Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Träd in i hjärtats rum, o Gud,
du ljus som aldrig slocknar ut,
när solen döljes för vår blick
var nära oss, Barmhärtige.

Du steg till Jungfruns sköte ned,
du himlavalvets Härskare,
så lys nu med din klarhets sken
oss vandrare på farlig led.

Driv dödens mörka skuggor bort,
0 Stjärna, som oss Solen gav,
låt icke ondskans andemakt
med lögn förvilla dagens barn.

Låt hjärtat vila tryggt i Gud,
när kroppen sänks i sömnen tungt,
låt viljan alltid vara snar
att lyda Herrens goda lag.

Må du förbli vår förebild
och forma tanke, ord och liv,
att med din hjälp vår levnads lopp
1 allt behagar väl din Son.

Du nådens moder, Herrens brud,
var du vår hjälp i dödens stund,
besjung med oss, o Jungfru ren,
vår Fader, Sonen, Tröstaren. Amen.

eller:

Du är havets stjärna,
o Guds milda moder,
alltid rena Jungfru,
himlens port, Maria.

All den skam som Eva
samlat över släktet
blev till frid förvandlad
genom ängelns "Ave".

Lossa skuldens bojor,
skänk de blinda ljuset,
driv allt ont på flykten,
bed om goda gåvor.

Träd nu upp som moder.
Han hör dina böner,
han som ville gästa
i ditt rena sköte.

Jungfru, underbara,
mild som ingen annan,
lär oss du att leva
från all synd förlösta.

För oss fram till livet,
visa väg till riket,
låt oss där tillsammans
glada skåda Jesus.

Låt oss lova Fadern,
dyrka ende Sonen,
prisa helga Anden,
ära Gud Treenig. Amen.

eller:

Ave, maris Stella,
Dei Mäter alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud "Ave"
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
surnat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

Översättning: se föregående hymn.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,

Ty de gudlösa spänner bågen, +
de har lagt sin pil på strängen, *
för att i mörkret skjuta på de trogna.

När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"

Herren är i sitt heliga tempel, *
Herrens tron är i himlen.

Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.

Herren prövar den rättfärdige *
men hatar den gudlöse och den som älskar våld.

Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.

Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
de trogna skall skåda hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
och talar sanning av hjärtat, *
den som inte bär förtal på sin tunga,

den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,

den som föraktar den förkastlige *
men ärar dem som fruktar Herren,

den som aldrig bryter sin ed *
utan håller vad han lovat sin nästa,

den som inte driver ocker med sina pengar *
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.

Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd,
har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han har gett oss, *
den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Kort läsning
Gal 4:4-5


När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.

Responsorium

Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.
+ Herren är med dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

Ant. Salig är du, Maria, du som trodde, ty get som Herren har låtit säga dig skall gå i ippfyllelse.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Salig är du, Maria, du som trodde, ty get som Herren har låtit säga dig skall gå i ippfyllelse.

Förbön

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Gud, som ensam gör under, du har upptagit Maria med kropp och själ till Kristi härlighet
- låt oss inse människans höga kallelse.
Du som gav oss en moder i Maria, ge på hennes förbön hälsan åt de sjuka, trösten åt de bedrövade, förlåtelsen åt syndarna
- och åt alla människor din frälsning och frid.
Du som gjorde Maria full av nåd
- ge åt oss alla din nåd i rikaste mått.
Må din kyrka bli ett hjärta och en själ
- och de kristna hålla ut i bönen tillsammans med Maria, Jesu moder.
Du som krönte Maria till himlens drottning
- låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

eller:

Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:
R. Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

Du gjorde Maria till barmhärtighetens moder
- låt dem som svävar i fara känna hennes moderliga omsorg.
Du gjorde Maria till mor i Jesu och Josefs hus
- låt på hennes förbön alla mödrar främja kärleken och helgelsen i våra familjer.
Du stärkte Maria där hon stod under Kristi kors och fyllde henne med glädje vid hans uppståndelse
- ge tröst och hopp åt dem som lider och förtvivlar.
Du gjorde Maria lyhörd för ditt ord och till din trogna tjänarinna
- gör oss på hennes förbön till Kristi lärjungar och vänner.
Du krönte Maria till himlens drottning
- låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon.

Fader vår...

Slutbön
Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg