Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

252. Hur benämns initiationens första sakrament?
Framför allt kallas detta sakrament dop på grund av den centrala riten när man firar det: att döpa betyder att “doppa ned” i vatten. Den som döps sänks ned i Kristi död och står upp med honom som en “ny skapelse” (2 Kor 5:17). Dopet kallas också “det bad som återföder och förnyar genom den Helige Ande” (Tit 3:5) och “upplysning”, eftersom den döpta människan blir “ljusets barn” (Ef 5:8).

253. Vilka förebilder för dopet finns i det gamla förbundet?
I det gamla förbundet förekommer olika förebilder för dopet: vattnet, källa för liv och död; Noas ark, som räddar genom vatten; tåget genom Röda havet, som befriar Israel från träldomen i Egypten; övergången över Jordan, som leder in Israel i det utlovade landet - detta är en bild av det eviga livet.

254. Vem för dessa förebilder till fulländning?
Det gör Jesus Kristus som i början av sitt offentliga liv låter döpa sig av Johannes Döparen i Jordan; på korset utgjuter han från sin genomborrade sida blod och vatten, tecken för dopet och eukaristin, och efter sin uppståndelse ger han apostlarna följande uppdrag: “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” (Mt 28:19-20).

255. När har kyrkan börjat förrätta dopet och till vem kan hon ge det?
Från och med den första pingstdagen förrättar kyrkan dop och ger det till den som tror på Kristus.

256. Vari består den väsentliga dopriten?
Den väsentliga riten i detta sakrament består i att doppa ned dopkandidaten i vattnet eller gjuta vatten över hans eller hennes huvud medan Faderns och Sonens och den Helige Andes namn åkallas.

257. Vem kan ta emot dopet?
Varje person som ännu inte har blivit döpt kan ta emot dopet.

258. Varför döper kyrkan barn?
Eftersom dessa är födda med arvsynd behöver de befrias från den Ondes makt och försättas in i Guds barns rike, där frihet råder.

259. Vad krävs av en dopkandidat?
Av var och en som skall döpas krävs bekännelse av den kristna tron, som uttrycks personligt av en vuxen eller genom föräldrarna och kyrkan när det gäller ett barn. Också gudfadern eller gudmodern och hela den kyrkliga gemenskapen har en del av ansvaret för att förbereda dopet (förberedelsen kallas katekumenat) liksom när det gäller utvecklingen av tron och dopets nåd.

260. Vem kan döpa?
Ordinarie dopförrättare är biskopar och präster, i den latinska kyrkan också diakoner. I nödfall kan vem som helst döpa, om vederbörande blott avser att göra det kyrkan gör. Han eller hon gjuter vatten över kandidatens huvud och uttalar den trinitariska dopformeln: “Jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”

261. Är dopet nödvändigt för frälsningen?
Dopet är nödvändigt för frälsningen för dem som evangeliet förkunnats för och som har möjlighet att begära detta sakrament.

262. Kan man bli frälst utan dop?
Eftersom Kristus har dött för allas frälsning kan sådana som dör för tron bli frälsta utan dop (blodsdop), katekumener och även alla de som under inflytande av nåden utan att känna Kristus eller kyrkan uppriktigt söker Gud och bemödar sig om att uppfylla hans vilja (önskedop). När det gäller barn som dör utan dop anförtror kyrkan dem i sin liturgi åt Guds barmhärtighet.

263. Vilka verkningar har dopet?
Dopet tar bort arvsynden, förlåter alla personliga synder och de straff som synden för med sig; det ger delaktighet i Guds treeniga liv genom den heliggörande nåden, den rättfärdiggörande nåd som inlemmar den döpte i Kristus och hans kyrka; det ger delaktighet i Kristi prästadöme och bildar grunden för gemenskapen med alla kristna; det ingjuter de teologala dygderna och den Helige Andes gåvor. Den döpta människan tillhör Kristus för alltid; hon är ju tecknad med Kristi outplånliga insegel (prägel).

264. Vilken betydelse har det kristna namn som man får i dopet?
Namnet är viktigt, eftersom Gud känner alla vid namn, dvs i sin unika existens. Med dopet får den kristna människan sitt eget namn, företrädesvis efter ett helgon, så att detta kan erbjuda den döpta människan en förebild och försäkra henne om sin förbön inför Gud.


B

#     ¤     +