dig allena har jag syndat
och gjort vad ont är i dina ögon. R.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,
och uppehåll mig med villighetens ande.
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov. R.

Andra läsningen
2 Kor 5:20 - 6:2
(Nu är den rätta stunden)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Jag är Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Jfr Ps 95:8

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 6:1-6, 16-18
(Utför inte era fromma gärningar i människornas åsyn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
När ni ber, skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag efter Askonsdag
2019-03-07

Första läsningen
5 Mos 30:15-20
(Jag förelägger dig i dag välsignelse och föbannelse)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: »Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag nu i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och förordningar, för att du må leva och föröka dig och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så att du tillber andra gudar och tjänar dem, så förkunnar jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni skall då inte länge leva i det land dit du nu drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. Jag tar i dag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dem.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1-4, 6 (R. jfr Ps 40:5a)

R.
Salig är den som förtröstar på Herren.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Lovsång
Matt 4:17

Omvänd er, säger Herren,
ty himmelriket är nära.

Evangelium
Luk 9:22-25
(Den som mister sitt liv, han skall rädda det)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«
Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag efter Askonsdag
2019-03-08

Första läsningen
Jes 58:1-9a
(Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha?)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren Gud:
Ropa med full hals, utan återhållsamhet.
Häv upp din röst som en basun
och förkunna för mitt folk deras överträdelse,
för Jakobs hus deras synder.
Väl söker de mig dag ut och dag in
och vill ha kunskap om mina vägar.
Som om de var ett folk som övade rättfärdighet
och inte övergav sin Guds rätt,
så frågar de mig om rättfärdighetens lagar
och vill att Gud skall komma till dem:
»Vad tjänar det till att vi fastar, när du inte ser det,
att vi späker oss, när du inte märker det?«
Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor,
och alla era arbetare driver ni bara på.
Och se, ni håller er fasta med kiv och split,
med hugg och slag av gudlösa nävar.
Ni håller inte mer fasta på sådant sätt
att ni kan göra er röst hörd i höjden.
Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha?
Skulle detta vara en rätt späkningsdag?
Att man hänger med huvudet som ett sävstrå
och sätter sig i säck och aska,
vill du kalla sådant att hålla fasta,
att fira en dag till Herrens behag?
Nej, detta är den fasta som jag vill ha:
att ni lossar orättfärdiga bojor
och löser okets band,
att ni ger de förtryckta fria
och krossar sönder alla ok,
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige
och skaffar de fattiga och husvilla husrum,
att du klär den nakne, var du ser honom,
och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad,
och dina sår skall läkas med hast,
och din rätt skall då gå framför dig
och Herrens härlighet följa dina spår.
Då skall Herren svara, när du åkallar honom.
När du ropar, skall han säga: »Se här är jag.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:3-6a, 18-19 (R. jfr 19b)

R.
Ett förkrossat hjärta skall du inte förakta.

Gud, var mig nådig i din godhet,
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från min synd. R.

Ty jag känner mina synder,
mina överträdelser är alltid inför mig.
Mot dig allena har jag syndat
och gjort vad ont är i dina ögon. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Lovsång
Jfr Am 5:14

Sök vad gott är, och inte vad ont är,
för att ni må leva.
Då skall Herren vara med er.

Evangelium
Matt 9:14-15
(När brudgummen tas ifrån dem, då kommer de att fasta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag efter Askonsdag
2019-03-09

Första läsningen
Jes 58:9b-14
(Ljus skall gå upp för dig i mörkret)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Om hos dig inte får finnas någon som pålägger ok
och pekar finger och talar vad fördärvligt är,
om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige
och mättar den som är i betryck,
då skall ljus gå upp för dig i mörkret,
och din natt skall bli lik middagens sken.
Och Herren skall ständigt leda dig.
Han skall mätta dig mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
Och du skall vara lik en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.
Och dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,
du skall åter upprätta grundvalar från forntida släkten,
och du skall kallas »han som murar igen revor«,
»han som återställer stigar, så att man kan bo i landet«.
Om du är varsam med din fot på sabbaten,
så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor,
om du kallar sabbaten din lust
och Herrens helgdag en äredag,
ja, om du ärar den, så att du inte går dina egna vägar
eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,
då skall du finna din lust i Herren,
och jag skall föra dig fram över landets höjder
och ge dig till näring din fader Jakobs arvedel.
Ja, så har Herrens mun talat.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 86:1-6 (R. 11a)

R.
Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.

Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig,
ty jag är fattig och förtryckt.
Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen,
rädda din tjänare som förtröstar på dig. R.

Herre, var mig nådig,
ty hela dagen ropar jag till dig.
Låt mig få glädjas över din hjälp,
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. R.

Du, Herre, är god och förlåtande,
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
Lyssna, Herre, till mitt rop,
och ge akt på mina böner. R.

Lovsång
Jfr Hes 33:11

Jag har ingen lust till den ogudaktiges död, säger Herren,
utan till att han vänder om från sin väg och får leva.

Evangelium
Luk 5:27-32
(Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fick Jesus se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Levi lämnade allt och steg upp och följde honom.
Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra, som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sade till hans lärjungar: »Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?« Jesus svarade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Första söndagen i fastan
2019-03-10

Första läsningen
5 Mos 26:4-10
(Folkets nöd i Egypten)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: »När du frambär det första du skördar av markens gröda skall prästen ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. Inför Herren, din Gud, skall du sedan säga: ’Min fader var en nödställd aramé, som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. Men egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig.’ »
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (659)
Ps 91:1-2, 10-15

R.
Herre, var med mig i nöden.

Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skúgga,
han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min bórg, *
min Gud, på vilken jag förtröstar.” R.

Ingen olycka skall drábba dig, *
och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befállning *
att bevara dig på alla dina vägar. R.

De skall bära dig på händerna, *
så att du inte stöter din fot mot någon stén.
Över lejon och huggormar skall du gå frám, *
du skall trampa ner unga lejon och drákar. R.

”Han håller sig intill mig, därför skall jag befría honom, *
jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt námn.
Han åkallar mig, och jag skall svára honom, †
jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. R.

Andra läsningen
Rom 10:8-13
(Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vad säger skriften? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta — det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Människan skall inte leva bara av bröd
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Luk 4:1-13
(Jesus fastar och frestas i öknen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden återvände Jesus från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: »Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd.«
Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: »Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.«
Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och: De skall bära dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten.« Men Jesus svarade: »Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.« När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------