Breviar - Tidebønnene

Vesper
Den 12 augusti 2020, onsdag
onsdag - uke III
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Salme 126
Glede og håp i Gud
Som dere deler våre prøvelser, skal dere også dele vår trøst (2 Kor 1,7).


Da Herren førte Sions fanger hjem, *
var vi som drømmende.

Vår munn var full av latter, *
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: *
„Store ting har Herren gjort for dem.“

Ja, Herren har gjort store ting mot oss, *
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake *
som bekkene i Negev.

De som sår med tårer, *
skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted *
for å så sin sæd.

Jublende vender de hjem *
og bærer fulle nek.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Ant. 2 Vil Herren ikke bygge huset, arbeider bygningsmannen forgjeves.

Salme 127
Det er forgjeves å arbeide uten Herren
Dere er Guds byggverk (1Kor 3,9).


Hvis Herren ikke bygger huset, *
arbeider bygningsmannen forgjeves.

Hvis Herren ikke vokter byen, *
våker vekteren til ingen nytte.

Det er fåfengt å stå opp før daggry, *
arbeide til langt på natt og ete slitets brød.

Herren gir i overflod *
til sine venner mens de sover.

Sønner er Herrens gaver, *
livsens frukt en lønn.

De sønner du får i din ungdom, *
er som piler i heltens hånd.

Salig den mann som har fylt sitt kogger. *
Han blir ikke til skamme
når han taler med fienden ved porten.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vil Herren ikke bygge huset, arbeider bygningsmannen forgjeves.

Ant. 3 Han er all skapningens førstefødte, så han i ett og alt skulle være den fremste.

Canticum
Kolosserbrevet (1,12-20)

Kristus er den førstefødte av de levende
og den første som oppstod fra de døde


Takk Faderen med glede, *
han som gjorde oss skikket til de helliges arv i lyset.

Han har revet oss ut av mørkets makt *
og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham er vi frikjøpt *
og har fått tilgivelse for våre synder.

Han er den usynlige Guds bilde, *
all skapningens førstefødte.

For i ham ble alt skapt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige.

Det være seg troner eller herredømmer,
makter eller myndigheter, *
alt ble skapt ved ham og for ham.

Han er før alt, *
og alt består i ham.

Han er hode for legemet, for Kirken. *
Han er opphavet, den førstefødte av de døde,

så at han i ett og alt *
skulle være den fremste.

For i ham har Gud villet la hele fylden bo *
og ved ham forsone alt med seg,

ja, alt på jorden og i himlene, *
da han stiftet fred ved blodet fra hans kors.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Han er all skapningens førstefødte, så han i ett og alt skulle være den fremste.

Lesning
Ef 3,20-21


Gud som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i Kirken og i Kristus Jesus, ned gjennom alle slekter, i all evighet. Amen.

Responsorium

Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.
Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.
La ikke min sjel gå til grunne med syndere.
+ Vis meg din miskunn.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Forløs meg, Herre, + vis meg din miskunn.

Ant. Store ting har Herren gjort mot meg, hellig er hans navn.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Store ting har Herren gjort mot meg, hellig er hans navn.

Forbønner

La oss ydmykt vende oss i bønn til Gud, han som sendte sin Sønn som sitt folks frelser og forbilde, og si:
R. Ditt folk lovsynger deg, Herre.

- Vi takker deg fordi du utvalgte oss til å være frelsens førstegrøde og kalte oss til å få eie vår Herres Jesu Kristi herlighet.
- Gi at alle som bekjenner ditt hellige navn, må holde fast ved ditt ords sannhet og være brennende i kjærligheten til deg.
- Du som har skapt alt, din Sønn ville arbeide med sine hender blant oss mennesker og sammen med oss. Husk alle som må tjene til sitt brød i sitt ansikts sved.
- Kom ihu alle som er gått i tjeneste for sine brødre og søstre. La aldri nederlag og mangel på forståelse gjøre dem motløse.
- Vis miskunn mot våre avdøde brødre og søstre. Overgi dem ikke i onde krefters vold.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vi ber deg: Måtte Kirkens røst nå din miskunns ører når den roper til deg. Gi ditt folk syndenes forlatelse, gjør det trofast mot deg og trygt under ditt vern Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Fader, du lät den heliga Johanna som hustru, mor och sedan ordenssyster visa vad din nåd förmår att göra med en människa. Ge oss på hennes förbön trohet mot vår kallelse och nåden att leva som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.