Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

587. Hur är Herrens bön sammansatt?
Herrens bön innehåller sju böner till Gud, Fadern. De första tre av mer “teologalt”, Gudsinriktat, slag, bär oss fram till honom, genom hans härlighet: det är typiskt för kärleken att först och främst tänka på den man älskar. De ger oss en föreställning om vad vi särskilt skall be honom om: helgandet av hans namn, hans rikes ankomst, förverkligandet av hans vilja. De fyra sista framställer inför barmhärtighetens Fader vårt betryck och vår förväntan. Vi ber honom att ge oss föda, att förlåta oss, att ge oss stöd i frestelsen och att befria oss från den Onde.

588. Vad betyder 'Helgat varde ditt namn'?
Att helga Guds namn är framför allt en lovprisning som bekänner Gud som den Helige. Gud uppenbarade sitt heliga namn för Mose och ville att hans folk skulle helgas åt honom som en helig nation i vilken han har sin boning.

589. Hur helgas Guds namn i oss och i världen?
Att helga Guds namn som kallar oss “till helighet” (1 Thess 4:7) är att önska att den vigning vi tar emot i dopet skall genomsyra hela vårt liv. Dessutom innebär det att vi ber om att varje människa genom vår bön och vårt liv skall få kunskap om Guds namn och välsigna det.

590. Vad ber kyrkan om när hon säger 'tillkomme ditt rike'?
Kyrkan ber om Guds rikes slutliga ankomst genom Kristi återkomst i härlighet. Men kyrkan ber också att Guds rike växer till dag efter dag genom människornas helgelse i Anden och genom deras insatser i rättvisans och fredens tjänst i enlighet med saligprisningarna. Denna bön är Andens och brudens rop: “Kom, Herre Jesus” (Upp 22:20).

591. Varför skall man be 'ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden'?
Faderns vilja är “att alla människor skall räddas” (1 Tim 2:3-4).Det är därför som Jesus har kommit: för att fullkomligt genomföra Faderns frälsningsvilja. Vi ber Gud, Fadern, att förena vår vilja med sin Sons vilja, efter den allrasaligaste jungfru Marias och helgonens exempel. Vi ber att hans kärleksfulla plan helt och fullt skall förverkligas på jorden såsom den redan är det i himlen. Det är genom bönen som vi kan “avgöra vad som är Guds vilja “(Rom 12:2) och uppnå “uthållighet” (Heb 10:36) för att kunna göra den.

592. Vad menas med bönen 'vårt dagliga bröd giv oss i dag'?
Genom att vi med söners och döttrars förtroendefulla hängivenhet ber Gud om den dagliga näring som är nödvändig för alla för att den egna existensen skall säkras erkänner vi hur god Gud, vår Fader är - hans godhet överträffar all godhet. Vi ber också om nåd att kunna handla så att rättvisan och förmågan att dela med sig låter någras överflöd täcka andras behov.

593. Vilken är den speciellt kristna innebörden av denna bön?
Eftersom “människan inte bara skall leva av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun” (Matt 4:4) har denna bön också att göra med hungern efter Guds ord och Kristi kropp som man tar emot i eukaristin, liksom också med hungern efter den Helige Ande. Vi ber om detta med absolut förtröstan, för idag, Guds “ idag”, och detta blir oss givet framför allt i eukaristin, som är en försmak av festmåltiden i det rike som skall komma.

594. Varför säger vi 'förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro'?
Då vi ber Gud, vår Fader, att förlåta oss, erkänner vi oss som syndare inför honom. Men vi bekänner samtidigt hans barmhärtighet, därför att vi i hans Son genom sakramenten “har friköpts och fått förlåtelse för våra synder” (Kol 1:14). Men vår bön blir hörd bara på villkor att vi först har gett förlåtelse.

595. Hur är förlåtelse möjlig?
Barmhärtigheten tränger in i vårt hjärta bara om också vi kan förlåta - till och med våra fiender. Även om det i och för sig förefaller omöjligt för människan att motsvara detta krav kan ändå ett hjärta som ger sig hän åt den Helige Ande liksom Kristus älska ända till det yttersta av kärlekens förmåga, omvandla det sår man tillfogats till medlidande och förvandla kränkningen till förbön. Förlåtelsen är delaktig av Guds barmhärtighet och är en höjdpunkt på den kristna bönen.

596. Vad menas med 'inled oss icke i frestelse'?
Vi ber Gud om att inte lämna oss ensamma och vacklande i frestelsens stund. Vi ber Anden att alltid kunna skilja å ena sidan mellan prövningen som låter oss växa till i det goda och frestelsen som leder till synd och död, och å andra sidan mellan att låta oss frestas och samtycka till frestelsen. Denna bön förenar oss med Jesus som har övervunnit frestelsen med sin bön. Bönen ber om vaksamhetens och den slutliga uthållighetens nåd.

597. Varför slutar vi genom att be 'utan fräls oss ifrån ondo'?
Den Onde betyder den person som kallas Satan, som vänder sig mot Gud och som “förför hela världen” (Upp 12:9). Segern över djävulen är redan vunnen av Kristus. Men vi ber om att den mänskliga familjen skall befrias från Satan och alla hans verk. Vi ber också om fredens dyrbara gåva och om nåd att uthålligt vänta på Kristi ankomst som slutgiltigt skall befria oss från den Onde.

598. Vad betyder det avslutande Amen?
“Vid slutet av bönen säger du: Amen. Med Amen, som betyder “Må det bli så” underskriver du allt som bildar innehållet av den bön som Gud har lärt oss” (S:t Kyrillos av Jerusalem).


B

#     ¤     +