Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

247. Varför firas Kristusmysteriet av kyrkan enligt olika liturgiska traditioner?
Detta sker därför att Kristusmysteriets omätliga rikedom inte kan uttryckas på ett uttömmande sätt av en enda liturgisk tradition. Ända från början har denna rikedom i olika folk och kulturer funnit uttryck som präglas av förunderlig variation och som kompletterar varandra.

248. Vilket är det kriterium som säkrar enheten i mångfalden?
Det är troheten mot den apostoliska traditionen, dvs gemenskapen i tron och sakramenten som tagits emot av apostlarna, en gemenskap som också symboliseras och garanteras av den apostoliska traditionen. Kyrkan är katolsk: den kan alltså i sin enhet integrera kulturernas alla sanna rikedomar.

249. Är allt oföränderligt i liturgin?
I liturgin - särskilt gäller detta sakramentsliturgin - finns det delar som är oföränderliga därför att de har instiftats av Gud. Kyrkan bevarar just därför trofast det som är oföränderligt. Det finns emellertid också delar som är underkastade förändring, som hon har makt och ibland också plikt att anpassa efter olika folks kulturer.


B

#     ¤     +