Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

487. Vilken uppgift har människan som person när det gäller hennes egen sexuella identitet?
Gud har skapat människan som man och kvinna, med samma personliga värdighet, och han har i henne skrivit in kallelsen till kärlek och gemenskap. Var och en måste acceptera sin sexuella identitet och inse dess betydelse för hela personen, dess inriktning och dess komplementaritet.

488. Vad är kyskhet?
Kyskhet är sexualitetens positiva integration i personen. Sexualiteten blir verkligt mänsklig när den på rätt sätt integreras i den ena personens relation till den andra. Kyskhet är en moralisk dygd, en Guds gåva, en nåd och en Andens frukt.

489. Vad innebär kyskhetens dygd?
Den innebär att man tar herraväldet över sig själv, som uttryck för den mänskliga friheten som har sitt mål i att ge sig själv. För att nå detta mål är en fullständig och ständig fostran nödvändig, som blir verklighet stegvis, i en utvecklingsprocess.

490. Vilka är de medel som bidrar till ett liv i kyskhet?
Det finns många medel som står till förfogande: Guds nåd, sakramentens hjälp, bön, självkännedom, askes som är anpassad till olika situationer, utövande av moraliska dygder, framför allt måttlighetens dygd som är inriktad på att lidelserna behärskas av förnuftet.

491. På vilket sätt är alla kallade till ett liv i kyskhet?
Alla som följer Kristus, kyskhetens förebild, är kallade till ett kyskt liv i enlighet med sitt eget levnadsstånd. Några lever i avhållsamhet eller vigda åt Gud i celibat, vilket är ett utomordentligt sätt att med odelat hjärta ge sig åt honom; andra förverkligar den äktenskapliga kyskheten om de är gifta; om de inte är gifta lever de ett kyskt liv i avhållsamhet.

492. Vilka är de främsta synderna mot kyskheten?
Här är det fråga om synder som allvarligt strider mot kyskheten, var och en av dem enligt beskaffenheten av sitt objekt: äktenskapsbrott, onani, otukt (sexuellt umgänge utanför äktenskapet), pornografi, prostitution, våldtäkt och homosexuella handlingar. Dessa synder är uttryck för den last som kallas lusta. Om de begås mot minderåriga är de ett ännu allvarligare angrepp på deras fysiska och moraliska integritet.

493. Varför förbjuder sjätte budet, även om det lyder 'du skall inte begå äktenskapsbrott', alla synder mot kyskheten?
Även om man i den bibliska texten läser “du skall inte begå äktenskapsbrott” (2 Mos 20:14) följer kyrkans tradition på ett omfattande sätt Gamla och Nya testamentets moraliska undervisning och anser att sjätte budet innesluter alla synder mot kyskheten.

494. Vilket uppdrag har samhällets myndigheter när det gäller kyskheten?
Eftersom samhällets myndigheter skall främja respekten för människan som person skall de bidra till att skapa en omgivning som gynnar kyskheten och skall även med lämpliga lagar hindra spridningen av nämnda svåra kränkningar av kyskheten, för att framför allt skydda minderåriga och svaga.

495. Sexualiteten är inriktad mot den äktenskapliga kärleken. Vilket är det goda som uppnås genom denna kärlek?
Det som skall uppnås genom den äktenskapliga kärleken, som för en kristen helgas av äktenskapets sakrament, är följande: enhet, trohet, oupplöslighet och öppenhet för fruktsamhet.

496. Vilken betydelse har den äktenskapliga akten?
Den äktenskapliga akten har en dubbel betydelse: en förenande (makarnas ömsesidiga hängivelse) och en skapande (öppenhet för överförande av ett nytt liv). Ingen får bryta det oupplösliga band som Gud har inrättat mellan de båda betydelserna av den äktenskapliga akten genom att utesluta den ena eller den andra av dem.

497. När är reglering av fruktsamheten moralisk?
Reglering av fruktsamheten som är en aspekt av ansvarigt föräldraskap, är i objektiv överensstämmelse med moralens krav när den förverkligas av makarna utan yttre tryck, inte på grund av egoism utan av allvarliga skäl och med metoder som motsvarar etikens objektiva kriterier, alltså med periodisk avhållsamhet och användning av ofruktsamma perioder.

498. Vilka är omoraliska medel för födelsekontroll?
Varje handling - till exempel direkt sterilisering och bruk av preventivmedel - vilken antingen i förberedelse av den äktenskapliga akten eller i dess fullbordan eller i utvecklingen av dess naturliga konsekvenser har avsikten, som mål eller som medel, att förhindra uppkomsten av nytt liv, är i sig själv omoralisk.

499. Varför är insemination och konstlad befruktning omoraliska handlingar?
Sådana handlingar är omoraliska eftersom de skiljer fortplantningen från den akt med vilken makarna ger sig åt varandra och därmed upprättar ett teknikens herravälde över människans ursprung och livsöde. Dessutom kränker inseminationen och den heterologa befruktningen, som ju innebär att man använder sig av inblandning från en annan person än en av dem som ingår i paret självt, barnets rätt till att födas av en far och en mor som det känner till och som är förenade med varandra i äktenskap och som uteslutande har rätt att bli föräldrar endast genom att den ene ger sig åt den andra.

500. Hur betraktas ett barn?
Ett barn är en Guds gåva, äktenskapets största gåva. Det finns ingen rätt till att ha barn (“det barn man måste ha, till varje pris”). Däremot finns barnets rätt att vara en frukt av föräldrarnas äktenskapliga akt och även dess rätt att vara respekterad som person från det ögonblick det kommer till i moderlivet, från befruktningen.

501. Vad kan makarna göra när de inte får barn?
Då makarna inte får gåvan att ha barn kan de efter att ha uttömt alla möjligheter till legitim medicinsk hjälp visa sin generositet genom att ta sig an adoptiv- eller fosterbarn eller genom att göra sin nästa betydande tjänster. På detta sätt föverkligar de värdefull andlig fruktsamhet.

502. Vilka är de kränkningar som äktenskapets värdighet utsätts för?
Sådana kränkningar är följande: äktenskapsbrott, skilsmässa, polygami, incest, fria förbindelser (samboskap, konkubinat) och sexualakt före eller utanför äktenskapet.


B

#     ¤     +