Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

450. Varför 'har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag' (2 Mos 20:7)?
Han har helgat sabbatsdagen därför att man då kommer ihåg Guds vila på skapelsens sjunde dag liksom Israels befrielse från träldomen i Egypten och det förbund som Gud har ingått med sitt folk.

451. Hur uppträder Jesus när det gäller sabbaten?
Jesus erkänner sabbbatens helighet och ger den med sin gudomliga auktoritet dess autentiska uttolkning: “Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten” (Mk 2:27).

452. Varför har sabbaten för de kristna bytts ut mot söndagen?
Söndagen är Kristi uppståndelses dag. Som “första dagen i veckan” (jfr Mk 16:2) hänvisar den till den första skapelsen; som “åttonde dag” som följer sabbaten visar den på den nya skapelsen som inleddes genom Kristi uppståndelse. På detta sätt blev den för de kristna den första av alla dagar och den främsta av alla fester; Herrens dag, då han med sin påsk för den andliga sanning som finns i den hebreiska sabbaten till fulländning och förkunnar människans eviga vila i Gud.

453. Hur helgas söndagen?
De kristna helgar söndagen och de andra förpliktande helgdagarna genom att delta i Herrens eukaristi och genom att också avhålla sig från sådana sysslor som lägger hinder i vägen för gudstjänsten och stör den glädje som präglar Herrens dag eller den nödvändiga avkopplingen för själ och kropp. Man kan godta sysslor som hänger ihop med familjernas behov eller tjänster till stor nytta för samhället, bara de inte skapar vanor som upprättar hinder för söndagens helgande, familjelivet eller hälsan.

454. Varför är det nödvändigt att samhället erkänner söndagen som helgdag?
Detta är nödvändigt för att alla skall få verklig möjlighet att erhålla tillräcklig vila och fritid som låter dem sköta sitt religiösa liv, sitt familjeliv och sitt kulturella och sociala liv; att förfoga över lämplig tid för meditation, reflexion, tystnad och studium; för att ägna sig åt goda gärningar, framför allt till gagn för sjuka och gamla.


B

#     ¤     +