Första söndagen i fastan
2019-03-10

Första läsningen
5 Mos 26:4-10
(Folkets nöd i Egypten)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: »När du frambär det första du skördar av markens gröda skall prästen ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. Inför Herren, din Gud, skall du sedan säga: ’Min fader var en nödställd aramé, som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. Men egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig.’ »
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (659)
Ps 91:1-2, 10-15

R.
Herre, var med mig i nöden.

Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skúgga,
han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min bórg, *
min Gud, på vilken jag förtröstar.” R.

Ingen olycka skall drábba dig, *
och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befállning *
att bevara dig på alla dina vägar. R.

De skall bära dig på händerna, *
så att du inte stöter din fot mot någon stén.
Över lejon och huggormar skall du gå frám, *
du skall trampa ner unga lejon och drákar. R.

”Han håller sig intill mig, därför skall jag befría honom, *
jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt námn.
Han åkallar mig, och jag skall svára honom, †
jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. R.

Andra läsningen
Rom 10:8-13
(Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vad säger skriften? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta — det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Människan skall inte leva bara av bröd
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Luk 4:1-13
(Jesus fastar och frestas i öknen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden återvände Jesus från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: »Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd.«
Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: »Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.«
Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och: De skall bära dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten.« Men Jesus svarade: »Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.« När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 1 fasteveckan
2019-03-11

Första läsningen
3 Mos 19:1-2, 11-18
(Du skall döma din nästa rätt)


Läsning ur tredje Moseboken.
Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Ni skall inte stjäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra. Ni skall inte svärja falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren.
Du skall inte med orätt beröva din nästa något, eller ta något ifrån honom med våld. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. Du skall inte uttala förbannelser över en döv, och för en blind skall du inte lägga något som han kan falla på. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Ni skall inte göra orätt i domen. Du skall inte ha anseende till den ringes person, inte heller vara partisk för den mäktige. Du skall döma din nästa rätt. Du skall inte gå med förtal bland dina släktingar. Du skall inte eftertrakta din nästas blod. Jag är Herren.
Du skall inte hysa hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8-10, 15 (R. jfr Joh 6:63c)

R.
Alla dina ord är ande och liv.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och min förlossare. R.

Lovsång
2 Kor 6:2b

Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag.

Evangelium
Matt 25:31-46
(Vad ni har gjort för någon av dessa minsta,
det har ni gjort för mig.)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ‘Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ‘Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ‘Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ‘Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ‘Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 1 fasteveckan
2019-03-12

Första läsningen
Jes 55:10-11
(Mitt ord skall utföra det som jag sänt ut det till)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:4-7, 16-19 (R. 18)

R.
Herren räddar de rättfärdiga ur all deras nöd.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga
och hans öron till deras rop.
Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden. R.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd.
Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande. R.

Lovsång
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Matt 25:31-46
(Så skall ni be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 1 fasteveckan
2019-03-13

Första läsningen
Jon 3:1-10
(Folket i Nineve vände om från sin onda väg)


Läsning ur profeten Jonas bok.
Herrens ord kom till Jona, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.« Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: »Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.«
Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, inte heller något djur vare sig av fäkreaturen eller småboskapen, de må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås.«
Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:3-4, 12-13, 18-19 (R. 3a)

R.
Gud, var mig nådig i din godhet.
eller:
    Var mig nådig, o Gud.

Gud, var mig nådig i din godhet,
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från min synd. R.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Lovsång
Jfr Joel 2:12-13

Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,
ty jag är nådig och barmhärtig.

Evangelium
Luk 11:29-32
(Inget annat tecken än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden när ännu mer folk strömmade till, sade Jesus till dem: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 1 fasteveckan
2019-03-14

Första läsningen
Est Gr C:12, 14-16, 23-25
(Jag har inte någon hjälpare utom dig, Herre)


Läsning ur boken Ester.
Drottning Ester tog sin tillflykt till Herren i den dödliga ångest som hade gripit henne. Och hon bad till Herren, Israels Gud:
»Min herre, du vår konung, du är den ende; hjälp mig som är ensam
och inte har någon hjälpare utom dig,
ty jag skall trotsa faran.
Alltsedan jag föddes
har jag hört min familj och min stam berätta att du, Herre,
avskilde Israel från alla andra folk
och våra fäder från alla deras förfäder
till att bli din eviga egendom,
och att du uppfyllde alla dina löften till dem.
Tänk på oss, Herre,
och visa oss i nödens stund vem du är;
ge mig mod, du gudarnas konung
som härskar över alla välden.
Ge mig de rätta orden när jag står inför lejonet,
och väck hans hat mot den man som bekämpar oss,
så att han och alla likasinnade förgås.
Men rädda oss med din starka hand
och hjälp mig som är ensam
och inte har någon annan än dig, Herre.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 138:1-3, 7c-8 (R. 3a)

R.
Du svarade mig, när jag ropade.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. R.

Ty du har hållit allt du lovat,
ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.
Du svarade mig, när jag ropade,
du gav mig frimodighet och kraft. R.

Din högra hand hjälper mig.
Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd.
Överge inte dina händers verk! R.

Lovsång
Ps 51:12a, 14a

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och låt mig åter få fröjdas över din frälsning.

Evangelium
Matt 7:7-12
(Den som ber, han fär)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 1 fasteveckan
2019-03-15

Första läsningen
Hes 18:21-28
(Jag har inte lust till den ogudaktiges död)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?
Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör — skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
Men nu säger ni: »Herrens väg är inte alltid densamma.« Hör då, ni av Israels hus: Skulle verkligen min väg inte alltid vara densamma? Är det inte snarare er väg som inte alltid är densamma? Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff för detta. Genom det orätta som han gör måste han dö. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 130 (R. 3)

R.
Om du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå?

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd,
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse,
för att man må frukta dig. R.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen. R.

Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd,
väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel
från alla deras synder. R.

Lovsång
Hes 18:31

Kasta bort ifrån er alla de överträdelser
som ni har begått, säger Herren,
och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande.

Evangelium
Matt 5:20-26
(Gå först och försona dig med din broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 1 fasteveckan
2019-03-16

Första läsningen
5 Mos 26:16-19
(Ett folk som är helgat åt Herren, din Gud)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: I dag befaller dig Herren, din Gud, att göra efter dessa stadgar och förordningar. Du skall hålla dem och göra efter dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du har i dag hört Herren förklara att han vill vara din Gud, och att du skall vandra på hans vägar och hålla hans stadgar och bud och förordningar och lyssna till hans röst. Och Herren har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud, för att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och för att du må vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har sagt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:1-2, 4-5, 7-8 (R. 1b)

R.
Saliga de som vandrar efter Herrens lag.

Saliga de vilkas väg är ostrafflig,
de som vandrar efter Herrens lag.
Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Du har givit dina befallningar,
för att man noga skall följa dem.
O att mina vägar var rätta,
så att jag höll dina stadgar! R.

Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta,
när jag får lära dina rättfärdiga lagar.
Dina stadgar vill jag hålla,
överge mig aldrig. R.

Lovsång
2 Kor 6:2b

Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag.

Evangelium
Matt 5:43-48
(Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andra söndagen i fastan
2019-03-17

Första läsningen
1 Mos 15:5-12, 17-18
(Förbundet med Abraham)


Läsning ur första Moseboken.
Herrens ord kom i en syn till Abram. Och Herren förde honom ut och sade: »Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.« Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.
Herren sade till Abram: »Jag är Herren, som har fört dig från Ur i Kaldeen för att ge dig detta land som egendom.« Abram sade: »Herre, min Gud, hur skall jag veta att det blir min egendom?« Han svarade: »Hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ungduva!« Abram hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han inte. Rovfåglar dök ner mot kropparna, men Abram jagade bort dem.
Vid solnedgången föll Abram i dvala, och skräck överväldigade honom, ett stort mörker. Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena. Herren slöt då detta förbund med Abram: »Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (625)
Ps 27:1, 7-9c, 13-14

R.
Herren är mitt ljus och min frälsning

Herren är mitt ljus och min frälsning, *
för vem skulle jag frúkta?
Herren är mitt livs värn, *
för vem skulle jag rädas? R.

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och rópar, *
var mig nådig och svára mig.
Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ánsikte.”
Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, *
dölj inte ditt ánsikte. R.

Driv inte bort din tjänare i vréde, †
du som har varit min hjälp, *
förskjut mig inte, överge mig inte,
Gud, min frälsare. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens góda *
i de levandes lánd.
Hoppas på Hérren, †
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, *
ja, hoppas på Hérren. R.

Andra läsningen
Fil 3:17-4:1
(Han skall förvandla vår kropp)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många — jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar — är fiender till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Ur det lysande molnet hördes Faderns röst:
"Detta är min älskade Son. Lyssna till honom".

Evangelium
Luk 9:28b-36
(Kristi förklaring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: »Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia« — han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: »Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom«, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 2 fasteveckan
2019-03-18

Första läsningen
Dan 9:4b-10
(Vi har syndat och gjort illa)


Läsning ur profeten Daniels bok.
»Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas, så som vi också nu gör, vi Judas män och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bor nära och de som bor fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de var otrogna mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste blygas, därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi var avfälliga från honom och hörde inte Herrens, vår Guds, röst, så att vi vandrade efter hans lagar, dem som han förelade oss genom sina tjänare profeterna.« Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 79:8, 9, 11, 13 (R. Ps 103:10a)

R.
Herre, handla inte med oss efter våra synder.

Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade. R.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv. R.

Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet,
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte. R.

Lovsång
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv;
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Luk 6:36-38
(Frikänn, så skall ni bli frikända)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Josef Jungfru Marias Brudgum
2019-03-19

Första läsningen
2 Sam 7:4–5a, 12–14a, 16
(Guds löften till David)


Läsning ur andra Samuels bok.
Herrens ord kom till Natan. Han sade: »Gå och säg till min tjänare David: Så säger Herren: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (657)
Ps 89:2–5, 27, 29 (R. jfr 37)

R.
Hans ätt skall bestå i evighet.

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet *
och förkunna din trofasthet från släkte till släkte.
Jag bekänner: Din godhet varar i evighet, *
din trohet står fast i himlen. R.

”Jag har slutit ett förbund med min utvalde, *
med ed har jag lovat min tjänare David:
Jag skall befästa din ätt för evigt *
och låta din tron bestå från släkte till släkte.” R.

Han skall kalla mig så: Du min fader, *
min Gud och min frälsnings klíppa.
Jag skall bevara min nåd åt honom i avighet, *
mitt förbund med honom skall stå fast.” R.

Andra läsningen
Rom 4:13, 16–18, 22
(Löftet till Abraham)


Läsning ur andra Pulus brev till romarna.
Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Därför räknades han som rättfärdig.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Ps 84:5

Saliga de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt.

Evangelium
Matt 1:16, 18–21, 24a
(Josefs be bådelse)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 2 fasteveckan
2019-03-20

Första läsningen
Jer 18:18-20
(Kom, låt oss fälla honom)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Folket sade: »Kom, låt oss tänka ut någon plan mot Jeremia. Ty prästerna skall inte komma till korta med undervisning, ej heller de visa med råd, ej heller profeterna med förkunnelse. Ja, kom, låt oss fälla honom med våra tungor. Vi behöver inte alls bry oss om vad han säger.« Herre, ge du akt på mig, och hör vad mina motståndare talar. Skall man få löna gott med ont, eftersom dessa har grävt en grop för mitt liv? Tänk på hur jag har stått inför ditt ansikte för att mana gott för dem, för att avvända från dem din vrede.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 31:5-6, 14-16 (R. 17b)

R.
Hjälp mig, Herre, i din nåd.

Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig,
ty du är mitt värn.
I din hand befaller jag min ande,
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud. R.

Jag hör mig förtalas av många,
skräck från alla sidor!
De rådslår med varandra
och stämplar för att ta mitt liv. R.

Men jag förtröstar på dig,
Herre, jag säger: »Du är min Gud.«
Min tid står i dina händer,
rädda mig från mina fienders hand och mina förföljare. R.

Lovsång
Joh 8:12

Jag är världens ljus, säger Herren.
Den som följer mig skall ha livets ljus.

Evangelium
Matt 23:1-12
(De skall döma honom till döden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Under vandringen upp mot Jerusalem samlade Jesus de tolv lärjungarna omkring sig och sade till dem på vägen: »Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna för att han skall hånas och pryglas och bli korsfäst, och på den tredje dagen skall han uppstå.«
Sedan kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: »Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus svarade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Då sade han: »Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.« När de andra tio hörde detta, blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 2 fasteveckan
2019-03-21

Första läsningen
Jer 17:5-10
(Välsignad är den man som förtröstar på Herren)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Så säger Herren: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Han skall bli som en torr buske på hedmarken och skall inte få se något gott komma, utan skall bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar, där ingen bor.
Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om än hetta kommer, så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer, så sörjer det inte, och upphör ej heller att bära frukt.
Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Dock, jag, Herren, utrannsakar hjärtat och prövar njurarna, och ger så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1-4, 6 (R. jfr Ps 40:5a)

R.
Salig är den som förtröstar på Herren.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Lovsång
Jfr Luk 8:15

Saliga de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Luk 16:19-31
(De skall döma honom till döden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ‘Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ‘Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ‘Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ‘De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ‘Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ‘Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 2 fasteveckan
2019-03-22

Första läsningen
1 Mos 37:3-4, 12-13a, 17b-28
(Där kommer drömmaren. Kom, låt oss dräpa honom)


Läsning ur första Moseboken.
Israel hade Josef kärare än alla sina andra söner, eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra åt honom en hellång livklädnad. Då nu hans bröder såg att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blev de hatiska mot honom och kunde inte tala vänligt till honom.
Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i Sikem, sade Israel till Josef: »Se, dina bröder vaktar fåren i Sikem. Gör dig redo, jag vill sända dig till dem.« Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan.
När de nu på avstånd fick se honom, innan han ännu hade hunnit fram till dem, rådslog de om att döda honom. De sade till varandra: »Se, där kommer drömmaren. Upp, låt oss nu dräpa honom och kasta honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar.«
Men när Ruben hörde detta, ville han rädda honom undan deras händer och sade: »Låt oss inte slå ihjäl honom.« Ytterligare sade Ruben till dem: »Utgjut inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom.« Han ville nämligen rädda honom undan deras händer och föra honom tillbaka till hans fader. Då nu Josef kom fram till sina bröder, tog de av honom hans livklädnad, den hellånga klädnaden som han hade på sig, och grep honom och kastade honom i brunnen. Men brunnen var tom, inget vatten fanns i den.
Därefter satte de sig ned för att äta. När de då lyfte upp sina ögon, fick de se ett tåg av ismaeliter komma från Gilead, och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg med detta ned till Egypten. Då sade Juda till sina bröder: »Vad nytta har vi av att vi dräper vår broder och döljer hans blod? Nej, låt oss sälja honom till ismaeliterna. Må vår hand inte komma vid honom, ty han är ju vår broder, vårt eget kött.« Och hans bröder lydde honom. Då nu midjanitiska köpmän kom där förbi, drog de upp Josef ur brunnen. Och de sålde Josef för tjugo siklar silver till ismaeliterna. Dessa förde så Josef till Egypten.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 105:16-21 (R. jfr 5a)

R.
Tänk på vad Herren har gjort.

Gud befallde hungersnöd att komma över landet
och fördärvade alla deras brödförråd,
men han sände Josef före dem
och lät honom bli såld till träl. R.

Man slog hans fötter i bojor,
han fick ligga fjättrad i järn,
till den tid då det han sagt blev uppfyllt
och Herrens ord bevisade hans oskuld. R.

Då sände konungen och lät släppa honom lös,
folkens härskare gav honom fri.
Han satte honom till herre över sitt hus,
till att förvalta all hans egendom. R.

Lovsång
Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Matt 21:33-43, 45-46
(Här har vi arvtagaren. Kom, låt oss döda honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg upp en pressgrop och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort.
När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sade: ‘Min son kommer de att ha respekt för.’ Men när arrendatorerna fick se sonen, sade de till varandra: ‘Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?«
Översteprästerna och de äldste svarade: »Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.« Jesus sade: »Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.«
När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstod de att det var dem han talade om. De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som ansåg honom vara en profet.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 2 fasteveckan
2019-03-23

Första läsningen
Mik 7:14-15, 18-20
(Du skall kasta alla deras synder i havets djup)


Läsning ur profeten Mikas bok.
Herre, vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får ha sin avskilda boning i skogen på Karmel. Låt den gå i bet i Basan och i Gilead, liksom under forna dagar. Ja, liksom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se underbara ting.
Vem är en sådan Gud som du? — du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och förlåter den dess överträdelse, du som inte behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd, och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla deras synder i havets djup. Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1-4, 9-12 (R. 8a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder
och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. R.

Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss. R.

Lovsång
Jfr Luk 15:18

Jag vill stå upp och gå till min far
och säga till honom:
Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.

Evangelium
Luk 15:1-3, 11-32
(Din bror var död och lever igen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sökte sig alla tullindrivare och syndare till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ‘Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar.
När han hade gjort av med allt, blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ‘Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far.
Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ‘Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ‘Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ‘Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ‘Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’
Fadern sade till honom: ‘Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Tredje söndagen i fastan
2019-03-24

Första läsningen
2 Mos 3:l-8a, 13-15
(Uppenbarelsen i den brinnande busken)


Läsning ur andra Moseboken.
En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.« Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade: »Ja, här är jag.« Herren sade: »Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« Och han fortsatte: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.« Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.Herren sade: »Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare — ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung.« Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?« Gud sade: »Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.« Och Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (667)
Ps 103:1-4, 6-8,11

R.
Barmhärtig och nådig är Herren.

Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt, R.

han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, R.

Herren gör rättfärdighetens vérk *
och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han visade Mose sina vägar, *
Israels barn sina gärningar. R.

Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Ty så hög som himlen är över jórden, *
så väldig är hans nåd över dem som frúktar honom. R.

Andra läsningen
1 Kor 10:1-6, 10-12
(Den andliga maten och drycken)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat, och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda, som de hade. Knota inte som många av dem gjorde; de dödades av Förgöraren. Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Omvänd er, säger Herren,
himmelriket är nära.

Evangelium
Luk 13:1-9
(Om ni inte omvänder er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: »Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.«
Och han gav dem denna liknelse: »En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’ »
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marie Bebådelsedag
2019-03-25

Första läsningen
Jes 7:10-14
(Den unga kvinnan är havande)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren talade till Ahas och sade: »Begär ett tecken från Herren, din Gud — du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden.« Men Ahas svarade: »Jag begär inget, jag vill inte fresta Herren.« Då sade Jesaja: »Så hör då, ni av Davids hus: Är det er inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:7-11

R.
Se, jag kommer för att göra din vilja.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
– öppna öron har du gívit mig – *
du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: Se, jag kómmer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. R.

Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, *
och din lag är i mitt hjärta.
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora försámlingen. R.

Jag sluter inte mina läppar, *
du, Herre, vét det.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.
Jag förtiger inte din nåd och din trófasthet *
för den stora försámlingen. R.

Andra läsningen
Heb 10:4-10
(Jag kommer för att göra din vilja)


Läsning ur andra Pulus brev till romarna.
Blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Därför säger Kristus när han inträder i världen:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du danat åt mig.
Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, här är jag.
Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen.
Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi
helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Ordet blev människa och tog sin boning bland oss,
och vi såg hans härlighet.

Evangelium
Luk 1:26-38
(Marie bebådelse)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt,och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 3 fasteveckan
2019-03-26

Första läsningen
Till Dan B:2, 11-20
(Ta emot oss när vi kommer
med förkrossad själ och ödmjuk ande)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Omvärvd av elden bad Asarja denna bön:
»För ditt namns skull, överge oss inte för alltid,
upphäv inte ditt förbund
och ta inte din barmhärtighet från oss,
för Abrahams skull, som du älskade,
för din tjänare Isaks skull
och för Israels, som var din helige.
Dem lovade du att ge ättlingar
lika talrika som himlens stjärnor
och sandkornen på havets strand.
Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk;
i dag är vi för våra synders skull obetydligast på hela jorden.
I denna tid finns varken furste, profet eller ledare,
varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse,
och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd.
Men ta emot oss
när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande,
som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar
och feta lamm i tiotusental.
Må detta bli vårt offer inför dig i dag,
och därtill en fullkomlig lydnad för dig,
ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.
Nu följer vi dig helhjärtat,
vi fruktar dig och söker oss till dig.
Låt inte skammen drabba oss,
utan visa din mildhet och din stora nåd
i allt vad du gör med oss.
Rädda oss, du som har gjort så underbara ting,
och vinn ära åt ditt namn, Herre.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4-9 (R. 7a)

R.
Herre, tänk på mig i din nåd.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.
Tänk inte på mina överträdelser
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd
för din godhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Lovsång
Jfr Joel 2:12-13

Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,
ty jag är nådig och barmhärtig.

Evangelium
Matt 18:21-35
(Min fader skall inte förlåta den
som inte förlåter sin broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade: »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ‘Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån, mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ‘Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ‘Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ‘Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 3 fasteveckan
2019-03-27

Första läsningen
5 Mos 4:1, 5-9
(Ni skall hålla stadgarna och göra efter dem)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: »Och nu, Israel, hör de stadgar och förordningar som jag vill lära er, för att ni må göra efter dem, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Se, jag har lärt er stadgar och förordningar, så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni må göra efter dem i det land dit ni nu kommer, för att ta det i besittning. Ni skall hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra alla dessa stadgar, skall de säga: »I sanning, ett vist och förståndigt folk är detta stora folk.«
Ty vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Herren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkallar honom? Och vilket annat stort folk finns, som har stadgar och förordningar så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger er? Ta dig endast till vara och akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta i alla dina livsdagar, utan talar om det för dina barn och dina barnbarn.«

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 147:12-13, 15-16, 19-20 (R. 12a)

R.
Jerusalem, prisa Herren.

Jerusalem, prisa Herren,
Sion, lova din Gud.
Han har gjort bommarna för dina portar fasta,
han har välsignat dina söner. R.

Han sänder ut sitt ord över jorden,
hans befallning skyndar iväg med hast.
Han låter snö falla som ull,
rimfrost strör han ut som aska. R.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord,
för Israel sina stadgar och bud.
Så har han inte gjort för något främmande folk,
och hans bud, dem känner de inte. R.

Lovsång
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv;
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Matt 5:17-19
(Den som handlar efter buden
skall räknas som stor i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 3 fasteveckan
2019-03-28

Första läsningen
Jer 7:23-28
(Detta är det folk som inte vill höra Guds röst)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Så säger Herren: »Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. Och vandra i allt på den väg som jag befaller er, för att det må gå er väl.« Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna rådslag, i sina onda hjärtans hårdhet, och vek tillbaka i stället för att gå framåt. Allt ifrån den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till er alla mina tjänare profeterna. Men man ville inte höra mig eller böja sitt öra till mig. De var hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och om du än säger dem allt detta, så skall de dock inte höra dig. Och om du än ropar till dem, så skall de dock inte svara dig. Säg därför till dem: »Detta är det folk som inte vill höra Herrens, sin Guds, röst eller ta emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 95:1-2, 6-9 (R. 7b)

R.
Vi är får som står under hans vård.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa.
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse
och höja jubel till honom med lovsång. R.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla,
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord,
vi är får som står under hans vård. R.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba,
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig,
fastän de hade sett mina verk. R.

Lovsång
Jfr Joel 2:12-13

Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,
ty jag är nådig och barmhärtig.

Evangelium
Luk 11:14-23
(Den som inte är med mig är emot mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut, började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: »Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.« Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: »Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 3 fasteveckan
2019-03-29

Första läsningen
Hos 14:2-10
(Våra händers verk skall vi inte mer kalla för vår Gud)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
Så säger Herren:
Vänd om, o Israel, till Herren, din Gud,
ty genom din missgärning har du kommit på fall.
Ta med er böneord, och vänd så åter till Herren.
Säg till honom: »Skaffa bort all missgärning,
och ta fram goda gåvor,
så vill vi bära fram till dig våra läppars offer,
som man offrar tjurar.
Hos Assur skall vi ej mer söka vår frälsning,
vi skall inte vidare stiga till häst.
Våra händers verk skall vi inte mer kalla för vår Gud.
Ty hos dig är det som den faderlöse får barmhärtighet.«
Ja, deras avfällighet vill jag hela,
jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat,
ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
Jag skall bli för Israel som dagg,
han skall blomstra som en lilja,
och som Libanons skog skall han skjuta rötter.
Rotskott skall utgå från honom,
han skall bli lik ett olivträd i fägring,
och doft skall han sprida som Libanon.
De som bor i hans skugga skall åter få odla säd
och skall grönska som vinträd.
Hans namn skall vara som Libanons vin.
Men vad har jag då mer
att skaffa med avgudarna, du Efraim!
Jag själv vill ju ge bönhörelse och se till honom.
Ja, lik en grönskande cypress vill jag bli,
hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.
Den som är vis, han må ge akt på detta,
den som är förståndig, han må besinna detta.
Ty Herrens vägar är rätta,
och på dem vandrar de rättfärdiga,
men överträdarna kommer där på fall.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 81:6c-11b, 14, 17 (R. jfr 11a, 9a)

R.
Jag är Herren. Hör min röst.

Jag hör ett tal som är mig nytt:
»Jag lyfte bördan från hans skuldra,
hans händer blev fria från lastkorgen.
Jag räddade dig, när du ropade i nöden. R.

Jag svarade dig ur åskan,
jag prövade dig vid Meribas vatten.
Hör, mitt folk, och låt mig varna dig.
Israel, o att du ville höra mig! R.

Hos dig skall inte finnas någon annan gud,
du skall inte tillbe någon främmande gud.
Jag är Herren, din Gud,
som har fört dig upp ur Egypten. R.

Ack om mitt folk ville höra mig,
om Israel ville vandra på mina vägar!
Jag skulle bespisa mitt folk med bästa vete,
ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.« R.

Lovsång
Jfr Matt 4:17

Omvänd er, säger Herren:
himmelriket är nära.

Evangelium
Mark 12:28b-34
(Det viktigaste budet av alla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom: »Vilket är det viktigaste budet av alla?« Jesus svarade: »Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.« Den skriftlärde sade: »Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.« När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han: »Du har inte långt till Guds rike.« Sedan vågade ingen fråga honom mera.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 3 fasteveckan
2019-03-30

Första läsningen
Hos 6:1-6
(Jag har behag till kärlek och inte till offer)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
»Kom, låt oss vända om till Herren.
Ty han har sårat oss, han skall också hela oss.
Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.
Han skall om två dagar åter göra oss friska,
ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp,
så att vi får leva inför honom.
Så låt oss lära känna Herren,
ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.
Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,
och han skall komma över oss lik ett regn,
lik ett vårregn, som vattnar jorden.«
Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim?
Vad skall jag ta mig till med dig, Juda?
Er kärlek är ju lik morgonskyn,
lik daggen, som tidigt försvinner.
Därför har jag delat ut mina hugg genom profeterna,
därför har jag dräpt dem genom min muns tal.
Så skall domen över dig stå fram i ljuset.
Ty jag har behag till kärlek och inte till offer,
och till Guds kunskap mer än till brännoffer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:3-4, 18-21ab (R. Hos 6:6)

R.
Jag har behag till kärlek och inte till offer.

Gud, var mig nådig i din godhet,
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från min synd. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Gör väl mot Sion i din nåd,
bygg upp Jerusalems murar.
Då skall du få rätta offer, som behagar dig,
brännoffer och heloffer. R.

Lovsång
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 18:9-14
(Det viktigaste budet av alla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden riktade Jesus denna liknelse till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra: »Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ‘Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ‘Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Fjärde söndagen i fastan
2019-03-31

Första läsningen
Jos 5:9a, 10-12
(Påskfirandet i det utlovade landet)


Läsning ur Josuas bok.
Herren sade till Josua: »I dag har jag lyft av er vanäran från Egypten.« Israeliterna hade sitt läger i Gilgal och firade påsk i öknen vid Jeriko, på kvällen den fjortonde dagen i månaden. Dagen efter påsk åt de av vad landet gav, osyrat bröd och rostat korn, just den dagen. Och från den dag de åt av vad landet gav kom inte längre något manna. Israeliterna fick inget manna mer utan åt detta år av skörden i Kanaan.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-7

R.
Smaka och se att Herren är god.

Jag vill alltid prisa Hérren, *
hans lov skall ständigt vara i min mún.
Min själ skall berömma sig av Hérren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Hérren, *
låt oss med varandra upphöja hans námn.
Jag sökte Herren, och han svárade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

Se mot honom, ta emot hans ljús, *
era ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som rópade, †
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Andra läsningen
2 Kor 5:17-21
(Gud har försonat oss med sig genom Kristus)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång


Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom:
Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.

Evangelium
Luk 15:1-3, 11-32
(Den förlorade sonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ »
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 4 fasteveckan
2019-04-01

Första läsningen
Jes 65:17-21
(Där skall inte mer höras gråt eller klagorop)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall inte mer höras gråt eller klagorop. Där skall inte mer finnas barn som lever endast några dagar, ej heller gamla män som inte fyller sina dagars mått. Nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen. När de bygger hus, skall de också få bo i dem. När de planterar vingårdar, skall de också få äta deras frukt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b (R. 2a)

R.
Jag vill upphöja dig, ty du har dragit mig ur djupet.

Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven. R.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel. R.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.«
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång,
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. R.

Lovsång
Jfr Am 5:14

Sök vad gott är, och inte vad ont är,
för att ni må leva.
Då skall Herren vara med er.

Evangelium
Joh 4:43-54
(Gå hem, din son lever)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden gick Jesus från Samarien till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen, blev han väl mottagen, eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där.
Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: »Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.« Ämbetsmannen sade: »Herre, kom innan mitt barn dör.« Jesus svarade: »Gå hem, din son lever.« Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem, möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: »I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.« Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: »Din son lever«, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 4 fasteveckan
2019-04-02

Första läsningen
Hes 47:1-9, 12
(Vattnet vällde fram från templet och gav liv åt allt)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Ängeln förde mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg, söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten, som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan. Sedan gick mannen, med ett mätsnöre i handen, ett stycke mot öster och mätte därvid upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till fotknölarna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till knäna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, som där räckte mig upp till höfterna. Ännu en gång mätte han upp tusen alnar, och nu var det en ström som jag inte kunde gå över. Ty vattnet gick så högt att man måste simma, det var en ström som man inte kunde gå över.
Och han sade till mig: »Nu har du ju sett det, du människobarn?« Sedan förde han mig tillbaka upp på strömmens strand. Och när han hade fört mig tillbaka dit, fick jag se träd i stor mängd stå på strömmens strand, på båda sidor. Och han sade till mig: »Detta vatten rinner fram mot Östra kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter ut i havet. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så blir vattnet där sunt. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna där blir mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit, blir havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer. Och vid strömmen, på dess båda stränder, skall alla slags fruktträd växa upp, vilkas löv inte skall vissna, och vilkas frukt inte skall ta slut, utan varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 46:2-3, 5-6, 8-9 (R. 8)

R.
Jakobs Gud är vår borg.

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
Därför skulle vi inte frukta, om än jorden skälvde
och bergen störtade ner i havets djup. R.

En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad,
åt den Högstes heliga boning.
Gud bor därinne, den skall inte vackla,
Gud hjälper den, när morgonen gryr. R.

Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg.
Kom och skåda Herrens verk:
gärningar som väcker häpnad utför han på jorden. R.

Lovsång
Ps 51:12a, 14a

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och låt mig åter få fröjdas över din frälsning.

Evangelium
Joh 5:1-3, 5-16
(Genast blev mannen frisk)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom: »Vill du bli frisk?« Den sjuke svarade: »Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit, hinner någon annan ner före mig.« Jesus sade till honom: »Stig upp, ta din bädd och gå.« Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: »Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.« Han svarade: »Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.« De frågade: »Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?« Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: »Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.« Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 4 fasteveckan
2019-04-03

Första läsningen
Jes 49:8-15
(Jag skall fullborda i dig förbundet med folket)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Jag bönhör dig i behaglig tid,
och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Jag skall bevara dig och fullborda i dig
förbundet med folket, så att du skall upprätta landet
och utskifta de ödelagda arvslotterna
och säga till de fångna: »Dra ut«,
till dem som sitter i mörkret: »Kom fram.«
De skall finna bete utmed vägarna,
ja, betesplatser på alla kala höjder.
De skall varken hungra eller törsta,
ökenhettan och solen skall inte skada dem,
ty deras förbarmare skall leda dem
och skall föra dem till vattenkällor.
Och jag skall göra alla mina berg till öppna vägar,
och mina färdvägar skall byggas höga.
Se, där kommer de fjärran ifrån,
ja, somliga från norr och andra från väster,
somliga också från sinéernas land.
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord,
och brist ut i jubel, ni berg.
Ty Herren tröstar sitt folk
och förbarmar sig över sina betryckta.
Men Sion säger: »Herren har övergivit mig,
Herren har glömt mig.«
Kan då en moder glömma sitt barn,
så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt?
Och om hon än kunde glömma sitt barn,
så skulle dock jag inte glömma dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:8-9, 13c-14, 17-18 (R. 8a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla
och förbarmar sig över alla sina verk. R.

Herren är trofast i alla sina ord,
full av godhet i alla sina gärningar.
Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla,
och han upprättar alla förnedrade. R.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i alla sina verk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom,
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

Lovsång
Joh 11:25a, 26

Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren.
Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Evangelium
Joh 5:17-30
(Liksom Fadern ger liv åt de döda,
så ger också Sonen liv åt vem han vill)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden svarade Jesus judarna: »Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.« Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.
Jesus vände sig till dem och sade: »Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 4 fasteveckan
2019-04-04

Första läsningen
2 Mos 32:7-14
(Herren ångrade det onda han hade hotat att göra mot sitt folk)


Läsning ur andra Moseboken.
Herren sade till Mose: »Gå ditned, ty ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem gå. De har gjort sig en gjuten kalv. Den har de tillbett, åt den har de offrat och sagt: ‘Detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.’ » Och Herren sade vidare till Mose: »Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk. Så låt mig nu vara, för att min vrede må brinna mot dem och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk.«
Men Mose bönföll inför Herren, sin Gud, och sade: »Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land? Varför skulle egyptierna få säga: ‘Till deras olycka har han fört dem ut, till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden’? Vänd dig från din vredes glöd, och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löftet: ‘Jag skall göra er säd talrik som stjärnorna på himmelen. Och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt er säd, och de skall få det till evig arvedel.’ » Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 106:19-23 (R. 4a)

R.
Herren besöker sitt folk med sin nåd.

De gjorde en kalv vid Horeb
och tillbad en gjuten gudabild,
de bytte bort sin ära
mot bilden av en oxe som äter gräs. R.

De glömde Gud, sin frälsare,
som hade gjort så stora ting i Egypten,
så underbara verk i Hams land,
så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. R.

Då hotade han att förgöra dem,
men Mose, den man som han hade utvalt,
trädde fram som medlare inför honom
för att avvända hans vrede,
så att den inte skulle fördärva. R.

Lovsång
Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Joh 5:31-47
(Den som anklagar er är Mose)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt.
Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn, så tar ni emot honom.
Hur skall ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende Guden? Tro inte att jag skall anklaga er hos Fadern; den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 4 fasteveckan
2019-04-05

Första läsningen
Vish 2:1a, 12-22
(Vi skall döma honom till en neslig död)


Läsning ur Vishetens bok.
Med sitt förvända sätt att tänka säger de gudlösa:
»Vi skall lägga försåt för den rättfärdige,
ty han står i vägen för oss:
han motarbetar våra planer,
han skymfar oss som lagbrytare
och smädar oss för brott mot skick och sed.
Han ger sig ut för att ha kunskap om Gud,
Herrens tjänare kallar han sig.
Han står där som en anklagelse mot vårt tänkesätt —
redan att se honom är obehagligt.
Hans liv är inte som andras,
hans vägar leder åt annat håll.
Oss betraktar han som falska mynt,
och det liv vi lever skyr han som orenhet.
De rättfärdigas slut kallar han salighet,
och han skryter med att Gud är hans far.
Nu vill vi undersöka om hans ord är sanna
och se hur det blir vid hans död.
Är den rättfärdige Guds son, skall ju Gud ta sig an honom
och rädda honom från hans fiender.
Vi skall pröva honom med misshandel och plågor,
så att vi får veta hur fridsam han är
och får se hur det är med hans tålamod.
Vi skall döma honom till en neslig död;
han skall ju få beskydd, efter vad han säger.«
Så tänker de, men de bedrar sig,
ty deras ondska förblindar dem.
De förstår inte Guds hemligheter,
de hoppas inte på lön för fromheten
och tror inte på belöning åt fläckfria själar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:17-21, 23 (R. 19a)

R.
Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta.

Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket,
men Herren räddar honom ur allt. R.

Han bevarar alla hans ben,
inte ett enda av dem skall krossas.
Men Herren befriar sina tjänare,
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom. R.

Lovsång
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Joh 7:1-2, 10, 25-30
(Hans stund var ännu inte inne)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra, eftersom judarna var ute efter att döda honom.
Judarnas lövhyddefest närmade sig och när hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Då sade några av jerusalemborna: »Är det inte mannen som de vill döda? Här står han och talar öppet och de säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi ju, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.« Då ropade Jesus, där han undervisade i templet: »Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv; det finns förvisso en som har sänt mig, men honom känner inte ni. Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig.« De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom; hans stund var ännu inte inne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 4 fasteveckan
2019-04-06

Första läsningen
Jer 11:18-20
(Som ett oskuldsfullt lamm som förs bort för att slaktas)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Herren talade om det för mig, så att jag fick veta det, ja, du lät mig se vad de hade för sig. Själv var jag som ett oskuldsfullt lamm som förs bort för att slaktas. Jag visste ej att de hade onda planer mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man inte mer kommer ihåg hans namn.«
Men Herren Sebaot är en rättfärdig domare, som prövar njurar och hjärta. Så låt mig då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 7:2-3, 9b-12 (R. 2a)

R.
Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig.

Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig, så att de inte sliter sönder mig, som lejon, och släpar bort mig utan räddning. R.

Herre, skaffa mig rätt, ty jag är rättfärdig och utan skuld. Låt de gudlösas ondska få ett slut, men låt den rättfärdige bestå, ty du, som prövar hjärtan och njurar, du är en rättfärdig Gud. R.

Gud är min sköld, han räddar sina trogna. Gud är en rättfärdig domare och en Gud som alltid kan vredgas. R.

Lovsång
Jfr Luk 8:15

Saliga de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Joh 7:40-52
(Inte kommer väl Messias från Galilleen?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade några som hade hört Jesu ord: »Han måste vara Profeten«. Några andra sade: »Han är Messias.« Men andra sade: »Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?« Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
När deras folk kom tillbaka, frågade översteprästerna och fariseerna: »Varför har ni inte tagit hit honom?« De svarade: »Aldrig har någon människa talat som han.« Då sade fariseerna till dem: »Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.« Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: »Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?« De svarade: »Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Femte söndagen i fastan
2019-04-07


--------------------------------------------------