Kristi Kropps och Blods högtid
2024-06-02

Första läsningen
2 Mos 24:3-8
(Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar. Alla svarade med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:12-13,15-18

R.
Jag vill lyfta frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn.


Hur skall jag löna Hérren *
alla hans välgärningar mot míg?
Jag vill lyfta frälsningens bägare *
och åkalla Herrens námn. R.

Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död.
O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas són, *
du har lossat mina bánd. R.

Åt dig vill jag offra lovets óffer, *
jag vill åkalla Herrens námn.
Jag vill infria mina löften åt Hérren *
inför hela hans fólk. R.

Andra läsningen
Heb 9:11-15
(Kristus har framburit sig själv som ett felfritt offer ät Gud)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus har trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Mark 14:12-16, 22-26
(Detta är min kropp, detta är mitt blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: »Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?« Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: »Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.« Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.« När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
2024-06-03

Första läsningen
2 Pet 1:2–7
(Vi skall bli delaktiga av gudomlig natur)


Läsning ur Petrus andra brev.
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–2, 14–16 (R. 2b)

R.
Herre, min Gud, jag förtröstar på dig.

Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: »I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud, på vilken jag förtröstar.« R.

»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom.
Jag skall beskydda honom,
därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom.
Jag är med honom i nöden. R.

Jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
Jag skall mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Upp 1:5ab

Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
den förstfödde från de döda,
du har älskat oss
och löst oss från våra synder med ditt blod.

Evangelium
Mark 12:1–12
(De tog fast den älskade sonen och dödade honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. »En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg upp en pressgrop och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne, skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde i väg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade de. På samma sätt med många andra: en del misshandlade de och andra dödade de. Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ Men arrendatorerna sade till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet.’ Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon.« De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket; de förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
2024-06-04

Första läsningen
2 Pet 3:11b–15a, 17–18
(Vi väntar på nya himlar och en ny jord)


Läsning ur Petrus andra brev.
Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning.
Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:2–4, 10, 14, 16 (R. 1)

R.
Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, o Gud. R.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Vårt liv varar sjuttio år
eller åttio år, om det blir långt,
och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet,
det går snabbt förbi, vi flyger bort. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras barn. R.

Halleluja
Jfr Ef 1:17–18

Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,
så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium
Mark 12:13–17


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden skickades några fariseer och herodesanhängare till Jesus, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom: »Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller skall vi inte göra det?« Men han förstod att de hycklade och svarade: »Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den.« De räckte fram en, och han frågade: »Vems bild och namn är detta?« — »Kejsarens«, svarade de. Jesus sade: »Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.« Då häpnade de över honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bonifatius biskop och martyr
Bonifatius biskop och martyr
2024-06-05

Första läsningen
2 Tim 1:1–3, 6–12
(Blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår herre.
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt.
Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–2, 14–16 (R. 2b)

R.
Till dig, o Herre, lyfter jag mina ögon.

Jag lyfter mina ögon upp till dig,
du som tronar i himlen. R.

Ja, som tjänaren ger akt på sin herres hand
och tjänarinnan på sin härskarinnas hand,
så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud,
till dess han blir oss nådig. R.

Halleluja
Joh 11:25a, 26

Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren.
Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Evangelium
Mark 12:18–27
(Gud är inte en gud för döda utan för levande)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom det några saddukeer — de säger att det inte finns någon uppståndelse — och frågade Jesus: »Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru men inga barn, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andre gifte sig med änkan och dog också barnlös, likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag, vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne till hustru.« Jesus svarade: »Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 9 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop
2024-06-06

Första läsningen
2 Tim 2:8–15
(Har vi dött med honom, skall vi också leva med honom)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.
Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4b–5b, 8–10, 14, (R. 4a)

R.
Herre, kungör mig dina vägar.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet
för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
han inviger dem i sitt förbund. R.

Halleluja
Ps 119:34

Herre, ge mig förstånd,
så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta.

Evangelium
Mark 12:28b–34
(Detta är det första budet, sedan kommer ett av samma slag)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom: »Vilket är det viktigaste budet av alla?« Jesus svarade: »Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.«
Den skriftlärde sade: »Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.« När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han: »Du har inte långt till Guds rike.« Sedan vågade ingen fråga honom mera.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jesu Hjärtas Dag
2024-06-07

Första läsningen
Hos 11:1, 3-4, 8c-9
(Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Det var jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.
Mitt hjärta är i uppror,
all min medkänsla väcks.
Jag skall inte låta min flammande vrede få utlopp,
jag skall inte ändra mig och förgöra Efraim,
ty jag är Gud och inte människa,
den Helige mitt ibland er.
Jag kommer inte med skräck.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (698)
Ps: Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.
Jublande skall vi ösa vatten
ur frälsningens källor


Gud är min frälsning, *
jag är trygg och behöver inte frúkta.
Herren är min styrka och min lóvsång, *
han blev min räddning. R.

Jublande skall ni skall ösa vátten *
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland fólken, *
förkunna att hans namn är úpphöjt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, *
låt dem bli kända över hela jórden.
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, *
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige R.

Andra läsningen
Ef 3:8-12, 14-19
(Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ta på er mitt ok och lär av mig
som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Evangelium
Joh 19:31-37
(Blod och vatten ur Jesu genomborrade sida)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten - det var en stor sabbat - bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias obefläckade Hjärta
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
2024-06-08

Första läsningen
Jes 61:9–11
(Jag gläder mig storligen i Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Mitt släkte skall bli känt bland folken
och deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem skall märka på dem
att de är ett släkte som Herren har välsignat.
Jag gläder mig storligen i Herren,
och min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad
och höljt mig i rättfärdighetens mantel,
liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud,
eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken.
Ty liksom jorden låter sina växter spira fram
och en trädgård sin sådd växa upp,
så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp
och lovsång, inför alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
1 Sam 2:1, 4–8d (R. 1a)

R.
Mitt hjärta jublar över Herren.

Mitt hjärta jublar över Herren,
Herren har upphöjt mitt horn.
Min mun öppnas vitt mot mina fiender,
jag gläder mig över din hjälp. R.

Herren bryter sönder hjältarnas bågar,
men de stapplande får rusta sig med kraft.
De som var mätta måste ta lega för bröd,
men de som hungrade hungrar inte mer.
Den ofruktsamma får föda sju gånger om,
men den som var barnrik vissnar bort. R.

Herren dödar och gör levande,
han för ner i dödsriket och upp därifrån.
Han gör fattig och han gör rik,
han slår ner och han reser upp. R.

Han upprättar den ringe ur stoftet,
han lyfter den fattige ur dyn,
han låter honom sitta bredvid furstar,
han låter honom inta en äroplats. R.

Halleluja
Jfr Luk 2:19

Salig är du, jungfru Maria,
du som begrundade Herrens ord i ditt hjärta.

Evangelium
Luk 2:41–51
(Din far och jag har letat efter dig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

10 söndagen 'under året'
2024-06-09

Första läsningen
1 Mos 3:9-15
(Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes)


Läsning ur första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet och gömde sig med sin hustru för Herren Guds ansikte, ropade Herren Gud på mannen och sade: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig." Herren Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Hon svarade: "Ormen lurade mig, och jag åt." Då sade Herren Gud till ormen:
"Du som gjorde detta,
förbannad skall du vara,
utstött från boskapen och de vilda djuren.
På din buk skall du kräla
och jord skall du äta så länge du lever.
Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på
ditt huvud och du skall hugga dem i hälen."
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (684)
Ps 130

R.
Hos Herren finns nåd.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frúkta dig. R.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
och jag hoppas på hans órd.
Min själ väntar efter Hérren †
mer än väktarna efter mórgonen, *
ja, mer än väktarna efter mórgonen. R.

Hoppas på Herren, Ísrael, †
ty hos Herren finns nåd, *
väldig är den frälsning som finns hos hónom.
Han skall frälsa Ísrael *
från alla deras synder. R.

Andra läsningen
2 Kor 4:13-5:1
(Jag tror, därför talar jag)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner, har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 12:31b-32

Nu skall denna världens härskare fördrivas, säger Herren.
Och när jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig.

Evangelium
Mark 3:20-35
(Han är besatt av Beelsebul)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: "Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå — det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd." De hade ju sagt att han hade en oren ande.
Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sade: "Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig." Jesus svarade dem: "Vem är min mor och mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------