Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

405. Vilken grund har auktoriteten i samhället?
Varje mänsklig sammanslutning behöver en legitim auktoritet som svarar för ordningen och bidrar till att det allmänna bästa blir verklighet Denna auktoritet finner sin egen grund i den mänskliga naturen, eftersom denna motsvarar den ordning som upprättats av Gud.

406. När utövas myndighet på legitimt sätt?
Myndighet utövas på legitimt sätt när den handlar med det allmänna bästa för ögonen och använder moraliskt tillåtna medel för att uppnå detta. Därför bör politiska styrelser bestämmas av medborgarnas fria val och respektera den princip som kallas “rättsstaten”, där ju lagen och inte människors nyckfulla vilja härskar suveränt. Orättfärdiga lagar och åtgärder som står i motsättning till den moraliska ordningen förpliktar inte samvetena.

407. Vad menas med det allmänna bästa?
Med det allmänna bästa menas summan av de samhällslivets villkor som tillåter såväl grupperna som de enskilda medlemmarna av samhället att fullständigare och lättare uppnå sin fulländning.

408. Vad omfattas av det allmänna bästa?
Det allmänna bästa omfattar respekt för och främjande av personens grundläggande rättigheter; utvecklingen av det som tjänar personernas och samhällets väl; allas fred och säkerhet.

409. Var förverkligas det allmänna bästa tydligast?
Det allmänna bästa förverkligas fullständigast i de politiska gemenskaper som försvarar och främjar medborgarnas och mellaninstansernas väl utan att försumma den mänskliga familjens väl på det universella planet.

410. Hur ger människan sitt bidrag för att det allmänna bästa skall bli verklighet?
Varje människa ger i enlighet med sin ställning och den roll som hon har övertagit sitt bidrag till att främja det allmänna bästa. Hon gör det genom att respektera rättvisa lagar och som sin uppgift ta itu med de sektorer som hon har det personliga ansvaret för, som exempelvis omsorgen om den egna familjen och den uppgift som det egna arbetet ålägger henne. Medborgarna bör dessutom så mycket som möjligt ta aktiv del i det offentliga livet.


B

#     ¤     +