Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

415. Vad är den moraliska lagen?
Den moraliska lagen är ett verk av Guds vishet. Den föreskriver för människan de vägar, de normer för mänskligt beteende som leder till den utlovade saligheten, och den förbjuder de vägar som leder bort från Gud.

416. Vari består den naturliga moraliska lagen?
Den naturliga lagen, inskriven i varje människas hjärta av Skaparen består i att människan har del av Guds vishet och godhet. Denna naturliga lag ger uttryck för den ursprungliga moraliska insikt som ger människan förmågan att med sitt förnuft kunna urskilja vad som är gott och vad som är ont. Den är universell och oföränderlig och bildar basen för personens fundamentala plikter och rättigheter liksom för den mänskliga gemenskapen och samhällets lagar.

417. Uppfattas denna lag av alla?
På grund av synden uppfattas den naturliga lagen inte alltid och av alla med samma klarhet och omedelbarhet. “Gud har skrivit lagen på tavlor därför att människorna inte lyckades läsa den i sina hjärtan” (S:t Augustinus)

418. Vilket är sammanhanget mellan den naturliga lagen och den gamla lagen?
Den gamla lagen är det första stadiet i den uppenbarade lagen. Den uttrycker många sanningar som är tillgängliga naturligt med hjälp av förnuftet men som på detta sätt understryks och får sin äkthet bekräftad i de förbund som ingås under frälsningshistoriens gång. Dess moraliska föreskrifter som åter läggs fram i tio Guds bud lägger grunden för människans kallelse, förbjuder det som strider mot kärleken till Gud och till nästan och påbjuder vad som är väsentligt för denna kärlek.

419. Vilken plats intar den gamla lagen i frälsningsplanen?
Den gamla lagen låter människan få kännedom om många sanningar som är tillgängliga för förnuftet, den visar på vad man skall göra och inte göra, och förbereder och leder som en god pedagog människor fram till att omvända sig och ta emot evangeliet. Men även om den gamla lagen är helig, andlig och god är den ändå fortfarande ofullkomlig, eftersom den inte av sig själv ger Andens styrka och nåd för att hålla den.

420. Vad är den nya lagen eller evangeliets lag?
Den nya lagen eller evangeliets lag, förkunnad och förverkligad av Kristus, fulländar och uppfyller Guds lag, både den naturliga och den uppenbarade. Den läggs på nytt fram i budet att vi skall älska Gud och vår nästa och älska varandra så som Kristus har älskat oss; den är också en inre verklighet i människan: den Helige Andes nåd som gör en sådan kärlek möjlig. Den är “frihetens lag” (Jak 1:25) eftersom den ger förmågan att handla spontant under påverkan av kärleken. “Den nya lagen är främst just den Helige Andes nåd som skänks åt dem som tror på Kristus” (S:t Thomas av Aquino)

421. Var finns den nya lagen?
Den nya lagen finns i hela Kristi liv och förkunnelse och i apostlarnas moraliska undervisning: bergspredikan är dess främsta uttryck.


B

#     ¤     +