Breviar - Tidebønnene

Invitatorium
20. oktober 2020, tisdag
tirsdag - uke I

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er en mektig konge, kom, la oss tilbe ham.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
20. oktober 2020, tisdag
tirsdag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter ble åpnet for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

"Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

"Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

"Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

"Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den veldige, sterk i strid."

Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Tobits sang (13,1-3b.7-8)
Gud straffer og frelser
Lovet väre Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har gjenfødt oss (1 Pet 1,3).


Velsignet være Gud, som lever evig, *
velsignet være hans kongedømme.

For han straffer og viser miskunn, *
han sender ned til dødsriket i jordens dypeste dyp

og fører opp fra fordervelsen, den store. *
Det finnes intet som kan flykte fra hans hånd.

Dere Israels sønner,
bekjenn ham for hedningenes øyne, *
for han har spredt dere blant dem,

der har han vist sin storhet. *
Opphøy ham for de levendes åsyn,

for han er vår Herre, han er vår Gud, *
han er vår Far, og han er Gud til evig tid.

Han vil straffe dere for deres ondskap, *
men så vil han atter ha miskunn med dere alle

og samle dere fra alle de folkeslag *
som han har spredt dere blant.

Dersom dere vender om til ham av hele deres hjerte
og hele deres sjel, *
og gjør det som er sant og rett i hans øyne,

da skal han vende seg til dere, *
lovsyng ham med høy røst!

Velsign rettferdighetens Herre, *
opphøy evighetens konge!

På min landflyktighets jord bekjenner jeg ham, *
for et syndig folk kunngjør jeg hans makt og storhet.

Syndere, vend om! *
Gjør det som er rett i hans øyne!

Hvem vet? Kanskje vil han da fatte godhet for dere *
og vise dere miskunn?

Jeg opphøyer min Gud, *
min sjel opphøyer himmelens konge
og jubler over hans storhet.

Måtte hans storverk være på alles lepper, *
alle synge hans pris i Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Salme 33
Lovpris Herrens forsyn
Alt ble skapt ved ham (Joh 1,3).


Rettferdige, juble i Herren, *
opriktige av hjertet, syng hans pris.

Lov Herren med sitar, *
lovsyng ham til tistrenget harpe.

Syng en ny sang for Herren, *
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet, *
han er trofast i all sin gjerning.

Han elsker rett og rettferd, *
jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene ble skapt ved hans ord, *
all deres hær ved hans ånde.

Han samler havets vann,  *
har vannenes dyp i sitt gjemme.

All jorden skjelve for Herren, *
frykt ham alt som lever.

For han taler og det skjer, *
han byder og det står der.

Herren omstøter gudløses råd, *
gjør deres tanker til skamme.

Herrens råd står fast for evig, *
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salig det folk hvis Gud er Herren, *
det folk han har utvalgt til sin arv.

Herren skuer ned fra himmelen, *
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig *
ser han ned på alle som bor på jorden,

han som har skapt deres hjerte, *
han som gir akt på deres verk.

En konges makt kan ikke frelse, *
helten berges ikke ved sin store kraft.

Hesten bringer ingen seier, *
redder ingen, selv med all sin styrke.

Herrens øye hviler på dem som frykter ham, *
som bier på hans miskunn,

for å fri deres sjel fra døden, *
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel venter med lengsel på Herren, *
han er vårt skjold og vårt verge.

Vårt hjerte fryder seg i ham,  *
hans hellige navn er vår tilflukt.

Herre, la din miskunn hvile over oss,  *
for vi setter vår lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Lesning
Rom 13,1 lb.12—13a


Tiden er nå inne til å våkne opp av søvnen; frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er nesten omme, dagen er nær. Så la oss legge bort alt mørkets vesen og spenne på oss lysets våpen. La oss leve sømmelig på en måte som er verdig dagens lys.

Responsorium

Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.
Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.
Han er min tilflukt og min redningsmann.
+ Og jeg håper på ham.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.

Ant. Herren har oppreist for oss en kraft til frelse, slik han lovet gjennom sine hellige profeters munn.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herren har oppreist for oss en kraft til frelse, slik han lovet gjennom sine hellige profeters munn.

Forbønner

Vi har fått del i det himmelske kall. La oss lovprise Jesus, den yppersteprest som vi bekjenner, og si:
R. HERRE, DU ER VÅR GUD OG VÅR FRELSER.

-Allmektige Konge, du som ved dåpen gjorde oss til et kongelig presteskap, gi oss alltid å bære vårt lovprisningsoffer frem for deg.
-Gi oss å holde dine bud, slik at vi ved den Hellige Ånd forblir i deg og du i oss.
-Gi oss din evige visdom, slik at den er med oss i dag og virker sammen med oss
-Gi at vi i dag ikke må såre noen, men være til glede for alle dem vi er sammen med.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, lytt i nåde til vår morgenbønn. Opplys med din godhets lys alt vårt hjerte huser, slik at ingen mørke tanker skjuler seg i oss som lyset fra den himmelske nåde har helbredet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg