13 söndagen 'under året'
2018-07-01

Första läsningen
Vish 1:13-15; 2:23-24
(Genom djävulens avund kom döden in i världen)


Läsning ur Vishetens bok.
Det är inte Gud som har gjort döden,
han gläder sig inte åt att liv släcks.
Nej, till att leva skapade han allt,
och i allt som blir till i världen bor hälsa.
Där finns inget gift som dräper,
och döden har inte sin kungaborg på jorden.
Rättfärdigheten är odödlig.
Gud skapade människan till odödlighet
och gjorde henne till en avbild av sitt eget väsen,
men genom djävulens avund kom döden in i världen,
och de som är hans egendom får erfara den.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (627)
Ps 30:2, 4-6, ll-12a, 13b

R.
Jag vill lovsjunga dig, o Herre,
ty du drog mig upp ur djupet


Jag vill upphöja dig, Hérre, †
ty du har dragit mig ur djúpet, *
du har inte låtit mina fiender triumféra.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket, *
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur gráven. R.

Lovsjung Herren, ni hans frómma, *
prisa hans heliga námn.
Ty ett ögonblick varar hans vréde, *
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt, *
men om morgonen kommer júbel. R.

Herre, hör, och var mig nådig, *
Herre, var min hjälpare.
Du förvandlade min klagan till dans, *
Herre, min Gud, jag skall tacka dig för évigt R.

Andra läsningen
2 Kor 8:7, 9, 13-15
(Ert överflöd skall avhjälpa deras brist)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva, frikostighetens gåva. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Meningen är inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium
Mark 5:21-43
(Jesus väcker upp Jairos dotter)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden, när Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: »Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddas till livet.« Och Jesus gick med honom.
Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: »Vem rörde vid mina kläder?« Lärjungarna sade: »Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!« Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sade till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.«
Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.« Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: »Var inte rädd, tro bara.« Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: »Talita koum!« (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 13 veckan 'under året'
2018-07-02

Första läsningen
Am 2:6–10, 13–16
(De längtar efter att se stoft på de armas huvuden)


Läsning ur profeten Amos' bok.
Så säger Herren: Eftersom Israel har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. Ty de längtar efter att se stoft på de armas huvuden, och de vränger de ödmjukas sak. Son och fader går tillsammans till flickan och vanhelgar så mitt heliga namn. På pantsatta kläder sträcker man sig invid varje altare, och bötfälldas vin dricker man i sin Guds hus. Och dock var det jag som förgjorde för dem amoréerna, ett folk så högrest som cedrar och så väldigt som ekar. Jag förgjorde deras frukt upptill och deras rötter nedtill. Det var jag som förde er upp ur Egyptens land, och som ledde er i öknen i fyrtio år, så att ni intog amoréernas land.
Se, därför skall jag låta ett gnissel uppstå i ert land, likt gnisslet av en vagn som är fullastad med kärvar. Då skall ej ens den snabbaste finna någon flyktväg, den starkaste har då ingen nytta av sin kraft, och hjälten kan inte rädda sitt liv. Bågskytten håller då inte stånd, den snabbfotade kan inte rädda sitt liv, ej heller kan ryttaren rädda sitt. Ja, den som var modigast bland hjältarna skall på den dagen fly undan naken, säger Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:16b–23 (R. 22a)

R.
Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta.

»Hur kan du tala om mina stadgar
och föra mitt förbund på tungan,
du som hatar tuktan
och vänder ryggen åt mina ord? R.

Om du ser en tjuv, så håller du med honom,
med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.
Din mun talar onda, elaka ord,
och din tunga smider ränker. R.

Du förtalar din broder,
du anklagar din moders son!
Så gör du, och jag tiger,
och nu tror du att jag är som du.
Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon,
och jag vill straffa dig. R.

Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta,
så att jag inte sliter sönder er utan räddning:
Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 7:1–5
(Ta först bort bjälken ur ditt eget öga)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden då Jesus såg så mycket folk omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. En skriftlärd kom fram och sade till honom: »Mästare, jag skall följa dig vart du än går.« Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.« En annan av lärjungarna sade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Men Jesus svarade: »Följ mig och låt de döda begrava sina döda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Tomas apostel
2018-07-03

Första läsningen
Ef 2:19–22
(Ni har fogats in i den byggnad
som har apostlarna till grund)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 117 (R. Mark 16:15)

R.
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hedningar,
prisa honom, alla folk. R.

Ty hans nåd är väldig över oss,
och Herrens sanning varar i evighet. R.

Halleluja
Joh 20:29

Saliga de som inte har sett
men ändå tror, säger Herren.

Evangelium
Joh 20:24–29
(Min Herre och min Gud)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal
2018-07-04

Första läsningen
Am 5:14–15, 21–24
(Må rättfärdigheten flöda lik en bäck som aldrig sinar)


Läsning ur profeten Amos' bok.
Sök vad gott är, och inte vad ont är, för att ni må leva. Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni menar honom vara. Hata vad ont är, och älska vad gott är, och håll rätten vid makt i porten. Kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.
Därför, så säger Herren, härskarornas Gud, Herren: På alla torg skall dödsklagan ljuda, och på alla gator skall man ropa: »Ack ve! Ack ve!« Åkermännen skall man mana att brista ut i jämmer, och dödsklagan skall höjas av dem som är kunniga i sorgesång. Ja, i alla vingårdar skall dödsklagan ljuda, ty jag skall gå fram mitt ibland er, säger Herren.
Ve er som längtar efter Herrens dag! Vad vill ni med Herrens dag? Den är mörker och inte ljus. Då går det, som när någon flyr för ett lejon, men därvid möts av en björn, och när han då söker tillflykt i sitt hus, blir han biten av en orm, då han sätter handen mot väggen. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus, den är töcken utan något solsken.
Jag hatar era fester, jag är trött på dem, och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer, tillsammans med era spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem, ej heller gitter jag se era tackoffer av gödda kalvar. Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter inte höra ditt psaltarspel. Men må rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:7–13, 16b–17 (R. 23b)

R.
Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

»Hör, mitt folk, jag vill tala,
Israel, jag vill ställa dig till svars.
Jag är Gud, din Gud. R.

Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig.
Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus
eller bockar ur dina fållor. R.

Ty mina är alla skogens djur,
boskapen på de tusende bergen.
Jag känner alla fåglar i skyn,
jag vet vad som rör sig på marken. R.

Om jag hungrade, behövde jag inte säga det,
ty min är jorden och allt som finns på den.
Skulle jag då äta kött från tjurar
eller dricka blod från bockar? R.

Hur kan du tala om mina stadgar
och föra mitt förbund på tungan,
du som hatar tuktan
och vänder ryggen åt mina ord?« R.

Halleluja
Jak 1:18

Fadern har fött oss till liv genom sanningens ord,
till att bli den första skörd han får från dem han har skapat.

Evangelium
Matt 8:28–34
(Har du kommit hit för att plåga demonerna i förtid?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden då Jesus kom över till Gadaras område, kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de ropade: »Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?« Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. Demonerna bad honom: »Om du driver ut oss, skicka då över oss till svinhjorden.« Han svarade: »Ge er i väg!« Då for demonerna ut ur männen och över till svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. Herdarna sprang därifrån, och när de kom tillbaka till staden berättade de allt, också om de besatta. Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de såg honom, bad de honom att lämna deras område.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 13 veckan 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst
2018-07-05

Första läsningen
Am 7:10–17
(Profetera för mitt folk)


Läsning ur profeten Amos' bok.
Amasja, prästen i Betel, sände till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: »Amos förehar en sammansvärjning mot dig, mitt i Israels hus. Landet kan inte härda ut med allt hans ordande. Ty så har Amos sagt: ’Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras bort i fångenskap ur sitt land.’«
Amasja sade till Amos: »Du siare, gå din väg och sök din tillflykt i Judas land. Där må du äta ditt bröd, och där må du profetera. Men i Betel får du inte längre profetera, ty det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel.«
Då svarade Amos och sade till Amasja: »Jag är varken en profet eller en profetlärjunge, jag är en boskapsherde, som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från hjorden. Herren sade till mig: ’Gå och profetera för mitt folk Israel.’ Så hör nu Herrens ord. Du säger: ’Profetera inte mot Israel och predika inte mot Isaks hus.’ Därför säger Herren så: Din hustru skall bli en sköka i staden, dina söner och döttrar skall falla för svärd, ditt land skall bli utskiftat med mätsnöre, själv skall du dö i ett orent land, och Israel skall föras bort i fångenskap ur sitt land.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. 10b)

R.
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 5:19

Gud var i Kristus
och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Matt 9:1–8
(De prisade Gud,
som hade gett sådan makt åt människorna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden steg Jesus i en båt och for över sjön till staden där han bodde. Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: »Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.« Några skriftlärda sade då för sig själva: »Han hädar ju.« Jesus såg vad de tänkte och sade: »Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna eller att säga: Stig upp och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bår och gå hem.« Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 13 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr
2018-07-06

Första läsningen
Am 8:4–6, 9–12
(Jak skall sända en hunger efter att höra Herrens ord)


Läsning ur profeten Amos' bok.
Hör detta, ni som står den fattige efter livet och vill göra slut på de ödmjuka i landet, ni som säger: »När är då nymånadsdagen förbi, så att vi får sälja säd, och sabbaten, så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då vill vi göra efa–måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt. Då vill vi köpa de arma för pengar och den fattige för ett par skor, och avfall av säden vill vi då sälja som säd.«
Det skall ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen. Jag skall förvandla era högtider till sorgetider och alla era sånger till klagovisor. Jag skall svepa säcktyg kring allas höfter och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli, som när man sörjer ende sonen, och låta det sluta med en bedrövelsens dag.
Se, dagar skall komma, säger Herren, Herren, då jag skall sända hunger i landet: inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall man driva omkring från hav till hav, och från norr till öster, och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man skall inte finna det.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:2, 10, 20, 30, 40, 131 (R. Jfr Matt 4:4)

R.
Människan skall leva av varje ord
som utgår ur Guds mun.


Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Jag söker dig av allt mitt hjärta,
låt mig inte fara vilse från dina bud. R.

Min själ förtäres
av ständig längtan efter dina lagar. R.

Jag har utvalt sanningens väg,
jag har bejakat dina lagar. R.

Se, jag längtar efter dina bud.
Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. R.

Jag spärrar upp min mun och flämtar,
ty jag längtar ivrigt efter dina bud. R.

Halleluja
Matt 11:28

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila, säger Herren.

Evangelium
Matt 9:9–13
(Barmhärtighet vill jag se och inte offer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden när Jesus var på vandring, fick han se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 13 veckan 'under året'
2018-07-07

Första läsningen
Am 9:11–15
(Jag skall plantera mitt folk i deras eget land)


Läsning ur profeten Amos' bok.
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, säger Herren. Jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som skall göra detta.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder skall smälta ner.
Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta deras frukt.
Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9, 11–14 (R. 9b)

R.
Herren talar frid till sitt folk.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk
och till sina fromma,
må de då inte vända åter till dårskap. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 9:14–17
(Bröllopsgästerna kan inte sörja
så länge brudgummen är hos dem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget, och det blir en värre reva. Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

14 söndagen 'under året'
2018-07-08

Första läsningen
Hes 2:2-5
(De kommer att inse att en profet har varit hos dem)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Jag fylldes av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. »Människa«, sade han, »jag sänder dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som i dag är. Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. De är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte skall du säga till dem: ’Så säger Herren Gud.’ De kommer att inse att en profet har varit hos dem.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (681)
Ps 123

R.
Vi ser mot Herren, vår Gud,
till dess han förbarmar sig.


Jag lyfter blicken upp till díg, *
du som tronar i hímlen.
Ja, som tjänaren ger akt på sin hérres hand *
och tjänarinnan på sin härskarínnas hand,
så ser våra ögon upp till Herren, vår Gúd, *
till dess han blir oss nådig. R.

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, *
vi är mättade med förákt.
Vår själ har fått nog av de stoltas hån, *
de högmodigas förákt. R.

Andra läsningen
2 Kor 12:7-10
(I svagheten blir kraften störst)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: »Min nåd är allt du behöver.« Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har smort mig till att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Mark 6:1-6
(En profet blir ringaktad bara i sin hemstad)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: »Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.« Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------