Breviar - Tidebønnene

Invitatorium
12. augusti 2020, onsdag
onsdag - uke III
Johanna Fransiska de Chantal ordenssøster

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss tilbe Herren, for han har skapt oss.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
12. augusti 2020, onsdag
onsdag - uke III
Johanna Fransiska de Chantal ordenssøster

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Salme 86
En fattig manns bønn i motgang
Lovet være Gud som alltid står oss bi, i all vår trengsel gir han oss mot og styrke (2 Kor 1,3-4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin ht til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gj erning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, +
så jeg kan vandre i troskap mot deg; *
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg, +
rasende står de meg etter livet, *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, +
din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Ant. 2 Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Jesaja (33,13-16)
Gud dømmer rettferdig
Løftet gjelder dere og deres barn og alle i det fjerne (Apg 2,39).


Dere som er langt borte, hør hva jeg har gjort! *
Dere som er nær, kjenn min styrke!

På Sion er synderne grepet av angst, *
de som er uten Gud, slått av skrekk:

„Hvem av oss kan tåle denne fortærende ild, *
hvem kan bo ved de evige flammer?"

„Den som vandrer i rettferdighet *
og fører rettsindig tale,

den som forakter vinning ved urett og vold, *
som avviser bestikkelser med hånden,

den som lukker sitt øre for tale om bloddåd, *
sine øyne for det som er ondt,

han får bo på høye steder, *
søke tilflukt i en festning bygd på klippen.

Han skal få sitt brød, *
og vannet skal ikke slippe opp for ham.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Ant. 3 Syng av glede for Herren, vår konge.

Salme 98
Herren, seierherre og dommer
Denne salmen handler om Herrens første komme og hvordan alle folk skal tro på ham (Athanasius).


Syng en ny sang for Herren, *
underfulle ting har han gjort.

Han har seiret ved sin høyre hånd, *
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse, *
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Han kom sin miskunn ihu, +
sin trofasthet mot Israels hus. *
Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Rop av glede for Herren, all jorden, *
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar, *
til sitar med sangens røst.

Syng av glede for Herren, vår konge, *
til trompeter og hornets klang.

Havet bruse og alt som fyller det, *
hele jorden og alle som bor der.

Elvene klappe i hender, *
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden. *
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Syng av glede for Herren, vår konge.

Lesning
Job 1,21; 2,10b


Naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren gav og Herren tok, Herrens navn være lovet! Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?

Responsorium

Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.
Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.
Hold meg i live på dine veier.
+ Etter din vilje.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Bøy mitt hjerte, Herre, + etter din vilje.

Ant. Vis oss din miskunn, Herre, kom din hellige pakt ihu.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Vis oss din miskunn, Herre, kom din hellige pakt ihu.

Forbønner

La oss rette vår bønn til Kristus, han som styrker sin Kirke og fremmer dens sak, han som døde for dens skyld, og si:
R. Se til din kirke, Herre.

- Du Kirkens hyrde, lovet være du som gir oss livet og dagens lys. Gi oss å være takknemlige for disse gode gaver.
- Se i miskunn til din hjord, den du har samlet i ditt navn. Måtte ingen av dem din Far har gitt deg, gå fortapt.
- Før din Kirke på dine budords vei. Den Hellige And gjøre den trofast mot deg.
- Livnær din Kirke ved bordet der ditt ord og ditt brød settes frem, slik at den, styrket med slik føde, i glede kan følge deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vi ber deg: Fyll oss på sjel og sinn med ditt hellige lys, slik at vi lever for deg alene, du som skapte oss ved din visdom og leder oss ved ditt forsyn. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Evige Gud, du førte den salige Johanna Fransiska frem til deg på underfullt vis og skjenket henne store nådegaver. Hjelp oss på hennes forbønn å leve i troskap mot vårt kall, så all vår gjerning bærer bud om ditt lys. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg