Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

322. Vad är vigningens sakrament?
Vigningen är det sakrament som får det uppdrag som Kristus anförtrott sina apostlar att fortsätta att utövas i kyrkan ända till tidens slut.

323. Varför kallas det 'vigningens (ordinationens) sakrament'?
Det vigda ämbetet innebär en speciell form för kyrklig gemenskap till vilken en person får tillträde genom en särskild vigning (ordination).Genom en speciell gåva av den Helige Ande ger vigningen helig fullmakt att i Kristi namn och med hans auktoritet tjäna Guds folk.

324. Vilken ställning intas av vigningens sakrament i Guds frälsningsplan?
I det gamla förbundet finns det förebilder för detta sakrament: leviternas tjänst liksom Arons prästadöme och inrättandet av de sjuttio “äldste” (4 Mos 11:25) är sådana förebilder. Dessa förebilder når sin fulländning i Kristus Jesus, som med sitt offer på korset är “förmedlaren mellan Gud och människa” (1 Tim 2:5), “överstepräst, en sådan som Melkisedek” (Heb 5:10). Kristi enda och enastående prästadöme görs närvarande av det tjänande prästadömet. “Endast Kristus är den sanne prästen, de andra är hans tjänare” (S:t Thomas av Aquino).

325. Av hur många grader består vigningens sakrament?
Vigningens sakrament består av tre grader som är oersättliga för kyrkans organiska struktur: episkopat, presbyterat och diakonat.

326. Vilken verkan har biskopsvigningen?
Biskopsvigningen medför vigningssakramentet i sin fullhet, det gör biskopen till legitim efterträdare till apostlarna, det ger honom tillträde till biskopskollegiet, där han tillsammans med påven och de andra biskoparna får dela omsorgen om alla kyrkor, och den överlämnar åt honom uppdraget att lära, helga och styra.

327. Vilket är biskopens uppdrag i den lokalkyrka som anförtrotts åt honom?
En biskop åt vilken en lokalkyrka är anförtrodd är den synliga principen och grundvalen för denna kyrkas enhet. För denna fullgör han som Kristi ställföreträdare sitt herdeuppdrag, med bistånd av sina präster och diakoner.

328. Vilken verkan har prästvigningen?
Andens smörjelse inpräglar ett outplånligt andligt insegel i prästen, gör honom likformig med Kristus, prästen, och sätter honom i stånd att handla i Kristi, huvudets, namn. Han är medhjälpare till biskoparna och vigd att förkunna evangeliet, att fira gudstjänst, framför allt eukaristin, ur vilken han hämtar styrka för sin tjänst, och för att vara de troendes herde.

329. Hur utövar prästen sin särskilda tjänst?
Även om en präst är vigd för universell tjänst utför han den i en lokalkyrka, i sakramental broderlig gemenskap med de andra prästerna som bildar “presbyteriet” och som i gemenskap med biskopen och i avhängighet av honom bär ansvar för lokalkyrkan.

330. Vilken verkan har diakonvigningen?
Diakonen som formas till likhet med Kristus som blev allas tjänare vigs för att tjäna kyrkan. Detta ämbete utövar han under sin biskops auktoritet, och det avser ordets, gudstjänstens, den pastorala ledningens och kärleksverksamhetens tjänst.

331. Hur firas vigningens sakrament?
För var och en av de tre vigningsgraderna meddelas vigningens sakrament genom handpåläggning på vigningskandidatens huvud av biskopen, som uttalar den högtidliga vigningsbönen. I denna ber biskopen om att den Helige Ande och hans gåvor på ett särskilt sätt, som avser ordinandens tjänst, skall utgjutas över denne.

332. Vem kan meddela detta sakrament?
Det tillkommer giltigt vigda biskopar att i egenskap av apostlarnas efterträdare meddela vigningssakramentets tre grader.

333. Vem kan ta emot detta sakrament?
Endast en döpt person av manligt kön kan giltigt ta emot detta sakrament: kyrkan anser sig bunden av detta val som Herren själv har gjort. Ingen kan kräva vigningens sakrament, utan en kandidat bedöms som lämplig till detta ämbete av kyrkans myndighet.

334. Krävs celibat av den som tar emot vigningens sakrament?
För episkopatet krävs alltid celibat. För presbyteratet i den latinska kyrkan utses vanligtvis troende män som lever som celibatärer och har för avsikt att hålla celibatet “för himmelrikets skull” (Mt 19:12), i de orientaliska kyrkorna är det inte tillåtet att gifta sig när man tagit emot vigningen. Till det ständiga diakonatet har även gifta män tillträde.

335. Vilka verkningar har vigningens sakrament?
Detta sakrament medför att den Helige Ande på ett särskilt sätt utgjuts över den som vigs och gör honom likformig med Kristus i dennes trefaldiga uppdrag som präst, profet och kung, i enlighet med den grad i sakramentet han har tagit emot. Vigningen medför ett outplånligt insegel: därför kan den varken upprepas eller ges för en begränsad tid.

336. Med vilken myndighet utövas det särskilda, tjänande ämbetet?
De vigda prästerna talar och handlar inte med egen myndighet när de utövar det heliga ämbetet och inte heller på uppdrag av gemenskapen utan i Kristi, huvudets, person och i kyrkans namn. Just därför skiljer sig det särskilda, tjänande ämbetet till sitt väsen och inte bara till graden från de troendes gemensamma prästadöme, till vars tjänst Kristus har instiftat detta särskilda ämbete.


B

#     ¤     +