Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

11. Varför och på vilket sätt förs den gudomliga uppenbarelsen vidare?
“Gud vill att alla människor skall räddas  och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4), det vill säga om Jesus Kristus. Därför måste Kristus förkunnas för alla människor, i enlighet med hans egen befallning: “Gå ut och gör alla folk till lärjungar” (Mt 28:19). Detta sker i och med den apostoliska traditionen.12. Vad är den apostoliska traditionen?
Den apostoliska traditionen innebär att Kristi budskap förs vidare till senare generationer alltifrån kristendomens begynnelse genom förkunnelse, vittnesbörd, inrättningar, gudstjänst och inspirerade skrifter. Apostlarna har fört traditionen vidare till sina efterföljare biskoparna och genom dem till alla släkten ända till tidens slut allt som de fått av Kristus och lärt sig av den Helige Ande.

13. På vilket sätt förmedlas den apostoliska traditionen?
Den apostoliska traditionen förmedlas på två sätt, genom det levande överförandet av Guds Ord (vilket man helt enkelt kallar för tradition) och genom den heliga Skrift, som är samma frälsningsbudskap i skriftlig form.

14. Vilket sammanhang finns det mellan traditionen och den heliga Skrift?
Traditionen och den heliga Skrift är nära förbundna med varandra och strikt relaterade till varandra. Båda två gör Kristusmysteriet närvarande och fruktbart i kyrkan och öser ur samma gudomliga källa: de utgör ett enda heligt trosarv. Genom att ösa ur detta når kyrkan säkerhet om alla uppenbarade sanningar.

15. Åt vem är trosskatten anförtrodd?
Trosskatten är av apostlarna anförtrodd åt kyrkan i sin helhet. Hela Guds folk, genom förmedling av det övernaturliga trosmedvetandet, understött av den Helige Ande och under ledning av kyrkans läroämbete, tar emot den gudomliga uppenbarelsen, får allt större insikt i den och omsätter den i livet.

16. Vem har fått uppgiften att autentiskt tolka trosskatten?
Den autentiska tolkningen av denna skatt tillkommer enbart kyrkans levande läroämbete, dvs Petri efterföljare, biskopen av Rom, och biskoparna i gemenskap med honom. Läroämbetet som för att tjäna Guds Ord har fått nådegåvan att få säker insikt i sanningen har också förmågan att definiera dogmer. Dessa  formulerar sanningar som finns i den gudomliga uppenbarelsen. Denna auktoritet gäller också de sanningar som har ett nödvändigt sammanhang med uppenbarelsen.

17. Vilket förhållande råder mellan Skrift och tradition?
Skrift och tradition är så nära förbundna med varandra att Skriften inte kan existera utan traditionen. Tillsammans bidrar de, var och en på sitt sätt, under den Helige Andes ledning, till människornas frälsning.


B

#     ¤     +