Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

548. Hur bad den första kristna gemenskapen i Jerusalem?
I början av Apostlagärningarna står det skrivet att de troende i den första kristna gemenskapen i Jerusalem, fostrad av den Helige Ande till bönelivet, “troget deltog i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönen” (Apg 2:42).

549. Hur ingriper den Helige Ande i kyrkans bön?
Den Helige Ande, inre läromästare i den kristna bönen, fostrar kyrkan till ett liv i bön och låter henne tränga allt djupare in i kontemplation och förening med Kristi outgrundliga mysterium. Formerna för bön så som de har kommit till uttryck i de apostoliska och kanoniska Skrifterna förblir vägledande och bestämmande för den kristna bönen.

550. Vilka är de väsentliga formerna för kristen bön?
Dessa väsentliga former för kristen bön är välsignelse och tillbedjan, begärande bön och förbön, tacksägelse och lovprisning. Eukaristin innehåller och uttrycker alla former för bön.

551. Vad är 'välsignelse'?
Välsignelse är människans svar på Guds gåvor: vi välsignar den Allsmäktige som är den förste att välsigna oss och som överhöljer oss med sina gåvor.

552. Hur kan man definiera 'tillbedjan'?
Tillbedjan innebär att människan faller ned inför sin Skapare, den trefalt Helige, och erkänner att hon är en skapad varelse.

553. Vilka är de olika formerna för begärande bön?
Det kan röra sig om en bön om förlåtelse eller en ödmjuk och förtröstansfull begäran som rör våra behov, både de andliga och materiella. Men det allra främsta man kan önska sig är Guds rikes ankomst.

554. Vad menas med förbön?
Förbön består i bön till gagn för en annan. Den formar sig efter och ansluter sig till Jesu bön, som ber hos sin Fader för alla människor, särskilt för syndarna. Förbönen skall också gälla ovänner.

555. När frambärs tacksägelse till Gud?
Kyrkan tackar oupphörligt Gud, framför allt när hon firar eukaristin, i vilken Kristus gör henne delaktig av sin tacksägelse till Fadern. Varje händelse blir för en kristen skäl att tacka Gud.

556. Vad är 'lovprisningsbön'?
Lovsång är det slags bön som mest omedelbart erkänner att Gud är Gud. Den är helt utan intresse för det egna jaget: den lovsjunger Gud som han är i sig själv och ärar honom för att han är till.


B

#     ¤     +