14 söndagen 'under året'
2018-07-08

Första läsningen
Hes 2:2-5
(De kommer att inse att en profet har varit hos dem)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Jag fylldes av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. »Människa«, sade han, »jag sänder dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som i dag är. Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. De är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte skall du säga till dem: ’Så säger Herren Gud.’ De kommer att inse att en profet har varit hos dem.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (681)
Ps 123

R.
Vi ser mot Herren, vår Gud,
till dess han förbarmar sig.


Jag lyfter blicken upp till díg, *
du som tronar i hímlen.
Ja, som tjänaren ger akt på sin hérres hand *
och tjänarinnan på sin härskarínnas hand,
så ser våra ögon upp till Herren, vår Gúd, *
till dess han blir oss nådig. R.

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, *
vi är mättade med förákt.
Vår själ har fått nog av de stoltas hån, *
de högmodigas förákt. R.

Andra läsningen
2 Kor 12:7-10
(I svagheten blir kraften störst)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: »Min nåd är allt du behöver.« Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har smort mig till att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Mark 6:1-6
(En profet blir ringaktad bara i sin hemstad)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: »Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.« Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer
2018-07-09

Första läsningen
Hos 2:14, 15b–16, 19–2
(Jag skall trolova mig med dig för evig tid)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
Så säger Herren:
Se, jag vill jag locka Israel bort
och föra henne ut i öknen
och tala ljuvligt till henne.
Då skall hon sjunga som i sin ungdoms dagar,
och som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.
Och det skall ske på den dagen, säger Herren,
att du skall ropa: »Min man!«,
och inte mer ropa till mig: »Min Baal!«
Och jag skall trolova mig med dig för evig tid,
jag skall trolova mig med dig i rättfärdighet och rätt,
i nåd och barmhärtighet.
Ja, i trofasthet skall jag trolova mig med dig,
och du skall så lära känna Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:2–9 (R. 8a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Jag vill dagligen lova dig
och prisa ditt namn alltid och i evighet.
Stor och högtlovad är Herren,
outrannsaklig är hans storhet. R.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk,
de skall förkunna dina väldiga gärningar.
De skall tala om ditt majestät, din härliga glans,
och dina underfulla verk skall jag begrunda. R.

De skall vittna om din makt,
om dina fruktansvärda gärningar,
och dina storverk skall jag förkunna.
De skall utbreda ryktet om din stora godhet
och jubla över din rättfärdighet. R.

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla
och förbarmar sig över alla sina verk. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Matt 9:18–26
(Min dotter har just dött, men kom så får hon liv igen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden då Jesus talade till folket, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: »Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.« Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter. Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel, eftersom hon tänkte: »Får jag bara röra vid hans kläder så blir jag hjälpt.« Jesus vände sig om och fick se henne och sade: »Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig.« Och från det ögonblicket var hon frisk. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen, sade han: »Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron
2018-07-10

Första läsningen
Hos 8:4–7, 11–13
(Vind sår de, och storm skall de skörda)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
Så säger Herren:
Själva valde de sig kungar, som inte kom från mig.
De tillsatte furstar,
utan att jag fick veta något om det.
Av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar,
ty det skulle ju förstöras.
En styggelse är din kalv, Samarien!
Min vrede är upptänd mot dessa människor
— hur länge skall de kunna undgå straff?
Från Israel har ju kalven kommit,
en konstarbetare har gjort honom,
och en gud är han inte.
Nej, Samariens kalv skall bli krossad till smulor.
Ty vind sår de, och storm skall de skörda.
Säd skall de inte få. Deras gröda skall inte ge någon föda,
och ger den någon, skall främlingar uppsluka den.
Eftersom Efraim har gjort sig så många altaren till synd,
skall också hans altaren bli honom till synd.
Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental,
så räknas de ju dock för en främlings lagar.
om slaktoffergåvor åt mig offrar man kött
som man sedan äter upp.
Herren har inget behag till sådana.
Nu kommer han ihåg deras missgärning
och bestraffar deras synder,
till Egypten skall de få vända tillbaka.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 115:3–10 (R. jfr 9)

R.
Du, Guds folk, förtrösta på Herren.

Vår Gud är i himlen.
Han kan göra allt vad han vill.
Men folkens avgudar är silver och guld,
verk av människors händer. R.

De har mun och talar inte,
de har ögon och ser inte,
de har öron och hör inte,
de känner ingen lukt med sin näsa. R.

Med sina händer tar de inte,
med sina fötter går de inte,
de har inget ljud i sin strupe.
De som har gjort dem skall bli dem lika,
ja, alla som förtröstar på dem. R.

Israels folk, förtrösta på Herren.
Ja, han är deras hjälp och sköld.
Arons hus, förtrösta på Herren.
Ja, han är deras hjälp och sköld. R.

Halleluja
Joh 10:14

Jag är den gode herden, säger Herren;
jag känner mina får, och de känner mig.

Evangelium
Matt 9:18–26
(Min dotter har just dött, men kom så får hon liv igen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom folket till Jesus med en besatt som var stum. Han drev ut demonen, och den stumme började tala. Och folket häpnade och sade: »Aldrig förr har man sett något sådant i Israel.« Men fariseerna sade: »Det är med demonernas furste som han driver ut demonerna.«
Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron
2018-07-11

Första läsningen
Ords 2:1–9
(Böj ditt hjärta till klokheten)


Läsning ur Ordspåksboken.
Min son, om du tar emot mina ord
och gömmer mina bud inom dig,
så att du låter ditt öra lyssna till visheten
och böjer ditt hjärta till klokheten,
ja, om du ropar efter förståndet
och höjer din röst för att kalla på klokheten,
om du söker efter henne som efter silver
och letar efter henne som efter en skatt,
då skall du förstå Herrens fruktan,
och Guds kunskap skall du då finna.
Ty Herren är den som ger vishet,
från hans mun kommer kunskap och förstånd.
Åt de redliga förvarar han sällhet,
han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet,
ty han beskyddar det rättas stigar,
och sina frommas väg bevarar han.
Då skall du förstå rättfärdighet
och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–11 (R. 2a el. 9a)

R.
Jag vill lova Herren alltid.

Jag vill lova Herren alltid,
hans pris skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och ur all min förskräckelse räddade han mig. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och frälste honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel slår sitt läger
omkring dem som fruktar honom,
och han befriar dem.
Smaka och se att Herren är god.
Salig den man som tar sin tillflykt till honom. R.

Frukta Herren, ni hans heliga,
ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Unga lejon lider nöd och hungrar,
men de som söker Herren har inte brist på något gott. R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden:
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Matt 19:27–29
(Ni som har följt mig skall få hundrafalt igen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 14 veckan 'under året'
2018-07-12

Första läsningen
Hos 11:1–4, 8c–9
(Mitt hjärta vänder sig i mig)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
Så säger Herren:
När Israel var ung, fick jag honom kär,
och ut ur Egypten kallade jag min son.
Men ju mer de har blivit kallade,
dess mer har de dragit sig undan.
De frambär offer åt Baalerna,
och åt avgudabilderna tänder de offereld.
Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå,
och som tog dem upp i mina armar.
Men de förstod inte att jag ville hela dem.
Med lena band drog jag dem,
med kärlekens band, jag lättade oket över deras halsar,
jag sänkte mig ned till dem och gav dem föda.
Mitt hjärta vänder sig i mig,
all min barmhärtighet vaknar.
Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd,
jag skall inte vidare fördärva Efraim.
Ty jag är Gud och inte en människa.
Helig är jag bland er,
och med vrede vill jag ej komma.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 80:2ac, 3b, 15–16 (R. 4)

R.
Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Lyssna, du Israels herde,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans,
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter till oss,
skåda ned från himlen och se på oss,
och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat,
den son som du har fostrat åt dig. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Matt 10:7–15
(Ge som gåva vad ni har fått som gåva)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt, skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt, skall den friden vända tillbaka till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 14 veckan 'under året'
Henrik II
2018-07-13


--------------------------------------------------

lördag i 14 veckan 'under året'
Camillo de Lellis präst
2018-07-14

Första läsningen
Jes 6:1–8
(Mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med två flög de.
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.« Och dörrtrösklarnas fästen darrade, när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök.
Då sade jag: »Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.«
Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde med det vid min mun. Därefter sade han: »Se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad.«
Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?« Och jag sade: »Se, här är jag, sänd mig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 93:1–2, 5 (R. 1b)

R.
Herren har klätt sig i härlighet.

Herren är nu konung!
Han har klätt sig i härlighet,
Herren har rustat sig i makt. R.

Därför står jordkretsen fast,
den skall aldrig vackla.
Din tron står fast sedan begynnelsen,
du är från evighet. R.

Dina vittnesbörd är alltigenom fasta. Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. R.

Halleluja
1 Pet 4:14

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull,
ty Guds ande, vilar över er.

Evangelium
Matt 10:24–33
(Var inte rädda för dem som kan döda kroppen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?
Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

15 söndagen 'under året'
2018-07-15

Första läsningen
Am 7:12-1
(Träd fram som profet inför mitt folk Israel)


Läsning ur profeten Amos bok.
Amasja, prästen i Betel, sade till Amos: »Gå din väg, siare, försvinn till Juda — där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.« Amos svarade Amasja: »Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (655)
Ps 85:9ab, 10-14

R.
Visa oss, Herre, din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning.


Jag vill höra vad Herren Gud tálar. *
Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma,
Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt lánd. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jórden *
och rättfärdighet blicka ned från hímmelen. R.

Herren skall skänka sin goda gåva, *
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå frámför honom, *
frälsning skall följa i hans spår. R.

Andra läsningen
Ef 1:3-14
(Före världens skapelse har Gud utvalt oss i Kristus)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium
Mark 6:7- 13
(Jesus sänder ut de tolv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kallade Jesus till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sade till dem: »När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det skall vittna mot dem.« De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------