Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 12 augusti 2020, onsdag
onsdag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Släckt är dagens ljusa flamma,
själen i sin stilla kammar
nu till bön bereder sig.

Fast vi bor i dödens dalar
lugnt och tillitsfullt den talar,
livets Härskare, med dig.

Mörkret vänder nu tillbaka.
Låt ditt fadersöga vaka,
att vår vila bliver god.

Tänk i nåd på dem som lider,
som med nöd och sjukdom strider:
giv på nytt dem tröst och mod.

Låt oss bära i vårt hjärta
lugn och tillit, trots all smärta,
till ditt underfulla råd.

Låt vårt sinnes oro svalkas,
att, när dagen åter nalkas,
helt det fylles av din nåd.

Gud Treenig vare ära.
Herre Jesus, kom oss nära,
du som slitit dödens band.

Bönens rökelse sig höjer,
djupt i stoftet vi oss böjer,
Fader, Son och helge And'. Amen.

Ant. 1 De som sår under tårar skall skörda med jubel.

Psalm 126
Det hopp som skänker glädje
Liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten (2 Kor 1:7)


När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:

vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken: *
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss, *
och därför var vi glada.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar *
skall skörda med jubel.

Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 De som sår under tårar skall skörda med jubel.

Ant. 2 Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad.

Psalm 127
Fåfäng strävan utan Herren
Ni är Guds byggnad (1 Kor 3:9)


Om inte Herren bygger huset, *
så arbetar de som bygger det förgäves.

Om inte Herren vaktar staden, *
så vakar väktaren förgäves.

Förgäves står ni tidigt upp och går sent till vila +
och äter vedermödans bröd *
– Herren skänker allt åt sina vänner medan de sover.

Barn är en Herrens gåva, *
livsfrukt en lön.

Som pilar i en hjältes hand
är söner som man får vid unga år. *
Salig den som har sitt koger fyllt av sådana!

Han kommer inte till korta *
när han i porten tvistar med sin motpart.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad.

Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Gud Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade Son.

Genom honom har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, +
både synligt och osynligt, *
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, +
han är till före allting, *
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Kort läsning
Ef 3:20-21


Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härlighe¬ten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Responsorium

Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Låt mig inte som syndarna förlora min själ.
+ Gud, var mig nådig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.

Ant.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Förbön

Gud har sänt sin Son som Frälsare och förebild för sitt folk. Vi ber i djupaste ödmjukhet:
R. Ditt folk skall prisa dig, o Herre.

Vi tackar dig för att du har utsett oss
- att vinna vår Herres Jesu Kristi härlighet.
Församla dem som åkallar ditt namn
- så att de förenas till ett i sanningen och kärleken.
Du universums skapare, vars Son ville arbeta med sina händer och dela människans villkor
- sörj i din försyn för dem som måste arbeta i sitt anletes svett.
Kom också ihåg dem som vigt sina liv åt sina bröder
- och låt dem inte nedslås av motgång eller oförståelse.
Visa din barmhärtighet mot dem som gått före oss in i evigheten
- och låt inte ovännen få dem i sitt våld.

Fader vår...

Slutbön
Må kyrkans innerliga bön nå fram till dig, barmhärtige Gud, så att vi renas från vår synd och utan hinder tjänar dig, vår styrka och vårt säkra fäste. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Fader, du lät den heliga Johanna som hustru, mor och sedan ordenssyster visa vad din nåd förmår att göra med en människa. Ge oss på hennes förbön trohet mot vår kallelse och nåden att leva som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg