Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

422. Vad menas med rättfärdiggörelse?
Rättfärdiggörelsen är Guds kärleks allra förnämsta verk. Den är Guds barmhärtiga och oförskyllda handling, som tar bort våra synder och gör oss rättfärdiga och heliga till hela vårt väsen. Detta sker genom den Helige Andes nåd, som har förvärvats åt oss av Kristi lidande och skänkts oss i dopet. Rättfärdiggörelsen inleder människans fria svar, det vill säga fram till tron på Kristus och till samarbete med den Helige Andes nåd.

423. Vad är den rättfärdiggörande nåden?
Nåden är den oförskyllda gåva som Gud ger oss för att göra oss delaktiga av sitt treeniga liv och ge oss förmåga att handla av kärlek till honom. Den kallas habituell nåd, eller helgande nåd eller gudomliggörande nåd, eftersom den helgar och gudomliggör oss. Den är övernaturlig, därför att den helt och hållet beror på Guds initiativ, som han inte är skyldig någon, och överstiger vad människan förmår med sitt förnuft och sina krafter. Den undandrar sig alltså vår erfarenhet.

424. Vilka andra former för nåd finns det?
Förutom den habituella nåden finns det följande slag av nåd: de aktuella formerna för nåd (nådegåvor som ges oss allt efter de omständigheter vi befinner oss i); de sakramentala nådegåvorna (gåvor som har ett särskilt samband med varje sakrament); de särskilda nådegåvorna eller karismerna (vilka som ändamål har kyrkans allmänna bästa), bland dessa de nådegåvor som hör ihop med det stånd man intar i kyrkan och som ledsagar utövandet av de kyrkliga tjänsterna och de uppgifter med ansvar man får i livet.

425. Vilket är sammanhanget mellan nåden och människans fria vilja?
Nåden förekommer, förbereder och väcker människans fria svar. Den svarar på den mänskliga frihetens djupa strävan, manar den att samarbeta och för den till sin fulländning.

426. Vad menas med förtjänst?
Förtjänst är något som ger rätt till belöning för en god handling. När det gäller Gud kan människan inte i och för sig förtjäna någonting, eftersom hon har tagit emot allt gratis. Ändå ger Gud möjlighet för människan att erhålla förtjänster genom föreningen med Kristi kärlek, som är källan för våra förtjänster inför Gud. Förtjänster för goda gärningar skall därför först och främst tillskrivas Guds nåd och i andra hand människans fria vilja.

427. Vad finns det för något gott som vi kan förtjäna?
Under påverkan av den Helige Ande kan vi förtjäna, för oss själva eller för andra, sådana nådegåvor som är till gagn för vår helgelse och för att uppnå det eviga livet, liksom för övrigt de timliga ting som är lämpliga för oss i enlighet med Guds plan. Ingen kan förtjäna den första nåden, den nåd, som skänks vid inledningen till omvändelse och rättfärdiggörelse.

428. Är vi alla kallade till den kristna heligheten?
Alla troende är kallade till den kristna heligheten. Den är det kristna livet i sin fullhet och kärleken i sin fulländning, och den blir verklighet i den intima föreningen med Kristus, och i honom med den allraheligaste Treenigheten. Den kristna människans väg till helgelse går över korset och kommer att nå sin fullbordan i de rättfärdigas slutliga uppståndelse, i vilken Gud skall vara allt i alla.


B

#     ¤     +