Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Kristus, Marias son.
eller:
Kom, låt oss ära Herrens moder och tillbedja Kristus, Jungfruns son.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du är havets stjärna,
o Guds milda moder,
alltid rena Jungfru,
himlens port, Maria.

All den skam som Eva
samlat över släktet
blev till frid förvandlad
genom ängelns "Ave".

Lossa skuldens bojor,
skänk de blinda ljuset,
driv allt ont på flykten,
bed om goda gåvor.

Träd nu upp som moder.
Han hör dina böner,
han som ville gästa
i ditt rena sköte.

Jungfru, underbara,
mild som ingen annan,
lär oss du att leva
från all synd förlösta.

För oss fram till livet,
visa väg till riket,
låt oss där tillsammans
glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern,
dyrka ende Sonen,
prisa helga Anden,
ära Gud Treenig. Amen.

eller: Ave, maris Stella... ⇓⇑
eller: Gläd dig, du som födde... ⇓⇑

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina ord, *
hör min suckan.

Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
ty jag åkallar dig.

Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.

Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
den som är ond får inte bo hos dig.

Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.

Du förgör dem som far med lögn, *
de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.

Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

Herre, led mig i din rättfärdighet,  †
trots alla dem som förföljer mig, *
jämna din väg för mig.

Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,

en öppen grav är deras strupe, *
sin tunga gör de hal.

Men låt alla glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.

Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
du skyddar honom med nåd som med en sköld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet.

Dig, Herre, tillhör storhet och makt
och härlighet och glans och majestät, *
dig tillhör allt i himlen och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.

Rikedom och ära kommer från dig, *
du, Herre, råder över allt.

I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.

Därför tackar vi dig, vår Gud, *
och lovar ditt ärorika namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,

giv åt Herren hans namns ära, *
tillbed Herren i helig skrud.

Herrens röst går över vattnen,  †
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.

Herrens röst ljuder med makt, *
Herrens röst ljuder härligt.

Herrens röst bräcker cedrar, *
Herren bräcker Libanons cedrar.

Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
Libanon och Sirjon som unga vildoxar.

Herrens röst sprider blixtrande lågor,  †
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.

Herrens röst får hindarna att föda,  †
skogarnas klädnad rycker den bort. *
I hans tempel förkunnar allting hans ära.

Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.

Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
Herren skall välsigna sitt folk med fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Kort läsning
Jfr Jes 61:10


Jag gläder mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, liksom när en brud pryder sig med sina smycken.

Responsorium

Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.
Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.
Han har låtit henne bo i sitt heliga tabernakel
+ och gjort henne till sin.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gud har utvalt henne + och gjort henne till sin.

Ant. Paradisets port stängdes för alla genom Eva, och genom jungfrun Maria står den åter öppen.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Paradisets port stängdes för alla genom Eva, och genom jungfrun Maria står den åter öppen.

Förbön

Lovad vare Jesus Kristus, som ville födas av jungfru Maria. Till honom vänder vi oss i bön:
R. Må din moder be för oss, Herre.

Den obefläckade Jungfrun var gryningen som förebådade dig, rättfärdighetens Sol
— låt oss alltid leva i ljuset av din nåd.
Du eviga Ord, som utvalde Maria till den oförgängliga arken, platsen för din närvaro
— befria oss från syndens och dödens förgängelse.
Du vår Frälsare, som ställde Maria under ditt kors
— låt oss på hennes förbön glädja oss när vi får dela dina lidanden.
Godaste Jesus, du som på korset gjorde Maria till Johannes mor
— låt oss leva så att vi kan kallas hennes barn.

eller:

Lovad vare Jesus Kristus, som ville födas av jungfru Maria. Till honom vänder vi oss i bön:
R. Må din moder be för oss, Herre.

Du världens Frälsare, med kraften i ditt kors bevarade du Maria fri från varje fläck
— bevara oss från synden och dess följder.
Du vår Återlösare, som gjorde Maria till en ren boning åt din härlighet och en helgedom åt den helige Ande
— gör oss för evigt till ett tempel åt din Ande.
Du eviga Ord, som lärde Maria att välja den goda delen
— låt oss efterlikna henne och söka den föda som skänker evigt liv.
Du konungarnas konung, som upptog din moder med kropp och själ till himlens härlighet
— lär oss att sträva efter det som evigt består.
Du himlens och jordens Herre, som ställde Maria som drottning vid din högra sida
— ge oss en gång del av samma härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg