Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

429. Hur ger kyrkan näring åt den kristna människans moraliska liv?
Kyrkan är den gemenskap där den kristna människan tar emot Guds ord och undervisning i “Kristi lag” (Gal 6:2); hon tar där emot sakramentens nåd; hon förenar sig med Kristi frambärande av sig själv i eukaristin, så att hennes moraliska liv blir en andlig gudstjänst; hon lär sig av jungfru Marias och helgonens exempel på helighet.

430. Varför ingriper kyrkans läroämbete på det moraliska fältet?
Det kyrkliga läroämbetet ingriper därför att det är dess uppgift att förkunna det som man skall tro och hur man skall praktisera denna tro i sitt liv. Denna uppgift sträcker sig också till de särskilda bud som finns i den naturliga lagen, eftersom det är nödvändigt för frälsningen att hålla dem.

431. Vilken målsättning har kyrkans bud?
Kyrkans fem bud har som avsikt att säkra ett oundgängligt minimum i bönens anda, i det sakramentala livet, det moraliska åtagandet och tillväxten i kärleken till Gud och till nästan.

432. Vilka är kyrkans bud?
De är följande: 1) att delta i mässan på söndagar och andra påbjudna helgdagar och hålla sig fri från arbete och andra sysselsättningar som skulle kunna vara ett hinder för helgandet av sådana dagar; 2) att bekänna sina egna synder och ta emot försoningens sakrament åtminstone en gång om året; 3) att gå till eukaristins sakrament åtminstone till påsk; 4) att avstå från att äta kött och fasta på de dagar som är bestämda av kyrkan; 5) att ge sitt bidrag till kyrkans materiella behov; därvid gör var och en vad man kan.

433. Varför är de kristnas moraliska liv oundgängligen nödvändigt för förkunnelsen av evangeliet?
Därför att de kristna med ett liv som överensstämmer med Herren Jesus påverkar människor så att de närmar sig tron på den sanne Guden. De bygger på detta sätt upp kyrkan, de genomsyrar världen med evangeliets anda och de påskyndar Guds rikes ankomst.


B

#     ¤     +