Lesningsgudstjenesten
Den 15 januar 2021, fredag


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

O ende Gud, Trefaldige,
som råder över allt ditt verk,
välsigna du vår psaltarsång,
vårt morgonoffer till ditt lov.

Ur vilans bädd vi reser oss,
förnyade av nattens ro,
och ropar efter läkedom
för syndakroppens alla sår.

Låt makten i din härlighet
bli uppenbar i mörkrets värld
och plåna ut all orenhet
som fläckat ned din skapelse.

Med hjärtats tro och tillförsikt
vi beder dig: Ge ljus och kraft,
att under dagens växlingar
bevara oss från svek och fall.

O gode Fader, stå oss bi,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

Gjut, Herre, av din kärlek liv
I dina trognas hjärtan in,
att våra läppars böneord
må brinna av din Andes eld.

Med tro vi bär vår suckan fram
till dig, o Jesus, o Guds lamm:
Förlåt i din barmhärtighet
all tröghet och all trolöshet.

Med korsets kraft försvara oss
mot ondskans angrepp och försåt,
bevara oss som dina barn
och lemmar i din kyrkas kropp.

Din är all makt och härlighet,
o Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.Ant. 1 Reis deg, Herre, kom meg til hjelp.

Salme 35
Herren er en frelser under forfølgelse
De kom sammen og rådslo om en listig utvei til å få Jesus arrestert og henrettet (Matt 26,3.4)

I


Herre, strid imot dem som strir imot meg, *
kjemp mot dem som bekjemper meg.

Grip ditt skjold og ditt verge, *
reis deg, og kom meg til hjelp.

Finn spydet og stridsøksen frem, *
rykk ut mot dem som forfølger meg.

Si til min sjel: *
„Jeg er din frelse."

Jeg skal juble i Herren *
og glede meg over hans frelse.

Da roper jeg ut med kropp og sjel: *
„Herre, hvem er som du?

Du utfrir hjelpeløs mann *
fra den som er ham for sterk.

Du verner den fattige stakkar *
mot den som utnytter ham."

Falske vitner reiser seg mot meg *
og spør meg om slikt som jeg ikke vet.

De gjengjelder godt med ondt, *
jeg kjenner meg helt forlatt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Reis deg, Herre, kom meg til hjelp.

Ant. 2 Før min sak, Herre, forsvar meg, for du er mektig.

II

Da de var syke, gikk jeg i botsdrakt; *
jeg plaget meg selv med faste.

Jeg bad med bøyet hode *
som for en venn eller bror.

Lik en som sørger over sin mor *
gikk jeg i sørgeklær.

Men nå, da jeg vakler, *
flokkes de skadefro om meg;

krøplinger angriper meg, jeg vet ikke hvorfor, *
de river og sliter uten stans.

Frafalne er de og spotter og håner, *
de skjærer tenner mot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Før min sak, Herre, forsvar meg, for du er mektig.

Ant. 3 Hver dag minnes jeg din rettferdighet.

III

Hvor lenge vil du bare se på, Herre? *
Berg mitt liv fra dem som herjer,
det beste jeg eier, fra løvens gap.

Jeg vil takke deg i den store forsamling, *
prise deg midt i den tallrike flokk.

La ikke svikere spotte meg, *
de som hater meg uten grunn, sende hånlige blikk.

Du har sett det, Herre, vær ikke taus, *
Herre, vær ikke fjern.

Våkn opp, reis deg og gi meg min rett. *
Min Gud og min Herre, før du min sak.

De som ønsker at jeg får min rett, *
skal glede og fryde seg.

Alltid skal de si: „Herren er stor, *
han som unner sin tjener lykke og fred.“

Da skal min tunge forkynne din rettferd, *
lovsynge deg dagen igjennom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Hver dag minnes jeg din rettferdighet.

Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord,
bevara mina bud, så får du leva.

Første lesning
Sir 43,13-33
Fra Jesu Siraks sønns visdoms bok
Lovprisning av Gud i hans skaperverk


På hans ord laver sneen ned, og hans straffende lyn jager av sted. Forrådskamrene åpner seg, og skyene flyr ut som fugler. Med sin veldige kraft presser han skyene sammen og knuser dem til hagl. Når tordenen skraller, skjelver jorden; når Herren åpenbarer seg, ryster fjellene. På hans bud blåser vinden fra sør, storm fra nord og hvirvelvind. Han lar sneen falle lik dalende fugler, som når en gresshoppesverm slår seg ned. øyet beundrer dens hvite skjønnhet, hjertet fortrylles når den hvirvler ned. Rim strør han ut over jorden lik salt, og når det fryser, blir det til spisse tagger. Når vinden blåser kaldt fra nord, fryser vannet til is; den legger seg på hver en dam og dekker vannet som et panser.
Han legger fjellene øde og svir av steppen, lik ilden får han alt gress til å visne. Men når regnskyen kommer, leges alt raskt, duggfall gir nytt liv etter heten.
Ved sin beslutning brakte han havdypet til ro og lot øyer vokse frem i det. De som seiler på havet, forteller om dets farer, og vi undres over det vi hører. Der finnes det rare og underlige skapninger, et mylder av alle slags dyr, og store havuhyrer. Han fører sine sendebud trygt frem til målet, og hans ord holder alt ved like.
Vi kunne nevne enda mer, men ville aldri bli ferdige. En sammenfatning kan bare lyde: „Han er alt.“ Hvordan skal vi kunne prise ham på verdig vis? Han er jo større enn alt han har skapt. Stor og fryktinngytende er Herren, underfull er hans makt. Lovpris Herren og opphøy ham av all deres kraft, han er likevel enda større. Opphøy ham utrettelig av all makt, dere vil likevel aldri bli ferdige. Hvem har sett ham og kan beskrive ham? Hvem kan fullgodt prise hans storhet? Bare en liten del av hans skaperverk har vi sett; mye vi ikke kan se, er enda større. For alt har Herren skapt, og de gudfryktige har han gitt visdom.

Responsorium Sir 43,27-28

Enda mer kunne vi nevne og allikevel ikke bli ferdig.
* En sammenfatning kan lyde: „Han er alt“.
Hvordan prise ham på verdig vis? Han er jo større enn alt han har skapt.
* En sammenfatning kan lyde: „Han er alt“.

Annen lesning
Fra den hellige Athanasios av Alexandrias bok „Mot hedningene".
Ved Ordet frembringer alt en guddommelig harmoni


Intet er eller oppstår, blir til og består, om ikke ved Ordet og i Ordet, etter det som en gudelig lærer sier: „I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er intet blitt til"1. Det er som med en musiker som har stemt sin lyre og bringer dype toner i samklang med høye, middelshøye med andre, og dermed frembringer én melodi. Slik er det også med Guds Visdom: Den holder altet som en lyre og bringer det som er i luften, i harmoni med det som er på jorden, og det som er i himmelen med det som er i luften, og helheten i samsvar med delene, under ledelse av Visdommens befaling og vilje. I skjønnhet og samklang frembringer Visdommen dermed én verden og én verdensorden. Men selv forblir han urørlig hos Faderen og beveger alt slik han har tilrettelagt, alt slik Faderen har funnet for godt. I samsvar med deres natur får allting liv og opprettholdes av ham, og gjennom ham oppstår en vidunderlig og i sannhet guddommelig harmoni.
For å forstå dette ved hjelp av en sammenligning kan vi ta som bilde et stort kor. Et slikt kor er sammensatt av forskjellige menn, barn, kvinner, oldinger og ungdommer. Under ledelse av én synger enhver slik han er og slik han kan, mannen som mann, barnet som barn, oldingen som olding, ynglingen som yngling, men alle frembringer en eneste harmoni. Eller det er som når vår sjel samtidig setter våre ulike sanseorganer i bevegelse i samsvar med hvert organs evne. I nærvær av en og samme ting settes alle i bevegelse - øyet for å se, hørselen for å høre, hånden for å gripe, luktesansen for å lukte, smaken for å smake, og ofte også andre av kroppens lemmer, slik som føttene for å gå. Slik forholder det seg i hele skaperverket, selv om sammenligningen kommer til kort og må forståes i en høyere mening. For ved et kort nikk fra Guds Ord faller alt på plass, og alt skjer i samsvar med det hver enkelt er, og til sammen utgjør alle en eneste ordning.

Responsorium Tob 12,6

Lovpris Gud og bekjenn ham, høylov ham og bekjenn ham for det han har gjort mot dere, i nærvær av alle som lever.
* Det er godt å lovprise Gud og opphøye hans navn.
Idet man med rette forkynner Guds gjerninger. Gå ikke trett av å bekjenne ham.
* Det er godt å lovprise Gud og opphøye hans navn.

Bønn

Herre, kom oss till mötes i vår bön, så att vi inser vilken uppgift du har givit oss och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
15. januar 2021, fredag
fredag - uke I

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Lovsyng Herren, for evig er hans miskunn mot oss.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
15. januar 2021, fredag
fredag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Salme 51
Herre, miskunn deg over meg
La Ånden forvandle deres sinn og iføre dere et nytt menneske (Ef 4,23.24).


Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn, *
utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Tvett meg for all min ondskap *
og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd, *
den står alltid for meg.

Mot deg alene har jeg syndet, *
gjort det som er ondt i dine øyne.

Derfor er du rettferdig når du taler, *
ulastelig når du dømmer.

Se, i synd er jeg født, *
helt fra mors hv en synder.

Men du elsker sannhet i hjertets grunn, *
lær meg din visdoms dybder.

Rens meg med isop så jeg blir ren, *
tvett meg, og jeg blir hvh som sne.

Fyll meg igjen med fryd og glede, *
la dem danse, de ben du knuste.

Vend ditt åsyn fra min skyld, *
og utslett all min ondskap.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, *
gi meg en ny og trofast ånd.

Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, *
ta ikke fra meg din hellige And.

La meg kjenne din frelses glede på ny, *
hold meg oppe ved din gavmilde Ånd.

Så vil jeg lære synderne dine veier, *
og de villfarne skal vende om til deg.

Fri meg fra blodskyld, du min frelses Gud, *
og min tunge skal synge din lov.

Herre, løs min tunge, *
så min munn kan forkynne din pris.

I slaktoffer finner du ingen glede, *
brennoffer bryr du deg ikke om.

En sønderbrutt ånd er mitt offer, *
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

I din nåde gjør vel mot Sion, *
gjenreis Jerusalems murer.

Da skal du finne behag i rettferdighets offer, *
i brennoffer, slaktoffer og unge okser på ditt alter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Ant. 2 Hele Israels folk lovsynger deg, Herre.

Jesaja (45,15-26)
Alle folkeslag skal vende om til Herren
I Jesu navn skal hvert et kne høye seg (Fil 2,10).


Du er i sannhet den skjulte Gud, *
Israels Gud og frelser.

De som lager seg avgudsbilder, blir til spott og spe, *
de skal alle gå bort med skam.

Men Israel skal finne frelse hos Herren, en evig frelse skal det være, *
dere skal aldri i evighet stå til skamme.

For så sier Herren, himlenes skaper, han som er Gud, *
han som skapte jorden, formet og grunnfestet den,

han som ikke skapte den øde og tom, *
men skikket til menneskebolig:

Jeg er Herren, *
det finnes ingen annen.

Jeg har ikke talt i lønndom, *
i mørke, på et bortgjemt sted.

Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: *
„I kaos skal du søke meg.“

Jeg, Herren, taler sannhet, *
forkynner det som er rett.

Tre frem i samlet flokk, *
dere som unnslapp hedningefolkene.

De fatter intet, de som bærer med seg sine guder av tre, *
de ber til en gud som ikke kan frelse.

Ta til orde, legg saken frem, *
hold råd om dere vil!

Hvem har kunngjort dette fra arilds tid, *
forkynt det for lenge siden?

Var det ikke jeg, Herren? *
Det finnes ingen annen gud foruten meg.

Jeg alene er den Gud som er rettferdig, *
og som frelser.

Vend om til meg og bli frelst, hele du vide jord! *
For jeg er Gud, og ingen annen.

Ved meg selv har jeg svoret, *
et sannhetsord er gått ut av min munn, det kan ikke kalles tilbake:

„Hvert kne skal bøye seg for meg, *
hver tunge skal sverge meg troskap.

Om meg skal den si: *
Hos Herren alene er rettferd og kraft."

Til ham skal de komme, *
alle som satte seg opp mot ham, skal stå_til skamme.

Ved Herren skal de oppnå rettferd og juble av glede, *
hele Israels folk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Hele Israels folk lovsynger deg, Herre.

Ant. 3 Juble for Herren, all jorden.

Salme 100
Lovsang ved inngang i templet
Herren befaler alle han har frelst å synge seierssanger (Athanasius).


Juble for Herren, all jorden, *
tjen Herren med glede.

Tre frem for hans åsyn *
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud. *
Han har skapt oss, og vi er hans.

Vi er hans folk, *
den hjord han vokter.

Gå inn gjennom hans porter med takk, *
inn i hans forgård med lovsang.

La oss prise Herren *
og love hans navn.

Ja, Herren er god, *
hans kjærlighet varer evig,

hans trofasthet varer *
fra slekt til slekt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Juble for Herren, all jorden.

Lesning
Ef 4,29-32


Slett snakk må aldri høres fra dere, men gjerne slik tale som tjener til å bygge der det trengs, og er til hjelp for dem som hører på. Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han hvis segl dere er merket med i påvente av befrielsens dag. Bitterhet, hissighet, sinne, skrål og spott - alt slikt er ting som må ligge dere fjernt, som all annen ondskap forøvrig. Vis dere i stedet gode og varmhjertede mot hverandre, og tilgi hverandre slik som Gud i Kristus har tilgitt dere.

Responsorium

Vis meg hver morgen + din kjærlighet.
Vis meg hver morgen + din kjærlighet.
Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå.
+ Vis meg din kjærlighet.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Vis meg hver morgen + din kjærlighet.

Ant. Herren har sett til sitt folk og løst det ut.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herren har sett til sitt folk og løst det ut.

Forbønner

La oss tilbe Kristus, han som ved sitt kors frelste menneskeheten. La oss be til ham og si:
R. GI OSS DIN MISKUNNS GAVE, HERRE.

- Kristus, du som er vår sol og vårt dagslys, opplys oss med den lysglans som stråler ut fra deg, bevar oss fra å gjøre det som er ondt.
- Styr alle våre tanker, ord og gjerninger i dag, slik at vi kan finne nåde for ditt åsyn.
- Se ikke på våre synder, Herre, og utslett all vår misgjerning.
- Ved ditt kors og din oppstandelse, fyll oss med trøst fra den Hellige Ånd.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du som jaget uvitenhetens mørke på flukt ved lyset fra ditt Ord, styrk i våre hjerter den troens kraft som du har gitt oss, slik at den ild som din nåde har tent, ikke må slukkes ut av syndens fristelser. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 15 januar 2021, fredagGud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.

Salme 119 (25-32 IV Daleth)

Herre, jeg ligger i støvet, *
hold meg i live etter ditt ord.

Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg, *
lær meg dine bud.

Vis meg dine bud og veier. *
Jeg vil grunne på dine underverk.

Min sjel er nedtrykt av sorg, *
reis meg opp etter ditt ord.

Før meg bort fra løgnens veier, *
unn meg i nåde din lov.

Sannhetens vei har jeg valgt. *
Dine dommer har jeg for øye.

Jeg holder fast ved dine bud, *
Herre, la meg ikke bh til skamme.

Jeg vil løpe dine budords vei, *
for du har lettet mitt hjerte for angst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.


Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.

Salme 26
En skyldfri manns tillitsfulle bønn
Gud har utvalgt oss i Kristus til å vare hellige og plettfrie (Ef 1,4).


Herre, hjelp meg, gi meg min rett, *
for jeg er uskyldig i all min ferd.

Jeg stoler på Herren *
og vakler ikke.

Ransak meg, Herre, og gransk meg nøye, *
prøv mine nyrer og mitt hjerte med ild.

Din trofasthet har jeg for øye, *
jeg vandrer i din sannhet.

Jeg slår meg ikke ned hos svikeren, *
til hykleren vil jeg ikke gå inn.

Jeg hater de ondes råd, *
blant gudløse vil jeg ikke sette meg ned.

I uskyld vasker jeg mine hender, *
og går omkring ditt alter, Herre.

Med sang vil jeg takke deg, *
jeg forkynner dine underverk.

Herre, jeg elsker ditt hus, *
og stedet der din herlighet bor.

La meg ikke dø som synderen, *
ikke miste livet sammen med drapsmenn.

De har hendene fulle av skamløs gjerning, *
bærer bestikkelser i sin høyre hånd.

Men jeg vandrer i min uskyld, *
frels meg, Herre, ha miskunn med meg.

Min fot står alt på den jevne vei, *
jeg priser deg, Herre, i høytidsskaren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Salme 28 (1-3.6-9)
Påkallelse og takksigelse
Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg (Joh 11,41).


Herre, jeg roper til deg, *
vær ikke døv, min klippe;

så jeg ikke, når du tier, *
skal bli lik dem som synker i grav.

Hør min bønn når jeg roper til deg, *
når jeg løfter mine hender mot din helligdom.

Riv meg ikke bort med gudløs og udådsmann, *
som taler fred med sin neste og tenker ondt i sitt hjerte.

Velsignet være Herren som hører min bønn. *
Herren er mitt vern og mitt skjold, jeg stoler på ham.

Jeg fikk hjelp, mitt liv fikk nye krefter. *
Jeg takker av hele mitt hjerte.

Herren er frelse for sitt folk, *
sin Salvedes tilflukt og styrke.

Frels ditt folk og velsign din arvelodd, *
led dem og vokt dem til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Kort lesning
Fil 2,2b-4


Vær ett i den samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn! Gjør ingenting av tom forfengelighet eller personlig ærgjerrighet; tvert imot bør hver enkelt i ydmykhet sette de andre høyere enn seg selv; heller ikke må noen sette sin egen velferd først, men tvert imot ha øye for de andre.

Alle Herrens veier er miskunn og sannhet.
For dem som holder hans pakt og hans bud.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som ble ført til korsets pine i den tredje time for å frelse verden, vi ber deg: Tilgi de synder vi har begått og gi oss å holde blikket festet på den lønn du har lovet. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 15 januar 2021, fredagGud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.

Salme 119 (25-32 IV Daleth)

Herre, jeg ligger i støvet, *
hold meg i live etter ditt ord.

Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg, *
lær meg dine bud.

Vis meg dine bud og veier. *
Jeg vil grunne på dine underverk.

Min sjel er nedtrykt av sorg, *
reis meg opp etter ditt ord.

Før meg bort fra løgnens veier, *
unn meg i nåde din lov.

Sannhetens vei har jeg valgt. *
Dine dommer har jeg for øye.

Jeg holder fast ved dine bud, *
Herre, la meg ikke bh til skamme.

Jeg vil løpe dine budords vei, *
for du har lettet mitt hjerte for angst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.


Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.

Salme 26
En skyldfri manns tillitsfulle bønn
Gud har utvalgt oss i Kristus til å vare hellige og plettfrie (Ef 1,4).


Herre, hjelp meg, gi meg min rett, *
for jeg er uskyldig i all min ferd.

Jeg stoler på Herren *
og vakler ikke.

Ransak meg, Herre, og gransk meg nøye, *
prøv mine nyrer og mitt hjerte med ild.

Din trofasthet har jeg for øye, *
jeg vandrer i din sannhet.

Jeg slår meg ikke ned hos svikeren, *
til hykleren vil jeg ikke gå inn.

Jeg hater de ondes råd, *
blant gudløse vil jeg ikke sette meg ned.

I uskyld vasker jeg mine hender, *
og går omkring ditt alter, Herre.

Med sang vil jeg takke deg, *
jeg forkynner dine underverk.

Herre, jeg elsker ditt hus, *
og stedet der din herlighet bor.

La meg ikke dø som synderen, *
ikke miste livet sammen med drapsmenn.

De har hendene fulle av skamløs gjerning, *
bærer bestikkelser i sin høyre hånd.

Men jeg vandrer i min uskyld, *
frels meg, Herre, ha miskunn med meg.

Min fot står alt på den jevne vei, *
jeg priser deg, Herre, i høytidsskaren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Salme 28 (1-3.6-9)
Påkallelse og takksigelse
Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg (Joh 11,41).


Herre, jeg roper til deg, *
vær ikke døv, min klippe;

så jeg ikke, når du tier, *
skal bli lik dem som synker i grav.

Hør min bønn når jeg roper til deg, *
når jeg løfter mine hender mot din helligdom.

Riv meg ikke bort med gudløs og udådsmann, *
som taler fred med sin neste og tenker ondt i sitt hjerte.

Velsignet være Herren som hører min bønn. *
Herren er mitt vern og mitt skjold, jeg stoler på ham.

Jeg fikk hjelp, mitt liv fikk nye krefter. *
Jeg takker av hele mitt hjerte.

Herren er frelse for sitt folk, *
sin Salvedes tilflukt og styrke.

Frels ditt folk og velsign din arvelodd, *
led dem og vokt dem til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Kort lesning
2 Kor 13,4


Om Kristus ble korsfestet i vanmakt, så lever han nå i Guds kraft. Og slik er det også med oss; vel deler vi hans vanmakt, men så skal dere også få merke at vi deler hans liv, ved Guds kraft!

Herre, jeg ligger i støvet.
Hold meg i live etter ditt ord.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som i den sjette time menløs steg opp på korsets tre mens all verden ble lagt i mørke, unn oss alltid det lys som lar oss tre inn i det evige liv. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 15 januar 2021, fredagGud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.

Salme 119 (25-32 IV Daleth)

Herre, jeg ligger i støvet, *
hold meg i live etter ditt ord.

Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg, *
lær meg dine bud.

Vis meg dine bud og veier. *
Jeg vil grunne på dine underverk.

Min sjel er nedtrykt av sorg, *
reis meg opp etter ditt ord.

Før meg bort fra løgnens veier, *
unn meg i nåde din lov.

Sannhetens vei har jeg valgt. *
Dine dommer har jeg for øye.

Jeg holder fast ved dine bud, *
Herre, la meg ikke bh til skamme.

Jeg vil løpe dine budords vei, *
for du har lettet mitt hjerte for angst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Jeg vil løpe dine budords vei, for du har lettet mitt hjerte for angst.


Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.

Salme 26
En skyldfri manns tillitsfulle bønn
Gud har utvalgt oss i Kristus til å vare hellige og plettfrie (Ef 1,4).


Herre, hjelp meg, gi meg min rett, *
for jeg er uskyldig i all min ferd.

Jeg stoler på Herren *
og vakler ikke.

Ransak meg, Herre, og gransk meg nøye, *
prøv mine nyrer og mitt hjerte med ild.

Din trofasthet har jeg for øye, *
jeg vandrer i din sannhet.

Jeg slår meg ikke ned hos svikeren, *
til hykleren vil jeg ikke gå inn.

Jeg hater de ondes råd, *
blant gudløse vil jeg ikke sette meg ned.

I uskyld vasker jeg mine hender, *
og går omkring ditt alter, Herre.

Med sang vil jeg takke deg, *
jeg forkynner dine underverk.

Herre, jeg elsker ditt hus, *
og stedet der din herlighet bor.

La meg ikke dø som synderen, *
ikke miste livet sammen med drapsmenn.

De har hendene fulle av skamløs gjerning, *
bærer bestikkelser i sin høyre hånd.

Men jeg vandrer i min uskyld, *
frels meg, Herre, ha miskunn med meg.

Min fot står alt på den jevne vei, *
jeg priser deg, Herre, i høytidsskaren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Jeg stoler på Herren og vakler ikke.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Salme 28 (1-3.6-9)
Påkallelse og takksigelse
Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg (Joh 11,41).


Herre, jeg roper til deg, *
vær ikke døv, min klippe;

så jeg ikke, når du tier, *
skal bli lik dem som synker i grav.

Hør min bønn når jeg roper til deg, *
når jeg løfter mine hender mot din helligdom.

Riv meg ikke bort med gudløs og udådsmann, *
som taler fred med sin neste og tenker ondt i sitt hjerte.

Velsignet være Herren som hører min bønn. *
Herren er mitt vern og mitt skjold, jeg stoler på ham.

Jeg fikk hjelp, mitt liv fikk nye krefter. *
Jeg takker av hele mitt hjerte.

Herren er frelse for sitt folk, *
sin Salvedes tilflukt og styrke.

Frels ditt folk og velsign din arvelodd, *
led dem og vokt dem til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jeg stolte på Herren og fikk hjelp.

Kort lesning
Kol 3,12-13


Som Guds utvalgte, som hans elskede og hellige, skal dere ikle dere et varmt hjertelag, godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, om noen skulle ha en klage på en annen; ja, tilgi, som Herren har tilgitt dere!

Barmhjertig og nådig er Herren.
Langmodig og rik på miskunn.

Bønn

Herre Jesus Kristus, du som førte den angrende røver med deg fra korsets lidelse til ditt rike, vi bekjenner våre synder og ber deg tillitsfullt om at du etter døden må lede oss jublende inn gjennom paradisets porter. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 15 januar 2021, fredag
fredag - uke I

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

Salme 41
Den sykes bønn
En av dere skal forråde meg, en som spiser sammen med meg (Mark 14,18).


Salig den som tenker på den fattige og svake. *
Herren skal fri ham på ulykkens dag.

Herren verner ham og skjenker ham liv og lykke
på jorden. *
Han overgir ham ikke til fiendens grådighet.

På smertens leie står Herren ham bi. *
Du forvandler hans leie når han er syk.

Jeg sier: „Herre, vær meg nådig, *
helbred meg, for jeg har syndet mot deg.“

Mine fiender taler ondt om meg: *
„Når skal han dø og hans navn gå til grunne?"

Kommer noen og ser til meg, *
taler han tomme ord.

Hans hjerte er fullt av ondskap, *
straks han er ute, lar han tungen løpe.

Alle som hater meg, hvisker sammen mot meg. *
De vurderer det onde som har rammet meg:

„Han har fått sitt ulivssår. *
Der ligger han, han reiser seg ikke mer."

Selv min venn som jeg stolte på, *
han som delte mitt brød, løfter hælen mot meg.

Men du, Herre, vær meg nådig, *
hjelp meg opp, og jeg skal øve gjengjeld.

Da kan jeg vite at du er min venn, *
når fienden ikke lenger triumferer over meg.

Og jeg skal stå skadesløs, for du holder meg oppe. *
Du har stillet meg for ditt åsyn for alltid.

Velsignet være Herren, Israels Gud, *
fra evighet til evighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

Ant. 2 Herren, hærskarenes Gud, er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.

Salme 46
Gud er vår tilflukt og vår styrke
Hans navn skal vxre Emmanuel, det betyr: Gud med oss (Matt 1,23).


Gud er oss et mektig vern, *
en hjelper som alltid er rede.

Derfor frykter vi ikke om jorden ryster, *
om fjellene bever i havets dyp,

om bølgene bruser og fråder av skum, *
om fjellene skjelver i opprørt hav.

Herren, hærskarenes Gud, er med oss, *
Jakobs Gud er vår faste borg.

En elv med sine grener fryder Herrens stad, *
helliger den Høyestes bolig.

Gud er i dens midte, den kan ikke rokkes. *
Herren kommer den til hjelp ved morgengry.

Folkeslag kommer i kok, riker vakler. *
Han hever sin røst og jorden revner.

Herren, hærskarenes Gud, er med oss. *
Jakobs Gud er vår faste borg.

Kom og se hva Herren har gjort, *
han som fyller jorden med age.

Han gjør slutt på krig over hele jorden. *
Buer har han brutt, spyd har han knekket
og kastet skjold på ilden.

„Hold opp! Dere må innse at jeg er Gud, *
opphøyet over folkene, høyt over hele jorden."

Herren, hærskarenes Gud, er med oss, *
Jakobs Gud er vår faste borg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herren, hærskarenes Gud, er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.

Ant. 3 Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre.

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (15,3-4)

Tilbedelseshymne


Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, Allhersker. *
Rettferdige og sanne er dine veier,
du folkenes konge.

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? *
For du alene er hellig.

Alle folkeslag skal komme og kaste seg ned for deg, *
for dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre.

Lesning
Rom 15,1-3


Det er vår plikt, vi som er sterke, å bære svakhetene til dem som ikke har den styrken, og ikke leve bare som det passer oss selv. Hver enkelt av oss må søke det som er til gagn og glede for vår neste, det som kan bidra til å bygge opp. Kristus gjorde jo heller ikke det som behaget ham selv, nei, ham gjelder det som Skriften sier: ,Hånsordene fra dine spottere regnet ned over meg‘.

Responsorium

Kristus har elsket oss + og renset oss i sitt blod.
Kristus har elsket oss + og renset oss i sitt blod.
Han gjorde oss til konger og prester for vår Gud.
+ Og renset oss i sitt blod.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Kristus har elsket oss + og renset oss i sitt blod.

Ant. Herren tok seg av oss som sine barn, for han kom ihu sin miskunn.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herren tok seg av oss som sine barn, for han kom ihu sin miskunn.

Forbønner

Lovet være Gud, han som hører de fattiges bønn og metter de sultne med gode gaver. La oss tillitsfullt be til ham og si:
R. Vis oss din miskunn, Herre.

- Herre, mildeste Far, vi ber deg for Kirkens lidende lemmer. Han som er deres hode, fullbrakte aftenofferet da han hang på korset.
- Løs de fangnes lenker, la blinde få synet tilbake, ta deg av enker og faderløses barn.
- Ifør alle troende din rustning slik at de kan motstå djevelens anslag.
- Herre, vær oss nådig nær i vår siste stund, slik at vi kan finnes trofaste og forlate denne verden i din fred.
- Før de avdøde inn i det lys hvor du selv bor, slik at de kan skue deg alltid.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, gi at vi, dine tjenere, alltid må være i stand til å ta på oss din Sønns lette åk, vi som har tatt lærdom av hans lidelse. Han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 15 januar 2021
Fredag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Jeg roper til deg dag og natt, Herre, min Gud, min frelse.

Salme 88
En alvorlig syk manns bønn
Dette er deres time, nå er det mørket som rår (Luk 22,53).


Herre, min Gud, min frelse, *
dag og natt roper jeg til deg.

La min bønn nå opp til deg, *
lytt til min klage.

For min sjel er mett av ulykker, *
og jeg står ved dødsrikets grense.

Jeg telles alt blant dem som farer ned i dypet. *
Jeg er en ferdig mann,

forkastet lik en av de døde som alt er i graven, *
en du ikke lenger husker, skilt fra din hånd.

Du har lagt meg i den dypeste grav, *
i avgrunnens mørke.

Din vrede tynger meg, *
dine bølger overskyller meg.

Du har gjort meg til en skrekk for mine venner
og drevet dem bort. *
Jeg er blitt lukket inne, kan ikke komme ut.

Øyet er trett av å gråte, jeg rekker hendene
opp mot deg, *
Herre, jeg kaller på deg hele dagen.

Tales det om din kjærlighet i graven? *
Skyggene, priser de deg?

Er dine undergjerninger kjent blant de døde, *
din rettferdighet i glemselens land?

Men jeg roper til deg, Herre, *
om morgenen hører du min bønn.

Herre, hvorfor støter du meg bort? *
Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg?

Ulykkelig er jeg og døden nær,* dine redsler har omgitt meg fra min barndom.

Din vrede har rast over meg, *
og dine redsler tilintetgjort meg.

De omgir meg som vann hele dagen *
og omringer meg alle sammen.

Du fjerner mine slektninger og venner, *
mørket er mitt eneste følge.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Jeg roper til deg dag og natt, Herre, min Gud, min frelse.

Lesning
Jer 14,9

Hvorfor er du som en rådvill mann, lik en kriger som ikke kan hjelpe? Du er jo midt iblant oss, Herre, ditt navn er nevnt over oss. Så gå da ikke fra oss!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Allmektige Gud, unn oss i din nåde å forene oss i tro med din enbårne Sønn som led døden og ble gravlagt for at vi skulle oppstå med ham til nytt liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

eller: (översättning)

Frälsarens moder, du ljuva, som är och städse förbliver,
himmelens härliga port och havets strålande stjärna,
uppres de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger!
Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave.
Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare. Amen.