26 söndagen 'under året'
2020-09-27

Första läsningen
Hes 18:25-28
(Om den gudlöse börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: »Det Herren gör är inte rätt«, säger ni. Lyssna, israeliter! Är det jag som handlar orätt? Är det inte ni? Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö. För den orätt han gjort skall han dö. Och om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv. När han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva. Han skall inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-9

R.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet.

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Andra läsningen
Fil 2:1-11
(Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 21:28-32
(Liknelsen om de båda sönerna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 26 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
2020-09-28

Första läsningen
Job 1:6–22
(Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn)


Läsning ur Jobs bok.
Det hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren Åklagaren: »Varifrån kommer du?« Åklagaren svarade Herren och sade: »Från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den.«
Då sade Herren till Åklagaren: »Har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.« Åklagaren svarade Herren och sade: »Är det då för ingenting som Job fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger, du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar har utbrett sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. Förvisso skall han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig.«
Herren sade till Åklagaren: »Nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand, endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand.« Så gick Åklagaren bort från Herrens ansikte.
När nu en dag hans söner och döttrar höll måltid och drack vin i den äldste broderns hus, kom en budbärare till Job och sade: »Oxarna gick för plogen, och åsninnorna betade där bredvid. Då anföll sabéerna och rövade bort dem, och folket slog de med svärdsegg. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig om det.
Medan denne ännu talade, kom åter en och sade: »Guds eld föll från himmelen och slog ned bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig om det.
Medan denne ännu talade, kom åter en och sade: »Kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre hopar och överföll så kamelerna och rövade bort dem, och folket slog de med svärdsegg. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig om det.
Under det att denne ännu talade, kom åter en och sade: »Dina söner och döttrar höll måltid och drack vin i den äldste broderns hus. Då kom en stark storm fram över öknen och tog i husets fyra hörn, och det föll omkull över folket, så att de förgicks. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig om det. Då steg Job upp och rev sönder sin mantel och skar av håret på sitt huvud. Och han föll ned till jorden och tillbad och sade: »Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit. Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!«
Vid allt detta syndade Job inte och talade inget anklagande mot Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 17:1–3, 6–7 (R. 6b)

R.
Vänd ditt öra till mig och hör mig.

Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön.
Den kommer inte från falska läppar. R.

Jag ber dig, Herre: Ge mig min rätt,
dina ögon ser vad som är rätt och sant.
Du prövar mitt hjärta,
du utforskar det om natten,
du rannsakar mig men finner ingen orätt,
inga onda tankar går ut ur min mun. R.

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig.
Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.
Bevisa din underbara nåd,
och befria mig från fienden,
du som räddar dem
som tar sin tillflykt till din högra hand. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:46–50
(Den som är minst av er alla, han är stor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden började lärjungarna undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: »Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.«
Johannes sade: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi.« Men Jesus sade till Johannes: »Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
2020-09-29

Första läsningen
Dan 7:9–10, 13–14
(Tusen gånger tusen var hans tjänare)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag såg att troner blev framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 138:1–5 (R. jfr 1c)

R.
Inför änglarna vill jag lovsjunga dig.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
inför änglarna vill jag lovsjunga dig.
Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn för din nåd och sanning. R.

Ty du har gjort ditt löftesord stort
utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
När jag ropade, svarade du mig,
du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft. R.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig,
när de får höra orden från din mun.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty Herrens ära är stor. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Joh 1:47–51
(Ni skall få se himlen öppen
och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden såg Jesus Natanael komma. Han sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Hieronymus präst och kyrkolärare
Hieronymus präst och kyrkolärare
2020-09-30

Första läsningen
Job 9:1–12, 14–16
(Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud?)


Läsning ur Jobs bok.
Job tog till orda och sade:
Ja, förvisso vet jag att så är.
Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud?
Vill han gå till rätta med henne,
så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen.
Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft,
vem kan trotsa honom och dock slippa undan;
honom som oväntat flyttar bort berg
och omstörtar dem i sin vrede;
honom som kommer jorden att vackla från sin plats,
och dess pelare darrar därvid;
honom som befaller solen, så går hon inte upp,
och som sätter stjärnorna under försegling;
honom som helt ensam spänner ut himmelen
och skrider fram över havets toppar;
honom som har gjort Karlavagnen och Orion,
Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;
honom som gör stora och outrannsakliga ting och under,
flera än någon kan räkna?
Se, han far förbi mig, innan jag hinner att se det,
han drar framför mig, innan jag får syn på honom.
Se, han griper sitt rov — vem kan hindra honom?
Vem kan säga till honom: »Vad gör du?«
Hur skulle då jag våga svara honom,
välja ut ord till att tala med honom?
Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara
— jag fick anropa min motpart om förbarmande.
Och om han än svarade mig på mitt rop,
så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 88:10b–15 (R. 3a)

R.
Låt min bön komma inför ditt ansikte.

Herre, jag åkallar dig dagligen,
jag räcker ut mina händer till dig.
Gör du då under för de döda,
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig? R.

Berättar man i graven om din nåd,
i avgrunden om din trofasthet?
Känner man i mörkret dina under
och din rättfärdighet i glömskans land? R.

Men jag ropar till dig,
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.
Varför vill du förkasta mig,
varför döljer du ditt ansikte för mig? R.

Halleluja
Fil 3:8–9

Jag räknar allt som en förlust och kastar det på sophögen
för att vinna Kristus och få leva i honom.

Evangelium
Luk 9:57–62
(Jag skall följa dig vart du än går)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden då Jesus och hans lärjungar kom vandrande på vägen, sade en man till Jesus: »Jag skall följa dig vart du än går.« Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.« Till en annan sade han: »Följ mig!« Men mannen svarade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.« En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.« Jesus svarade: »Den som ser sig om, när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Jesusbarnet jungfru
Teresa av Jesusbarnet jungfru
2020-10-01

Första läsningen
Job 19:21–27
(Jag vet att min förlossare lever)


Läsning ur Jobs bok.
Job sade:
Ha förbarmande, ha förbarmande med mig, ni mina vänner,
då nu Guds hand så har hemsökt mig.
Varför skall ni förfölja mig, ni som Gud,
och aldrig bli mätta av mitt kött?
Ack att mina ord skrevs upp,
ack att de blev upptecknade i en bok,
ja, blev med ett stift av järn
och med bly för evig tid inpräglade i klippan!
Dock, jag vet att min förlossare lever,
och att han till slut skall stå fram över stoftet.
Och sedan denna min sargade hud är borta,
skall jag fri från mitt kött få skåda Gud.
Ja, honom skall jag få skåda, mig till hjälp,
för mina ögon skall jag se honom, ej som en främling.
Därefter trånar jag i mitt innersta.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:7–9c, 13–14 (R. 13)

R.
Jag tror att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.


Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar,
var mig nådig och svara mig.
Mitt hjärta minns att du har sagt:
»Sök mitt ansikte.« R.

Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag,
dölj inte ditt ansikte.
Driv inte bort din tjänare i vrede,
du som har varit min hjälp. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 10:1–12
(Den frid ni kommer med skall bli kvar hos honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av — behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. — Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Skyddsänglarna
Skyddsänglarna
2020-10-02

Första läsningen
2 Mos 23:20–23a
(Min ängel skall gå framför dig)


Läsning ur andra Moseboken.
Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett. Ta dig till vara inför honom och hör hans röst, var inte motsträvig mot honom. Han skall inte ha fördrag med era överträdelser, ty mitt namn är i honom. Men om du hör hans röst och gör allt vad jag säger, så skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel skall gå framför dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–6, 10–11 (R. 11)

R.
Herren skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar.


Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: »I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud, på vilken jag förtröstar.« R.

Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara
och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig,
och under hans vingar skall du finna tillflykt,
hans trofasthet är sköld och skärm. R.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor,
inte pilen, som flyger om dagen,
inte pesten, som går fram i mörkret,
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. R.

Ingen olycka skall drabba dig,
och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning
att bevara dig på alla dina vägar. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Matt 18:1–5, 10
(Deras änglar i himlen
ser alltid min himmelske faders ansikte)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vem är störst i himmelriket?« Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: »Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 26 veckan 'under året'
2020-10-03

Första läsningen
Job 42:1–3, 5–6, 12–16
(Nu har jag fått se dig med egna ögon)


Läsning ur Jobs bok.
Job svarade Herren och sade:
Ja, jag vet att du förmår allt,
och att ingenting som du beslutar är dig för svårt.
Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker?
Jag talade ju om vad jag inte begrep,
om det som var mig för underbart
och det jag inte kunde förstå.
Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig,
men nu har jag fått se dig med egna ögon.
Därför tar jag det tillbaka
och ångrar mig, i stoft och aska.
Herren välsignade slutet av Jobs levnad ännu mer än början så att han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsninnor. Och han fick sju söner och tre döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren–Happuk. Och så vackra kvinnor som Jobs döttrar fanns inte i hela landet, och deras fader gav dem arvedel bland deras bröder.
Job levde därefter 140 år, och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:66, 71, 75, 91, 125, 130 (R. 135a)

R.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare.

Lär mig gott förstånd och kunskap,
ty jag tror på dina bud. R.

Det var mig gott att jag blev tuktad,
så att jag fick lära dina stadgar. R.

Herre, jag vet att dina domar är rätta
och att du har tuktat mig i trofasthet. R.

Allt består än i dag enligt din befallning,
allting måste tjäna dig. R.

Jag är din tjänare, ge mig insikt,
så att jag förstår dina vittnesbörd. R.

När dina ord upplåts, ger de ljus
och skänker de enfaldiga förstånd. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 10:17–24
(Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom de sjuttiotvå glada tillbaka och sade: »Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.« Han svarade: »Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.«
I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

27 söndagen 'under året'
2020-10-04

Första läsningen
Jes 5:1-7
(Jag vill sjunga en sång om min vän och hans vingård)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,
en sång om min vän och hans vingård.
Högt uppe på en bördig sluttning
hade min vän en vingård.
Han luckrade upp den och plockade sten
och planterade ädelt vin.
Han byggde ett vakttorn,
han högg ut ett presskar.
Han väntade sig söta druvor,
men vingården gav honom sura.
Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,
döm mellan mig och min vingård!
Vad mer kunde göras för min vingård,
som jag inte redan har gjort?
Jag väntade söta druvor —
varför gav den mig sura?
Nu skall jag låta er veta
vad jag tänker göra med min vingård.
Jag skall ta bort stängslet,
så att den blir skövlad,
jag skall riva muren,
så att den blir nertrampad.
Jag skall låta den förfalla:
där skall inte beskäras, inte hackas,
tistel och törne skall ta överhand.
Och molnen skall jag förbjuda
att fälla sitt regn över den.
Herren Sebaots vingård är Israel,
Judas folk hans älskade plantering.
Han väntade oväld men fann våld,
väntade rätt men fann orättvisa.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:9, 12-16, 19-20

R.
Herrens vingård är Israels hus.

En vinstock flyttade du från Egypten, *
du förjagade hedningarna och planterade dén.
Den utbredde sina rankor ända till hávet, *
sina rotskott ända till flóden. R.

Varför har du då brutit ner dess stängsel *
så att alla som går förbi kan plócka av den?
Vildsvinet från skogen fróssar på den, *
och djuren på marken äter av den. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, †
skåda ned från himlen och sé på oss, *
och ta dig an denna vínstock,
den ranka din högra hand har plantérat, *
den son du har fostrat åt díg. R.

Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn.
Herre Gud Sebaot, úpprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss. R.

Andra läsningen
Fil 4:6-9
(Då skall fridens Gud vara med er)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Joh 15:16

Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,
frukt som består, säger Herren.

Evangelium
Matt 21:33-43
(Liknelsen om arrendatorerna i vingården)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg upp en presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?« Översteprästerna och de äldste svarade: »Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.« Jesus sade: »Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------