Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

207. Vad är det eviga livet?
Det eviga livet börjar omedelbart efter döden. Det skall aldrig ta slut. För var och en skall det föregås av en särskild dom som utförs av Kristus, domare över levande och döda, och skall bekräftas av den slutliga domen.

208. Vad är den särskilda domen?
Denna är den omedelbara vedergällning som alla vid sin död får ta emot av Gud i sin odödliga själ och som hänger samman med vederbörandes tro och gärningar. Denna vedergällning består i att man får gå in i himlens salighet, omedelbart eller efter lämplig rening, eller i att man drabbas av evig fördömelse i helvetet.

209. Vad menas med 'himlen'?
Med “himlen” menas det tillstånd som består av högsta och slutliga lycka. De som dör i Guds nåd och inte behöver ytterligare rening förenas med Jesus och Maria, änglarna och helgonen. De bildar på detta sätt kyrkan i himlen, där de ser Gud “ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12), lever i gemenskap med den heliga Treenigheten och ber för oss.

“Livet i sin egentliga verklighet och sanning är Fadern, källan, som genom Sonen i den Helige Ande utgjuter sina himmelska gåvor över oss. Och genom sin godhet lovar han verkligen också åt oss människor det eviga livets gudomliga rikedomar” (S:t Kyrillos av Jerusalem).210. Vad är skärselden?
Skärselden är det tillstånd i vilket de personer befinner sig som dör i vänskap med Gud, men även om de är säkra på sin eviga frälsning ännu har behov av rening för att komma in i den himmelska saligheten.

211. Hur kan vi hjälpa till med reningen av själarna i skärselden?
I kraft av de heligas gemenskap kan de troende som ännu är pilgrimer på jorden hjälpa själarna i skärselden genom att bära fram förböner för dem, framför allt mässoffret, men också allmosor, avlat och botgöring.

212. Vad innebär helvetet?
Helvetet innebär evig fördömelse för dem som dör i valet av dödssynd. Det främsta straffet består av evig skilsmässa från Gud: enbart i honom uppnår människan liv och lycka, som hon ju är skapad för och som hon längtar efter. Kristus beskriver denna verklighet med orden: “Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar” (Mt 25:41).

213. Hur kan man förena helvetets existens med Guds oändliga godhet?
Gud vill visserligen inte “att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig” (2 Pet 2:9). Men efter att ha skapat människan som en fri och ansvarig varelse respekterar han hennes beslut. Ja, det är människan själv som i full autonomi avsiktligt stänger ute sig själv från gemenskapen med Gud om hon ända fram till sin egen död håller fast vid dödssynden och vägrar att ta emot Guds barmhärtiga kärlek.

214. Vad innebär den yttersta domen?
Den yttersta (universella) domen kommer att innebära den dom till ett saligt liv eller evig fördömelse som Herren Jesus vid sin återkomst som domare över levande och döda skall fälla över “rättfärdiga och orättfärdiga” (Apg 24:15), som alla församlats inför honom. Till följd av denna slutliga dom skall den uppståndna kroppen få del av den vedergällning som själen redan har fått erfara i den särskilda domen.

215. När skall denna slutliga, yttersta dom inträffa?
Denna dom skall inträffa vid världens slut. Endast Gud känner till dagen och timmen för detta slut.

216. Vad innebär hoppet om nya himlar och en ny jord?
Efter den yttersta domen skall hela världsalltet, befriat från träldomen under förgängelsen , få del av Kristi härlighet med begynnelsen av “nya himlar och en ny jord” (2 Pet 3:13). Så skall Guds rike nå sin fulländning eller Guds frälsande rådslut att “sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden” (Ef 1:10). Gud skall då bli “allt, överallt” (1 Kor 15:28) i det eviga livet.


B

#     ¤     +