25 söndagen 'under året'
2020-09-20

Första läsningen
Jes 55:6-9
(Sök Herren medan han låter sig finnas)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Må den gudlöse överge sin väg,
den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud,
som alltid vill förlåta.
Mina planer är inte era planer
och era vägar inte mina vägar,
säger Herren.
Liksom himlen är högt över jorden,
så är mina vägar högt över era vägar,
mina planer högt över era planer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (691)
Ps 145:2-3, 8-9, 17-18

R.
Herren är nära alla dem som ropar till honom.

Jag vill dagligen lóva dig *
och prisa ditt namn alltid och i évighet.
Stor och högtlovad är Hérren, *
outrannsaklig är hans stórhet. R.

Nådig och barmhärtig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot álla *
och förbarmar sig över alla sina vérk. R.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och helig i alla sina vérk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

Andra läsningen
Fil l:20c-24, 27a
(För mig är livet Kristus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Jag väntar och hoppas att jag alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Apg 16:14b

Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Matt 20:1-16
(Arbetarna i vingården)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Matteus apostel och evangeliet
2020-09-21

Första läsningen
Ef 4:1–7, 11–13
(Han gjorde några till apostlar, andra till förkunnare)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja


O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.
Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Evangelium
Matt 9:9–13
(Matteus steg upp och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden såg Jesus en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 25 veckan 'under året'
2020-09-22

Första läsningen
Ords 21:1–6, 10–13
(Några ordspråk)


Läsning ur Ordspråksboken.
Kungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar:
han leder dem varthelst han vill.
Var man tycker sin väg vara den rätta,
men Herren är den som prövar hjärtan.
Att öva rättfärdighet och rätt,
det är mer värt för Herren än offer.
Stolta ögon och högmodigt hjärta
— de ogudaktigas lykta är dem till synd.
Den strävsammes omtanke leder endast till vinning,
men all girighet endast till förlust.
De skatter som förvärvas genom falsk tunga,
de är en försvinnande dunst och hastar till döden.
Den ogudaktiges själ har lust till det onda,
hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.
Straffar man smädaren, så blir den okunnige vis,
och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.
Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus,
han störtar de ogudaktiga i olycka.
Den som tillsluter sitt öra för den armes rop,
han skall själv ropa utan att få svar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:1, 27, 30, 34–35, 44 (R. 35a)

R.
Led mig på dina befallningars stig.

Saliga de vilkas väg är ostrafflig,
de som vandrar efter Herrens lag. R.

Lär mig att förstå dina stadgars väg,
så vill jag begrunda dina under. R.

Jag har utvalt sanningens väg,
jag har bejakat dina lagar. R.

Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta. R.

Led mig på dina befallningars stig,
ty till den har jag behag. R.

Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet. R.

Halleluja
Luk 11:28b

Saliga de som hör Guds ord
och tar vara på det, säger Herren.

Evangelium
Luk 8:19–21
(Min mor och mina bröder är alla som handlar efter Guds ord)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom Jesu mor och hans bröder för att prata med Jesus men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: »Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.« Men han svarade: »Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Pio av Pietrelcina präst
Pio av Pietrelcina präst
2020-09-23

Första läsningen
Ords 30:5–9
(Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom
men låt mig få det bröd mig tillkommer)


Läsning ur Ordspråksboken.
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.
Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte, intill min död: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig, så att jag frågade: »Vem är Herren?« Eller om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 (R. 105a)

R.
Ditt ord är mina fötters lykta.

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning. R.

Din lag är mig bättre
än tusentals stycken guld och silver. R.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen. R.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,
ty jag vill hålla ditt ord. R.

Dina befallningar ger mig förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar. R.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse,
men din lag har jag kär. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon
2020-09-24

Första läsningen
Pred 1:2–11
(Inget nytt sker under solen)


Läsning ur Predikarens bok.
Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet! Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar. Och solen går upp, och solen går ned, och har sedan åter brått att komma till den ort där hon går upp. Vinden far mot söder och vänder sig så mot norr. Den vänder sig och vänder sig, allt under det att den far fram, och så börjar den åter sitt kretslopp. Alla floder rinner ut i havet, och ändå blir havet aldrig fullt. Där floderna förut har runnit, dit rinner de ständigt tillbaka. Allt arbetar utan rast, ingen kan utsäga det. Ögat mättas inte av att se, och örat blir inte fullt av att höra. Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända: inget nytt sker under solen. Inträffar något om vilket man ville säga: »Se, detta är nytt«, så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som var före oss. Man kommer inte ihåg dem som levde före oss. Och dem som skall komma efter oss skall man inte heller komma ihåg bland dem som lever ännu senare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:3–6, 12–14, 17 (R. 1)

R.
Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Du sköljer dem bort,
de är som en sömn.
Om morgonen liknar de gräset som frodas:
det blomstrar upp och frodas om morgonen,
men om aftonen torkar det bort och förvissnar. R.

Lär oss betänka hur få våra dagar är,
så att vi får hjärtats vishet.
Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet.
Ge framgång åt våra händers verk. R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 9:7–9
(Vem är han som jag hör allt detta om?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra berättas om allt som Jesus gjorde, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda, några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sade: »Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?« Och han försökte få träffa honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 25 veckan 'under året'
2020-09-25

Första läsningen
Pred 3:1–11
(Varje företag under himmelen har sin stund)


Läsning ur Predikarens bok.
Allting har sin tid,
och varje företag under himmelen har sin stund.
Födas har sin tid, och dö har sin tid.
Plantera har sin tid,
och rycka upp det planterade har sin tid.
Dräpa har sin tid, och läka har sin tid.
Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid.
Gråta har sin tid, och le har sin tid.
Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.
Kasta undan stenar har sin tid,
och samla ihop stenar har sin tid.
Ta i famn har sin tid,
och avhålla sig från famntag har sin tid.
Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid.
Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.
Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid.
Tiga har sin tid, och tala har sin tid.
Älska har sin tid, och hata har sin tid.
Krig har sin tid, och fred har sin tid.
Vad förmån av sin möda har då den som arbetar? Jag såg vilket besvär Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de inte förmår att till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 144:1a, 2abc, 3–4 (R. 1a)

R.
Lovad vare Herren, min klippa.

Lovad vare Herren, min klippa,
Han är mitt värn och min borg,
min fästning och min räddare,
min sköld och min tillflykt. R.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne,
en människoson, att du tänker på honom?
Människan är lik en vindfläkt,
hennes dagar som en försvinnande skugga. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:18–22
(Du är Guds Messias.
Människosonen måste lida mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: »Vem säger folket att jag är?« De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Guds Messias.« Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer
2020-09-26

Första läsningen
Pred 11:9 – 12:8
(Tänk på din Skapare i din ungdomstid)


Läsning ur Predikarens bok.
Gläd dig, du yngling, i din ungdom, och låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid, ja, vandra de vägar ditt hjärta har lust till och så, som det behagar dina ögon. Men vet att Gud för allt detta skall dra dig till doms. Ja, låt grämelse vika ur ditt hjärta, och håll plåga borta från din kropp. Ty ungdom och blomstring är fåfänglighet.
Tänk på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna kommer och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner inte behag i dem«; ja, förrän solen blir förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen kommer igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darrar och de starka männen kröker sig; då malerskorna sitter sysslolösa, så få som de nu har blivit, och skåderskorna har det mörkt i sina fönster; då dörrarna åt gatan stängs till, medan ljudet från kvarnen försvagas; då man står upp, när fågeln börjar kvittra, och alla sångens tärnor sänker rösten; då man fruktar för var backe och förskräckelser bor på vägarna; då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft, nu då människan skall fara till sin eviga boning och gråtarna redan går och väntar på gatan; ja, förrän silversnöret rycks bort och den gyllene skålen slås sönder, och förrän ämbaret vid källan krossas och hjulet slås sönder och faller i brunnen och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.
Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Allt är fåfänglighet!
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:3–6, 12–14, 17 (R. 1)

R.
Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Du sköljer dem bort,
de är som en sömn.
Om morgonen liknar de gräset som frodas:
det blomstrar upp och frodas om morgonen,
men om aftonen torkar det bort och förvissnar. R.

Lär oss betänka hur få våra dagar är,
så att vi får hjärtats vishet.
Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet.
Ge framgång åt våra händers verk. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Luk 9:43b–45
(Människosonen skall överlämnas i människors händer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden då folket häpnade över allt som Jesus gjorde, sade Jesus till lärjungarna: »Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer.« Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

26 söndagen 'under året'
2020-09-27

Första läsningen
Hes 18:25-28
(Om den gudlöse börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: »Det Herren gör är inte rätt«, säger ni. Lyssna, israeliter! Är det jag som handlar orätt? Är det inte ni? Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö. För den orätt han gjort skall han dö. Och om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv. När han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva. Han skall inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-9

R.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet.

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Andra läsningen
Fil 2:1-11
(Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 21:28-32
(Liknelsen om de båda sönerna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------