Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

401. Vari består människans sociala dimension?
Bredvid den personliga kallelsen till saligheten har människan den sociala dimensionen som väsentlig beståndsdel av sin natur och sin kallelse. Alla människor är kallade till samma mål, Gud själv; det finns en viss likhet mellan de tre gudomliga personernas gemenskap och den broderlighet som människorna bör upprätta med varandra i sanning och kärlek; kärleken till nästan kan inte skiljas från kärleken till Gud.

402. Vilket är föreningsbandet mellan person och samhälle?
Princip, subjekt och mål för alla sociala institutioner är och bör vara personen. Vissa sammanslutningar, som familjen och det civila samhället, är nödvändiga för personen. Också andra sammanslutningar, såväl inom de politiska formerna för gemenskap som på det internationella planet är nyttiga, med avseende på subsidiaritetsprincipen.

403. Vad innebär subsidiaritetsprincipen?
Denna princip innebär att en sammanslutning på ett högre plan inte skall åta sig en uppgift som angår en sammanslutning på ett lägre plan och på detta sätt beröva denna dess kompetens utan hellre understödja den om så skulle visa sig nödvändigt.

404. Vad kräver annars ett äkta mänskligt samliv?
Ett sådant kräver att respekt för rättvisan och en rätt värdeskala som att de materiella och instinktiva dimensionerna i tillvaron underordnas de inre och andliga värdena. Särskilt där synden fördärvar samhällsklimatet måste man vädja till hjärtats omvändelse och Guds nåd för att uppnå sådana förändringar i samhället som verkligen är till gagn för varje person och hela personen. Kärleken, som fordrar och ger möjlighet att genomföra rättvisans krav i verkligheten är det största sociala budet.


B

#     ¤     +