28 söndagen 'under året'
2021-10-10

Första läsningen
Vish 7:7-11
(Rikedom ett intet i jämförelse med visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (658)
Ps 128:1-6

R.
Mätta oss med din nåd, så att vi får jubla.

Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats víshet.
Herre, vänd åter. †
Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar.
Ge oss glädje så många dagar som du plågat oss, *
så många år som vi har lidit ólycka. R.

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras bárn.
Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, *
ge framgång åt våra händers vérk. R.

Andra läsningen
Heb 4:12-13
(Guds ord blottlägger hjärtats uppsåt och tankar)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Mark 10:17-30
(Jesus och den rike mannen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus var på vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 28 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve
2021-10-11

Första läsningen
Rom 1:1–7
(Ni är kallade att tillhöra Kristus)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 98:1–4 (R. 2a)

R.
Herren har låtit sin frälsning bli känd.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
mot Israels hus. R.

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder,
brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 11:29–32
(Det skall inte få något annat än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 28 veckan 'under året'
2021-10-12

Första läsningen
Rom 1:16–25
(De har haft kunskap om Gud
men inte ärat honom som Gud)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.
Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.
Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. 2a)

R.
Himlarna förkunnar Guds ära.

Himlarna förkunnar Guds ära,
och fästet vittnar om hans händers verk.
Den ena dagen talar därom till den andra,
den ena natten kungör det för den andra,
det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hörs. R.

De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Luk 11:37–41
(Ge åt de fattiga, så blir allt rent för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 28 veckan 'under året'
2021-10-13

Första läsningen
Rom 2:1–11
(Gud skall löna var och en efter hans gärningar)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Det finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst, men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst, men också greken. Gud gör inte skillnad på människor.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 62:2–3, 6–7, 9 (R. 13b)

R.
Herren lönar oss efter våra gärningar.

Endast hos Gud finner min själ sin ro,
från honom kommer min hjälp.
Endast han är min klippa och min hjälp,
min borg, jag skall inte vackla. R.

Endast i Gud må du ha din ro, min själ,
ty från honom kommer mitt hopp.
Endast han är min klippa och min hjälp,
min borg, jag skall inte vackla. R.

Förtrösta alltid på honom, du folk,
utgjut för honom era hjärtan.
Gud är vår tillflykt. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Luk 11:42–46
(Ve er fariseer och ni laglärda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Ve er fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem.«
Då insköt en av de laglärda: »Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också.« Han svarade: »Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr
2021-10-14

Första läsningen
Rom 3:21–30
(Människan blir rättfärdig på grund av tro,
oberoende av laggärningar)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om — en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 130:1–6 (R. 7)

R.
Hos Herren finns nåd och frälsning.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd,
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse,
för att man må frukta dig. R.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen. R.

Halleluja
Joh 14:16

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 11:47–54
(Detta släkte skall få betala för alla profeters blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus : »Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade. Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja. Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det. Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.«
När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas för.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
2021-10-15

Första läsningen
Rom 4:1–8
(Abraham trodde på Gud
och därför räknades han som rättfärdig)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar, har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar: Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 32:1–2, 5, 11 (R. jfr 7)

R.
Du räddar mig, Herre, och omger mig med jubel.

Salig är den vars överträdelse är förlåten,
den vars synd är överskyld.
Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning
och i vars ande inte finns någon falskhet. R.

Jag erkände min synd för dig
och dolde inte längre min missgärning.
Jag sade: »Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.«
Då förlät du mig min synd och min missgärning. R.

Gläd er i Herren, ni rättfärdiga, fröjda er,
alla ni rättsinniga, jubla! R.

Halleluja
Ps 33:22

Må din nåd, Herre, vara över oss,
såsom vi hoppas på dig.

Evangelium
Luk 12:1–7
(Till och med hårstråna på ert huvud är räknade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken. Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
2021-10-16

Första läsningen
Rom 4:13, 16–18
(Abraham höll fast vid hoppet och trodde)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 105:6–9, 42–43 (R. 8a)

R.
Herren tänker evigt på sitt förbund.

Ni Abrahams, hans tjänares, ätt,
ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt.
Han är Herren, vår Gud.
Över hela jorden går hans domar. R.

Han tänker evigt på sitt förbund,
intill tusen släkten på det han har stadgat,
på det förbund han slöt med Abraham
och på sin ed till Isak. R.

Ty han tänkte på sitt heliga ord
och på Abraham, sin tjänare.
Så förde han ut sitt folk med fröjd,
sina utvalda under jubel. R.

Halleluja
Joh 15:26b, 27a

Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.

Evangelium
Luk 12:8–12
(Den heliga anden
skall låta er veta vad som behöver sägas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den helige Ande får inte förlåtelse. När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige Ande låta er veta vad som behöver sägas.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

29 söndagen 'under året'
2021-10-17

Första läsningen
Jes 53:10-11
(Min tjänare ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (630)
Ps 33:4-5, 18-20, 22

R.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.


Herrens ord är rätt, *
och allt vad han gör är gjort i trófasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt, *
jorden är full av Herrens nåd.
R.

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid. R.

Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg. R.

Andra läsningen
Heb 4:14-16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)


Läsning ur Hebreerbrevet.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Mark 10:35-45
(Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------