Breviar - Tidebønnene

Invitatorium
1. juni 2020, måndag
Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Kristus, Marias son.
eller:
Kom, låt oss ära Herrens moder och tillbedja Kristus, Jungfruns son.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
1. juni 2020, måndag
Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Maria var en møy så ren.
Kyrie eleison.
Maria trådte på torn og sten
der hun vandret trett imot Betlehem.
Jesus og Maria.

Hva var Marias smerte og trang?
Kyrie eleison.
Hva fylte smerten med himmelsk sang?
Det var verdens Frelser hun bar i fang.
Jesus og Maria.

En engel til Maria kom.
Kyrie eleison.
Hun tvilte ei i sin tro så from
på Herrens bud i helligdom.
Jesus og Maria.

Da tornen ble en lilje blid.
Kyrie eleison.
Og Marias vandring en himmelsti
med Jesusbarnet til frelse rik.
Jesus og Maria.


Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Salme 5 (2-10.12-13)
Morgenbønn med rop om hjelp
I evighet skal de juble som har tatt i mot Ordet i sitt indre.


Herre, lytt til mitt ord, *
vend øret til min klage.

Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, *
til deg retter jeg min bønn.

Om morgenen hører du min røst, *
tidlig står jeg for ditt åsyn og venter.

Du er ingen Gud som tåler spott, *
den onde får ikke gjeste deg.

Ingen dåre tør stå frem for dine øyne, *
du hater hver udådsmann.

Du lar løgneren gå til grunne, *
for sviker og voldsmann har Herren avsky.

Men ved din store miskunn vil jeg gå inn i ditt hus, *
vendt mot ditt hellige tempel tilbe i ærefrykt.

Herre, led meg i din rettferd for mine fienders skyld, *
jevn veien foran meg.

Det finnes ikke sannhet i deres munn, *
deres indre er fullt av forderv.

Deres strupe er en åpen grav, *
glatt er deres tunge.

Døm dem skyldige, Gud, *
la dem falle for sine onde planer!

Driv dem bort og spre dem, *
for stor er deres synd, de har gjort opprør mot deg.

Alle du tar i ditt vern, *
skal glede seg og juble i all tid.

Du beskytter dem, *
og de fryder seg i deg, de som elsker ditt navn.

Du velsigner den rettferdige, Herre, *
din nåde dekker ham som et skjold.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Davids sang (1 Krøn 29,10-13)
Gud alene tilkommer heder og ære
Velsignet er han, vår Herres Jesu Kristi Gud og Far (Ef 1,3).


Lovet være du, Herre, Israels Gud, vår Far, *
fra evighet til evighet.

Herre, deg tilhører storhet og makt, herlighet, ære og høyhet, *
ja, alt i himmel og på jord.

Herre, kongsmakten er din, *
du er opphøyet og har alt i din makt.

Rikdom og ære kommer fra deg, *
du rår over alle ting.

I din hånd er styrke og kraft. *
Du styrker og opphøyer den du vil.

Vi takker deg nå, vår Gud, *
og priser ditt herlige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Salme 29
Guds Ord forkynnes
En rost fra himmelen sa: Dette er min Sønn som jeg har kjær (Matt 3,17).


Gi Herren ære, Guds sønner, *
gi Herren ære og makt.

Gi Herren pris og ær hans navn, *
tilbe Herren i hans hellige tempel.

Herrens røst lyder over vannet, *
ærens Gud lar tordenen drønne,
Herren over det veldige hav,

Herrens røst med velde, *
Herrens røst med herlighet.

Herrens røst knekker sedertrær. *
Herren splintrer Libanons sedre.

Han får Libanon til å bykse som en kalv, *
Sirjonfjellet som en okse.

Herren kløver med flammende ild. *
Hans røst får ødemarken til å beve,
Kadesj’ ørken til å skjelve.

Herrens røst får hinden til å kalve, +
trærne til å miste løvet. *
Alt i hans tempel roper: ,,Ære!“

Herren troner over storflommen, *
Herren er konge for evig.

Herren gir kraft til sitt folk, *
Herren signer det med fred.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Lesning
Jes61,10


Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe, lik en brud som pynter seg med sine smykker.

Responsorium

Gud valgte henne ut, + den utvalgte blant kvinner.
Gud valgte henne ut, + den utvalgte blant kvinner.
+ Han lar henne bo i sitt telt.
Den utvalgte blant kvinner.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herre, dine hellige, + de skal prise ditt rikes ære.

Ant. Lärjungarna höll ihop under ständig bön, tillsammans med Maria, Jesu mor.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Lärjungarna höll ihop under ständig bön, tillsammans med Maria, Jesu mor.

Forbønner

La oss vende oss i bønn til vår Frelser, han som lot seg føde av Jomfru Maria, og si:
R. Måtte din mor gå i forbønn for oss.

- Du rettferds sol, forut for deg kom den rene Jomfru som det klare morgengry. Gi oss alltid å vandre i lyset fra ditt komme.
- Du evige Ord, du som valgte deg Maria som den uforgjengelige paktsark for ditt nærvær, fri oss fra syndens forgjengelighet.
- Du vår Frelser, du som hadde din Mor stående hos deg ved korsets fot, gi oss på hennes forbønn å finne glede i å dele dine lidelser.
- Milde Jesus, du som gav Johannes Maria til mor da du hang på korset, gi oss å leve slik at også vi kan regnes som hennes barn.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, all miskunns Far, da din enbårne Sønn hang på korset, gav han oss til mor sin egen mor, den salige Jomfru Maria. Gjør din Kirke fruktbar på hennes kjærlige forbønn, så den kan favne stadig nye folkeslag og glede seg i sine barns hellighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg