Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

236. Hur firas liturgin?
Firandet av liturgin är invävt med tecken och symboler, med rötter i skapelsen och mänsklig kultur. Deras innebörd bestäms närmare av händelser i det gamla förbundet och uppenbaras fullständigt i Kristi person och verk.

237. Varifrån kommer de sakramentala tecknen?
Några av dem kommer från den skapade världen (ljus, vatten, eld, bröd, vin, olja), andra från livet i det mänskliga samhället (tvätta, smörja, bryta bröd); åter andra från frälsningshistorien i det gamla förbundet (påskriter, offer, handpåläggning, vigningar). Dessa tecken, av vilka några har normativ karaktär och är oföränderliga, tas i anspråk av Kristus och blir därmed bärare av den frälsande och helgande handlingen.

238. Vilket band finns det mellan handlingar och ord i det sakramentala firandet?
I det sakramentala firandet är handlingar och ord intimt förenade med varandra. Ja, även om de symboliska handlingarna i sig själva är ett språk, är det ändå nödvändigt att ritens ord ledsagar och ger liv åt dessa handlingar. Handlingar och tecken är som sådana oskiljaktiga; de är det också i den mån de förverkligar vad de betecknar.

239. Vilka kriterier måste tillämpas på sång och musik för att dessa skall kunna fylla sin uppgift i det liturgiska firandet?
Eftersom sång och musik är nära förenade med den liturgiska handlingen bör följande kriterier respekteras på detta område: texterna måste överensstämma med den katolska tron och företrädesvis hämtas ur Skriften och de liturgiska källorna; musikens kvalitet; församlingens deltagande; Gudsfolkets kulturella rikedom och firandets heliga och högtidliga prägel. “Den som sjunger ber två gånger” (S:t Augustinus).

240. Vilken är de heliga bildernas målsättning?
Kristusbilden är den förnämsta ikonen. Övriga bilder som föreställer Guds moder och helgonen visar på Kristus, som är förhärligad i dem. Dessa bilder förkunnar samma evangeliska budskap som Bibeln förmedlar genom ordet, och de bidrar till att väcka och nära de troendes tro.


B

#     ¤     +