Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

521. Vad är människan förpliktad till när det gäller sanningen?
Hon är kallad till uppriktighet och sannfärdighet i sitt handlande och i sitt tal. Var och en är förpliktad till att söka sanningen och ansluta sig till den och inrätta sitt eget liv efter sanningens krav. I Jesus Kristus har Guds sanning helt och hållet trätt fram: han är sanningen. Den som följer honom lever i sanningens Ande och håller sig borta från tvetydighet, bedräglighet och hyckleri.

522. Hur vittnar man för sanningen?
En kristen skall vittna om sanningen på alla de områden där han eller hon är aktiv, både som privatperson och i det offentliga livet, till och med genom att offra sitt eget liv. Martyriet är det högsta vittnesbördet någon kan avlägga för trons sanning.

523. Vad förbjuder åttonde budet?

Det åttonde budet förbjuder

- falskt vittnesbörd, mened och lögn, vars allvar bedöms efter den sanning som den vanställer, efter omständigheterna, efter avsikten hos lögnaren och de skador som tillfogats offren;

- förmätet omdöme, skvaller, osann ryktesspridning och förtal, som förklenar eller förstör någons goda rykte och heder, som varje person har rätt till;

- smicker, inställsamhet och medlöperi, framför allt om allt detta leder till svåra synder eller får otillåtna fördelar till följd. En skuld som man ådragit sig genom att inte hålla sig till sanningen medför skyldighet till gottgörelse, om den har åsamkat skada för någon annan.524. Vad kräver åttonde budet?
Åttonde budet kräver respekt för sanningen, ledsagad av sanningens diskretion: detta gäller kommunikation och information där man måste sätta värde på det personliga och allmänna bästa, skyddet av privatlivet och vara medveten om risken för skandal. Detta gäller också i bevarandet av yrkeshemligheter, som alltid måste upprätthållas utom i undantagsfall, av allvarliga skäl som står i proportion till kravet på att hålla tyst med det man fått sig anförtrott. Därför krävs också respekt för förtroenden som man fått sig anförtrodda under förutsättning att hålla dem hemliga.

525. Hur skall de sociala kommunikationsmedlen brukas?
Den information som sprids i medierna skall tjäna det allmänna bästa och alltid vara sann vad gäller innehållet; den skall alltid ges i sin helhet och därvid ta hänsyn till rättvisa och kärlek. Den skall dessutom uttryckas på ett hederligt och passande sätt och därvid noga beakta de moraliska lagarna och personens legitima rättigheter och värdighet.

526. Vilket förhållande råder mellan sanning, skönhet och sakral konst?
Sanningen är skön i sig själv. Den utstrålar den andliga skönhetens glans. Det finns förutom ordet många former för att ge utryck åt sanningen, särskilt i konstverken. Dessa är frukten av en gåva som skänkts av Gud och av människans möda. Sakral konst skall, för att vara sann och vacker, ge uttryck åt och förhärliga Guds mysterium som trätt fram i Kristus och leda till tillbedjan av och kärlek till Gud, Skaparen och Frälsaren, sanningens och kärlekens högsta skönhet.


B

#     ¤     +