Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

125. Vad menas med 'dödsriket' till vilket Jesus steg ned?
“Dödsriket” - som inte är detsamma som de fördömdas “helvete” - är det tillstånd som alla de döda - rättfärdiga eller onda - som dött före Kristus befann sig i. Med den själ som är förenad med hans gudomliga person kom Jesus till de rättfärdiga i dödsriket som sedan århundraden där väntade på sin frälsare för att nå fram till skådandet av Gud. Efter det att han med sin död hade besegrat döden och “dödens herre, djävulen” (Heb 2:14) befriade han de rättfärdiga som väntade på sin frälsare och öppnade himlens portar för dem.

126. Vilken ställning intar Kristi uppståndelse i vår tro?
Jesu uppståndelse är höjdpunkten av vår tro på Kristus och utgör tillsammans med korset en väsentlig del av påskmysteriet.

127. Vilka 'tecken' vittnar om Jesu uppståndelse?
Förutom det väsentliga tecken som utgörs av den tomma graven vittnar kvinnorna om Jesu uppståndelse; de var de första att möta Jesus, och de berättade för lärjungarna om vad som inträffat. Jesus visade sig sedan “för Kefas (Petrus), och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle” (1 Kor 15-5-6) och även för andra. Apostlarna har inte kunnat hitta på uppståndelsen, eftersom den föreföll dem orimlig: ja, Jesus förebrådde dem också deras otro.

128. Varför är uppståndelsen samtidigt en händelse som överskrider tidens och rummets gränser?
Även om uppståndelsen är en historisk händelse, som kan fastställas och har omvittnats genom tecken och vittnesbörd, så överstiger och överträffar den historien som ett trons mysterium eftersom den innebär att Kristi mänskliga natur går in i Guds härlighet. Därför visade sig Kristus inte för världen, utan för sina lärjungar, och gjorde dem till sina vittnen inför folket.

129. I vilket tillstånd befinner sig Jesu uppståndna kropp?
Kristi uppståndelse är inte en återkomst till det jordiska livet. Hans uppståndna kropp är den som korsfästes och bär tecknen på sitt lidande, men den deltar nu i det gudomliga livet med de egenskaper som en uppstånden och förhärligad kropp har. Därför är den uppståndne Jesus suveränt fri att visa sig för sina apostlar hur och var han vill och i vilka former han önskar.

130. Hur är uppståndelsen ett verk av den heliga Treenigheten?
Kristi uppståndelse är ett Guds verk som överskrider den förnimbara världens gränser. De tre personerna verkar tillsammans det som utmärker dem: Fadern visar sin makt; Sonen “tar tillbaka” det liv som han frivilligt har burit fram som ett offer (jfr Joh 10:17) genom att åter förena sin själ med sin kropp, som Anden gör levande och förhärligar.

131. Vilken är uppståndelsens mening och betydelse för frälsningen?
Uppståndelsen är inkarnationens höjdpunkt. Den bekräftar Kristi gudom, liksom för övrigt allt vad han gjorde och lärde, och förverkligar alla Guds löften som har avlagts för att vara oss till gagn. Dessutom är den Uppståndne, segrare över synd och död, utgångspunkt och grund för vår rättfärdiggörelse och uppståndelse; från och med uppståndelsens ögonblick får vi den nåd som består i att vi blivit antagna som Guds söner och döttrar. Denna nåd ger oss verkligen del av Guds ende Sons liv; och sedan kommer den, vid tidernas slut, att låta vår kropp uppstå.


B

#     ¤     +