Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

224. Vad är sakramenten och vilka är de?
Sakramenten är synliga tecken och förmedlar på ett verksamt sätt nåd. De är instiftade av Kristus och anförtrodda åt kyrkan. Genom dem kommer det gudomliga livet oss till del. De är sju till antalet: dopet, konfirmationen, eukaristin, boten, de sjukas smörjelse, vigningens sakrament och äktenskapet.

225. Vilket är sammanhanget mellan Kristus och sakramenten?

Mysterierna i Kristi liv utgör grunden för det Kristus nu utför i sakramenten genom de vigda ämbetsbärarnas förmedling.

“Det som var synligt hos vår Frälsare har nu övergått till hans sakrament” (S:t Leo den Store).226. Vilket är sammanhanget mellan sakramenten och kyrkan?
Kristus har anförtrott sakramenten åt sin kyrka. De är “kyrkans sakrament”, i dubbel mening: de är “kyrkans sakrament” i den mån som de utförs av kyrkan, som är sakrament för Kristi handlande, och de är “kyrkans sakrament” i den meningen att de är “sakrament för kyrkan” och bygger upp den.

227. Vad menas med 'den sakramentala prägeln'?
Den är ett andligt insegel, som ges i dopets, konfirmationens och vigningens sakrament. Den är ett löfte om och en garanti för gudomligt beskydd. I kraft av denna prägel blir den kristna människan formad till likhet med Kristus, deltar på olika sätt i hans prästadöme och utgör en del av kyrkan i enlighet med sin ställning och sina olika uppdrag. Den kristna människan vigs och helgas alltså för att kunna fira gudstjänst och för att kunna tjäna kyrkan. Eftersom prägeln är outplånlig kan de sakrament som ger denna prägel bara tas emot en enda gång i livet.

228. Vilket är sammanhanget mellan sakramenten och tron?
Sakramenten inte bara förutsätter tron utan ger den näring med ord och rituella element, de styrker den och uttrycker den. När kyrkan firar sakramenten bekänner hon den apostoliska tron. Därifrån kommer det gamla uttrycket “lex orandi, lex credendi”, det vill säga kyrkan tror som hon ber.

229. Varför har sakramenten verkan?
Sakramenten har verkan ex opere operato (“genom att den sakramentala handlingen utförs”) därför att det är Kristus som handlar i dem och som meddelar den nåd som de betecknar, oberoende av ämbetsbärarens helighet och inställning. Men ändå beror sakramentens frukter också på mottagarens förberedelse och inställning.

230. Av vilket skäl är sakramenten nödvändiga för frälsningen?
För dem som tror på Kristus är sakramenten nödvändiga för frälsningen, även om inte alla ges åt varje enskild troende, därför att de förmedlar sakramentala nådegåvor, syndernas förlåtelse, upptagning som Guds barn, likformighet med Herren Kristus och tillhörighet till kyrkan. Den Helige Ande helar och omvandlar dem som tar emot dem.

231. Vad menas med sakramental nåd?
Sakramental nåd är den Helige Andes nåd. Den skänks av Kristus och är av särskilt slag för varje sakrament. Denna nåd bistår den troende på hans väg, och på detta sätt bistår den kyrkan i hennes tillväxt i kärlek och för hennes vittnesbörd.

232. Vilket är förhållandet mellan sakramenten och det eviga livet?
I sakramenten tar kyrkan redan nu emot en försmak av det eviga livet, “medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och Frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet” (Tit 2:13).


B

#     ¤     +