26 söndagen 'under året'
2021-09-26

Första läsningen
4 Mos 11:25-29
(Om ändå hela Herrens folk vore profeter!)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Herren steg ner i molnet och talade till Mose. Han tog av anden som vilade över honom och gav åt de sjuttio äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk hänryckning, för första och enda gången. Två män — den ene hette Eldad, den andre Medad — hade stannat kvar i lägret. Anden kom också över dem, ty de hörde till de utvalda men hade inte gått ut till tältet, och nu greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En pojke sprang bort till Mose och talade om att Eldad och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sade: »Hejda dem, herre!« Men Mose svarade: »Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (619)
Ps 19:8,10,12-14

R.
Herrens befallningar är rätta
och ger glädje åt hjärtat.


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís.
Herrens fruktan är ren och består för évigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Av dem hämtar också din tjänare várning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
Vem märker själv hur ofta han félar? †
Förlåt mig mina hemliga bríster, *
och bevara din tjänare för högmod. R.

Om sådant inte får mákt över mig, †
då blir jag óstrafflig *
och fri från svåra synder. R.

Andra läsningen
Jak 5:1-6
(Er rikedom förmultnar)


Läsning ur Jakobs brev.
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning.

Evangelium
Mark 9:38-43, 45, 47-48
(Den som inte är mot oss, han är för oss)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.
Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Vincent de Paul präst
Vincent de Paul präst
2021-09-27

Första läsningen
Sak 8:1–8
(Jag skall frälsa mitt folk
ut ur både österland och västerland)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren: Jag vill vända åter till Sion och ta min boning i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas »den trogna staden«, och Herren Sebaots berg »det heliga berget«. Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall gamla män och gamla kvinnor vara att finna på gatorna i Jerusalem, var och en med sin stav i handen, för hög ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor, som leker där på gatorna.
Så säger Herren Sebaot: Om än sådant på den tiden kan komma att tyckas alltför underbart för kvarlevan av detta folk, inte måste det väl därför tyckas alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem. Och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 102:16–21, 29, 22–23 (R. jfr 17)

R.
Herren skall uppenbara sig i härlighet.

Hedningarna skall frukta Herrens namn
och alla jordens konungar din härlighet,
när en gång Herren har byggt upp Sion
och uppenbarat sig i sin härlighet,
när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras rop. R.

Må detta tecknas upp för kommande släkten,
så att det folk som skapas kan lova Herren:
Han har blickat ned från sin heliga höjd,
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,
för att höra den fångnes klagan
och befria dödens barn. R.

Dina tjänares barn skall få bo i landet,
och deras avkomma skall bestå inför dig,
för att man i Sion må förkunna Herrens namn
och sjunga hans lov i Jerusalem,
när alla folk församlas
och alla riken, för att tjäna Herren. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:46–50
(Den som är minst av er alla, han är stor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden började lärjungarna undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: »Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.«
Johannes sade: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi.« Men Jesus sade till Johannes: »Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 26 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
2021-09-28

Första läsningen
Sak 8:20–23
(Många folk skall komma
och söka Herren Sebaoth i Jerusalem)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skall komma hit och många städers invånare. Och invånarna i den ena staden skall gå till den andra och säga: »Upp, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv vill också gå.« Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför Herren. Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av alla slags tungomål som talas bland hednafolken skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: »Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är med er.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87 (R. Sak 8:23)

R.
Gud är med oss.

Herren älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. R.

Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare,
liksom Filisteen och Sur och Kush
– även om dem skall det heta: »Där är de alla födda.«
Men om Sion skall det sägas:
»Det är hon som har fött oss«,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
»Där är de alla födda.«
Och under sång och dans skall de säga:
»Alla mina källor är i dig.« R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:51–56
(Jesus vände sina steg mot Jerusalem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen, vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: »Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?« Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
2021-09-29

Första läsningen
Dan 7:9–10, 13–14
(Tusen gånger tusen var hans tjänare)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag såg att troner blev framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 138:1–5 (R. jfr 1c)

R.
Inför änglarna vill jag lovsjunga dig.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
inför änglarna vill jag lovsjunga dig.
Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn för din nåd och sanning. R.

Ty du har gjort ditt löftesord stort
utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
När jag ropade, svarade du mig,
du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft. R.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig,
när de får höra orden från din mun.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty Herrens ära är stor. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Joh 1:47–51
(Ni skall få se himlen öppen
och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden såg Jesus Natanael komma. Han sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Hieronymus präst och kyrkolärare
Hieronymus präst och kyrkolärare
2021-09-30

Första läsningen
Neh 8:1–4a, 5–6, 7b–12
(Esra öppnade boken och lovade Herren Gud)


Läsning ur profeten Nehemjas bok.
När sjunde månaden närmade sig och Israels barn var bosatta i sina städer, församlade sig folket, alla som en man, på den öppna platsen framför Vattenporten. Och de bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför Vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken.
Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning, som man hade gjort för ändamålet. Och Esra öppnade boken, så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den, reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade: »Amen, Amen«, med uppräckta händer. Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. Och de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag. Och de förklarade meningarna, så att man förstod det som lästes.
Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till allt folket: »Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte.« Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. Och han sade vidare till dem: »Gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet.«
Också leviterna lugnade allt folket och sade: »Var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade.« Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. 9a)

R.
Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 10:1–12
(Den frid ni kommer med skall bli kvar hos honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av — behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. — Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Jesusbarnet jungfru
Teresa av Jesusbarnet jungfru
2021-10-01

Första läsningen
Bar 1:15–22
(Vi har syndat mot Herren
och varit olydiga mot honom)


Läsning ur profeten Baruks bok.
Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi står denna dag med skam, vi män av Juda och Jerusalems invånare, våra kungar och hövdingar, våra präster och profeter och våra fäder, ty vi har syndat mot Herren och varit olydiga mot honom; vi har inte lyssnat till Herrens, vår Guds, röst och inte lytt de föreskrifter som Herren gett oss att följa.
Från den dag då Herren förde våra fäder ut ur Egypten och intill denna dag har vi ständigt varit olydiga mot Herren, vår Gud, och lättsinnigt vägrat att lyssna till honom. Därför är vi ännu i dag fast i vårt elände och i den förbannelse som Herren befallde sin tjänare Mose att uttala, då han förde våra fäder ut ur Egypten för att ge oss ett land som flödar av mjölk och honung. Vi har försummat att lyssna till Herrens, vår Guds, röst som talade till oss genom de profeter han sände. Var och en av oss har följt sitt onda sinnelag, så att han tjänat andra gudar och gjort det som är ont i Herrens, vår Guds, ögon.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 79:1–5, 8–9 (R. 9b)

R.
Herre, rädda oss, för ditt namns skull.

Gud, hedningarna har trängt in i ditt eget land,
de har orenat ditt heliga tempel,
de har gjort Jerusalem till en stenhop.
De har gett dina tjänares kroppar
till mat åt himlens fåglar,
dina frommas kött åt markens djur. R.

De har utgjutit deras blod som vatten,
runt omkring Jerusalem,
och ingen finns som begraver dem.
Vi har blivit till vanära för våra grannar,
till spott och hån för dem som bor omkring oss.
Hur länge, Herre? Skall du vredgas för alltid?
Hur länge skall din nitälskan brinna som eld? R.

Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade. R.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare,
för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd
för ditt namns skull. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 10:13–16
(Den som avvisar mig,
han avvisar honom som har sänt mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus: »Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.
Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Skyddsänglarna
Skyddsänglarna
2021-10-02

Första läsningen
2 Mos 23:20–23a
(Min ängel skall gå framför dig)


Läsning ur andra Moseboken.
Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett. Ta dig till vara inför honom och hör hans röst, var inte motsträvig mot honom. Han skall inte ha fördrag med era överträdelser, ty mitt namn är i honom. Men om du hör hans röst och gör allt vad jag säger, så skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel skall gå framför dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–6, 10–11 (R. 11)

R.
Herren skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar.


Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: »I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud, på vilken jag förtröstar.« R.

Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara
och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig,
och under hans vingar skall du finna tillflykt,
hans trofasthet är sköld och skärm. R.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor,
inte pilen, som flyger om dagen,
inte pesten, som går fram i mörkret,
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. R.

Ingen olycka skall drabba dig,
och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Matt 18:1–5, 10
(Deras änglar i himlen
ser alltid min himmelske faders ansikte)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vem är störst i himmelriket?« Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: »Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

27 söndagen 'under året'
2021-10-03

Första läsningen
1 Mos 2:18-24
(Kött av mitt kött)


Läsning ur första Moseboken
Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.« Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:
»Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen.«
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (683)
Ps 128:1-6

R.
Herren välsigne oss i alla våra dagar

Salig den som fruktar Hérren *
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers möda får du njuta frúkten. *
Salig du! Ja, det skall gå dig väl. R.

Lik en vinstock som bär frúkt *
är hustrun därinne i ditt hús,
lika plantor av olívträd *
är barnen kring ditt bórd. R.

Så välsignas den mán *
som fruktar Hérren.
Herren välsigne dig från Síon. †
Må du få se Jerusalems välgång *
i alla dina dágar,
och må du få se barn till dina bárn. *
Fred över Ísrael! R.

Andra läsningen
Heb 2:9-11
(Han som helgar och de som blir helgade har en och samme fader)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, är nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nätt sin fullhet i oss.

Evangelium
Mark 10:2-16
(Vad Gud har sammanfogat får människan inte åtskilja)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska.« Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------