Fjärde Påsksöndagen
2021-04-25

Första läsningen
Apg 4:8-12
(I inget annat namn finns frälsning)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Petrus fylldes av helig ande och sade: »Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (677)
Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29

R.
Stenen som ratades av dem som byggde
har blivit en hörnsten.


Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på människor.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på de mäktiga. R.

Jag tackar dig för att du svárade mig *
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna rátade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till détta, *
underbar är den i våra ögon. R.

Välsignad han som kommer i Herrens námn. *
Vi välsignar er från Herrens hús.
Du är min Gud, och jag vill tácka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lóv.
Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd. R.

Andra läsningen
1 Joh 3:1-2
(Vi skall se honom sådan han är)


Läsning ur första Johannes brev.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:14

Jag är den gode herden, säger Herren;
jag känner mina får, och de känner mig.

Evangelium
Joh 10:11-18
(Den gode herden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 4 påskveckan
2021-04-26

Första läsningen
Apg 11:1–18
(Gud har gett hedningarna möjlighet att omvända sig)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem, ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt: »Jag var i Joppe, och medan jag bad föll jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig: ‘Petrus, slakta och ät!’ Men jag svarade: ‘Nej, nej, herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun.’ För andra gången talade en röst från himlen: ‘Vad Gud gjorde till rent skall inte du göra till orent.’ Detta hände tre gånger, och sedan drogs alltsammans upp till himlen igen.
Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och Anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: ‘Skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som skall rädda dig och alla i ditt hus.’ Och när jag då började tala, föll den helige Ande över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: ‘Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas med helig ande.’ Sedan de kommit till tro på herren Jesus Kristus, har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud?« När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sade: »Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 42:2–3; 43:3–4 (R. Ps 41:3a)

R.
Min själ längtar efter Gud, efter den levande Guden.

Som hjorten trängtar till vattenbäckar,
så trängtar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? R.

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig,
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,
så att jag får gå in till Guds altare,
till Gud, som är min glädje och fröjd,
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. R.

Halleluja
Joh 10:14

Jag är den gode herden, säger Herren.
Jag känner mina får, och de känner mig.

Evangelium
Joh 10:1–10
(Jag är grinden in till fåren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till judarna, men de förstod inte vad han menade.
Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 4 påskveckan
2021-04-27

Första läsningen
Apg 11:19–26
(De lät icke-judar höra budskapet om herren Jesus)


Läsning ur Apostlagärningarna.
De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia, predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom, tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87 (R. Ps 116:1a)

R.
Lova Herren, alla folk.

Herren älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. R.

Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare,
liksom Filisteen och Sor och Kush
— även om dem skall det heta: »Där är de alla födda.«
Men om Sion skall det sägas: »Det är hon som har fött oss«,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
»Där är de alla födda.«
Och under sång och dans skall de säga:
»Alla mina källor är i dig.« R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Joh 10:22–30
(Jag och Fadern är ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Tempelinvigningsfesten inföll i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: »Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.« Jesus svarade: »Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 4 påskveckan
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst
2021-04-28

Första läsningen
Apg 12:24 – 13:5a
(Avdela Barnabas och Saul)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.
I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sade den helige Ande till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.
Dessa båda, som alltså sändes ut av den helige Ande, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 67:2–3, 5–6, 8 (R. 4)

R.
Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.

Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden. R.

Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.
Jorden har givit sin gröda.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom. R.

Halleluja
Joh 8:12

Jag är världens ljus, säger Herren.
Den som följer mig skall ha livets ljus.

Evangelium
Joh 12:44–50
(Jag är ljuset som har kommit hit i världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden ropade Jesus: »Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare
2021-04-29

Första läsningen
1 Joh 1:5 – 2:2
(Blodet från Jesus renar oss från all synd)


Läsning ur Johannes första brev.
Mina kära: detta är det budskap som vi har hört av Jesus Kristus och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1–4, 8–9, 13–14, 17–18a (R. 1a)

R.
Lova Herren, min själ.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt. R.

Som en fader förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är danade,
han tänker på att vi är stoft. R.

Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader,
himlens och jorden Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 11:25–30
(Du har dold detta för de lärda
och uppenbarat det för dem som är som barn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 4 påskveckan
Pius V påve
2021-04-30

Första läsningen
Apg 13:26–33
(Gud har uppfyllt sitt löfte genom att han uppväckte Jesus)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Paulus kom till Antiochia i Pisidien sade han i synagogan: »Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 2:6–11 (R. 7)

R.
Du är min son, jag har fött dig i dag.

»Jag själv har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg.«
Jag vill kungöra hans beslut:
Herren sade till mig: »Du är min son,
jag har fött dig i dag. R.

Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel
och jordens ändar till egendom.
Du skall slå dem med järnspira,
som lerkärl skall du krossa dem.« R.

Så kom nu till förstånd, ni konungar,
låt varna er, ni domare på jorden.
Tjäna Herren med fruktan,
och kyss hans fötter med bävan. R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Joh 14:1–6
(Jag är vägen, sanningen och livet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.« Tomas sade: »Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?« Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Josef arbetaren
Josef arbetaren
2021-05-01

Första läsningen
1 Mos 1:26 – 2:3
(Uppfyll jorden och lägg den under er)


Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.« Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.« Och Gud sade: »Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda.« Och det skedde så. Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjätte dagen.
Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara. Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:2–4, 12–14, 16 (R. 17)

R.
Ge framgång åt våra händers verk.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, o Gud. R.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Lär oss betänka hur få våra dagar är,
så att vi får hjärtats vishet.
Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras barn. R.

Halleluja
Ps 68:20

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär oss, Gud ger oss seger.

Evangelium
Matt 13:54–58
Är det inte snickarens son?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade och sade: »Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.« Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Femte Påsksöndagen
2021-05-02

Första läsningen
Apg 9:26-31
(Paulus omvändelse)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Saul hade kommit till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren, som talat till honom, och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom ur vägen, men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsos.
Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga andens tröst och stöd.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (620)
Ps 22:26b–28, 30–32 (R. 26a)

R.
Du är källan till min lovsång. Halleluja.

Mina löften får jag infria inför dem som frúktar honom, *
de ödmjuka skall äta och bli mätta.
De som söker Herren skall få lóva honom, *
ja, era hjärtan skall leva för évigt. R.

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort
och omvända sig till hónom, *
alla folk och stammar skall tillbe inför díg.
Alla härskare på jorden skall böja knä inför hónom,
de som vilar i graven skall falla ned inför hónom. R.

Jag skall leva inför hónom, *
och mina ättlingar skall tjäna honom.
De skall berätta för kommande släktled om Hérren,†
och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, *
de skall vittna om vad Herren har gjórt. R.

Andra läsningen
1 Joh 3:18-24
(Detta är hans bud)


Läsning ur första Johannes brev.
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Joh 15:4a, 5b

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren.
Om någon är kvar i mig, bär han rik frukt.

Evangelium
Joh 15:1–8
(Vinstocken och grenarna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------