Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

25. Hur svarar människan Gud som uppenbarar sig?
Människan, stödd av Guds nåd, svarar med trons lydnad, som innebär att hon helt och fullt anförtror sig åt Gud och tar emot hans sanning. Den är ju garanterad av honom, som är Sanningen själv.

26. Vilka är de främsta vittnena om trons lydnad i Bibeln?
Det finns många vittnen om trons lydnad i Bibeln, men främst två: Abraham, som sattes på prov men “trodde på Gud” (Rom 4:3) och alltid lydde när han fick kallelsen; därför blev han “fader till alla som tror” (Rom 4:11.18); och jungfru Maria, som på fullkomligaste sätt under hela sitt liv förverkligade vad som menas med trons lydnad: “Fiat mihi secundum verbum tuum - Må det ske med mig som du har sagt” (Lk 1:38).

27. Vad innebär det för människan att tro på Gud?
Att tro på Gud innebär att ansluta sig till Gud själv, att anförtro sig åt honom och bejaka alla sanningar som uppenbarats av honom, eftersom Gud är Sanningen. Det betyder att tro på en enda Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

28. Vilka egenskaper utmärker tron?
Tron, som är en oförskylld Guds gåva, är tillgänglig för var och en som ödmjukt ber om den, och den är en övernaturlig dygd, nödvändig för frälsningen. Trosakten är en mänsklig handling, dvs en handling som härrör ur det mänskliga förnuftet, vilken drivs av viljan, som i sin tur sätts i rörelse av Gud; med denna handling ger detta mänskliga förnuft sitt fria samtycke till Guds sanning. Dessutom är tron säker och viss, eftersom den har sin grund i Guds Ord; den är verksam “i kärleken” (Gal 5:6); den befinner sig i ständig tillväxt, genom att den troende lyssnar till Guds ord och ber. Redan nu ger den oss en försmak av den himmelska glädjen.

29. Varför råder det ingen motsättning mellan tro och vetande?

Även om tron överträffar vetandet, kan det aldrig finnas en motsättning mellan tro och vetande, eftersom båda har sitt ursprung i Gud. Det är samme Gud som åt människan ger både förnuftets ljus och tron. (KKK 159)

“Tro för att förstå; förstå för att tro “ (S:t Augustinus).
B

#     ¤     +