Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

351. Vad menas med 'sakramentalier'?
Sakramentalier är heliga tecken instiftade av kyrkan, genom vilka vissa skeenden och omständigheter i livet blir helgade. De består av böner som ledsagas av korstecknet eller andra tecken. Bland sakramentalierna intar välsignelserna en betydande plats. Dessa är en lovprisning av Gud och en bön för att erhålla hans gåvor, helgande av personer och invigning av ting som är avsedda för gudstjänsten.

352. Vad är en exorcism?
Exorcism äger rum när kyrkan med sin auktoritet i Jesu namn ber om att en person eller ett föremål beskyddas mot den Ondes inflytande eller undandras hans herradöme. I ordinarie form utförs exorcismen i ordningen för dop. Den högtidliga exorcismen, som kallas för den stora exorcismen kan endast utföras av en präst som fått myndighet till detta av biskopen.

353. Vilka former för folklig fromhet ledsagar kyrkans sakramentala liv?
Det kristna folkets religiösa känsla har alltid funnit olika uttryck i de olika fromhetsformer som ledsagar kyrkans sakramentala liv, till exempel vördandet av reliker, besök vid helgedomar, vallfärder, processioner, korsvägsandakt och rosenkrans. Kyrkan upplyser och gynnar med trons ljus autentiska former för folklig fromhet.


B

#     ¤     +