Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

442. Vad innebär det när Gud säger: 'Jag är Herren, din Gud?' (2 Mos 20:2)
Det innebär för den troende uppmaningen att bevara och förverkliga de tre teologala dygderna och att undvika de synder som är deras motsatser. Tron tror på Gud och avvisar allt det som strider mot den, till exempel frivilligt tvivel, otro, heresi, avfall och schism. Hoppet väntar sig i förtröstan skådandet av Gud och hans hjälp, det undviker förtvivlan och förmätenhet. Kärleken älskar Gud över allting: alltså avvisas likgiltighet, otacksamhet, ljumhet, leda eller andlig lättja och Gudshat, som kommer från högmodet.

443. Vad är det som omfattas av Herrens ord: 'Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka' (Mt 4:10)?
Det innebär: att tillbe Gud som Herre över allt som finns och ge honom den dyrkan som tillkommer honom, både individuellt och i gemenskap; be till honom med uttryck för lovprisning, tacksamhet och bön om hjälp, frambära offer åt honom, framför allt det andliga offret av sitt eget liv, i förening med Kristi fullkomliga offer; hålla de löften och förpliktelser som man har avlagt till honom.

444. På vilket sätt förverkligar en person sin egen rätt att dyrka Gud i sanning och frihet?
Varje människa har rätt och plikt att söka sanningen, särskilt i det som gäller Gud och hans kyrka, och när hon en gång har lärt känna den, att omfatta den och troget bevara den och därvid dyrka Gud på ett autentiskt sätt. Samtidigt kräver den mänskliga personens värdighet att ingen i religiösa angelägenheter skall tvingas att handla mot sitt eget samvete och inte heller förhindras att göra vad samvetet bjuder, inom rimliga gränser för den allmänna ordningen, att handla i överensstämmelse med samvetet, privat eller offentligt, som individ eller tillsammans med andra.

445. Vad förbjuder Gud när han befaller: 'Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig' (2 Mos 20:3)?
Detta bud förbjuder: polyteism och avgudadyrkan, som gör något skapat till Gud, som makten, penningen och rent av djävulen; vidskepelse, som är en avvikelse från den dyrkan som tillkommer den sanne Guden och yttrar sig i olika former för spådom, magi, trolldom och spiritism; vanvördnad, som tar sig uttryck i att fresta Gud med ord eller handlingar; i helgerån som vanhelgar personer och heliga ting, framför allt eukaristin; i simoni som är avsikten att skaffa sig eller sälja andliga ting; ateism, som avvisar Guds existens och därvid ofta bygger på en felaktig uppfattning av människans rätt till självständighet; agnosticism, som hävdar att man inte kan veta någonting om Gud och som inbegriper likgiltighet och praktisk ateism.

446. Förbjuder budet 'Du skall inte göra dig någon bildstod' (2 Mos 20:3) vördnaden för bilder?
I Gamla testamentet förbjöds med detta bud alla försök att i bild framställa den absolut transcendente Guden. Från och med Guds Sons människoblivande är den kristna kultiska vördnaden för heliga bilder berättigad (som andra konciliet i Nicea år 787 framhåller), därför att denna vördnad bygger på det mysterium som innebär att Guds Son blev människa; i detta mysterium gör den transcendente Guden sig synlig. Det rör sig inte om tillbedjan av bilderna, utan om vördnad för den som framställs på dem: Kristus, jungfru Maria, änglarna och helgonen.


B

#     ¤     +