Sjunde Påsksöndagen
2019-06-02

Första läsningen
Apg 7:55-60
(Stefanos syn: Människosonen på Guds högra sida


Läsning ur Apostlagärningarna.
Stefanos, fylld av helig ande, riktade blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (664)
Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9

R.
Herren är nu konung, upphöjd över jorden.

Herren är nu kónung.
Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón. R.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
och alla folk ser hans ära.
honom skall alla änglar tíllbe. R.

Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, *
du är högt upphöjd över alla gúdar R.

Andra läsningen
Upp 22:12-14, 16-17, 20
(Kom, Herre Jesus)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
Jag, Johannes, hörde en röst som sade: »Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.«
Och Anden och bruden säger: »Kom!« Och den som hör det skall säga: »Kom!« Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Han som vittnar om detta säger: »Ja, jag kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren:
jag skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig.

Evangelium
Joh 17:20-26
(Jesu förbön: bevara dem, så att de blir ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, jag ber inte bara för dem som du har gett mig, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
2019-06-03

Första läsningen
Apg 19:1-8
(Fick ni den heliga anden när ni kom till tro?)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: »Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.« — »Vilket dop blev ni då döpta med?« frågade Paulus, och de svarade: »Johannesdopet. « Paulus sade: »Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.« Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den helige Ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl tolv män.
I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 68:2-4, 5ac, 6-7b (R. 33a)

R.
Ni riken på jorden, sjung till Guds ära.

Gud står upp, hans fiender skingras,
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.
Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig,
som vaxet smälter för eld
förgås de gudlösa för Guds ansikte. R.

Men de rättfärdiga är glada,
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.
Sjung och spela till Guds ära.
Hans namn är Herren, fröjdas inför honom. R.

De faderlösas fader och änkors försvarare,
Gud i sin heliga boning.
Gud hjälper de ensamma till ett hem
och för de fångna ut till lycka. R.

Halleluja
Kol 3:1

Om ni har uppstått med Kristus,
sträva då efter det som finns där uppe
där Kristus sitter på Guds högra sida.

Evangelium
Joh 16:29-33
(Var inte oroliga, jag har besegrat världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade lärjungarna till Jesus: »Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.« Jesus svarade: »Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 7 påskveckan
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
2019-06-04

Första läsningen
Apg 20:17–27
(Jag vill fullburda det uppdrag jag har fätt av herren Jesus)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus skickade bud från Miletos till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sade han till dem: »Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där. Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.
Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 68:10–11, 20–21 (R. 33a)

R.
Ni riken på jorden, sjung till Guds ära.

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud,
du gav liv åt ditt land, som försmäktade.
Din skara fick bo där,
i din godhet, Gud, beredde du det åt de arma. R.

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär oss, Gud ger oss seger.
Vår Gud är den Gud som vinner seger,
och hos Herren finns räddning från döden. R.

Halleluja
Joh 14:16

Jag skall be Fadern,
och han skall ge er en annan hjälpare,
som skall vara hos er för alltid.

Evangelium
Joh 17:1–11a
(Fader, förhärliga din son)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bonifatius biskop och martyr
Bonifatius biskop och martyr
2019-06-05

Första läsningen
Apg 20:28–38
(Jag anfötror er åt Gud)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus sade till församlingens äldste i Efesos: »Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.
Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: ‘Det är saligare att ge än att få.’ »
Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 68:29–30, 33–36 (R. 33a)

R.
Ni riken på jorden, sjung till Guds ära.

Gud, stå upp i din makt,
den väldiga makt som du har visat oss.
Träd fram i ditt tempel i Jerusalem,
låt kungarna bära fram sina gåvor. R.

Ni riken på jorden, sjung till Guds ära,
spela och sjung till Herrens lov.
Han far fram på urtidshimlarnas himmel
och låter höra sin röst, sin mäktiga röst. R.

Ge Gud äran!
Han råder över Israel i härlighet,
och hans makt når ända till skyarna.
Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom,
du som är Israels Gud.
Han ger makt och styrka åt sitt folk.
Lovad vare Gud! R.

Halleluja
Jfr Joh 17:17

Helga oss genom sanningen,
ditt ord är sanning.

Evangelium
Joh 17:11b–19
(Må de bli ett, liksom vi är ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 7 påskveckan
Norbert av Xanten biskop
2019-06-06

Första läsningen
Apg 22:30; 23:6–11
(Du måste också vittna i Rom)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Den romerske kommendanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät ta av Paulus bojorna, befallde att översteprästerna och hela rådet skulle samlas och förde ner Paulus och ställde honom inför dem.
Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer, höjde han rösten och sade till rådet: »Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta.« När han sade så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saddukeerna, och man delade sig i två läger. Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt, och de sade: »Vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel.« Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen.
På natten kom Herren till honom och sade: »Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 16:1–2a, 5, 7–11 (R. 1)

R.
Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig.

Bevara mig, Gud,
ty jag tar min tillflykt till dig.
Herren är min beskärda del och bägare,
du håller mitt öde i dina händer. R.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.
Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R.

Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig,
även min kropp får bo i trygghet.
Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din fromme se graven. R.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,
ljuvlighet i din högra hand för evigt. R.

Halleluja
Joh 17:21

Må de alla bli ett
liksom du, Fader, är i mig och jag i dig.
Då skall världen tro på att du har sänt mig.

Evangelium
Joh 17:20–26
(De skall fullkomnas och bli ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Helige fader, inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 7 påskveckan
2019-06-07

Första läsningen
Apg 25:13b–21
(Paulus säger att Jesus är i livet)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Kung Agrippa och Berenike anlände till Caesarea och besökte Festus. De stannade i flera dagar, och Festus lade fram fallet Paulus för kungen. »Här finns en fånge«, sade han, »som Felix har lämnat efter sig. När jag var i Jerusalem gjorde judarnas överstepräster och äldste en anmälan mot honom där de krävde att få honom dömd. Jag svarade dem att romarna inte har för sed att utlämna en anklagad innan han har fått möta sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig. När de så hade kommit hit, spillde jag ingen tid utan satte mig redan nästa dag att hålla dom och lät föra fram mannen. Men när hans anklagare uppträdde, beskyllde de honom inte för något sådant brott som jag hade väntat, utan det gällde en del tvistefrågor i deras egen religion och en viss Jesus, som är död men som Paulus säger är i livet. Då jag inte visste hur jag skulle reda ut detta, föreslog jag honom att resa till Jerusalem och låta sig dömas där. När han då yrkade på att hållas i förvar för att få sin sak avgjord av kejsaren, gav jag order att han skall sitta kvar här tills jag skickar honom till kejsaren.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1–2, 11–12, 19–20b (R. 19a)

R.
Herren har ställt sin tron i himlen.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss. R.

Herren har ställt sin tron i himlen,
och hans kungavälde omfattar allt.
Lova Herren, ni hans änglar,
ni starka hjältar, som utför hans befallning. R.

Halleluja
Joh 14:26

Den helige Ande skall lära er allt
och påminna er om allt som jag har sagt er.

Evangelium
Joh 17:20–26Joh 21:15–19
(För mina lamm och får på bete)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
När Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar och de hade ätit, sade han till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal, skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 7 påskveckan
2019-06-08

Första läsningen
Apg 28:16–20, 30–31
(Paulus stannade där och förkunnade Guds rike)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Efter ankomsten till Rom fick Paulus tillstånd att ha egen bostad tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.
Tre dagar senare bad Paulus de ledande bland judarna att komma till honom, och när de var samlade sade han till dem: »Mina bröder. Fast jag inte har förbrutit mig mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder och bruk, blev jag i Jerusalem utlämnad till romarna och bortförd som fånge. Sedan de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänar döden. Men judarna satte sig emot det, och jag blev tvungen att vädja till kejsaren, dock inte för att anklaga mitt folk. Detta är bakgrunden till att jag har kallat er hit för att få träffa er och tala till er, ty det är Israels hopp som är anledning till att jag bär dessa bojor.«
Där stannade han i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, och han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 11:4–5, 7 (R. jfr 7b)

R.
De trogna skall skåda ditt ansikte.

Herren är i sitt heliga tempel,
Herrens tron är i himlen.
Hans ögon skådar ned på världen,
hans blickar prövar alla människor. R.

Herren prövar den rättfärdige
men hatar den gudlöse och den som älskar våld. R.

Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han,
de trogna skall skåda hans ansikte. R.

Halleluja
Jfr Joh 16:7, 13

Jag skall sända er sanningens ande, säger Herren.
Han skall vägleda er med hela sanningen.

Evangelium
Joh 21:20–25
(Vi vet att hans vittnebörd är sant)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden vände sig Petrus om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom, frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?« Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.« Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?«
Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Pingstdagen
2019-06-09

Första läsningen
Apg 2:1-11
(Andens utgjutande på pingstdagen)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (668)
Ps 104:lab, 24ac, 29b-31, 34

R.
Du sänder ut din Ande.
Halleluja, halleluja.


Lova Herren, min själ. *
Herre, min Gud, du är hög och stór.
Herre, mångfaldiga är dina verk! *
Jorden är full av vad du har skápat. R.

Du tar bort deras ande, då förgås de *
och vänder åter till stóft igen.
Du sänder ut din ande, då skápas de, *
och du förnyar jordens ánsikte. R.

Må Herrens ära förbli i évighet, *
må Herren glädja sig över sina vérk.
Må mina ord vara honom till behág, *
må jag få glädja mig i Hérren. R.

Andra läsningen
Rom 8:8-17
(De som leds av ande)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.
Så lyder Herrens ord.

Pingstsekvensen

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen. Halleluja.

Halleluja


O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan
och tänd i oss din kärleks eld.

Evangelium
Joh 14:15-16, 23b-26
Anden skall lära er allt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------