Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

313. Hur betraktas sjukdom i Gamla testamentet?
I Gamla testamentet erfar människan i sjukdomen sin egen begränsning, och samtidigt inser hon att sjukdomen på ett hemlighetsfullt sätt har ett samband med synden. Profeterna har anat att sjukdom också kunde ha ett sonande värde både för egna synder och andras. Så betraktades sjukdomen inför Gud, och av honom utbad sig också människan tillfrisknande.

314. Viken betydelse har Jesu medlidande med de sjuka?
Jesu medlidande med de sjuka och hans många helanden av sjuka är ett klart tecken på att Guds rike har kommit med honom och därmed också segern över synden, lidandet och döden. Med sitt lidande och sin död ger han ny mening åt lidandet vilket, om det förenas med hans eget, kan bli ett medel till rening och frälsning för oss och för andra.

315. Vilken är kyrkans inställning till de sjuka?
Kyrkan har fått Herrens befallning att bota de sjuka och bemödar sig om att efterkomma denna befallning med sin omsorg om de sjuka liksom med sin bön för dem. Framför allt har hon ett särskilt sakrament för de sjuka, som är instiftat av Kristus själv och omvittnat av aposteln Jakob: “Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste (presbytererna) i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom” (Jak 5:14-15).

316. Vem kan ta emot de sjukas smörjelses sakrament?
En troende människa kan ta emot detta sakrament, om hon genom sjukdom eller ålderdom börjar närma sig ett tillstånd som kan medföra döden. En sådan människa kan också ta emot det flera gånger, om tillståndet blir allvarligare eller om hon ådrar sig en annan svår sjukdom. Om möjligt skall firandet av detta sakrament föregås av den sjuka personens enskilda bikt.

317. Vem förvaltar detta sakrament?
Det kan förvaltas endast av dem som har fått prästerlig värdighet (biskopar och präster).

318. Hur firas detta sakrament?
Firandet av detta sakrament består väsentligen av smörjelse med olja, om möjligt välsignad av biskopen, på den sjukes panna och händer ( i den romerska riten - eller också på andra kroppsdelar, i andra riter), ledsagad av prästens bön, som ber om den särskilda nåden i detta sakrament.

319. Vilka är verkningarna av detta sakrament?
Detta sakrament ger en särskild nåd som förenar den sjuka personen innerligare med Kristi lidande, för hans eller hennes väl liksom för hela kyrkans bästa. Det ger honom eller henne tröst, frid och mod och även syndernas förlåtelse, om den sjuka personen inte har kunnat bikta sig. Ibland medför också detta sakrament, om Gud vill, ett återställande av den fysiska hälsan. I varje fall förbereder denna smörjelse den sjuka personen för övergången till Faderns hus.

320. Vad är 'viaticum'?
“Viaticum”, “vägkosten”, är den eukaristi som sådana personer tar emot som står i begrepp att lämna detta jordiska liv och förbereder sig för att gå över till det himmelska. Den gemenskap med den korsfäste och uppståndne Kristi kropp och blod som man här tar emot är fröet till det eviga livet och ger förmågan att en gång stå upp från de döda.


B

#     ¤     +