Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

2. Varför finns längtan efter Gud i människan?
Längtan efter Gud finns nedlagd i människans hjärta, ty hon är skapad av Gud och för Gud, till hans avbild. Även om denna längtan ofta inte uppmärksammas upphör Gud aldrig att utöva dragningskraft på människan, och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker. Människan är genom sin natur och sin kallelse en religiös varelse, som har förmågan att få gemenskap med Gud. Denna intima och levande förbindelse med Gud ger människan hennes grundläggande värdighet.

3. Hur kan man lära känna Gud enbart med förnuftets ljus?
Genom att utgå från skapelsen, dvs. från världen och människan som person, kan människan med sitt blotta förnuft nå fram till säker kunskap om Gud som universums ursprung och mål och som det högsta goda, som sanningen och den oändliga skönheten.

4. Räcker det enbart med förnuftets ljus för att få kunskap om Guds mysterium?
Människan som söker Gud med ljuset av sitt blotta förnuft möter många svårigheter. Dessutom kan hon inte av sig själv tränga in i Guds innersta mysterium. Därför har Gud velat upplysa henne med sin uppenbarelse - inte bara om sådant som överstiger människans fattningsförmåga, utan också om religiösa och moraliska sanningar, som visserligen är tillgängliga för förnuftet, men som man på detta sätt, alltså genom uppenbarelse, med bestämd säkerhet och utan risk för felaktigheter och misstag kan få kunskap om.

5. Hur kan man tala om Gud?
Man kan tala om Gud, till alla och med alla, genom att utgå från människans och andra varelsers fullkomlighet. Dessa är en återglans - om än begränsad - av Guds oändliga fullkomlighet. Men det är nödvändigt att ständigt rena vårt språk från allt som  kommer ur vår föreställningsvärld och ofullkomlighet och vara väl medveten om att man aldrig helt och fullt kan uttrycka Guds mysterium.


B

#     ¤     +