Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

455. Vad befaller det fjärde budet?
Det befaller oss att hedra och vörda våra föräldrar och dem som Gud för vårt bästa har försett med sin auktoritet.

456. Vilken är familjens natur i Guds plan?
En man och en kvinna, förenade i äktenskap, utgör tillsammans med sina barn en familj. Gud har instiftat familjen och försett den med en grundläggande struktur. Äktenskap och familj har inrättats för makarnas bästa och för tillkomsten och fostran av barn. Mellan medlemmarna av en och samma familj upprättas primära personliga och ansvariga relationer. I Kristus blir familjen en huskyrka, därför att den är en trons, hoppets och kärlekens gemenskap.

457. Vilken ställning intar familjen i samhället?
Familjen är urcellen i det mänskliga samhället och föregår varje erkännande från den offentliga myndighetens sida. Familjens principer och värderingar bildar grunden för samhällslivet. Familjelivet är en inskolning i samhällslivet.

458. Vilka plikter har samhället i förhållande till familjen?
Samhället är förpliktat till att understödja och bekräfta äktenskapet och familjen och därvid också ta hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Offentliga myndigheter skall respektera, beskydda och gynna äktenskapets och familjens sanna natur, föräldrarnas rättigheter och hemmets välgång.

459. Vilka plikter har barn mot sina föräldrar?
Barn är skyldiga sina föräldrar respekt (söners och döttrars vördnad), tacksamhet, villighet att ta emot undervisning (läraktighet) och lydnad. De bidrar på detta sätt - också med goda relationer mellan syskon - till att hela familjelivet blir mer harmoniskt och friskt. Om föräldrarna skulle råka ut för situationer som innebär ekonomiska problem, ensamhet eller ålderdom skall vuxna barn bistå dem moraliskt och materiellt.

460. Vilka är föräldrarnas plikter mot sina barn?
Föräldrarna har del av Guds faderskap och bär det främsta ansvaret för sina barn när det gäller deras fostran. De är också de första förkunnarna av tron för dem. De är förpliktade att älska och respektera sina barn som personer och som Guds barn och att så mycket som möjligt sörja för deras materiella och andliga behov. De skall välja en lämplig skola för dem och bistå dem med kloka råd i deras val av yrke och levnadsbana. Särskilt har de uppdraget att fostra dem i den kristna tron.

461. Hur fostrar föräldrar sina barn i den kristna tron?
Framför allt med sitt exempel, sin bön, sin undervisning i familjen och sitt deltagande i kyrkans liv.

462. Har familjebanden ett absolut värde?
Även om familjebanden är viktiga är de inte absoluta, eftersom den kristna människans första kallelse är att följa Jesus och älska honom: “Den som älskar far eller mor mer än mig, är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, är inte värd att tillhöra mig” (Mt 10:37). Föräldrar bör med glädje främja Jesu efterföljelse hos sina barn, på alla livets stadier, även i ett gudsvigt liv eller i den prästerliga tjänsten.

463. Hur utövas auktoritet på olika områden i samhällslivet?
Auktoritet utövas alltid som en tjänst och respekterar människans grundläggande rättigheter, en riktig värdeskala, lagen, den rättvisa som åt var och en ger vad som tillkommer honom eller henne och subsidiaritetsprincipen. Var och en skall i sin myndighetsutövning söka gemenskapens intresse framför sitt eget och låta sina beslut inspireras av sanningen om Gud, människan och världen.

464. Vilka är medborgarnas plikter gentemot samhällets myndigheter?
De som är underkastade myndigheter skall anse sina överordnade som Guds representanter och erbjuda dem sitt lojala samarbete för att det offentliga och sociala livet skall fungera väl. Detta omfattar kärleken till och tjänandet av fosterlandet, rätten och plikten att rösta, betalning av skatter, försvar av landet och rätten till konstruktiv kritik.

465. När får en medborgare inte lyda samhällets myndigheter?
En medborgare kan i sitt samvete inte lyda när samhällsmyndigheternas lagar står i motsättning till den moraliska ordningen: “Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg 5:29).


B

#     ¤     +