Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

153. Varför är Kyrkan Guds folk?
Kyrkan är Guds folk därför att det behagade honom att helga och frälsa människorna inte på ett isolerat sätt, utan genom att göra dem till ett enda folk, förenat av Faderns och Sonens och den Helige Andes enhet.

154. Vad karakteriserar Guds folk?
Detta folk, som man blir medlem av genom tron på Kristus och dopet, har Gud Fader som sitt ursprung, Jesus Kristus som sitt huvud, Guds barns värdighet och frihet som sin förutsättning, det nya kärleksbudet som sin lag, att vara jordens salt och världens ljus som sitt uppdrag och Guds rike, som redan tagit sin början på jorden, som sitt mål.

155. I vilken mening deltar Guds folk i Kristi trefaldiga sändning som präst, profet och kung?
Guds folk deltar i Kristi prästerliga ämbete därigenom att de döpta helgas av den Helige Ande för att frambära andliga offer; det deltar i hans profetiska ämbete därigenom att de troende med sin övernaturliga trosinsikt på ett ofelbart sätt håller fast vid denna tro, fördjupar den och vittnar om den; Guds folk deltar i hans kungliga ämbete genom att tjäna - dess medlemmar följer Jesus Kristus som trots att han är världsalltets kung gjorde sig till tjänare för alla, framför allt de fattiga och lidande.

156. På vilket sätt är kyrkan Kristi kropp?
Genom sin Ande förenar sig den korsfäste och uppståndne Kristus på det mest intima sätt med sina trogna. På detta sätt förenas de som tror på Kristus - i den mån de framför allt är förenade med honom i eukaristin - med varandra i kärlek. Därigenom bildar den en enda kropp, kyrkan, vars enhet förverkligas i mångfalden av lemmar och uppgifter.

157. Vem är huvud för denna kropp?
Kristus “är huvudet för kroppen, för kyrkan” (Kol 1:18). Kyrkan lever av honom, i honom och med honom. Kristus och kyrkan utgör tillsammans “Kristus i sin helhet” (S:t Augustinus); “huvud och lemmar är så att säga en enda mystisk person” (S:t Thomas av Aquino).

158. Varför kallas kyrkan Kristi brud?
Kyrkan kallas Kristi brud därför att Herren själv har förklarat sig vara “brudgummen” (Mk 2:19), som har älskat kyrkan och förenat sig med henne i ett evigt förbund. Han har utlämnat sig själv för henne, för att rena henne med sitt blod och “helga henne” (jfr Ef 5:26) och göra henne till fruktsam moder för alla Guds barn. Medan begreppet “kropp” belyser “huvudets” enhet med lemmarna låter begreppet “brud” skillnaden mellan de två i en personlig relation framträda med större skärpa.

159. Varför kallas kyrkan Guds Helige Andes tempel?
Kyrkan kallas den Helige Andes tempel därför att denne Ande bor i den kropp som är kyrkan: i hennes huvud och i hennes lemmar. Dessutom bygger han upp kyrkan i kärleken med Guds Ord, sakramenten, dygderna och karismerna (de fria nådegåvorna). “Det som vår ande, jag menar vår själ, är för våra lemmar, är den Helige Ande för Kristi lemmar, för Kristi kropp, jag menar kyrkan” (S:t Augustinus).

160. Vad menas med karismer, de fria nådegåvorna?
Karismer är den Helige Andes särskilda gåvor som skänks till enskilda människor för människornas väl, för världens behov och för att bygga upp kyrkan, vars läroämbete skall avgöra om det är fråga om äkta nådegåvor eller ej.


B

#     ¤     +