Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

112. Vilken betydelse har Jesu Kristi påskmysterium?
Kristi påskmysterium, som omfattar hans lidande, död och uppståndelse och förhärligande, är den kristna trons centrum därför att Guds frälsningsvilja en gång för alla har gått i uppfyllelse genom hans Sons, Jesu Kristi, död som ger oss frälsning.

113. Vilka anklagelser ledde till domen över Jesus?
Några ledare i Israel anklagade Jesus för att handla mot lagen, mot templet i Jerusalem och framför allt mot tron på den enda Guden, eftersom han ju förkunnade att han var Guds Son. De överlämnade honom därför till Pilatus för att denne skulle döma honom till döden.

114. Hur förhöll sig Jesus i förhållande till Israels lag?
Jesus avskaffade inte lagen som Gud gav åt Mose på Sinai berg, utan förde den till dess fulländning och gav den dess definitiva tolkning. Han är den gudomlige lagstiftaren som helt och hållet uppfyller denna lag. Dessutom frambär han, den trogne tjänaren, med sin försoningsdöd det enda offer som kan sona alla “överträdelser som begåtts av människorna under det förra förbundet” (Hebr 9:15).

115. Hur förhöll sig Jesus till Jerusalems tempel?
Jesus anklagades för att vara fientligt inställd till templet. I stället vördade han det som sin “Faders hus” (Joh 2:16), och höll där en betydande del av sin undervisning. Men han förutsade också dess förstörelse, i förhållande till sin egen död, och framställde sig själv som Guds slutliga boning bland människorna.

116. Har Jesus förnekat Israels tro på Gud, den ende, Frälsaren?
Jesus har aldrig förnekat tron på en enda Gud: Inte heller då han fullgjorde den mest gudomliga av alla gärningar, som fullbordade alla messianska löften och uppenbarade honom som jämställd med Gud: när han förlät människor deras synder. Jesu krav på människor att tro på honom och omvända sig leder fram till Stora rådets tragiska brist på förståelse; det ansåg honom skyldig till döden eftersom han enligt deras uppfattning var en hädare.

117. Vem bär ansvaret för Jesu död?
Jesu lidande och död kan inte utan vidare tillräknas vare sig alla de judar som levde på hans tid eller andra judar som levde efteråt och i andra trakter. Varje enskild syndare, alltså varje människa, är i själva verket orsak till och medel för Frälsarens lidande, och värre skyldiga är de - framför allt om de är kristna - som många gånger återfaller i synd eller söker njutning i laster.

118. Varför är Kristi lidande en del av Guds plan?
För att försona människorna med sig, som var hemfallna åt döden, tog Gud det kärleksfulla initiativet att sända sin Son för att denne skulle gå i döden för syndarna. Jesu död, förutsagd i Gamla testamentet, framför allt som den lidande Tjänarens offer, skedde “i enlighet med Skrifterna”.

119. Hur frambar Jesus sig själv som offergåva åt Fadern?
Hela Kristi liv är en frivillig offergåva åt Fadern för att fullborda dennes frälsningsplan. Han ger “sitt liv till lösen för många” (Mk 10:45), och på detta sätt försonar han hela mänskligheten med Gud. Hans lidande och död visar hur hans mänskliga natur blir ett fritt och fullkomligt verktyg för den gudomliga kärlek som vill alla människors frälsning.

120. Hur uttrycks vid den sista måltiden Jesu frambärande av sig själv som offergåva?
Vid den sista måltiden med apostlarna kvällen före sitt lidande föregriper, dvs betecknar och förverkligar Jesus i förväg frambärandet av sig själv: “Detta är min kropp som blir offrad för er”, “detta är mitt blod, som blir utgjutet för er” (Lk 22: 19-20). Samtidigt instiftar han eukaristin som “minne” (1 Kor 11:25), åminnelsehandling, av sitt offer och gör sina apostlar till det nya förbundets präster.

121. Vad händer vid dödsångesten i Getsemane-trädgården?
Trots den förfäran som döden framkallar i hans mänskliga fullkomligt rena och heliga natur som är “livets upphov” (Apg 3:15), förenar sig Guds Sons mänskliga vilja med Faderns vilja: för att frälsa oss går Jesus med på att bära våra synder i sin kropp “och var lydig ända till döden” (Fil 2:8).

122. Vilka är verkningarna av Jesu offer på korset?
Jesus har frivilligt burit fram sitt liv som ett soningsoffer, vilket innebär att han har försonat våra synder genom sin fullkomliga kärleks lydnad ända till döden. Denna Guds Sons kärlek “ända till slutet” (Joh 13:1) försonar Fadern med hela mänskligheten. Kristi påskoffer återlöser alltså människorna på ett enastående, fullkomligt och slutgiltigt sätt och öppnar vägen till gemenskap med Gud.

123. Varför kallar Jesus sina lärjungar till att bära sitt kors?
När Jesus kallar sina lärjungar att “ta sitt kors och följa” honom (Mt 16:24) vill han förena just dem som främst gagnas av hans offer med detta.

124. I vilket tillstånd befann sig Jesu kropp i graven?
Kristus har erfarit en verklig död och en verklig begravning. Men gudomlig kraft bevarade hans kropp från förgängelse.


B

#     ¤     +