26 söndagen 'under året'
2019-09-29

Första läsningen
Am 6:1a, 4-7
(Domsord över de rika)


Läsning ur profeten Amos bok.
Så säger Herren, härskarornas Gud:
Ve de säkra på Sion,
de trygga på Samarias berg.
Ni ligger på elfenbenssängar
och latar er på era soffor,
ni äter lamm från hjorden
och gödkalvar som ni fött upp.
Ni skrålar till harpa
och diktar allsköns sånger som David,
ni dricker ert vin ur offerskålar
och smörjer er med finaste olja,
men Josefs undergång bekymrar er inte.
Därför skall ni gå främst i fångtransporten,
då blir det slut på svirarnas skrål.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146:7-10

R.
Lova Herren, min själ.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
1 Tim 6:11-16
(Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Du som tillhör Gud, sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen — håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Han som var rik blev fattig för vår skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Luk 16:19-31
(Liknelsen om den rike mannen och Lasaros)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’ »
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Hieronymus präst och kyrkolärare
Hieronymus präst och kyrkolärare
2019-09-30

Första läsningen
Sak 8:1–8
(Jag skall frälsa mitt folk
ut ur både österland och västerland)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren: Jag vill vända åter till Sion och ta min boning i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas »den trogna staden«, och Herren Sebaots berg »det heliga berget«. Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall gamla män och gamla kvinnor vara att finna på gatorna i Jerusalem, var och en med sin stav i handen, för hög ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor, som leker där på gatorna.
Så säger Herren Sebaot: Om än sådant på den tiden kan komma att tyckas alltför underbart för kvarlevan av detta folk, inte måste det väl därför tyckas alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem. Och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 102:16–21, 29, 22–23 (R. jfr 17)

R.
Herren skall uppenbara sig i härlighet.

Hedningarna skall frukta Herrens namn
och alla jordens konungar din härlighet,
när en gång Herren har byggt upp Sion
och uppenbarat sig i sin härlighet,
när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras rop. R.

Må detta tecknas upp för kommande släkten,
så att det folk som skapas kan lova Herren:
Han har blickat ned från sin heliga höjd,
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,
för att höra den fångnes klagan
och befria dödens barn. R.

Dina tjänares barn skall få bo i landet,
och deras avkomma skall bestå inför dig,
för att man i Sion må förkunna Herrens namn
och sjunga hans lov i Jerusalem,
när alla folk församlas
och alla riken, för att tjäna Herren. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:46–50
(Den som är minst av er alla, han är stor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden började lärjungarna undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: »Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.«
Johannes sade: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi.« Men Jesus sade till Johannes: »Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Jesusbarnet jungfru
Teresa av Jesusbarnet jungfru
2019-10-01

Första läsningen
Sak 8:20–23
(Många folk skall komma
och söka Herren Sebaoth i Jerusalem)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skall komma hit och många städers invånare. Och invånarna i den ena staden skall gå till den andra och säga: »Upp, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv vill också gå.« Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför Herren. Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av alla slags tungomål som talas bland hednafolken skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: »Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är med er.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87 (R. Sak 8:23)

R.
Gud är med oss.

Herren älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. R.

Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare,
liksom Filisteen och Sur och Kush
– även om dem skall det heta: »Där är de alla födda.«
Men om Sion skall det sägas:
»Det är hon som har fött oss«,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
»Där är de alla födda.«
Och under sång och dans skall de säga:
»Alla mina källor är i dig.« R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:51–56
(Jesus vände sina steg mot Jerusalem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen, vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: »Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?« Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Skyddsänglarna
Skyddsänglarna
2019-10-02

Första läsningen
2 Mos 23:20–23a
(Min ängel skall gå framför dig)


Läsning ur andra Moseboken.
Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett. Ta dig till vara inför honom och hör hans röst, var inte motsträvig mot honom. Han skall inte ha fördrag med era överträdelser, ty mitt namn är i honom. Men om du hör hans röst och gör allt vad jag säger, så skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel skall gå framför dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–6, 10–11 (R. 11)

R.
Herren skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar.


Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: »I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud, på vilken jag förtröstar.« R.

Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara
och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig,
och under hans vingar skall du finna tillflykt,
hans trofasthet är sköld och skärm. R.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor,
inte pilen, som flyger om dagen,
inte pesten, som går fram i mörkret,
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. R.

Ingen olycka skall drabba dig,
och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Matt 18:1–5, 10
(Deras änglar i himlen
ser alltid min himmelske faders ansikte)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vem är störst i himmelriket?« Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: »Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 26 veckan 'under året'
2019-10-03

Första läsningen
Neh 8:1–4a, 5–6, 7b–12
(Esra öppnade boken och lovade Herren Gud)


Läsning ur profeten Nehemjas bok.
När sjunde månaden närmade sig och Israels barn var bosatta i sina städer, församlade sig folket, alla som en man, på den öppna platsen framför Vattenporten. Och de bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför Vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken.
Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning, som man hade gjort för ändamålet. Och Esra öppnade boken, så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den, reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade: »Amen, Amen«, med uppräckta händer. Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. Och de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag. Och de förklarade meningarna, så att man förstod det som lästes.
Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till allt folket: »Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte.« Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. Och han sade vidare till dem: »Gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet.«
Också leviterna lugnade allt folket och sade: »Var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade.« Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. 9a)

R.
Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 10:1–12
(Den frid ni kommer med skall bli kvar hos honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av — behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. — Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Franciscus av Assisi
Franciscus av Assisi
2019-10-04

Första läsningen
Bar 1:15–22
(Vi har syndat mot Herren
och varit olydiga mot honom)


Läsning ur profeten Baruks bok.
Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi står denna dag med skam, vi män av Juda och Jerusalems invånare, våra kungar och hövdingar, våra präster och profeter och våra fäder, ty vi har syndat mot Herren och varit olydiga mot honom; vi har inte lyssnat till Herrens, vår Guds, röst och inte lytt de föreskrifter som Herren gett oss att följa.
Från den dag då Herren förde våra fäder ut ur Egypten och intill denna dag har vi ständigt varit olydiga mot Herren, vår Gud, och lättsinnigt vägrat att lyssna till honom. Därför är vi ännu i dag fast i vårt elände och i den förbannelse som Herren befallde sin tjänare Mose att uttala, då han förde våra fäder ut ur Egypten för att ge oss ett land som flödar av mjölk och honung. Vi har försummat att lyssna till Herrens, vår Guds, röst som talade till oss genom de profeter han sände. Var och en av oss har följt sitt onda sinnelag, så att han tjänat andra gudar och gjort det som är ont i Herrens, vår Guds, ögon.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 79:1–5, 8–9 (R. 9b)

R.
Herre, rädda oss, för ditt namns skull.

Gud, hedningarna har trängt in i ditt eget land,
de har orenat ditt heliga tempel,
de har gjort Jerusalem till en stenhop.
De har gett dina tjänares kroppar
till mat åt himlens fåglar,
dina frommas kött åt markens djur. R.

De har utgjutit deras blod som vatten,
runt omkring Jerusalem,
och ingen finns som begraver dem.
Vi har blivit till vanära för våra grannar,
till spott och hån för dem som bor omkring oss.
Hur länge, Herre? Skall du vredgas för alltid?
Hur länge skall din nitälskan brinna som eld? R.

Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade. R.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare,
för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd
för ditt namns skull. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 10:13–16
(Den som avvisar mig,
han avvisar honom som har sänt mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus: »Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.
Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 26 veckan 'under året'
2019-10-05

Första läsningen
Bar 4:5–12, 27–29
(Han som har lagt olyckorna på er
skall ge er den eviga glädjen)


Läsning ur profeten Baruks bok.
Fatta mod, mitt folk, du som räddar Israel undan glömskan. Det var inte för att utplånas som ni blev sålda åt hednafolken; ni prisgavs åt fienderna därför att ni hade väckt Guds vrede. Ty ni väckte er skapares förbittring när ni offrade till demoner i stället för till Gud, och ni glömde den evige Guden, som hade fött upp er, och Jerusalem, som hade vårdat er, vållade ni sorg. Ty hon såg hur Guds vrede drabbade er, och hon sade:
Sions grannkvinnor, lyssna!
Gud har lagt på mig en stor sorg.
Jag har sett mina söners och döttrars fångenskap,
som den Evige har lagt på dem.
Med glädje födde jag upp dem,
men jag fick skiljas från dem med jämmer och sorg.
Må ingen visa skadeglädje mot mig,
en änka som har mist så många.
Jag är övergiven, ty mina barn har syndat:
de avföll från Guds lag.
Men fatta mod, mina barn, och ropa till Gud;
han som lät olyckan komma har inte glömt er.
Ert sinne gick på villovägar från Gud —
vänd nu om och sök honom med tiofaldig iver.
Ty han som har lagt olyckorna på er
skall sända er räddningen och den eviga glädjen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 69:33–37 (R. 34a)

R.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare.

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig,
ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.
Ty Herren lyssnar till de fattiga
och föraktar inte sina fångna.
Må himlen och jorden lova honom,
haven och allt vad som rör sig i dem. R.

Ty Gud skall rädda Sion,
Judas städer skall han bygga upp.
Hans tjänare skall bo i dem och äga landet,
deras barn skall få det i arv,
och de som älskar hans namn skall bo där. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 10:17–24
(Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom de sjuttiotvå glada tillbaka och sade: »Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.« Han svarade: »Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.«
I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

27 söndagen 'under året'
2019-10-06

Första läsningen
Hab 1:2-3; 2:2-4
(Troheten räddar den rättfärdiges liv)


Läsning ur Habackuks bok.
Hur länge, Herre, skall jag ropa
utan att du lyssnar,
kalla dig till hjälp mot våldet
utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket?
Våld och skövling vart jag ser —
tvister blossar upp, split måste jag uthärda.
Herren svarade mig:
Skriv ner det du får se
med tydlig skrift på tavlor,
så att det blir lätt att läsa,
ty synen vittnar om den bestämda tiden,
den talar om slutet, den slår inte fel.
Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt,
den kommer förvisso, den uteblir inte.
Se, den falske far bort med vinden,
men troheten räddar den rättfärdiges liv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (662)
Ps 95:1-2, 6-9

R.
Om ni hör hans röst i dag,
så förhärda inte era hjärtan.


Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, *
jubel till vår frälsnings klíppa.
Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse
och höja jubel till honom med lóvsång. R.

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skápare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjórd, *
vi är får som står under hans vård. R.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina vérk. R.

Andra läsningen
2 Tim 1:6-8,13-14
(Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.
Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens ord består i evighet,
det ord som har förkunnats för er.

Evangelium
Luk 17:5-10
(Om ni bara hade tro!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade apostlarna till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------