Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

466. Varför skall människolivet respekteras?
Människolivet är heligt. Från och med tillblivelsen omfattas det av Guds skapande handlande och förblir för alltid i ett särskilt förhållande till Skaparen, dess enda mål. Det är inte tillåtet för någon att medvetet förinta en oskyldig mänsklig varelse. Något sådant står i allvarlig motsättning till personens värdighet och Skaparens helighet. “Du skall inte låta den oskyldige och rättfärdige dö” (jfr 2 Mos 23:7).

467. Varför strider inte ett legitimt försvar av person och samhälle mot denna norm?
Med det legitima försvaret aktualiseras valet att försvara sig och värderingen av livet. Här rör det sig om att försvara det egna livet eller någon annans liv. Man väljer inte att döda. Legitimt försvar kan för den som bär ansvar för någon annans liv till och med vara en allvarlig plikt. I vilket fall som helst får det inte medföra mer våld än nöden kräver.

468. Vad tjänar ett straff till?
Ett straff som utmäts av en legitim offentlig myndighet har som mål att råda bot på den oordning som brottet har gett upphov till, att försvara den offentliga ordningen och personernas trygghet och att bidra till att den skyldige ändrar inriktning.

469. Vilket straff kan utmätas?
Det straff som utmäts måste stå i proportion till brottets allvar. Till följd av de möjligheter som staten i dag har till sitt förfogande för att bestraffa brott och göra den skyldige oskadlig är de fall av absolut nödvändighet som motiverar dödsstraff “nu för tiden så sällsynta att man måste säga att de praktiskt taget inte föreligger” (Evangelium vitae). Om de oblodiga medlen räcker till, så skall myndigheten begränsa sig till sådana medel eftersom dessa bättre motsvarar de konkreta villkor som råder för det allmänna bästa, bättre stämmer överens med personens värdighet och inte definitivt berövar den skyldige möjligheten att bättra sig.

470. Vad förbjuder det femte budet?
Det femte budet förbjuder följande handlingar som det betraktar som allvarliga försyndelser mot den moraliska lagen: avsiktligt mord och medverkan till detta; avsiktlig abort, avsedd som mål eller som medel , liksom medverkan till en sådan, får som straff exkommunikation, eftersom människans integritet, alltifrån befruktningen, skall respekteras och skyddas på det mest absoluta sätt. avsiktlig eutanasi, som består i att med en handling eller underlåtelse av en handling göra slut på handikappades, sjukas och döendes liv; självmord och frivillig medverkan till detta eftersom självmord är en svår kränkning av kärleken till Gud, till sig själv och till nästan; när det gäller ansvaret för en sådan handling kan det försvåras på grund av den skandal det framkallar eller mildras av speciella psykiska störningar eller allvarlig fruktan.

471. Vilka medicinska ingripanden är tillåtna när döden anses vara omedelbart förestående?
De omsorger som i vanliga fall skall ges åt en sjuk person kan inte avbrytas på ett legitimt sätt. Att man använder smärtstillande medel som inte har döden som mål och avstår från “livsuppehållande behandling” dvs. användningen av oproportionerliga medicinska ingripanden utan välmotiverat hopp om ett positivt resultat, är däremot legitimt.

472. Varför skall samhället skydda varje foster?
Varje mänsklig individs oinskränkta rätt till liv, från och med konceptionen, är ett konstitutivt element i samhället och i dess lagstiftning. När staten inte använder sin kraft för att tjäna allas rättigheter och särskilt de allra svagaste, bland dessa dem som kommit till men ännu inte fötts, hotas själva grundvalarna för en rättsstat.

473. Hur undviks förförelse?
Förförelse innebär att man förmår andra att göra något ont. Den undviks om den mänskliga individens själ och kropp hålls i respekt. Om man frivilligt förför andra att allvarligt synda, ådrar man sig allvarlig skuld.

474. Hur skall vi förhålla oss till kroppen?
Vi skall på ett förnuftigt sätt vårda den fysiska hälsan, både den egna och andras, men därvid undvika kroppskult och alla former för överdrift. Dessutom skall man låta bli att använda droger, som förorsakar mycket allvarliga skador när det gäller hälsan och människolivet överhuvudtaget, liksom avhålla sig från missbruk av mat, alkohol, tobak och läkemedel.

475. När är vetenskapliga - medicinska eller psykologiska - försök moraliskt berättigade på mänskliga personer eller grupper?
Sådana försök är legitima om de tjänar hela personens eller samhällets bästa, utan oproportionerliga risker för försökspersonernas fysiska eller psykiska hälsa. Dessa personer måste ha fått lämplig information och gett sitt samtycke.

476. Är transplantation och donation av organ, före och efter döden, tillåten?
Organtransplantation är moraliskt acceptabel med donatorns samtycke och utan alltför stora risker för denne. För den ädla handling som består i donation av organ efter döden måste man helt och fullt kunna fastslå donatorns faktiska död.

477. Vilka handlingar strider mot den mänskliga personens kroppsliga integritet?
De är följande: bortrövande och bortförande av personer, terrorism, tortyr, våldtäkt och avsiktlig sterilisering. Amputation och stympning är moraliskt tillåtna ingrepp endast för att uppnå oundvikliga nödvändiga medicinska mål för en sådan person.

478. Vilken omsorg bör visas de döende?
De döende har rätt att under sina sista ögonblick i det jordiska livet leva med värdighet, framför allt har de rätt till det stöd som bönen och sakramenten innebär, vilka förbereder dem till mötet med den levande Guden.

479. Hur bör de dödas kroppar behandlas?
De avlidnas kroppar skall behandlas med vördnad och kärlek. Deras kremering är tillåten om den sker utan att tron på kroppens uppståndelse ifrågasätts.

480. Vad begär Herren av var och en när det gäller freden?
Herren som förklarar dem som “håller fred” för “saliga” (jfr Mt 5:9) kräver hjärtats fred och klandrar det omoraliska i vreden, som är längtan efter hämnd för det onda man har lidit. Likaså avvisar han hatet, som leder till att nästan tillfogas skada. Sådana inställningar, om de är frivilliga och man ger sitt samtycke till dem i saker av stor betydelse, är allvarliga synder mot kärleken.

481. Vad är 'fred i världen'?
Fred i världen, som krävs för att människolivet skall vinna respekt och kunna utvecklas, är inte helt enkelt frånvaro av krig eller jämvikt mellan motsatta krafter, utan “ordningens lugn” (S:t Augustinus), “rättfärdighetens frukt” (Jes 32:17). Jordisk fred är bild och frukt av Kristi fred.

482. Vad krävs för att uppnå fred i världen?
För att uppnå fred i världen krävs rättvis fördelning av och skydd för människors egendom, möjlighet för alla att fritt meddela sig och träda i förbindelse med varandra, respekt för enskilda personers och folks värdighet och ständig utövning av rättvisa och broderlighet.

483. När är det moraliskt tillåtet att använda sig av militärt våld?
Användning av militärt våld är moraliskt berättigad om samtidigt följande villkor föreligger: säkerhet skall ha uppnåtts om en varaktig och allvarlig skada; alla andra fredliga alternativ skall ha visat sig vara utan verkan; en väl grundad förhoppning om framgång skall finnas; värre ting skall inte bli resultatet med tanke på kraften i dagens förstörelsekapacitet.

484. Vem har att fälla avgörandet i den strikta bedömningen av dessa villkor, när fara för krig råder?
Detta tillkommer de styrandes kloka omdöme att avgöra - de har också rätt att göra försvaret av nationen till en plikt, under förutsättning att rätten att vägra vapen av samvetsskäl upprätthålls och då tjänsten med vapen kan ersättas med andra former för tjänst åt den mänskliga gemenskapen.

485. Vad kräver den moraliska lagen då det råder krig?
Den moraliska lagen förblir alltid giltig, också under krig. Den fordrar att de som inte bär vapen, sårade soldater och fångar behandlas mänskligt. Handlingar som står i rak strid med folkrätten och de förpliktelser denna ålägger är brott som inte kan ursäktas av blind lydnad. Massförstörelse, till exempel utrotning av ett folk eller en etnisk minoritet, måste fördömas som de värsta synder. Det är en moralisk plikt att motsätta sig de befallningar om detta som utfärdas av befälhavarna.

486. Vad skall man göra för att undvika krig?
Allt skall göras som rimligen är möjligt för att på allt sätt undvika krig med tanke på det elände och de orättvisor som detta framkallar. Särskilt skall man undgå rustningar och vapenhandel om detta inte är reglerat av legitima makthavare; man skall bekämpa orättvisor, framför allt av ekonomisk och social natur; likaså etnisk och religiös diskriminering; dessutom avund, misstro, högmod och en anda av hämnd. Allt som görs för att avskaffa dessa och andra former för störningar bidrar till att bygga upp freden och undgå kriget.


B

#     ¤     +